Determinanty ubóstwaPobieranie 105.89 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar105.89 Kb.
DETERMINANTY UBÓSTWA • Podział badanej populacji gospodarstw domowych na podpopulacje według wybranych cech społeczno-ekonomicznych i ocena tego zjawiska wewnątrz tych podpopulacji za pomocą agregatowych indeksów ubóstwa, najczęściej odsetka ubogich.
 • Wysokie wartości indeksu ubóstwa w danej grupie gospodarstw, przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu ich wartości pomiędzy grupami według danej klasyfikacji sugerują, że dany wariant cechy charakteryzujący wyróżnioną podpopulację gospodarstw generuje ubóstwo.
 • Oceny wpływu poszczególnych zmiennych na generowanie ubóstwa niezależnie mogą okazać się obciążone, gdyż nie biorą pod uwagę związku tych zmiennych z innymi zmiennymi.


MODELE REGRESJI BINARNEJ


MODELE PROBITOWE • W modelach probitowych zmienną zależną jest zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość 1, gdy gospodarstwo domowe znajdowało się sferze ubóstwa (w sferze wysokiego zagrożenia ubóstwem) oraz wartość 0 w przeciwnym przypadku. • Formalna postać modelu probitowego:


,

gdzie:


X – wektor potencjalnych determinant ubóstwa (zmiennych objaśniających),

Pr(X) – prawdopodobieństwo znalezienia się gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa (w sferze wysokiego zagrożenia ubóstwem), przy określonym układzie potencjalnych determinant ubóstwa,

Ф-1 – funkcja odwrotna dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego,

 • – składnik losowy.

PODSTAWOWE POTENCJALNE

DETERMINANTY UBÓSTYWA


 • Charakterystyki środowiska lokalnego, np. infrastruktura lokalna, dostęp do dóbr i usług na poziomie lokalnym, struktura społeczna, kapitał społeczny
 • Charakterystyki gospodarstwa domowego, np. wielkość gospodarstwa domowego, struktura gospodarstwa domowego, źródło utrzymania, typ gospodarstwa
 • Charakterystyki członków gospodarstwa domowego np. wiek, płeć, poziom wykształcenia, status na rynku pracy, stan zdrowia


ZASADY SZACUNKU PARAMETRÓW I ICH INTERPRETACJA • Zmienne objaśniające uwzględnione w modelach jako potencjalne determinanty ubóstwa mogą zostać przedstawione, podobnie jak zmienna objaśniana, za pomocą układów zmiennych zerojedynkowych.
 • Przy szacowaniu modeli z układami zmiennych zerojedynkowych pomija się w każdym z układów, celem uniknięcia współliniowości, jedną ze zmiennych zerojedynkowych (wariant cechy).
 • Parametry stojące przy zmiennych niezależnych modelu są relatywnymi wskaźnikami ryzyka wejścia w sferę ubóstwa (w sferę wysokiego zagrożenia ubóstwem). • Im wyższa dodatnia wartość parametru stojącego przy danej zmiennej (wariancie cechy), tym większe ryzyko „wpadnięcia” w ubóstwo (w sferę wysokiego zagrożenia ubóstwem) gospodarstw charakteryzujących się tym wariantem cechy w stosunku do gospodarstw, które mają pominięty w modelu wariant danej cechy.
 • Ujemna wartość parametru stosującego przy danej zmiennej (wariancie cechy) wskazuje na mniejsze ryzyko (w stosunku do pominiętego wariantu cechy) „wejścia” w ubóstwo (w sferę wysokiego zagrożenia ubóstwem). • Parametry modelu probitowego możemy szacować uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów.
 • Jakość modelu można ocenić na przykład za pomocą zliczeniowego R2 (count R2).

 • Procent trafności ocen statusu ubóstwa gospodarstwa domowego. Prognoza ta dotyczy oceny stanu w oparciu o dane przekrojowe, a nie przewidywania zdarzeń.
 • Łączną istotność wszystkich zmiennych objaśniających modelu możemy ocenić za pomocą testu ilorazu wiarygodności. Statystyka testowa ma przy założeniu hipotezy zerowej, mówiącej o nieistotności zmiennych objaśniających, rozkład Chi-kwadrat z m stopniami swobody.


Tabela 5.1. Wyniki estymacji modelu probitowego ryzyka ubóstwa według ujęcia obiektywnego w marcu 2009 roku.
Predyktory

Oszacowania parametrów

Standardowe

błędy

szacunku

Statystyka

t-Studenta

Krytyczny poziom istotności

(Wyraz wolny)

Grupa społeczno-ekonomiczna:

-2,354

0,286

-8,221

0,000

Pracownicy

-0,168

0,131

-1,283

0,200

Rolnicy

0,479

0,150

3,198

0,001

Pracujący na własny rachunek

Ref.


Emeryci

-0,448

0,151

-2,972

0,003

Renciści

0,202

0,154

1,309

0,191

Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł

1,184

0,147

8,059

0,000

Liczba osób w gospodarstwie

1


Ref.


2

-0,008

0,109

-0,070

0,944

3

0,109

0,098

1,116

0,264

4

0,197

0,102

1,934

0,053

5

0,115

0,123

0,936

0,350

6 i więcej

0,305

0,118

2,595

0,009

Klasa miejscowości zamieszkania:

Miasta powyżej 500 tys.


Ref.Miasta 200-500 tys.

0,133

0,152

0,872

0,383

Miasta 100-200 tys.

0,088

0,176

0,500

0,617

Miasta 20-100 tys.

0,192

0,133

1,447

0,148

Miasta poniżej 20 tys.

0,037

0,142

0,263

0,792

Wieś

0,208

0,127

1,639

0,101

Wykształcenie głowy gospodarstwa:

Podstawowe i niższe1,087

0,176

6,179

0,000

Zasadnicze zawodowe

0,904

0,171

5,276

0,000

Średnie

0,524

0,175

2,993

0,003

Wyższe

Ref.


Wiek głowy gospodarstwa domowego:

Poniżej 25 lat-0,308

0,206

-1,491

0,136

25-34 lata

0,017

0,090

0,187

0,851

35 lat i więcej

Ref.


Status gospodarstwa na rynku pracy:

Przynajmniej 1 osoba bezrobotnaRef.


Brak osób bezrobotnych

-0,444

0,069

-6,408

0,000

Status niepełnosprawności gospodarstwa:

Przynajmniej 1 osoba niepełnosprawnaRef.


Brak osób niepełnosprawnych

-0,127

0,064

-1,983

0,047

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Diagnoza Społeczna 2009 (Rada Monitoringu Społecznego, 2009).


Tabela 5.2. Wyniki estymacji modelu probitowego ryzyka ubóstwa według ujęcia subiektywnego w marcu 2009 roku.
Predyktory

Oszacowania parametrów

Standardowe

błędy

szacunku

Statystyka

t-Studenta

Krytyczny poziom istotności

(Wyraz wolny)

Grupa społeczno-ekonomiczna:

-0,157

0,109

-1,442

0,149

Pracownicy

0,267

0,058

4,565

0,000

Rolnicy

0,530

0,083

6,413

0,000

Pracujący na własny rachunek

Ref.Emeryci

0,555

0,064

8,630

0,000

Renciści

0,927

0,082

11,262

0,000

Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł

1,422

0,100

14,178

0,000

Liczba osób w gospodarstwie

1


Ref.


2

-0,721

0,039

-18,602

0,000

3

-0,973

0,044

-22,045

0,000

4

-0,607

0,046

-13,076

0,000

5

-0,813

0,061

-13,401

0,000

6 i więcej

-0,818

0,067

-12,250

0,000

Klasa miejscowości zamieszkania:

Miasta powyżej 500 tys.Ref.


Miasta 200-500 tys.

0,347

0,061

5,718

0,000

Miasta 100-200 tys.

0,424

0,066

6,397

0,000

Miasta 20-100 tys.

0,356

0,050

7,147

0,000

Miasta poniżej 20 tys.

0,383

0,055

7,001

0,000

Wieś

0,580

0,049

11,819

0,000

Wykształcenie głowy gospodarstwa:

Podstawowe i niższe1,237

0,050

24,467

0,000

Zasadnicze zawodowe

0,999

0,043

22,995

0,000

Średnie

0,559

0,042

13,481

0,000

Wyższe

Ref.


Wiek głowy gospodarstwa domowego:

Poniżej 25 lat0,125

0,102

1,223

0,221

25-34 lata

0,127

0,041

3,115

0,002

35 lat i więcej

Ref.


Status gospodarstwa na rynku pracy:

Przynajmniej 1 osoba bezrobotnaRef.


Brak osób bezrobotnych

-0,455

0,044

-10,379

0,000

Status niepełnosprawności gospodarstwa:

Przynajmniej 1 osoba niepełnosprawnaRef.


Brak osób niepełnosprawnych

-0,161

0,032

-4,9850,000
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania Diagnoza Społeczna 2009 (Rada Monitoringu Społecznego, 2009).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna