Dla gminy kietrzPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/7
Data02.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
RAPORT Z WYKONANIA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY KIETRZ

ZA LATA 2009-2010

Kietrz 2011ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23


45-864 Opoletel./fax: 77 454-07-10, 077 474-24-57

kom. 605-26-24-27

mail: albeko@poczta.fm

Wykonawcą

Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz

za lata 2009 – 2010 był zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu

w składzie:

mgr inż. Beata Podgórska

mgr inż. Jarosław Górniak

mgr inż. Marta Dubiel

mgr inż. Paweł Synowiec

lic. Mariusz Orzechowski

lic. Marta Stelmach

SPIS TREŚCI:


2. ZAKRES DANYCH PODSTAWOWYCH, DOKUMENTY WEJŚCIOWE DO RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA W GMINIE KIETRZ ZA LATA 2009-2010. 4

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2009-2010 Z ANALIZĄ WYDATKÓW. 5

5. OCENA STOPNIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJĘTYMI CELAMI A ICH WYKONANIEM, WERYFIKACJA PRZYJĘTYCH ZADAŃ, OCENA WYKONANIA. 43

8. LITERATURA. 45


1. WSTĘP
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity) Burmistrz co 2 lata przedstawia raport z realizacji Programu ochrony środowiska. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, opracowany w 2009 roku obejmował cele z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji gminnego Programu ochrony środowiska. W samym Programie założono, iż analiza realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.).
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz założono, że system monitoringu dla gminy powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji:

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen,

2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie służył przygotowaniu raportów,

3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie,

4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,

5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,

6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.

2. ZAKRES DANYCH PODSTAWOWYCH, DOKUMENTY WEJŚCIOWE DO RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA W GMINIE KIETRZ ZA LATA 2009-2010.

Dane podstawowe do wykonania Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz ” za lata 2009-2010 stanowią głównie: • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2004-2007,

 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017,

 • sprawozdania opisowe z realizacji budżetu gminy za lata 2009 i 2010,

 • informacje statystyczne GUS (dostępne w pełnym zakresie za rok 2009, i w niepełnym zakresie za rok 2010),

 • informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

 • raporty o stanie środowiska w województwie opolskim wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,

 • rejestr form ochrony przyrody publikowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu,

 • opracowania własne.

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2009-2010 Z ANALIZĄ WYDATKÓW.3.1 Kierunki działań systemowych.3.1.1 Dążenie, aby projekty dokumentów były zgodne z obowiązującym prawem.

Realizacja zadania:

W 2008 r. zostało reaktywowane działanie Komisji ds. Ocen Oddziaływania na środowisko przy Ministrze Środowiska głównie w celu analizowania dokumentów strategicznych. Stanowi to ważny krok w kierunku egzekwowania prawa w tym zakresie.

W latach 2009-2012 jest konieczny rozwój metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych oraz szkolenia dla projektodawców tych dokumentów oraz dla osób oceniających. Głównym celem strategicznym jest doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów.

Dokumenty te, zgodnie z art. 40 ustawy - Prawo ochrony środowiska, powinny być poddawane tzw. strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko w celu sprawdzenia, czy rozwiązania w nich zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i w przyszłości. Urząd Miejski w Kietrzu przedstawia wymagane prawem dokumenty do opiniowania upoważnionym organom, dla dokumentów dla których jest to wymagane jest wykonywana również strategiczna ocena oddziaływania.


3.1.2 Upowszechnienie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego.

Zadania własne:

- wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,

- prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej.Realizacja zadania:

Bieżące informacje umieszczanie są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kietrzu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego:

 • http://www.kietrz.pl/,

 • http://www.bip.kietrz.pl/.

Na ww stronach internetowych umieszczane są również dokumenty strategiczne gminy oraz poddawane konsultacjom społecznym projekty dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi

Realizacja zadania:

Wspólnoty społeczne podejmują liczne lokalne akcje proekologiczne oraz sprawują społeczną kontrolę nad działaniami przedsiębiorstw i instytucji. Aby mogły skutecznie wypełniać tę rolę, jest konieczne zapewnienie im dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o działaniach instytucji w sektorze ochrony środowiska. Szczególną rolę pełnią tu pozarządowe organizacje ekologiczne, które grupują najbardziej aktywnych, świadomych członków społeczeństwa, a tym samym są najbardziej cenionym partnerem kontrolującym działania organów państwowych oraz przedsiębiorstw z punktu widzenia ochrony środowiska. Przepisy prawa gwarantują udział społeczeństwa, w tym w szczególności organizacji ekologicznych, w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, w opiniowaniu projektów aktów prawnych, a także projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej.

Współpraca realizowana w ramach wykonywania bieżących działań przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, m.in. projekty przygotowywanych dokumentów (Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami, Prognoza oddziaływania) były umieszczane w na stronie BIP Urzędu w określonych ustawowo terminach.

Gmina współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry, Lokalną Grupą Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi oraz organizacją REBA, a także z Dolnośląskim Ruchem Ochrony Przyrody. Współpraca gminy z DROP rozpoczęła się w 2009 r. Obecnie stowarzyszenie realizuje projekt pod nazwą „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w Rezerwacie Góra Gipsowa”. Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu muraw kserotermicznych oraz rzadkich i chronionych ciepłolubnych gatunków roślin występujących w obrębie rezerwatu. W roku 2010 przeprowadzono: koszenie muraw kserotermicznych i mechaniczne zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Prace kontynuowane będą w roku 2011 oraz w latach kolejnych. W ramach realizacji ww. projektu planowana jest wycinka drzew w obrębie rezerwatu oraz z terenu wokół rezerwatu, która ma na celu ograniczenie ekspansji robinii akacjowej na teren rezerwatu oraz sukcesywne odtwarzanie murawy kserotermicznej na tym obszarze.

W roku 2010 r. wykonano koszenie 0,5 km odcinka drogi prowadzącej do rezerwatu. Gmina zleciła firmie wykonanie tablic informacyjnych w ramach odtworzenia ścieżki dydaktycznej w rezerwacie. W 2011 r. gmina partycypować będzie w kosztach związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego oraz koszeniem terenu wokół rezerwatu.

W roku 2011 prace będą kontynuowane zarówno przez DROP, jak i przez gminę Kietrz.


Lp.

Rok realizacji zadania

Opis zadania

Poniesiony koszt

[zł.]


1.

2009

Składka na Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi.

11 632,60

- zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych dotyczących EMAS

Realizacja zadania:

Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do celów strategicznych i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska.

W ostatnim okresie nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Blisko 1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO 14001.

Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia możliwości rejestracji polskich organizacji w systemie EMAS. Pierwszą krajową organizacją w tym systemie zarejestrowano we wrześniu 2005 r.

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.

Podstawowe zasady systemu określa rozporządzenie 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać w Polsce. System EMAS wykazuje duże podobieństwo do normy ISO 14001. Od roku 2001 treść normy ISO 14001 została włączona do rozporządzenia EMAS, pozwalając na ograniczenie się do identyfikacji dodatkowych wymagań stawianych organizacjom w systemie EMAS. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS

Na terenie Miasta i Gminy Kietrz działają przedsiębiorstwa posiadające certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001, ISO 14001, HACCP).- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska

Realizacja zadania:

Chroniczne niedoinwestowanie badań naukowych w Polsce powoduje, że kraj nasz niewiele wnosi do światowego czy europejskiego postępu technicznego. Również w dziedzinie ochrony środowiska liczba rozwiązań nowatorskich jest bardzo niewielka, chociaż funkcjonuje znaczną liczbę palcówek naukowych i dobrze wykształconych naukowców. Stan ten jest wynikiem słabego wyposażenia laboratoriów badawczych i stanowisk do badań półtechnicznych oraz stale jeszcze zbyt słabo rozwiniętych kontaktów zarówno z polskim przemysłem, jak i z zagranicznymi placówkami naukowymi. Wsparcie finansowe w latach 2009-2010 nie było realizowane z powodu szczupłych środków finansowych gminy oraz zlikwidowania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, który umożliwiał ten kierunek wykorzystania środków finansowych.

3.1.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Zadania własne:

Realizacja zadania:

- kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej,

- wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów związanych z tematyką środowiskową czy też włączanie się w akcję „Sprzątanie świata”,

- wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym,

- edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznejRealizacja zadania:

Zadania realizowane na bieżąco przez Urząd Miejski w Kietrzu oraz przez instytucje oświatowe i organizacje pozarządowe.

W październiku 2009 r. z inicjatywy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu, 364 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z całej gminy obejrzało przedstawienie pt. „Historia zaginionego Papierka”. Spektakl został sfinansowany ze środków GFOŚiGW. Show teatralno-ekologiczne zostało przygotowane przez Biuro Promocji Kultury i Teatr Pozytywka z Krakowa.

W dniach 18-20 listopada 2009 r. w ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono „II Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej Kietrz 2009”. Organizatorami festiwalu byli: Urząd Miejski w Kietrzu- Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu oraz Starostwo Powiatowe w Głubczycach. W festiwalu wzięło udział 450 uczniów z całego powiatu głubczyckiego. Organizatorzy przygotowali dla zwycięzców cenne nagrody rzeczowe i dyplomy oraz słodkie upominki dla wszystkich uczestników. Nagrody dla uczestników konkursu zostały zakupione ze środków GFOŚiGW, środków MGOK w Kietrzu oraz Starostwa Powiatowego w Głubczycach. W listopadzie 2009r. przeprowadzono również „Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej” dla gimnazjalistów. Organizatorem konkursu był Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu. Celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży, uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody, kształtowanie pojęć ekologicznych oraz stymulowanie poczucia właściwych wartości i integracja ze środowiskiem. W konkursie wzięło udział 54 uczniów. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy – dyplomy i słodkie upominki. Nagrody zostały zakupione ze środków GFOŚiGW.

W listopadzie 2010 r. z inicjatywy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu odbyło się przedstawienie pt. „Opowieści Smutnej Rzeki”, przygotowane przez Krakowskie Biuro Promocji i Kultury. Przedstawienie obejrzało ok. 450 dzieci z klas I-III z terenu gminy Kietrz. Również w listopadzie w auli Zespołu Szkół w Kietrzu odbył się „Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej”, zorganizowany przez Urząd Miejski w Kietrzu. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów klas ponadgimnazjalnych. Organizatorzy przygotowali dla zwycięzców cenne nagrody rzeczowe i dyplomy oraz słodkie upominki dla wszystkich uczestników. Nagrody zostały zakupione ze środków Gminy Kietrz.

W dniach 17-18 listopada 2010 r. odbył się „III Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej - Kietrz 2010”. Organizatorami festiwalu byli: Urząd Miejski w Kietrzu – Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu oraz Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Celem festiwalu było propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, prezentowanie dorobku artystycznego solistów i zespołów, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez muzykę, śpiew i zabawę, popularyzacja tekstów zawierających treści propagujące ochronę naturalnego środowiska. W festiwalu wzięło udział ok. 450 uczniów z całego powiatu. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy – dyplomy i słodkie upominki. Nagrody zostały zakupione ze środków Gminy Kietrz, środków MGOK w Kietrzu oraz Starostwa Powiatowego w Głubczycach.


Lp.

Rok realizacji zadania

Opis zadania

Poniesiony koszt

[zł.]


1.

2009

Organizacja dwóch konkursów ekologicznych, zakup czasopism i książek o tematyce ekologicznej

7 805,78

2.

2009

Organizacja przedstawienia „Historia zaginionego papierka”

1 600,00

3.

2010

Konkursy ekologiczne

5 977,25

4.

2010

Organizacja przedstawienia „Opowieści smutnej rzeki”.

1 600,00

- współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

Realizacja zadania:

Silnym instrumentem kształtowania postaw proekologicznych są środki masowego przekazu. Najbardziej powszechnym źródłem informacji o problemach ochrony środowiska w skali gminy jest prasa, radio i telewizja.

Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu rozbudzenie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. Ważny jest również wybór odpowiednich treści, położenie szczególnego nacisku na uświadomienie, że pojedyncze zachowania każdego mieszkańca mają wielkie znaczenie w zachowaniu czystości i estetyki całej gminy. Dlatego niezbędna jest tematyka związana z odpadami, recyklingiem, oraz ze znaczeniem przyrody. Media z reguły przybliżają te tematy kilkakrotnie, stosując odmienne, interesujące formy przekazu. Edukacja ekologiczna w mediach, przede wszystkim w prasie, jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania dziennikarzy, a także współpracy z instytucjami posiadającymi odpowiednie informacje i opiniotwórczymi.

Najbardziej dynamiczny rozwój, w chwili obecnej, pod względem zainteresowania i formy przekazu osiągnął internet. Urząd Miejski w Kietrzu jest wydawcą „Informatora Samorządowego”. Informator ten jest bezpłatny i ukazuje się raz w miesiącu. Głównym zadaniem informatora jest informowanie mieszkańców o bieżących wydarzeniach w Gminie Kietrz, o ważnych sprawach dotyczących mieszkańców i działaniach podejmowanych przez kietrzański samorząd. Systematycznie ukazują się w nim artykuły związane z ekologią i ochroną środowiska.- udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku

- doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczneRealizacja zadania:

W dobie szybkiego rozwoju technologii informacyjnych, również ochrona środowiska oraz udział społeczeństwa w ochronie środowiska nabierają coraz szerszego wymiaru. Coraz powszechniejszy dostęp już nie tylko do kilku ogólnopolskich kanałów informacyjnych 7/24 (oferujących informacje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę), ale również do szerokopasmowego internetu, informatyzacja urzędów administracji – skutkuje postępującym skróceniem czasu dostępu od chwili pojawienia się informacji do momentu dotarcia jej do masowego odbiorcy. Dotyczy to także informacji o środowisku i jego ochronie, zagrożeniach ekologicznych czy udostępnianiu projektów istotnych dla ochrony Środowiska dokumentów.

Pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczą na bieżąco w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku, w tym organizowanych nieodpłatnie przez administrację szczebla powiatowego i wojewódzkiego, przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
3.1.4. Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody.

Zadania koordynowane:

- stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach naprawczych

Realizacja zadania:

Zadanie realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Obecnie w WIOŚ w Opolu prowadzone są następujące rejestry i bazy danych:

 • dokumentacja przebiegu i efektów prowadzonych kontroli,

 • rejestr skarg i wniosków o podjęcie interwencji

 • decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych

 • rejestr zakładów będących potencjalnymi źródłami poważnych awarii na terenie województwa opolskiego,

 • baza danych "SPIRS" (baza zakładów na terenie województwa opolskiego o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu przepisów Dyrektywy Seveso II i Prawa ochrony środowiska),

 • rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii na terenie województwa opolskiego,

 • wykaz wyrobów skontrolowanych u podmiotów mających siedzibę na terenie województwa opolskiego, u których kontrole zakończyły się stwierdzeniem niezgodności, podejrzeniem o niezgodność lub stwierdzeniem nieprawidłowości.

- prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych

Realizacja zadania:

Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Informacje o szkoleniach umieszczane są na stronie internetowej WIOŚ oraz w publikacjach i przesyłanych zainteresowanym informacjach.

3.1.5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji.

Zadania własne:

- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko

Realizacja zadania:

Gmina Kietrz posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego (dla miasta Kietrza zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLVII/268/2010 z dnia 27.05.2010 r. Gmina Kietrz posiada zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalonymi uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXVIII/150/2008 z dnia 27.11.2008r.). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jest podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym gminom na racjonalną gospodarkę terenami. Instrumentami pomocniczymi poza planem miejscowym w systemie planowania przestrzennego są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Ww dokumenty są podstawą do podejmowania decyzji dot. kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Podczas opracowywania planów oraz wprowadzania do nich zmian przestrzegane są obecnie obowiązujące w tym zakresie uwarunkowania prawne.Lp.

Rok realizacji zadania

Opis zadania

Poniesiony koszt

[zł.]


1.

2009

Opłacenie usług geodezyjnych polegających na wznowieniu granic, pomiarze, podziale oraz rozgraniczeniu nieruchomości

43 682,94

2.

2009

Opłacenie wydanych decyzji lokalizacyjnych
o warunkach zabudowy

14 838,80

3.

2009

Realizacja planu przestrzennego zagospodarowania Kietrza

34 815,06

- wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie

Realizacja zadania:

Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze. W ustawie tej rozstrzygnięto również sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów złóż poprzez wymóg ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin. Ponadto, ochronę złóż kopalin jako zasobu przyrody zapewnia ustawa z 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Dla prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody (tj. między innymi, kopalinami) ustala się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy.

Także podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin jest uzależnione, przez możliwość odpowiednich zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, od Rady Miejskiej, która podejmuje uchwały o zmianie planu oraz od społeczności lokalnej, która na tym etapie może wnosić uwagi i protesty.

Władze województwa będą dążyły do objęcia ochroną terenów, na których występują zasoby perspektywiczne. Ochrona taka powinna polegać na uwzględnieniu tych terenów w gminnych studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisów uniemożliwiających zagospodarowanie tych terenów w sposób trwały, wykluczający potencjalną eksploatację surowców.


- uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu

Realizacja zadania:

Integracja wyników monitoringu środowiska z planowaniem przestrzennym będzie następowała sukcesywnie w kolejnych latach. Nadchodzące lata będą się charakteryzowały dalszym wzrostem zainwestowania terenu i gęstnieniem sieci infrastruktury w krajobrazie. Procesy te w niektórych przypadkach mogą zagrażać walorom przyrodniczym i krajobrazowym gminy. Przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju daje szansę minimalno-konfliktowej realizacji celów ekologicznych i gospodarczych, a nawet możliwość ich wzajemnego wspierania się. Na szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wniosków wynikających z dostępnych wyników pomiarów i monitoringu środowiska. Kluczową sprawą jest opracowanie wytycznych, które zostaną włączone w studia i plany zagospodarowania przestrzennego. Szczególna uwaga zwrócona jest na procedury dyskusji i opiniowania wytycznych z mieszkańcami gminy.

Zadania koordynowane:

- przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Realizacja zadania:

Zadanie inwestorów i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Od wejścia w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227) - ocena oddziaływania na środowisko jest rozumiana jako określona prawem procedura, a postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzane jest w odniesieniu do projektu określonych dokumentów (tzw. strategiczne oceny oddziaływania) oraz planowanych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. oceny indywidualne).

Art. 46. Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko stanowi, iż przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna