Definicja socjalizacji. SocjalizacjaPobieranie 105.43 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar105.43 Kb.

 1. Definicja socjalizacji.
 • Socjalizacja

 • Trwający przez cale życie proces uczenia się kultury.

 • Procesy przygotowujące ludzi do życia w społeczeństwie przez uczestnictwo w grupach społecznych i ich kulturę.

 • Wychowanie świadome.

 • Jest to proces nabywania nowych wartości. 1. Wymień hipotezy uzasadniające zachowania prospołeczne.
 • Hipoteza, że wynikają one z natury ludzkiej, człowiek z natury jest skłony do tego by troszczyć się o interesy innych.

 • Hipoteza wrodzonego entuzjazmu, empatii.

 • Hipoteza własnego interesu. 1. Wymień typy temperamentne.
 • Sangwinik

 • Melancholik

 • Choleryk

 • Flegmatyk 1. Definicja osobowości neurotycznej.
 • Def. Osoby neurotycznej

 • Reakcje nerwicowe w obliczu sytuacji, które w odniesieniu do normalnych ludzi nie są nerwicogenne.

 • Reakcja układu nerwowego nieproporcjonalna do natężenia siły.

 • Rzeczywiście trudne sytuacje powodują znaczne napięcie emocjonalne, uniemożliwiające sobie radzenia w tych sytuacjach.

 • Nie potrafi realizować planów życiowych.

 • Podatni na negatywne emocje.

 • Osoby mało stałe.

 • Ciężko radżą sobie z stresem i hamowanie swoich popędów. 1. Definicja dojrzałości emocjonalnej.

Umiejętność kontrolowania swoich emocji dodatnich oraz ujemnych kierując się rozumem

 1. Definicja asertywności.
 • Asertywność to zespół zachowań interpersonalnych, wyrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy, jednocześnie respektujący uczucia, postawy, życzenia i prawa innej osoby.

 • Jest to także umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontaktach z inną osobą czy osobami, polegająca na jasnym wyrażeniu swoich potrzeb, poglądów i odczuć, w taki sposób, aby nie naruszyć praw i godności innych.

 • Asertywność nie oznacza ignorowania emocji i dążeń innych ludzi, lecz raczej zdolność do realizacji założonych celów mimo negatywnych nacisków otoczenia, racjonalną dbałość o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych.

 • Asertywność to, obok empatii podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej.


 1. Definicja empatii.
 • Wczuwanie się w stany i potrzeby psychologiczne innych.

 • Powinna się ukształtować do okresu dorastania. Nabyta / wrodzona

 • Termin oznaczający umiejętność wczuwania się w czyjeś emocje.

 • Osoba nie posiadająca tej umiejętności jest "ślepa" emocjonalnie i nie potrafi ocenić ani dostrzec stanów emocjonalnych innych osób.

 • Osoba posiadająca tę umiejętność potrafi na podstawie obserwacji zachowania, mimiki twarzy, ruchów ciała i sposobu mówienia odgadnąć stan emocjonalny obserwowanej osoby.

 • Empatia, obok asertywności jest jedną z dwóch podstawowych umiejętności wchodzących w skład tzw. inteligencji emocjonalnej. 1. Wymień zmienne opisujące osobowość normalną.
 • Światopogląd

 • Asertywność

 • Adekwatne poczucie winy

 • Uzdolnienia i zdolności specjalne

 • Samokontrola

 • Akceptacja budowy ciała i płci

 • Inteligencja/ nie zamienialne

 • Temperament/ nie zamienialne

 • Potrzeby (fiz. i psych bezp.)

 • Empatia 1. Wymień zmienne opisujące osobowość zaburzoną.
 • Brak poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

 • Uproszczony, często pragnieniowy kontakt z rzeczywistością

 • Niezdolność do realistycznego planowania

 • Niezdolność do realizowania planów życiowych

 • Dysharmonia psychiczna (istnienie w osobowości sprzecznych z wolą cech i tendencji, które powodują nieustające wewnętrzne konflikty)

 • Egoizm, egocentryzm – wyrażany nadmiernym koncentracją na sobie, na własnych problemach

 • Stosunek do ludzi wyznaczany jest przez te problemy, ewentualne korzyści (czysto instrumentalne, przedmiotowe podejście), nigdy partnerski (nieprzystosowanie społeczne)

 • Głód uczuciowy

 • Brak poczucia winy – jedna z głównych zmiennych 1. Dysharmonia psychiczna.

Istnienie w danej osobie specyficznych tendencji i cech powodujących wewnętrzne konflikty , egoizm, egocentryzm, chłód uczuciowy, brak poczucia winy !!!, stosunek do innych- instrumentalny, walka wewnętrzna

 1. Jaki typ osobowości zaburzonej występuje najczęściej + krótka charakterystyka.


Osobowość bez dogmatu

 • Pozornie niczym nie różni się od innych w środowisku

 • Zawodzą w chwilach próby, w sytuacjach wymagających od nich wyrzeczeń w imię wyższych wartości

 • Osoby koniunkturalne

 • Przedkładają doraźne korzyści nad wartości (które można by sądzić wyznają)

 • Często starają się zachowywać pozory i w swoim środowisku mogą być poprzez dłuższy czas nierozpoznani

 • Brak system wartości

 • Najczęstszy typ nieprawidłowej osobowości!!! 1. Charakterystyka osobowości antyspołecznej.
 • Czynne i agresywnie występuje przeciw 2 człowiekowi lub grupami ludzkimi stanowiących zagrożenie wobec nich i ich życia

 • Elokwentni, wykształceni – a tak na naprawdę przestępstwa w białych rękawiczkach

 • Chłód uczuciowy, wrogość, lub całkowita obojętność w stosunki do 2 człowieka

 • Wywodzą się ze środowisk patologicznych – wczesna demoralizacja

 • Wcześnie można zauważyć cechy tej osobowości zaburzonej

 • Skłonności sadystyczne

 • Niezrównoważeni emocjonalne

 • Agresywne i niszczycielskie reakcje

 • Ogólny negatywizm – wszystko na nie

 • Część psychologów uważa, że jest uwarunkowana genetycznie – jeden z objawów to przedłużone moczenie nocne, zaniedbania w nauce, wagary, ucieczki z domu, zdolność do tworzenia grup przestępczych

 • Stała tendencja do kłamstwa

 • Skłonność do odurzania się

 • Brutalne, okrutne zachowanie w stosunku do słabszych

 • Skłonność do wczesnego rozpoczęcia współżycia seksualnego, przestępstw seksualnych, gwałtów

 • Pasożytniczy tryb życia

 • Niemożliwość stabilizacji rodzinnej – brutalne traktowanie współmałżonka, dzieci

 • Porzucanie rodziny – mężczyźni głównie po narodzinach dziecka

 • Skłonność do prostytucji u kobiet

 • Próby samobójcze – ukierunkowane na realizację własnych celów

 • Stale wznawiana działalność antyspołeczna realizowana z naruszeniem praw innych osób

 • Całkowita obojętność wobec losu swoich ofiar, brak poczucia winy

 • Brak jakiejkolwiek refleksyjności 1. Opisz krótko psychoanalityczna koncepcję osobowości.
 • Zachwonaie człowieka wyznaczone jest przez 2 podstawowe popędy : instynkt życia( popęd samozachowawczy) oraz instynkt śmierci ( instynkt niszczenia)

 • Siłą napędową jest energia psych wypełniająca całego człowieka – libido

 • Instynkt śmierci- wypełnienie energia psych- agresja

 • Osobowość: id, ego i superego: 3 warstwy

 • Id- podświadomośc biologiczna, kieruje się zasadą przyjemności

 • Ego- znajduje się w podświadomości, świadomości i nieświadomości, rządzi się zasadą realizmu, dąży do bezpiecznego i korzystnego zaspakajania potrzeb

 • Superego- rezultat wychowanie społecznego jednostki i narzuconych jej ograniczeń, zakazy, rozkazy, nakazy, wartości 1. Co istotnie decyduje o zachowaniu człowieka w koncepcji humanistycznej?
 • Natura ludzka jest twórcza i niepowtarzalna, realizuje siebie, ale potrzebne są określone warunki społeczne, gdy nie zostana spełnione – zaburzenia

 • Wyróżnia się 2 kierunki :

 1. zachowanie człowieka wyznaczone przez indywidualny obraz świata i samego siebie, zaburzenia pojawiają się gdy podmiot nie może realizować własnej natury lub gdy przyjmuje narzucone wartości

 2. związany z koncepcja filozof- egzystencjalna, losy jednostki nie są ani społecznie ani historycznie zdeterminowane, jednostka posiada zdolność samodzielnego wyboru, ta wyłączna odpowiedzialnośc prowadzi do poczucia zagrożenia i lęków, a tyo to zaburzeń 1. Co istotnie decyduje o zachowaniu człowieka w koncepcji behawioralnej?
 • Zachowanie człowieka jest wyłącznym rezultatem oddziaływania środowiska zewn i zdolności do uczenia się, wszystkie zachowania są wyuczone

 • Środowisko wyznacza pewien system nagród i kar( te z przeszłości i teraźniejsze) i to właśnie decyduję o zachowaniu

 • Zaburzenia to działania odbiegające od ogólnie przyjętych norm 1. Co istotnie decyduje o zachowaniu człowieka w koncepcji biofizycznych? • Istnieje ścisły związek między właściwościami bio- fiz a zachowaniem człowieka, jego psychiką

 • Przyczyn zaburzeń należy szukać również w endokrynologi, morfologi, fizjologi, neurologi, 1. Co istotnie decyduje o zachowaniu człowieka w koncepcji poznawczych?
 • O zachowaniu człowieka decydują informacje napływające ze środowiska i już zakodowane w pamięci

 • Człowiek samodzielny, aktywnie i świadomie zmienia świat, przystosowuje się do niego

 • Istotny jest typ identyfikacji zachodzący miedzy informacjami napływającymi a tymi, już zakodowanymi( te zakodowane to struktury poznawcze)

 • Podział struktur poznawczych: inf o świecie zewn( odpowiada za orientacje w świecie zewnetrzym i dopasowanie zachwoania do danej sytuacji), inf o sobie samym( odpowiada za utrzymanie własnej tożsamości), inf o programach działania( stosowanie praktycznej wiedzy w danych sytuacjach) 1. Definicja normy i zmienne różnicujące je.
 • Normy społeczne - to społeczne standardy oceny określające jednostce to co jej się należy, a co należy się innym. Służą zachowaniu społeczności, której jednostka jest członkiem i zabezpieczają w określonych proporcjach interes wszystkich członków społeczności. Funkcje norm : pomagają osiągnąć cel, umożliwią grupie przetrwanie. • Zmienne różnicujące normy społeczne:

 • siła nakazu bądź siła zakazu – dopuszczalny stopień odstępstwa od wzorca

 • rodzaj sankcji związanych z przestrzeganiem lub naruszaniem normy – np. krytyka, pozbawienie wolności

 • obszar obowiązywania danej normy – normy powszechne, krajowe, regionalne, dotyczące instytucji i małych grup społecznych

 • charakter normy – np. moralne, prawne 1. Uprzedzenia – definicja, źródła, hipotezy.
 • Def: nadmierne uogólnienia, przysiwywanie identycznych cech każdej osobie z danej grupy, bez uwzględniania istniejących róznic, postawy negatywne- stereotypy
 • Przyczyny- 3 źródła:

 1. potrzeba uzasadnienia własnego postępowania, poniżanie innych by usprawiedliwić własne okrucieństwo i wrogość i uchronić się przed poczuciem winy

 2. potrzeba władzy, panowania nad innymi

 3. potrzeba posiadania odpowiedniej pozycji społecznej, odnajdywanie ludzi niżej usytuowanych niż my
 • 4 hipotezy:

 1. ekonomiczna i polityczna: ludzie o niskiej pozycji społecznej są bardziej uprzedzeni, odczuwają dotkliwie np. rywalizacje o prace z mniejszościami narodowymi

 2. kozła ofiarnego : dotyczy przemieszcznia agresji, przemieszczanie agresji jest skutkiem frustracji gdy nie można odnaleźć prawdziwej przyczyny, bo jest zbyt potężna lub niedostępna

 3. pewne cechy osobowości, osobowość autorytarna: sztywne poglądy, brak tolerancji, skłonnośc karania itd 1. Definicja światopoglądu i metody jego kształtowania.
 • Światopogląd - zwarty system pojęć, poglądów i przekonań, wyrażających określony stosunek jednostki do społecznej i fizycznej rzeczywistości i wskazujący na pewne formy postępowania. Każdy światopogląd zawiera twierdzenia opisowe, poznawcze, behawioralne i wartościujące.
 • Każdy światopogląd ma funkcje:

 • prospektywna

 • motywującą

 • integrująca wartości jednostki i grupy

 • obronna
 • Metody kształtowania światopoglądu:

 • autorytatywnego świadectwa

 • emocjonalnej perswazji

 • jednostronnej eksploatacji –fakty zgodne tylko z teza

 • ddwustronnej eksploatacji

 • stereotypowych wzorców

 • spotęgowanego rozgłosu

 • wyczekującego przemilczenia 1. Środki masowego przekazu a proces socjalizacji: wymień najistotniejsze środki tego procesu i opisz zależności tam występujące.
 • Wszystko co oddziałuje na ludzi w większy sposób – TV, prasa, Internet.
 • Najistotniejsze 3 elementy środków masowego przekazu:

 • Źródło przekazu (kto przekazuje?)

 • Charakter przekazu (jak to czyni?)

 • Cechy odbiorcy (do kogo przekaz jest kierowany?) • Wnioski:

 • Efektywność oddziaływania jest większa gdy nadawca jest godny zaufania

 • Efektywność oddziaływania jest większa gdy nadawca wyraża stanowisko sprzeczne z własnym interesem

 • Efektywność oddziaływania jest większa jeśli wydaje się, że nadawca nie chce wpłynąć na nasza opinię, a tylko nas informuje

 • Efektywność oddziaływania jest większa gdy nadawca nam się podoba i możemy się z nim identyfikować
 • Charakter przekazu – 4 zależności:

 • Przekaz logiczny czy emocjonalny? – większą skuteczność ma przekaz emocjonalny

 • Przekaz jednostronny czy wielostronny? – im bardziej inteligentni odbiorcy tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaną przekonani przez argumentację jednostronną, a tym większe, że przekona ich argumentacja typy za i przeciw

 • Kolejność prezentacji (efekt pierwszeństwa przekazu, świeżości) – najbardziej skuteczny przekaz pierwszy (np. ludzie z pierwszych stron gazet)

 • Stopień rozbieżności przekazu nadawcy a wiedzy odbiorcy – gdy wiarygodność nadawcy jest duża to duża rozbieżność nie wpływa na zmianę przekazu. Gdy mała wiarygodność to wpływa. 1. Definicja rodziny i jej funkcje.
 • Definicja rodziny:

 • Związek 2 ludzi płci przeciwnej.

 • Prawne zawarty, zgodnie z obowiązującym prawem.

 • Zamieszkują razem.

 • Posiadają potomstwo własne lub adoptowane.
 • Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji.

 • Bądź grupa określona przez stosunki seksualne, odpowiednio unormowane i trwałe, tak by zapewnić odnawianie się sfery reprodukcji.
 • Funkcje rodziny:

 • Prokreacyjna

 • Seksualna

 • Materialno-ekonomiczna

 • Opiekuńczo-zabezpieczająca

 • Legalizacyjno – kontrolna

 • Kulturalna

 • Emocjonalno-ekspresyjna

 • Socjalizacyjna

 • Klasowa

 • Rekreacyjno-towarzyska 1. Wymień metody badań psychologicznych: podstawowe, pomocnicze, nienaukowe.Podstawowe:

 • Ankieta

 • Obserwacje

 • Wywiad psychologiczny

 • Analiza wytworów działania

 • Analiza wyższych czynności układu nerwowego

 • Eksperymenty

 • Kwestionariusze

 • Testy


Pomocnicze:

 • Matematyczno-statystyczne

 • Socjologiczne

 • Biologiczne

 • Chemiczne

 • Fizyczne


Nienaukowe:

 • Parapsychologiczne

 • Astrologiczne (horoskopy, wróżby)

 • Telepatie

 • Hipnoza 1. Wymień typy alkoholizmu według Jelinka.
 • Alfa alkoholizm – kontrola i umiarkowane spożywanie bez progresji picia. Głównym motywem picia jest potrzeba psychicznej ulgi. Uwolnienia od bólu fizycznego i przykrego napięcia psychicznego.

 • Beta alkoholizm – nadmierne picie, fizyczne szkody, np.: nieżyt żołądka, uszkodzenia wątroby, alkoholowe zapalenie wielonerwowe. Nie stwierdza się objawów psychicznych i fizycznych uzależnienia organizmu od alkoholu.

 • Gamma alkoholizm – Nadmierne picie, długotrwałe. Choroba alkoholowa z objawami psychicznymi i fizycznymi uzależnienia, zmiany struktury osobowości, zaburzenia w zachowaniu.

Cechy:

 • nabyta, wzmożona tolerancja alkoholu

 • przemiana komórkowa

 • objawy abstynencyjne z występowaniem głodu alkoholowego

 • utrata kontroli nad piciem

 • Delta alkoholizm – forma zaawansowana choroby, poza utratą kontroli picia występuje niemożliwość powstrzymania się od picia.

 • Epsilon alkoholizm – specyficzna forma alkoholizmu, tz.w pijaństwa wielodniowego, ciągów pijaczych 1. Psychospołeczne uwarunkowania alkoholizmu i narkomanii.


Alkoholizm:

 • Rozbita rodzina, niepełna rodzina

 • Trudne dzieciństwo

 • Brak opieki rodzicielskiej

 • Komplikacje przy porodzie

 • Zaburzenia w rodzinie

 • Niedostosowanie społeczne


Narkomania:

 • Atmosfera napięcia

 • Antagonizmy grupowe i klasowe

 • Trudności w życiu wysoko cywilizowanych społ

 • Ruchy młodzieżowe

 • Kryzys tradycji rodziny

 • Blędy wychowaczwcze

 • Łatwo dostępne środki

 • Bazradnośc prawodastwa 1. Czynniki determinujące zaburzenia procesu socjalizacji.- 4 krytyczne sytuacje jako źródło zaburzeń procesu socjalizacji: • Trening karmienia: np. karmienie co 8 h, albo gdy dziecko nie chce, efektem jest brak uczuć społecznych, apatia, rezygnacja, strach przed samotnością, ucieczka przed ciemnościa

 • Trening czystości: by nie dotykało odchodów, nie bawiło się, by nie wydalało w miejscu publicznym, by o tym nie młówiło, efektem jest lękliwośc, ulegliwość, poczucie niskiej wartości

 • Trening sexualny: nauczenie dziecka różnicowania i akceptacji płci

 • Trening dotyczący okazywania reakcji i gniewu : dziecko powinno mieć możliwość do manifestowania gniewu, jeżeli nie to osoba anormalnie potulna, cierpliwa, lękliwa, zahamowana

 1. Formy przemocy w rodzinie i jej skutki dla życia społecznego.
 • Fizyczna, sexualna, emocjonalna, zaniedbywanie

 • A skutki należy ścimnić :D
 1. Wymień dowolnych przedstawicieli kierunków psychologii opisujących zaburzenia zachowania.
 • Dynamiczna : Freud, Adler, Young, Horney, Fromm, Sallivan, Murray, Bern

 • Histyczna: Rogers, Pierce, Frenkl

 • Bahawioralna: Dolard, Miller

 • Biofizyczna: Kretschner, Szeldon

 • Poznawcza: P(F)iaget
 1. Czym różni się interioryzacja od internalizacji.
 • Interioryzacja jest zakresowo szersza, bo oznacza wszystkie procesy uwewnetrzniania, które zachodzą w trakcie rozwoju jednostki, przekształcenie się czynności zewnętrznych w wewnętrzne( umysłowe), uznanie przyjęcie wartości moralnych, norm, społecznych, relig itd

 • Internalizacja jest pewnych etapem interioryzacji, szczególnym fragmentem( uwewnetrzenienie norm i postaw), mechanizm obronny polega na przyjmowaniu za własne narzuconych z zewnątrz postaw, poglądów i norm 1. Typy postaw rodzicielskich i ich skutki dla proces przystosowawczego.
 • Przesadna opieka : zbyt duzo pieszczenia, utrudnia wykształcenie się samodzielności, zbyt duża kontrola, pobłażanie, problemy z przystosowaniem się, brak poczucia odpowiedzialności, kłopoty w szkole itd.

 • Nadmierna swoboda: czyli przeciwieństwo pierwszego, dziecko społecznie niedojrzałe, trudności z przystosowaniem, egoista, wymaga od innych a nie od siebie, nie współdziała

 • Zaniedbanie: obojętnośc bez uczucia, szybko się usamodzielniają, ich rodziny z kolei są dobrze społecznie przystosowane, ale to jest tylko ich zasługa, duża odpornośc na nerwy

 • Uznanie dziecka przez rodziców: pełna akceptacja dziecka, anjabrdziej oczekiwana postawa, duże znaczenia ma dzieciak w rodzinie, dzieci są uspołecznione, zdolne do współdziałania, uczuciowo stałe, lojalne, odpowiedzialne, dbają o innych, uczciwe, usł€żne generalnie śa super

 • Dominowanie:panowanie nad cała rodziną jest super gdy ie bierze pod uwagę jej potrzeby, mądre, dobre kierowanie, dzieci dobrze przystosowane

 • Uleganie dziecku : 2ga najgorsza postawa, dziecko kieruje rodziną, ale że jest tylko dzieckiem to nie potrafi tego robić, nie uznaje autorytetów, uparte, egresywne, poczucie bycia nadludziem, zarozumiałe,nieprzystosowane 1. Definicja postawy i typy postaw.
 • Def : gotowośc podmiotu do określonych działań wobec przedmiotu lub podmiotu postawy

 • 3 elementy postawy : afektywny( uczucia o obiekcie), poznawczy( myśli o obiekcie), behawioralny ( zachowania wobec obiektu)

 • typy :interpersonalny( wobec innych) i intra personalny ( wobec siebie) 1. Zasady stosowania nagród i kar – ich znaczenie dla procesu przystosowawczego.
 • Nagrody są lepsze niż kary, bo wyznaczają zachowania społecznie oczekiwane a kary powodują wygaszanie zachowań nieoczekiwanych

 • N lub k należy wybrac biorąc pod uwage osobowośc dziecka, bo nie ma n i k uniwersalnych

 • Ni k powinny być sprawiedliwe, czyli adekwatne to popełnionego czynu

 • Nie mogą być stosowane za czyn niezamierzony

 • Konsekwencja rodziców , nie mogą być różnie stosowane przez matke i ojca

 • Dozowane w sposób rozważny

 • System kar: nie może opierać się na strachu, nie może być stałym środkiem wychowawczym, nie powinny być wyznaczane w stanie podniecenia, nie może być fizyczna, dobierana ostrożnie, bez szkody dla dziecka, ma wzbudząc niechęć do czynów niepożądanych 1. Typy rodzin niepełnych i ich skutki dla procesu przystosowania psychospołecznego.
 •       brak  dorosłego – zupełne oderwanie się podmiotu od rzeczywistości, niesprawność niemożność samodzielnego radzenia sobie w życiu

 •       brak rodzica – podmiot w nieustannym konflikcie z otoczeniem, nie uznaje istniejących i obowiązujących reguł gry społecznejc)    

 •   brak dziecka – niezdolność do przeżywania emocji, głównie radości  1. Wymień zmienne występujące w eksperymencie psychospołeczny i podaj dowolny przykład na badanie eksperymentalne z zaznaczeniem zmiennych (zależna, niezależna, pośrednicząca).
 • zmienna zależna- poddana jest wpływowi innej zmiennej,

 • zmienna niezależna - wpływa na inne zmienne,

 • zmienna pośrednicząca- może modyfikować podstawowe zależności miedzy zależnościami

 • badania IQ w szkołach wsród młodziezy 1. Introwersja & ekstrawersja
 • Intro: powściągliwy, wysokie wymagania wobec innych, mało przyjaciół- tylko wybrani, nie jest impulsywny, raczej rozważny, uporządkowany, uczucia poddane kontroli, sumienność, reliable, raczej pesymista niż optymista

 • Extra: towarzyski, wielu przyjaciół, potrzeba kontaktu, samotnośc to największa kara, działa pod wpływem sytuacji, lubi zmiany, łatwo wpada w gniew, kieruje się zasadą przyjemności 1. Cechy charakteryzujące osobowość paranoidalną.
 • Kontakt z rzeczywistością jest na ogół jednokierunkowy

 • Często wysokie aspiracje

 • Postawa wielkościowa, której na ogół nie ujawniają

 • Postrzegani przez otoczenie jako tajemniczy

 • Nie informują o swoich sprawach, jednocześnie chcą otrzymywać jak najwięcej informacji o innych

 • Wypowiedzi pełne agresji, nienawiści wobec najbliższego otoczenia

 • Zakamuflowane działanie

 • Negatywne oceny innych są niewspółmierne do ich działań

 • Atakują ludzi, którzy są z nimi w przyjaźni, tych którzy udzielili im pomocy

 • Głębokie przeświadczenie, że w każdym ludzkim działaniu, nawet dobrym kryje się jakaś nieuczciwość której mogą stać się ofiarą

 • Żyją w stanie ciągłej obawy, wiecznego zagrożenia

 • Agresywni w stosunku do innych

 • Znaczny egocentryzm

 • Nietolerancyjni, nierefleksyjni

 • Jeżeli maja władzę tyranizują podwładnych

 • Ciągle walczą z wyimaginowanymi wrogami

 • W walce duża agresywność – stosują metody szantażu i prowokacji

 • Np. Hitler, Stalin, Saddam Husajn – mieli elementy tej osobowości

 • Kolejną cechą jest likwidacja najbliższych zaufanych osób 1. Cechy charakteryzujące osobowość bierno-agresywną.
 • Negatywny stosunek do otoczenia ujawniający się przez bierny opór i przez bardziej lub mniej zakamuflowana agresje

 • Nasilenie tych elementów morze być różne u różnych ludzi

 • Często cechy ujawniają się w trakcje dojrzewania

 • Pretensje do otoczenia w związku z tym co maja zrealizować

 • W agresywnej formie chcą by inny pełnili ich obowiązki, uważają, że są traktowani gorzej

 • Upór wobec otoczenia realizowany przez jawną odmowę wypełniania obowiązków

 • Pasożytniczy tryb życia

 • Nie dążą do usamodzielnienia się

 • Wykorzystują otoczenie tak by pasożytować

 • Rzadko ale są próby samobójcze, żeby ten pasożytniczy sposób życia utrzymać 1. Cechy charakteryzujące osobowość narcystyczną.
 • Głębokie przeświadczenie o wyjątkowej wartości

 • Oczekiwanie na stałe wyrazu uznania, hołdu

 • Reagowanie różnymi formami agresji na brak tych wyrazów

 • Całkowity brak empatii

 • Często występują autentyczne osiągnięcia na różnych polach, jednak najczęściej przekonanie o wielkości jest bez pokrycia

 • Brak refleksji i samokrytycyzmu

 • Potrafią skutecznie wprowadzić w błąd

 • Bezwzględnie potrafią wykorzystać dobrą wolę i naiwność otoczenia 1. Cechy charakteryzujące osobowość fanatyczną.
 • Poczucie własnej wyjątkowości i nieomylności

 • Nietolerancja, egocentryzm

 • Często poczucie misji, którą maja spełnić

 • Wobec innych dążą do zajmowania pozycji przywódczych i do podporządkowania sobie dużych grup społecznych (np. narodów)

 • Realizują wytyczone cele z wielką konsekwencja, a w obliczy trudności z brutalnością i okrucieństwem

 • Postrzegają rzeczywistość w sposób fragmentaryczny

 • Sztywni i nierefleksyjni

 • Nie przyjmują do wiadomości żadnych argumentów przeczących ich ideom, dla zrealizowana których nierzadko uciekają się do manipulacji a nawet przemocy 1. Z ilu warstw składa się osobowość według Froida i co one oznaczają?
 • patrz pytanie nr 13 1. Kto i dlaczego ze znanych psychologów przyznał największe znaczenie struktury osobowości potrzebie bezpieczeństwa?
 • Horney

 • Bezpieczeństwo jest warunkiem pełnego realizowania innych potrzeb

 • Niezrealizowanie bezp prowadzi do nerwic i neurotycznych potrzeb 1. Definicja potrzeby i klasyfikacja potrzeb.
 • Potrzeba : brak czegoś, machanizm kierujący ludzkimi zachowaniami, stan osoby doznającej uczucie niespełnienia, działa jako czynnik motywacyjny

 • Rodzaje : fizjologiczne, bezpieczeństwo, przynależności i miłości, szacunku, samorealizacji,

 • Maslow – hierarchia potrzeb

 1. fizjologiczne

 2. bezpieczeństwa

 3. afiliacji

 4. szacunku i uznania

 5. samorealizacji

 • Murray : potrzeba to działająca w mózgu siła fizykochemiczna, 12 fizjologicznych i 28 psychologicznych

 • Obuchowski: potrzeba to właściwość polegająca na tym, że bez określonego przedmiotu lub osoby nie można normalnie funkcjonować

 1. p. samozachowania

 2. p. fizjolog

 3. p. orientacyjne( poznawcze, kontaktu emocjonalnego, sensu życia)

 4. p. rozmnażania

 5. p. sexualne 1. Typy temperamentu według Kretschmer’a & według Sheldon’a (krótko opisz).
 • Kretschner :

 1. lepsomatyczny: nietowarzyski, wrażliwy, sztywny, powściągliwy

 2. pykniczny: gruby, mały, towarzyski, zmienny emocjonalnie, realizm, łatwośc kontaktu

 3. atletyczny: mała wrażliwośc, spokój, umiarkowanie, sumienność, drobiazgowośc, mała plastyczność uzmysłu

 4. dysplastyczny: źle zbudowany, nieproporcjonalny, należy prowadzić indywidualna analizę, bo nie odpowiada żadnemu typowi psychicznemu
 • Sheldon:

 1. mezoformiczny: silny, muskularny, duża energia, aktywnośc, agresywność

 2. ektomorficzny: smukły, delikatny, wrażliwy, abstrakcyjność, problem w nawiązywaniu kontaktów, ucieczka w samotnośc

 3. endomorficzny: niski, krępy, łatwośc kontaktów, mała stabilnośc uczuciowa 1. Co oznaczania stwierdzenie – struktura poznawcza i jaka jest ich rola (koncepcja poznawcza).

Struktura poznawcza to informacje zakodowane w pamięci. Selekcjonują i transformułują ( nie wiem czy takie słowo istnieje :D) napływające informacje. Opisują i rozpoznają elementy i zjawiska w rzeczywistości. Rozbudzają napięcie emocjonalno- motywacyje.

 1. Na czym polegają w koncepcji poznawczej procesy asymilacji i akomodacji?

Wg Piegeta istnieje ogromna zależnośc między wewn a zewn systemem informacji. Polega na włączeniu i dopasowaniu wiadomości zewn do posiadanej struktury poznawczej- asymilacja- i odwrotnie czyli struktury poznawczej do wiadomości zewn- akomodacja.

 1. Jakie zaburzenia powodują defekty fizyczne i chroniczne choroby somatyczne.
 • Defekty fizyczne : wrodzone lub nabyte mikro lub makro uszkodzenia, zaburzenia przemiany materi prowadzące do zaburzeń centralnego ukl nerwowego, zaburzenia hormonalne, wrodzone kalectwa sensoryczne- odcinają od niektórych źródeł informacji
 1. Czynniki określające sytuację rodzinną dziecka.
 • Biopsychiczne : możliwości intelektualne dziecka, upośledzenie dziecka, opóźnienia w rozwoju

 • Psychospołeczne: pochodzenie społeczne rodziców, zawod, wykształcenie, warunki materialne, tradycje kulturowe, poziom aspiracji rodzicow, współzależność miedzy aspiracjami dzieci a rodzicow, postawy rodzicielskie 1. Wymień zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmu funkcji socjalizacyjnej rodziny.

System nagród i kar, naśladownictwo, identyfikacja, pełnienie ról społecznych

 1. Jaki jest wpływ z atmosfery uczuciowo-emocjonalnej w rodzinie na przystosowanie szkolne i społeczne.

Wpływy atmosfery uczuciowo emocjonalnej w rodzinie na przystosowanie szkolne i społeczne.

- jeżeli rodzina jest rozbita to w trakcie rozwoju dziecka powstają problemy:

* okres niemowlęcy i po niemowlęcy: choroba sieroca

* okres przedszkolny: poczucie winy (szczególnie po przez kłótnie przy dziecku)

* 6 - 8 rok życia: tzw. "wiek smutku" - poczucie zdrady i osamotnienia

* 9 - 12 rok życia: tzw. "wiek złości" - koncentracja złości na opiekunie, zachowanie agresywne, brak popularności u rówieśników (częściej w śród chłopców)

* 13 - 16 … dojrzałość, nieprzystosowanie społeczne (szczególnie przy braku kontaktu z ojcem), problemy emocji, stany depresyjne, brak oparcia(szczególnie gdy opiekuje się nim rodzic mniej emocjonalnie związany).
 1. Jakie zmienne opisują obciążenie informacyjne i jakie są jego skutki społeczne i zdrowotne. 1. Opisz poziomy internacjonalizacji
 • Zerowy poziom- gdy jednostka nie ma postawy a otoczenie wywiera na nia nacisk

 • Gdy stosunkowo słaby nacisk zewnętrzny powoduje zmiane stanowiska i postawy

 • Nacisk musi być stosunkowo suilny żeby dana osoba rozważyła lub zmienila swoje zachowanie

 • Nawet bardzo silny nacisk nie robi, jednostka nie zmienia swojej postawy 1. Wymień zmienne wyznaczające przebieg procesu socjalizacji.
 • Zmienne biopsychiczne

 • Inteligencja

 • Temperament

 • Zdolności percepcyjne

 • Wrażliwość

 • Zmienne psycho-społeczne

 • Charakter stosunków interpersonalnych w podstawowych grupach społecznych

 • Techniki wychowawcze w rodzinach i instytucjach

 • Zmienne makrospołeczne

 • Struktura zatrudnienia

 • Poziom dochodów

 • Poziom organizacji społecznej

 • Ruchliwość ludności 1. Wymień zmienne opisujące przejawy regulacyjnej roli norm po ich zinternalizowaniu.
 • Poczucie powinności działania w określony sposób

 • Gotowośc do takiego działania mimo braku kontroli zewnętrznej

 • Poczucie dumy ze spełnionego obowiązku

 • Poczucie winy gdy złamanie zakazu, lub niezrealizowanie nakazu

 • Niepokoj, gniew, przykrość gdy inni naruszaja normy

 • Skłanianie innych do przestrzegania norm 1. Wymień fazy przyswajania norm.
 • Symboliczne : nauczenie się odpowiednich formuł i umiejętności ich zwerbalizowania

 • Ich internalizacja: stopniowe przyswajanie nakazow i zakazow społecznych we wlasne :

  1. brak normatywnych regulatorow zachowania czyli faza Aniom( u malego dziecka)

  2. faza symbolicznego opanowania norm

  3. faza podporządkowania autorytetom

  4. faza usamodzielnienia się norm, oderwanie od autorytetow, tworzenie wlasnych

  5. faza powiazania norm z poczuciem wlasnej wartości

  6. faza autonomii norm 1. Definicja zachowań prospołecznych i ich typologia.
 • Zachowania prospołeczne wynikają z wychowania i socjalizacji, choć człowiek z natury jest egoista i dopiero wychowanie uzdalnia go do zachowań prospołecznych. Impulsy egoistyczne nigdy nie wygasają i pozostają w stałym konflikcie z dążeniami prospołecznymi.

 • Zachowania prospołeczne wynikają z natury ludzkiej (gdy człowiek troszczy się tylko o siebie, jest to wynik negatywnego wpływu środowiska)

 • człowiek sam z siebie, mocą swych sił wewnętrznych wie, co jest dobre i mu potrzebne do utrzymania się przy życiu i rozwoju

 • natura ludzka nie skażona przez kulturę wiedzie człowieka w dobrym kierunku (w kierunku zachowań prospołecznych)

 • człowiek sam z siebie jest zdolny do zachowań na rzecz cudzego dobra –bezinteresownie

 • dążenie do samo urzeczywistnienia rozwoju głównym źródłem motywacji i przyczyną zachowania człowieka

 • Jednostka nie jest ani z natury dobra ani zła, ale nauczyła się z doświadczenia, że bardziej jej się opłaca zachowywać w sposób prospołeczny - większe zyski w ten sposób osiąga.
 • Typologia zachowań prospołecznych:

 • Ze względu na czynności wykonywane w tej materii:

 • Na rzecz konkretnej osoby

 • Na rzecz zbiorowości lub grupy społecznej

 • Na rzecz instytucji, organizacji, partii, zakładu pracy

 • Na rzecz idei, wartości duchowych

 • Ze względu na sfery w jakich występują zachowania prospołeczne:

 • Sfera cielesna

 • Sfera materialna

 • Sfera moralna

 • Sfera praktyczna

 • Sfera emocjonalna

 • Sfera orientacyjna 1. Czego dotyczy pojecie bilansu zysków i kosztów przedstawioną przez Homausa.
 • Interakcja społeczna trwa dopóki obie strony osiągają z niej zysk

 • Społeczne zachowania ludzi są kontrolowane przez antycypacje zysku

 • Zachowania prospołeczne pojawiają się, gdy sytuacja społeczna umożliwia jednostce osiągnięcie zysków z takiego zachowania korzyści (bliskiej/odległej)

 • Jeśli wydaje się nam, że ktoś działa bezinteresownie to nieprawda – widocznie nie dostrzegliśmy ukrytych interesów jednostki. 1. Wymień i opisz mechanizm adaptacyjne ludzi starszym wieku (typy przystosowania).
 • Aktywnie konstruktywna – aktywność społeczna i domowa, adekwatna ocena życia, rozwój zainteresowań, silny charakter, optymizm

 • Zależna – brak objawów dezintegracji ale liczenie na innych, bierne stosunki z innymi, podejrzliwość bez wrogości

 • Obronna – objawy nerwicowe nieznaczne, lęk i strach przed bezczynnością i zależnością od innych, podtrzymywanie poczucia własnej wartości i niezależności, koncentracja na życiu zewnętrznym – zagłuszenie myśli o starości i śmierci.

 • Agresywna – podejrzliwość, skłonność do rywalizacji, ucieczka w pracę, brak realizmu, niezadowolenie z kontaktów z innymi, zrzucanie winny za własne niepowodzenia na warunki zewnętrzne i otoczenie.

 • Samoagresywna – poczucie winy za swoje życie, pasywność, objawy depresji, samotność niepowodzenia, przekonanie, że śmierć jest wyzwoleniem.

 • Hipochondryczna – ciągła obawa przed chorobą, niepewność jutra, pesymistyczne przewidywania. 1. Definicja: agrafia, agnozja, afazja, apraksja.


Agrafia – częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania.
Agnozja - to zaburzenie odbioru bodźców wzrokowych, słuchowych lub czuciowych na skutek uszkodzenie tkanki mózgowej. Wzrokowa, czuciowa, słuchowa.
Afazja - zaburzenie mowy na skutek uszkodzenia tkanki mózgowej, powodującego upośledzenie mówienia lub rozumienia mowy.
Apraksja – niemożność wykonywania ruchów złożonych w wyniku uszkodzenia kory mózgowej i półkul mózgowych. 1. Definicja grupy społecznej oraz zmienne ją opisujące.
 • Grupa społeczna – dwie lub więcej osób, bezpośrednia interakcja, wspólne normy, cele, rozwinięta struktura, pewna liczba osób współdziałających w nieokreślonym ale raczej dłuższym czasie na podstawie wspólnych celów i wartości. Członkowie oddziałują na siebie i świadomie wyodrębniają się z otoczenia. • Zmienne opisujące:

 • Wielkość

 • Charakter więzi – formalne i nieformalne

 • Charakter grupy. 1. Jakie są skutki bezpośrednie emocjonalno-poznawcze i behawioralne przemocy wobec dzieci.
 • Trudności w kontrolowaniu emocji

 • Zaburzenia koncentracji, uwagi

 • Obniżona samoocena

 • Nieakceptowanie siebie

 • Poczucie bezsensu

 • Nieufność, lęk, fobie, zaburzenia snu

 • Poczucie winy i krzywdy

 • Samobójstwa

 • Przygnębienie i nerwice.

 • Zachowania agresywne.

 • Ucieczki z domu. 1. Konsekwencje poznawczo-emocjonalne odległe przemocy psychologicznej.
 • Niska samoocena.

 • Poczucie winy.

 • Zaburzone poczucie własnej tożsamości.

 • Psychologiczne uzależnienie od rodziców.

 • Potrzeba kontrolowania innych

 • Represje, nerwice, izolacja.

 • Negatywne oczekiwania w stosunku do innych.

 • Zachowania przestępcze.

 • Stosowanie przemocy psychologicznej/emocjonalnej w życiu dorosłym.

 • Moralna udręka, strach, poczucie niesprawiedliwości, świadomość braku miłości. 1. Czym istotnie ludzie zaburzeni różnią się od normalnych?
 • Ludzie normalni posiadają zdolność do rozwoju, ludzie z zaburzeniami mają ograniczoną zdolność do rozwoju.

 • Ludzie z zaburzeniami nie mają zdolności myślenia refleksyjnego i nie posiadają zdolności do wytwarzania wyższej uczuciowości. 1. Dyscypliny psychologiczne: psychologia : kliniczna, zdrowia, sportu, społeczna, zaburzeń, teoretyczna, ogólna, rozwojowa, wychowawcza, stosowana, zarządzania, organizacji 1. Kilku ze znanych psychologów. • Freud

 • Fromm

 • Maslow

 • Adler

 • Jung

 • Horney

 • Bern

 • Rogers

 • Murray


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna