Decyzja rady z dnia 19 marca 2001 r w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwaPobieranie 0.52 Mb.
Strona8/12
Data10.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Dokumenty delegacji

14. Delegacje powinny być odpowiedzialne za wnoszenie i wynoszenie dokumentów niejawnych na i z posiedzeń. Powinny być również odpowiedzialne za weryfikację i bezpieczeństwo tych dokumentów podczas ich wykorzystywania w pomieszczeniach przydzielonych tym delegacjom. Można wnioskować do przyjmującego Państwa Członkowskiego o pomoc w przewozie dokumentów niejawnych do i z miejsca posiedzenia.Bezpieczne przechowywanie dokumentów

15. Jeśli SGR, Komisja lub delegacje nie są w stanie przechowywać swoich dokumentów niejawnych zgodnie z zatwierdzonymi normami, mogą, za potwierdzeniem odbioru, złożyć te dokumenty w zapieczętowanej kopercie urzędnikowi do spraw bezpieczeństwa posiedzenia, który przechowuje je zgodnie z zatwierdzonymi normami.Kontrola pomieszczeń biurowych

16. Urzędnik do spraw bezpieczeństwa posiedzenia organizuje kontrolę pomieszczeń biurowych delegacji i SGR, na koniec każdego dnia roboczego w celu zapewnienia, że wszystkie dokumenty niejawne UE znajdują się w bezpiecznym miejscu; w przeciwnym razie powinien podjąć odpowiednie środki.Usuwanie niepotrzebnych materiałów niejawnych UE

17. Wszystkie niepotrzebne materiały powinny być traktowane jako niejawne UE; delegacjom i SGR należy udostępnić kosze i worki na te niepotrzebne materiały. Przed opuszczeniem zajmowanych pomieszczeń, delegacje i pracownicy SGR, powinni przekazać te odpady urzędnikowi do spraw bezpieczeństwa posiedzenia, który organizuje ich zniszczenie zgodnie z przepisami.


18. Na koniec spotkania, wszystkie dokumenty będące w posiadaniu delegacji i SGR, które nie są już im potrzebne, powinny traktowane być jak niepotrzebne materiały. Pomieszczenia zajmowane przez SGR i delegacje, przez zniesieniem środków bezpieczeństwa przyjętych na czas trwania posiedzenia, należy gruntownie przeszukać. Dokumenty, które zostały wydane za potwierdzeniem odbioru, należy, w granicach obowiązujących przepisów, zniszczyć w sposób określony w sekcji VII.
SEKCJA X
Naruszenie zasad bezpieczeństwa i NIEUPRAWNIONE UJAWNIENIE informacji niejawnych
1. Naruszenie zasad bezpieczeństwa powstaje w wyniku działania lub zaniechania, sprzecznego z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa lub krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, które może narazić na niebezpieczeństwo lub nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnej UE.
2. Nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnej ma miejsce, gdy taka informacja, w całości lub w części wpada w ręce osób nieupoważnionych, tzn. osób, które albo nie posiadają właściwego poświadczenia bezpieczeństwa albo potrzeby niezbędnej wiedzy albo jeżeli istnieje przypuszczenie, że takie zdarzenie miało miejsce.
3. Nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnej może nastąpić w wyniku niedbalstwa, zaniedbania obowiązków, niedyskrecji, jak również w wyniku działań służb których celem jest UE lub jej Państwa Członkowskie, w odniesieniu do informacji niejawnych lub działalności UE lub w wyniku działań organizacji wywrotowych,
4. Ważne jest, aby wszystkie osoby, które są zobowiązane do korzystania z informacji niejawnych UE zostały dokładnie poinstruowane o procedurach bezpieczeństwa, zagrożeniach związanych z niedyskretną rozmową i relacjach z prasą. Takie osoby powinny być świadome znaczenia niezwłocznego sprawozdawania organowi bezpieczeństwa Państwa Członkowskiego, instytucji lub agencji, w których są zatrudnione, na temat wszelkich naruszeń zasad bezpieczeństwa, o których im wiadomo.
5. Jeżeli organy bezpieczeństwa odkrywają lub zostają powiadomione o naruszeniu zasad bezpieczeństwa odnoszących się do informacji niejawnych EU lub stracie bądź zniknięciu materiałów niejawnych UE, podejmują niezwłoczne działania, w celu:
a) ustalenia stanu faktycznego;
b) dokonania oceny i zminimalizowania zaistniałych szkód;
c) uniemożliwienia zaistnienia takiego samego naruszenia w przyszłości;
d) powiadomienia właściwych organów o skutkach naruszenia zasad bezpieczeństwa;
W tym kontekście, należy dostarczyć następujących informacji:
(i) charakterystykę informacji, której sprawa dotyczy, łącznie z jej stopniem tajności, numerem referencyjnym i numerem egzemplarza, datą, oznaczeniem autora informacji, przedmiotem i zakresem;
(ii) krótkiego opisu okoliczności, w jakich doszło do naruszenia, wraz z datą i okresem, podczas którego informacja była narażona na nieuprawnione ujawnienie;
(iii) oświadczenia, czy powiadomiono autora informacji.
6. Obowiązkiem każdego organu bezpieczeństwa, kiedy tylko uzyskuje powiadomienie, że takie naruszenie zasad bezpieczeństwa miało miejsce, jest niezwłoczne złożenie sprawozdanie z tego faktu przy zastosowaniu następującej procedury: rejestr pomocniczy EU TOP SECRET zdaje sprawozdanie w sprawie do Biura ds. Bezpieczeństwa SGR za pośrednictwem swojego centralnego rejestru EU TOP SECRET; w przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnej UE, w obrębie jurysdykcji Państwa Członkowskiego, sprawozdanie zdaje się do Biura ds. Bezpieczeństwa SGR, jak określono zgodnie z ust. 5 i za pośrednictwem właściwego OBN.
7. O przypadkach dotyczących informacji oznaczonych klauzulą RESTREINT UE, powiadamia się jedynie wtedy, gdy towarzyszą im nadzwyczajne okoliczności.
8. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel po powiadomieniu o naruszeniu zasad bezpieczeństwa:
a) powiadamia organ, który wytworzył daną informację niejawną;
b) zwraca się do właściwych organów bezpieczeństwa o wszczęcie dochodzenia;
c) w przypadku gdy sprawa dotyczy więcej niż jednego organu, koordynuje ich działania;
d) przyjmuje sprawozdanie zawierające charakterystykę okoliczności, w których doszło do naruszenia, datę lub okres, w trakcie którego mogło do niego dojść i kiedy zostało odkryte, wraz ze szczegółowym opisem zawartości i stopnia tajności danego materiału. W sprawozdaniu powinno się także uwzględnić informacje na temat szkód wyrządzonych interesom UE lub jednemu lub więcej jej Państw Członkowskich oraz działań podjętych w celu uniemożliwienia zaistnienia takiego samego naruszenia w przyszłości.
9. Organ wytwarzający informację powiadamia adresatów i udziela im właściwych instrukcji.
10. Każda osoba, która jest odpowiedzialna za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnej UE, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu zgodnie z właściwymi regułami i przepisami. Takie postępowanie nie narusza żadnych działań prawnych.
SEKCJA XI

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna