Definicje I sentencjePobieranie 18.33 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.33 Kb.
Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

ul. Warszawska 98, 10-900 Olsztyn, tel./fax. 0_89 524-64-76http://www.uwm.edu.pl/wpia/www/

DEFINICJE I SENTENCJE


 1. Absentem in criminibus damnari non oportet ( nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego).

 2. Accessio cedit principali (rzecz przyłączona przypada głównej)

 3. Actor venire debet instructior quam reus (powód winien przyjść [do sądu] bardziej przygotowany niż pozwany)

 4. Actus simulatus nullius est momenti (czynność pozorna jest nieważna)

 5. Adoptio naturam imitatur (przysposobienie naśladuje naturę)

 6. Agendo nemo causam suam facit deteriorem (poprzez wystąpienie ze skargą nikt nie pogarsza swojej sprawy)

 7. Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt (dowody należy ważyć a nie liczyć)

 8. Alimenta cum vita finiuntur (alimenty kończą się wraz z życiem)

 9. Ambulatoria est voluntas defuncti, usque ad vitae supremum exitum (wola spadkodawcy może być zmieniona aż do chwili śmierci)

 10. Casus a nullo praestatur (za przypadek nikt nie odpowiada)

 11. Cogitationis poenam nemo patitur (nikogo nie karze się za myśli)

 12. Confessus pro iudicato est (ten, kto się przyznał, uważany jest za zasądzonego)

 13. Cui ius est donandi, eidem et vendendi, et concedendi ius est (kto ma prawo do darowania rzeczy, ten ma także prawo do jej sprzedania i przyznania)

 14. Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit (postepuje wbtrew ustawie ten, kto czyni to, czego ustawa zabrania; omija zaś ustawę ten, kto nie naruszając słów ustawy, obchodzi jej treść)

 15. Cum reus moram facit, et fideiussor tenetur (gdy dłużnik popada w zwłokę, odpowiada także poręczyciel)

 16. Dolus omnimodo puniatur (podstęp karany jest w każdym przypadku)

 17. Falsa demonstratio non nocet (błędne oznaczenie nie szkodzi)

 18. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie tym, kto przeczy)

 19. Errantis voluntas nulla est (działający pod wpływem błędu nie ma woli)

 20. Et non facere facere est (i powstrzymanie się od działania jest działaniem)

 21. Facta non praesumuntur, sed probantur (faktów się nie domniemywa, lecz dowodzi)

 22. Fructus autem omnes augent hereditatem (wszystkie zatem pożytki powiększają spadek)

 23. Furiosi voluntas nulla est (chory umysłowo nie ma woli)

 24. Fur semper moram facere videtur (złodziej zawsze traktowany jest tak, jakby znajdował się w zwłoce)

 25. Genus perire non censetur (uważa się, że gatunek nie ginie)

 26. Hominum causa omne ius constitutum sit (wszelkie prawo ustanawia się dla ludzi)

 27. In criminalibus probationes debent esse luce clariores (dowody w sprawach karnych powinny być jaśniejsze od światła)

 28. Impossibilis condicio pro non scripto habetur (warunek niemożliwy do spełnienia uważa się za nie dodany)

 29. Interest rei publicae, ne maleficia remaneant impunita (w interesie państwa leży, by czyny bezprawne nie pozostały bez kary)

 30. In legibus magis simplicitas quam difficultas placet (w ustawach bardziej podoba się prostota niż zawiłość)

 31. In poenam heres non succedit (spadkobierca nie dziedziczy kary)

 32. Iuris executio non habet iniuriam (egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem)

 33. In toto et pars continentur (w całości mieści się także część)

 34. Is fecit, cui prodest (ten uczynił komu przyniosło korzyść)

 35. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest (prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych)

 36. Iustitia est fundamentum regnorum (sprawiedliwość jest podstawą państw)

 37. Lex iniusta non est lex (ustawa niesłuszna nie jest ustawą)

 38. Leges bonae ex malis moribus procreantur (dobre ustawy pochodzą ze złych obyczajów)

 39. Lex est, quo populus iubet atque constituit (ustawą jest to, co lud stanowi i uchwala)

 40. Lex non obligat nisi promulgata (ustawa nie obowiązuje jeśli nie zostanie ogłoszona)

 41. Lex posterior derogat priori (ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą)

 42. Lex posteriori generalis non derogat legi priori (ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej)

 43. Lex retro non agit (ustawa nie działa wstecz)

 44. Lex severior retro non agit (ustawa surowsza nie działa wstecz)

 45. Magna neglegentia culpa est: magna culpa dolus est (wielkie niedbalstwo jest culpa, wielka culpa to dolus)

 46. Mater semper certa est: pater est, quem nuptiae demonstrant (matka zawsze jest pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo)

 47. Mala fides superveniens non nocet (późniejsza zła wiara nie szkodzi)

 48. Mora debitoris perpetuat obligationem (zwłoka dłużnika przedłuża zobowiązanie)

 49. Mora trahit periculum (zwlokła pociąga za sobą ryzyko)

 50. Mulier familiae suae et caput et finis est (kobieta jest początkiem i końcem swojej rodziny)

 51. Nam videri me dolum malum facere, qui ex aliena iactura lucrum quaeram (uważam za działającego podstępnie tego, kto czerpie korzyść z cudzej straty)

 52. Noxa caput sequitur (odpowiedzialność za szkodę popełnioną przez osobę pod władzą ponosi zwierzchnik familijny)

 53. Nemo iudex idoneus in propria causa (nikt nie jest odpowiednim sędzia we własnej sprawie)

 54. Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (nikt nie może pozostawić dziedziców w części testamentowych, w części zaś ustawowych)

 55. Nomina ipso iure divisa (zobowiązania dzielą się z mocy prawa)

 56. Nuptias non concubitus, sed consensus facit (małżeństwo tworzy nie współżycie fizyczne, lecz zgodne porozumienie)

 57. Nulla poena sine lege (nie ma kary bez ustawy)

 58. Nulli res sua servit (nikomu rzecz własna nie jest służebną)

 59. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura (zobowiązanie jest węzłęm prawnym, którym zobowiązujemy się z konieczności do świadczenia pewne rzeczy według praw naszego państwa)

 60. Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać)

 61. Princeps legibus solutus est (cesarz nie jest związany ustawami)

 62. Prior tempore potior iure (kto lepszy co do czasu, ten lepszy co do prawa)

 63. Praedia debent esse vicina (grunty [władnący i służebny] powinny znajdować się blisko)

 64. Reus in exceptione actor est (w przypadku podniesienia zarzutu procesowego pozwany staje się powodem)

 65. Servitus in faciendo consistere nequit (służebność nie może polegać na działaniu)

 66. Servitus servitutir esse non potest (nie może istnieć służebność na służebności)

 67. Servitutibus civiliter utendum est (służebność należy wykonywać w sposób oględny)

 68. Si in ius vocat, ito (jeśli ktoś pozywa ciebie do sądu, idź)

 69. Suae rei emptio non valet (kupno własnej rzeczy nie ma prawnego znaczenia)

 70. Superficies solo cedit (to, co znajduje się na powierzchni przypada gruntowi)

 71. Tres faciunt collegium (trzy osoby tworzą związek)

 72. Vanae voces populi non sunt audiendae ([wydając wyrok] nie należy słuchać zwodniczych opinii ludu)

 73. Vim vi repellere licet (siłę wolno odeprzeć siłą)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna