{deve}Komisja RozwojuPobieranie 226.39 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar226.39 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{DEVE}Komisja Rozwoju

2010/0171(COD)

{06/10/2010}6.10.2010

OPINIA

Komisji Rozwoju

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

(COM(2010)0309 – C7 0146/2010 – 2010/0171(COD))

Sprawozdawca: Filip Kaczmarek

PA_Legam

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera poprawki przedstawione w projekcie sprawozdania Komisji Prawnej, a zwłaszcza poprawki zmierzające do tego, by rekrutacja personelu ESDZ w dalszym ciągu opierała się na obiektywnych i przejrzystych procedurach określonych w Regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot.


Ponadto wniosek Komisji ulepszają poprawki zaproponowane przez głównego sprawozdawcę, wprowadzające postanowienia dotyczące personelu ESDZ, które zostały ujęte w porozumieniu politycznym w sprawie ESDZ zawartym w czerwcu w Madrycie. Dotyczą one w szczególności równowagi płci i równowagi geograficznej wśród pracowników oraz równowagi między pracownikami pochodzącymi z instytucji UE a pracownikami wywodzącymi się z krajowych służb dyplomatycznych. Poprawki te zasługują na poparcie, tak samo jak poprawki mające na celu udostępnienie stanowisk ESDZ urzędnikom Parlamentu i innych instytucji do dnia 1 stycznia 2012 r.
Sprawozdawca zidentyfikował dwa przypadki – oba ważne z punktu widzenia unijnej polityki rozwoju – w których jego zdaniem tekst projektu decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania ESDZ niedostatecznie jasno odzwierciedla porozumienie polityczne zawarte przez instytucje w dniu 21 czerwca w Madrycie, i w których rozporządzenie zmieniające Regulamin pracowniczy powinno przynieść konieczne wyjaśnienie.
POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł -1
Definicja
Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie ma następująca definicja:
– „służby dyplomatyczne” oznaczają każdą służbę państwa członkowskiego zajmującą się wszelkimi aspektami działalności zewnętrznej tego państwa członkowskiego, istotnej dla pracy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), w tym jego polityką obrony i bezpieczeństwa, rozwoju, ochrony środowiska i innymi dziedzinami polityki.

Uzasadnienie

W grupach roboczych ESDZ uzgodniono, że należy stworzyć możliwość zatrudnienia w tej służbie urzędników państw członkowskich pracujących w dziedzinie obronności, rozwoju, ochrony środowiska i we wszelkich innych dziedzinach objętych zakresem kompetencji ESDZ. Mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich urzędnicy pracujący w innych obszarach działalności zewnętrznej nie wchodzą w skład „służb dyplomatycznych”, konieczne jest poszerzenie definicji „służb dyplomatycznych”.Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich

Tytuł VIII a – artykuł 96 – ustęp 2a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Niniejszy przepis ma w szczególności zastosowanie do art. 9 ust. 3, 4 i 5 (dotyczących instrumentów działań zewnętrznych i programowania) decyzji Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych1.
________________________________

1 Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30.

Uzasadnienie

Article 9(3) of the Council decision states that the EEAS “shall have responsibility” for preparing Commission decisions on the three first stages of the programming cycle. Articles 9(4) and (5) provide that with regard to the EDF, the DCI and the ENPI, "any proposals (...) shall be prepared jointly by the relevant services in the EEAS and in the Commission under the responsibility of the Commissioner responsible for Development Policy.” Articles 1(3) and 6(4), however, determine that “the EEAS shall be placed under the authority of the High Representative” and that “the staff of the EEAS shall (...) neither seek nor take instructions from any government, authority, organisation or person outside the EEAS or from any body or person other than the High Representative.” The explicit clarification that the EEAS shall take instructions from the relevant Commissioners in the application of Article 9 is therefore absolutely necessary.

PROCEDURATytuł

Zmiana Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

Odsyłacze

COM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

JURI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniuDEVE

23.6.2010
Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołaniaFilip Kaczmarek

22.6.2010

Rozpatrzenie w komisji

30.8.2010


Data przyjęcia

5.10.2010


Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:28

0

0Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Philippe de Villiers, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kriton Arsenis, Carlos Coelho, Giovanni Collino, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Fiona Hall, Martin Kastler, Wolf Klinz, Eduard Kukan, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Linda McAvan, Emma McClarkin, Louis Michel, Csaba Őry, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Niccolò Rinaldi, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Patrizia Toia, Åsa Westlund, Jan Zahradil

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


AD\833651PL.doc


PE445.850v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna