Deklaracja do weksla in blancoPobieranie 16.14 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar16.14 Kb.

DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO


I. Oświadczenie Wystawcy weksla własnego “in blanco”:

Niżej podpisany wystawca weksla własnego “in blanco”:Komputer” Jan Kowalski, Piotr Nowak s.c. . .

(imię i nazwisko oraz seria i nr dowodu osobistego lub nazwa firmy w przypadku gdy wystawcą jest osoba prawna)


pl. Grunwaldzki 8a/2, 50-489 Wrocław ..

(adres zamieszkania lub siedziby firmy)

_______________________________________------------------------________ ______________ _____________________

(adres korespondencyjny w przypadku gdy różni się od adresu zamieszkania / siedziby)

_______________________________________------------------------________ ______________ _____________________

(imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w przypadku gdy wystawcą jest osoba prawna)

zwany dalej Wystawcą oświadcza, że celem zabezpieczenia roszczeń (istniejących i przyszłych) AB S.A. w stosunku do:

Komputer” Jan Kowalski, Piotr Nowak s.c., pl. Grunwaldzki 8a/2, 50-489 Wrocław .

(nazwa i adres siedziby firmy kupującej w AB S.A.)

zwaną dalej Dłużnikiem, o zapłatę należności z tytułu dokonanej przez AB S.A. sprzedaży z odroczonym terminem płatności – wystawia

na rzecz AB S.A. weksel własny “in blanco”.II. Oświadczenie poręczycieli:

Niżej podpisani poręczyciele:  1. Anna Kowalska ED 5872422, ul. Powstańców Śląskich 42/5, 51-411 Wrocław .

(imię i nazwisko, adres i nr dow. osobistego / lub nazwa, adres, miejsce i numer rejestrowy osoby prawnej, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej)

  1. Maria Nowak ED 5723469, pl. 1 Maja 1/4, 50-136 Wrocław .

(imię i nazwisko, adres i nr dow. osobistego / lub nazwa, adres, miejsce i numer rejestrowy osoby prawnej, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej)

  1. _____________________________ ___------------------------_____________________________ ______ __.

(imię i nazwisko, adres i nr dow. osobistego / lub nazwa, adres, miejsce i numer rejestrowy osoby prawnej, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej)

  1. _____________________________ ___------------------------_____________________________ ______ __.

(imię i nazwisko, adres i nr dow. osobistego / lub nazwa, adres, miejsce i numer rejestrowy osoby prawnej, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej)

oświadczają, że solidarnie z Wystawcą poręczają weksel “in blanco” i wyrażają zgodę na jego wypełnienie” przez AB S.A. zgodnie z niniejszym porozumieniem.III. Uprawnienia AB S.A. co do sposobu wypełnienia weksla “in blanco”.

W razie nie wywiązania się w terminie przez Dłużnika z obowiązku zapłaty należności powstałych z tytułu zakupów z odroczonym terminem płatności dokonanych w AB S.A. , AB S.A. jest uprawniona do wypełnienia weksla “in blanco” w następujący sposób:  • AB S.A. wpisze według swojego uznania datę i miejsce jego wystawienia oraz datę płatności,

  • AB S.A. wpisze miejsce płatności, przy czym może umieścić klauzulę domicylu,

  • AB S.A. ma prawo uzupełnić weksel klauzulą „bez protestu”,

  • AB S.A. ma prawo wypełnić weksel na sumę wekslową obejmującą:

- nie zapłacone należności wraz z przysługującymi odsetkami,

- koszty procesowe, wynagrodzenie adwokackie, koszty komornicze w razie dochodzenia zapłaty weksla przed sądem,

- opłatę skarbową od podniesienia kwoty weksla, jeżeli opłatę tę uiściła AB S.A.

W razie pisemnego wezwania do wykupu wypełnionego weksla listem poleconym wysłanym przynajmniej na 7 dni przed datą płatności weksla na wyżej wskazany adres zamieszkania Wystawcy, Wystawca (Poręczyciele) zapłacą kwotę weksla bez protestu w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty. Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Gospodarczy lub Cywilny. Wystawca i Poręczyciele oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za wystawiony przez Wystawcę i uzupełniony przez AB S.A. w sposób przewidziany niniejszą deklaracją weksel „in blanco”, oraz ponoszą odpowiedzialność za bezwarunkową zapłatę sumy pieniężnej z weksla.Weksel podlega zwrotowi Wystawcy, na jego żądanie, wyłącznie po uiszczeniu wszelkich należności wynikających z wyżej wymienionego tytułu, bezpośrednio do rąk Wystawcy lub listem poleconym wysłanym na wskazany pisemnie przez Wystawcę adres.
Wrocław, dnia 19 sierpnia 2002r.

Wystawca weksla: Poręczyciele: Za AB S.A. :

(pieczęć firmowa i podpis) (pieczęć firmowa i podpis)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna