Description of main field educational effectsPobieranie 38.57 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar38.57 Kb.
MAIN FIELD OF STUDY EDUCATIONAL EFFECTS
Faculty: ELECTRONICS

Main field of study: Electronics (EKA)

Level of studies: 2nd level


Educational effect for II level studies for main field of study: Electronics


DESCRIPTION OF MAIN FIELD EDUCATIONAL EFFECTS

After II level studies in main field of study Electronics graduate:

Correlation of educational effect for the field of Technical Sciences (T))

KNOWLEDGE

K2EKA_W01

MAEW205


Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki niezbędną do rozumienia zagadnień w zakresie elektroniki

T2A_W01

K2EKA_W02

FZEW201


Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do rozumienia zjawisk fizycznych zakresie elektroniki

T2A_W01

K2EKA_W03

FLEW201Has a basic knowledge about social, economic, political, cultural and juridical conditions regarding to the professional life and practice as an engineer and about the institutions acting in national and international scope in the political, juridical, economic and societal spaces.

T2A_W08

K2EKA_W04

ETEU906


Ma aktualną wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w obszarze studiowanej dyscypliny naukowej


T2A_W05

K2EKA_W05

MAEW202


Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie statystyki matematycznej niezbędną do rozumienia zagadnień w zakresie elektroniki

T2A_W01

K2EKA_W06

ETEU002


Zna metody numerycznego różniczkowania i całkowania, rozwiązywania układów równań algebraicznych, równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.

T2A_W02

K2EKA_W07

ETEU001


Zna metody programowania liniowego i całkowitoliczbowego oraz metodę podziału i ograniczeń. Ma wiedzę z zakresu programowania dynamicznego i podstaw optymalizacji wielokryterialnej.

T2A_W02

T2A_W07


K2EKA_W08

EKEU004


Opisuje jak fala ultradźwiękowa widzi strukturę środowiska i jakie są możliwości czynnych i biernych zastosowań ultradźwięków w nauce, technice i medycynie

T2A_W03

T2A_W06


K2EKA_W09

EKEU003


Characterises the problem, chooses methods of design, formulates construction premises, selects appropriate electronic elements and methods for analog and digital data acquisition and processing

T2A_W03

T2A_W06


K2EKA_W10

EKEU002


Understands quantum mechanics principles of lasers operation. Knows the basic parameters of lasers, their types and applications. Knows principles of optical fiber operation. Knows optical fibers types, their parameters and applications.

T2A_W04

T2A_W06


K2EKA_W11

Achieved effects in the category KNOWLEDGE for one of the following specializations:

 • Advanced Applied Electronics (AAE) (Attachment no 1)

 • Electronic Equipment (EAE) (Attachment no 2)

 • Electronic Equipment (EAE, niestacjonarne) (Attachment no 3)

 • Acoustics (EAK) (Attachment no 4)

 • Acoustics (EAK, niestacjonarne) (Attachment no 5)

 • Applied Computer Engineering (EZI) (Attachment no 6)
SKILLS

K2_U01

MAEW202


Potrafi posługiwać się metodami statystyki matematycznej do rozwiązywania szczegółowych problemów z zakresu elektroniki

T2A_U08

T2A_U10


K2_U02 MAEW205

Potrafi stosować zaawansowane metody matematyczne do rozwiązywania problemów z zakresu elektroniki

T2A_U08

T2A_U09


K2EKA_U03

Kod seminarium dyplomowegoPotrafi referować poszczególne fazy realizacji pracy dyplomowej, przygotować prezentację zawierającą wyniki końcowe pracy, uzasadnić wnioski i konkluzje. Zna reguły kreatywnej dyskusji

T2A_U01

T2A_U02


T2A_U04

T2A_U05


K2EKA_U04

Języki: Blok poziom B2+
Understands texts in a foreign language related to computer science, e.g. business and technical documentation; is able to obtain necessary information in foreign language from different sources, interprets and critically asses it; has adequate language skills for the specialized language to be able to communicate in professional environment

T2A_U01

T2A_U02


T2A_U03

T2A_U06


K2EKA_U05

Języki: Blok poziom A2Understands at elementary level the content and meaning of oral or written statement concerning every day and professional life issues; is able to write a short text on familiar topic, including non-literary text; is able to participate in conversations which concern familiar topics, and to a limited extend, state opinions about work and study and work

T2A_U01

T2A_U03


K2EKA_U06

Kod kursu praca dyplomowaPotrafi samodzielnie zrealizować dyplomową magisterską zawierającą aspekty badawcze, w tym:

 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny

 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

 • potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania problemów metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne

 • potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi

 • potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne

 • potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w reprezentowanej dyscyplinie

 • potrafi zaproponować ulepszenia/usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych

 • potrafi interpretować uzyskane wyniki badań, wyciągać stosowne wnioski i formułować rekomendacje

 • potrafi zredagować pracę magisterską zgodnie z wymogami formalnymi

T2A_U01

T2A_U03


T2A_U08

T2A_U09


T2A_U10

T2A_U11


T2A_U12

T2A_U14


T2A_U15

T2A_U16


T2A_U18


K2EKA_U07

EKEU002


Can carry out experiments in the field of laser technology and fiber optics. Is able to interpret the results.

T2A_U08

T2A_U12


K2EKA_U08

Achieved effects in the category SKILLS for one of the following specializations:

 • Advanced Applied Electronics (AAE) (Attachment no 1)

 • Electronic Equipment (EAE) (Attachment no 2)

 • Electronic Equipment (EAE, niestacjonarne) (Attachment no 3)

 • Acoustics (EAK) (Attachment no 4)

 • Acoustics (EAK, niestacjonarne) (Attachment no 5)

 • Applied Computer Engineering (EZI) (Attachment no 6)
COMPETENCES

K2EKA_K01

Kod kursu praca dyplomMyśli i działa w sposób kreatywny. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania

T2A_K04

T2A_K06


T2A_K07


K2EKA_K02

FLEW201


Is aware of the societal consequences according to the engineer’s professional life and recognizes at the same time the necessity to inform society about the technological achievements in the fields of informatics and electronics. Understand also the role of mass-media and is aware of the importance of the societal (cultural) and non-technological aspects of the informatisation’s process.

T2A_K01

T2A_K02


T2A_K03

T2A_K05


T2A_K08

K2EKA_K03

Achieved effects in the category COMPETENCES for one of the following specializations:

 • Advanced Applied Electronics (AAE) (Attachment no 1)

 • Electronic Equipment (EAE) (Attachment no 2)

 • Electronic Equipment (EAE, niestacjonarne) (Attachment no 3)

 • Acoustics (EAK) (Attachment no 4)

 • Acoustics (EAK, niestacjonarne) (Attachment no 5)

 • Applied Computer Engineering (EZI) (Attachment no 6)

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna