Diana Wallis {alde}w imieniu grupy politycznej aldePobieranie 138.32 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar138.32 Kb.


{02/07/2008}2.7.2008 A6-0225/28

Poprawka 28

Diana Wallis

{ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDESprawozdanie A6-0225/2008

Marcin Libicki

Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy

2007/2118(INI)

Projekt rezolucji

Ustęp 35

Projekt rezolucji

Poprawka

35. zwraca uwagę, iż poprowadzenie gazociągu północnego powinno spełniać strategiczne i ekonomiczne cele, przedstawione w decyzji 1364/2006/WE przy jednoczesnym uniknięciu poważnych zagrożeń dla środowiska naturalnego;

35. zwraca uwagę, iż poprowadzenie gazociągu północnego powinno spełniać strategiczne i ekonomiczne cele, przedstawione w decyzji 1364/2006/WE przy jednoczesnym uniknięciu jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska naturalnego;

Or. {EN}en{02/07/2008}2.7.2008 A6-0225/29

Poprawka 29

Diana Wallis

{ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDESprawozdanie A6-0225/2008

Marcin Libicki

Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy

2007/2118(INI)

Projekt rezolucji

Ustęp 36

Projekt rezolucji

Poprawka

36. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do wykorzystania wszelkich przysługujących im środków prawnych, w celu uniemożliwienia budowy gazociągu północnego na skalę zaproponowaną przez inwestora, w przypadku ocen stwierdzających ryzyko spowodowania katastrofy ekologicznej w rejonie Morza Bałtyckiego;

36. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do wykorzystania wszelkich przysługujących im środków prawnych, w celu uniemożliwienia budowy gazociągu północnego na skalę zaproponowaną przez inwestora, w przypadku ocen stwierdzających ryzyko spowodowania katastrofy ekologicznej w rejonie Morza Bałtyckiego, i z należytym uwzględnieniem istniejących ocen i analiz oddziaływania środowiskowego;

Or. {EN}en{02/07/2008}2.7.2008 A6-0225/30

Poprawka 30

Diana Wallis

{ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDESprawozdanie A6-0225/2008

Marcin Libicki

Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy

2007/2118(INI)

Projekt rezolucji

Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji

Poprawka
38a. w świetle obecnej sytuacji politycznej Rosji i jej ambicji geopolitycznych uważa, że dla Rosji ogromne znaczenie ma wykazanie dobrej woli w zakresie współpracy w ramach europejskiej polityki energetycznej; podkreśla ważną rolę ratyfikowania przez Rosję traktatu karty energetycznej i jego protokołu w sprawie tranzytu, gdyż ratyfikacja obniży potencjał konfliktu związanego z takimi projektami jak Nord Stream;

Or. {EN}en{02/07/2008}2.7.2008 A6-0225/31

Poprawka 31

Diana Wallis

{ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDESprawozdanie A6-0225/2008

Marcin Libicki

Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy

2007/2118(INI)

Projekt rezolucji

Ustęp 41

Projekt rezolucji

Poprawka

41. zauważa brak struktur instytucjonalnych pozwalających na odpowiednią reakcję na problemy bezpieczeństwa ekologicznego i geopolitycznego związane z tym projektem; proponuje w związku z tym, aby Komisja stworzyła odpowiednie stanowisko w celu zajęcia się obecnymi i przyszłymi przedsięwzięciami, podlegające Wysokiemu Przedstawicielowi Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa będącemu wiceprzewodniczącym Komisji;

41. zauważa brak struktur instytucjonalnych pozwalających na odpowiednią reakcję na problemy bezpieczeństwa ekologicznego i geopolitycznego związane z tym projektem; proponuje zatem, by komisarz ds. energii, we współpracy z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, otrzymał szerokie uprawnienia w zakresie podejmowania działań dotyczących spraw bezpieczeństwa geopolitycznego;

Or. {EN}en{02/07/2008}2.7.2008 A6-0225/32

Poprawka 32

Diana Wallis

{ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDESprawozdanie A6-0225/2008

Marcin Libicki

Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy

2007/2118(INI)

Projekt rezolucji

Ustęp 16

Projekt rezolucji

Poprawka

16. wyraża zaniepokojenie przyjętym przez Nord Stream harmonogramem prac, którego realizacja uniemożliwi rzetelną analizę wyników oceny wpływu na środowisko przez zainteresowane państwa, organizacje pozarządowe oraz grupy eksperckie HELCOM;

skreślony

Or. {EN}en{02/07/2008}2.7.2008 A6-0225/33

Poprawka 33

Diana Wallis

{ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDESprawozdanie A6-0225/2008

Marcin Libicki

Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy

2007/2118(INI)

Projekt rezolucji

Ustęp 20

Projekt rezolucji

Poprawka

20. wzywa Komisję do przeprowadzenia wiarygodnego i niezależnego studium środowiskowego badającego emisje rolnicze i przemysłowe zanieczyszczające Morze Bałtyckie oraz do oceny sytuacji w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego związanych z rurociągami przebiegającymi obecnie przez Morze Bałtyckie; wzywa ponadto Komisję do oceny dodatkowych skutków dla Morza Bałtyckiego wynikających z projektu Nord Stream;

skreślony

Or. {EN}en{02/07/2008}2.7.2008 A6-0225/34

Poprawka 34

Diana Wallis

{ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDESprawozdanie A6-0225/2008

Marcin Libicki

Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy

2007/2118(INI)

Projekt rezolucji

Ustęp 31

Projekt rezolucji

Poprawka

31. domaga się faktycznie niezależnej oceny oddziaływania na środowisko zamówionej za zgodą wszystkich państw przybrzeżnych, z uwzględnieniem oceny oddziaływania na środowisko naturalne przeprowadzonej przez Rambøll;

skreślony

Or. {EN}en{02/07/2008}2.7.2008 A6-0225/35

Poprawka 35

Diana Wallis

{ALDE}w imieniu grupy politycznej ALDESprawozdanie A6-0225/2008

Marcin Libicki

Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy

2007/2118(INI)

Projekt rezolucji

Ustęp 38

Projekt rezolucji

Poprawka

38. wzywa Komisję w szczególności do podjęcia stanowczych działań wypełniających zasadę dobrej administracji, zgodnie z którą w sytuacji gdy organ podejmujący decyzje korzysta z dużego zakresu uznaniowości, ciąży na nim obowiązek przeprowadzenia we właściwym czasie analizy stanu faktycznego i w razie potrzeby skorzystania z opinii ekspertów, w celu zapobieżenia wydaniu arbitralnej decyzji;

skreślony

Or. {EN}en


AM\732589PL.doc
PE410.707v01-00

PL PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna