Deklaracja zgodności nr 21/03/04/2010Pobieranie 10.39 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar10.39 Kb.DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 21/03/04/2010
  1. Producent wyrobu budowlanego: PORTA KMI Poland Sp. z o.o. 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26

Miejsca produkcji:

Zakład Porta KMI Poland, ul. Szkolna 26,84-239 Bolszewo (skrzydła w okleinach syntetycznych)

Zakład Porta KMI Fornir, ul. Wojska Polskiego 114 B,16-400 Suwałki.(skrzydła fornirowane)

Zakład Porta KMI Metal, ul. Strefowa 6/8,19-300 Ełk (ościeżnice i progi metalowe)2. Nazwa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnętrzne wejściowe typu DT-A w wersji DT-A27/M i nazwie handlowej „TBS Norma”.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 16.23.11.0 – skrzydła drzwiowe,

25.12.10.0 – ościeżnice i progi stalowe4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Drzwi DT-A27 „TBS Norma” są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zgodnie z PN-B-91000:1996 zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budynkach zamieszkania zbiorowego. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi DW-A mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001 tj. w warunkach ciężkich.

5. Specyfikacja techniczna: APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4997/2008 wydana przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie, czerwiec 2008 r.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Symbol na tabliczce znamionowej: DT-A27/M

Cechy techniczne: izolacyjność akustyczna Rw 27 dB wg PN-87/B-2151/03 i D1-25, D2-25 wg PN-B-02151-3:1999,wymiary i prostokątność skrzydeł -klasa tolerancji 2 wg PN EN 1529:2001,płaskość skrzydła klasa 3, płaskość miejscowa klasa 1 wg PN EN 1530:2001,siły operacyjne klasa 2 wg PN EN 12217:2005, odporność na wstrząsy -300 cykli wg PN 88/B-06079,odporność na obciążenia statyczne pionowe min. klasa 3, odporność na uderzenia ciałem twardym oraz ciałem miękkim i ciężkim –klasa 3 wg PN EN 1192:2001,przepuszczalność powietrza min. klasa 2 wg PN-EN 12207:2001, niezawodność działania -100 000 cykli otwierania i zamykania wg PN-EN 1191:2002

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :

Instytut Techniki Budowlanej PCA AB 023, PCA AB 050 (ITB o/wielkopolski)

Raport z badań nr LOW/062/2006 wydany przez laboratorium badawcze ITB o/wielkopolski

Raport z badań NA-1055/A/2004(LA-1069B/2004), marzec 2004 r. wydany przez Zakład Akustyki ITB;

Opinie Techniczne nr:

L.dz.702/06/JM - Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB

NA/364/AI/06- Zakład Akustyki ITB

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.
Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii Grupy PORTA

Bolszewo, 01.09.2010. Mateusz Nowotnik

....................... ........................

(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Formularz zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz. U.198 poz.2041UWAGA: niniejsza deklaracja dotyczy tylko drzwi oznakowanych tabliczką znamionową PORTA
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna