Decyzja wykonawcza komisjiPobieranie 1.45 Mb.
Strona3/19
Data05.05.2016
Rozmiar1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, o których mowa w art. 4, odnoszących się do produktów sektora wina

A. Akty prawne obowiązujące w odniesieniu do przywozu i do wprowadzania do obrotu w Szwajcarii produktów sektora wina pochodzących ze Unii Europejskiej

Akty prawne, do których następuje odniesienie, oraz przepisy szczególne:

1. Dyrektywa 2007/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylająca dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniająca dyrektywę Rady 76/211/EWG (Dz.U. L 247 z 21.9.2007, s. 17).

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 25).

3. Dyrektywa Rady 89/396/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Dz.U. L 186 z 30.6.1989, s. 21), ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 92/11/EWG z dnia 11 marca 1992 r. (Dz.U. L 65 z 11.3.1992, s. 32).

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/36/WE z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (Dz.U. L 237 z 10.9.1994, s. 13), sprostowanie w Dz.U. L 259 z 7.10.1994, s. 33, Dz.U. L 252 z 4.10.1996, s. 23 oraz Dz.U. L 124 z 25.5.2000, s. 66.

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1), sprostowanie w Dz.U. L 248 z 14.10.1995, s. 60 i ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2010/69/UE z dnia 22 października 2010 r. (Dz.U. L 279 z 23.10.2010, s. 22).

6. Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29), ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dostosowującym do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część czwarta (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14).

7. Dyrektywa Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylająca dyrektywę 79/700/EWG (Dz.U L 187 z 16.7.2002, s. 30).

8. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 pażdziernika 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4), ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dostosowującym do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część czwarta (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14).

9. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. (Dz.U. L 208 z 13.8.2011, s. 23).

10. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dostosowującym do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część czwarta (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14).

11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.), ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1234/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. L 346 z 30.12.2010, s. 11).

12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. L 232 z 2.9.2010, s. 1).

13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina. (Dz.U. L 128 z 27.5.2009, s. 15), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 173/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. (Dz.U. L 49 z 24.2.2011, s. 16).

Nie naruszając przepisów art. 24 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 436/2009 wszelki przywóz do Szwajcarii produktów sektora wina pochodzących z Unii Europejskiej wymaga okazania dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) tego samego rozporządzenia.

14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 53/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz.U. L 19 z 22.1.2011, s. 1).

15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 670/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. (Dz.U. L 183 z 13.7.2011, s. 6).B. Akty prawne obowiązujące w odniesieniu do przywozu i do wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej produktów sektora wina pochodzących ze Szwajcarii

Akty prawne, do których następuje odniesienie:

1. Ustawa federalna w sprawie rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1998 r., ostatnio zmieniona w dniu 18 czerwca 2010 r. (ZU (Zbiór Urzędowy) 2010 5851).

2. Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uprawy winorośli i przywozu wina (rozporządzenie w sprawie wina), ostatnio zmienione w dniu 4 listopada 2009 r. (ZU 2010 733).

3. Rozporządzenie Federalnego Urzędu ds. Rolnictwa (OFAG) z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie szczepów winorośli dozwolonych do certyfikacji i produkcji standardowego materiału i zestawu szczepów, ostatnio zmienione w dniu 6 maja 2011 r. (ZU 2011 2169).

4. Ustawa federalna z dnia 9 października 1992 r. w sprawie środków spożywczych i przedmiotów codziennego użytku (ustawa dotycząca środków spożywczych, LDA1), ostatnio zmieniona w dniu 5 października 2008 r. (ZU 2006 785).

5. Rozporządzenie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie środków spożywczych i przedmiotów codziennego użytku (ODAlOUs), ostatnio zmienione w dniu 13 października 2010 r. (ZU 2010 4611).

6. Rozporządzenie Federalnego Departamentu Spraw Wewnętrznych (DFI) z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie napojów alkoholowych, ostatnio zmienione w dniu 15 grudnia 2010 r. (ZU 2010 6391).

W drodze odstępstwa od art. 10 rozporządzenia DFI, opis i prezentacja podlegają tym samym przepisom, co produkty przywożone z państw trzecich, o których mowa w następujących rozporządzeniach:

1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.), ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1234/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. L 346 z 30.12.2010, s. 11).

Do celów stosowania niniejszego załącznika rozporządzenie odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a) w drodze odstępstwa od art. 118y ust. 1 lit. a) oznaczenia kategorii zastąpiono nazwami specyficznymi zgodnie z art. 9 rozporządzenia DFI w sprawie napojów alkoholowych;

b) w drodze odstępstwa od art. 118y ust. 1 lit. b) ppkt (i) terminy takie jak „appellation d origine protégée” („chroniona nazwa pochodzenia”) i „indication géographique protégée” („chronione oznaczenie geograficzne”) zastąpiono odpowiednio terminami „appellation d origine contrôlée” („rejestrowana nazwa pochodzenia”) i „vin de pays” („wino regionalne”);

c) w drodze odstępstwa od art. 118y ust. 1 lit. f) nazwę importera można zastąpić nazwą szwajcarskiego producenta, prowadzącego piwnicę win, handlarza winem lub butelkującego;

2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 670/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. (Dz.U. L 183 z 13.7.2011, s. 6).

Do celów stosowania niniejszego załącznika rozporządzenie odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a) w drodze odstępstwa od art. 54 ust. 1 rozporządzenia zawartość alkoholu może być podawana w dziesiętnych jednostkach procentowych objętości;

b) w drodze odstępstwa od art. 64 oraz załącznika XIV, część B terminy „demi-sec” (półwytrawne) i „moelleux” (łagodne) mogą zostać zastąpione odpowiednio przez „légèrement doux” (lekko słodkie) i „demi-doux” (półsłodkie);

c) w drodze odstępstwa od art. 62 rozporządzenia nazwę jednej lub więcej niż jednej odmiany winorośli dopuszcza się, jeżeli co najmniej 85 % winogron wykorzystanych do produkcji szwajcarskiego wina pochodzi ze wskazanej odmiany lub odmian.

7. Rozporządzenie federalnego departamentu spraw wewnętrznych z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie etykietowania i reklamowania środków spożywczych (OEDAI), ostatnio zmienione w dniu 13 października 2010 r. (ZU 2010 4649).

8. Rozporządzenie federalnego departamentu spraw wewnętrznych z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie dozwolonych dodatków w środkach spożywczych (rozporządzenie w sprawie dodatków, OAdd), ostatnio zmienione w dniu 11 maja 2009 r. (ZU 2005 2047).

9. Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie obcych substancji i składników środków spożywczych (rozporządzenie w sprawie obcych substancji i składników, OSEC), ostatnio zmienione w dniu 16 maja 2011 r. (ZU 2006 1985).

10. Dyrektywa 2007/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylająca dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniająca dyrektywę Rady 76/211/EWG (Dz.U. L 2471 z 21.9.2007, s. 17).

11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. L 232 z 2.9.2010, s. 1).

Do celów stosowania niniejszego załącznika rozporządzenie odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a) Przywóz do Unii Europejskiej produktów sektora wina pochodzących ze Szwajcarii podlega obowiązkowi przedstawienia dokumentu towarzyszącego sporządzonego zgodnie z przepisami decyzji Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz.U. L 4 z 6.1.2005, s. 12).

b) Dokument ten zastępuje dokument VI1, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1), ostatnio zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. L 232 z 2.9.2010, s. 1).

c) Uznaje się, że zawarte w rozporządzeniu odniesienia do „państwa członkowskiego/państw członkowskich” lub „krajowych bądź wspólnotowych przepisów” (lub „krajowych bądź wspólnotowych zasad”) obejmują również Szwajcarię lub prawodawstwo Szwajcarii.

d) wina pochodzące ze Szwajcarii, porównywalne z winami o oznaczeniach geograficznych, których ogólna kwasowość wyrażona w kwasie winowym jest mniejsza niż 3,5 ale większa niż 3 gramy na litr, mogą być wwożone, jeżeli przynajmniej w 85 % zostały uzyskane z winogron jednej lub więcej z poniżej przedstawionych odmian winorośli: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir lub Merlot.

Dokument towarzyszący(1) przewozowi produktów sektora wina


pochodzących ze Szwajcarii(2)

1. Eksporter (nazwa i adres):


2. Numer referencyjny


4. Właściwy organ szwajcarski miejsca wysyłki (nazwa i adres)


3. Adresat (nazwa i adres):


6. Data wysyłki


5. Przewoźnik i inne dane dotyczące przewozu


7. Miejsce dostawy


8. Opis produktu


9. Ilość


10. Informacje dodatkowe


11. Partia (numer)


12. Poświadczenia (dotyczące niektórych win)


13. Informacje dotyczące wina wywożonego luzem

Rzeczywista zawartość alkoholu:

Czynności manipulacyjne:


14. Kontrole przeprowadzone przez właściwe organy UE

15. Przedsiębiorstwo i numer telefonu podpisującego


16. Nazwisko osoby podpisującej:


17. Miejsce i data:


18. Podpis

(1) Zgodnie z pkt 9 lit. B dodatek 1 załącznika 7 do Umowy z dnia 21 czerwca 1999 r. między między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi.(2) Obszarem winnic właściwym dla sporządzania niniejszego dokumentu jest terytorium Konferderacji Szwajcarskiej.

Dodatek 4

Nazwy chronione, o których mowa w art. 5

Część A: Nazwy chronione produktów sektora wina pochodzących z Unii Europejskiej

BELGIA
 


Wina o chronionej nazwie pochodzenia

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Wina o chronionym oznaczeniu geograficznym
Vin de pays des Jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn
Określenia tradycyjne (art. 118u ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007)

appellation d’origine contrôlée

CHNP

francuski

gecontroleerde oorsprongsbenaming

CHNP

niderlandzki

Vin de pays

CHOG

francuski

Landwijn

CHOG

niderlandzki
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna