dla przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej 125. 000 euro) na: zakup 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego ZałącznikiPobieranie 406.47 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar406.47 Kb.
  1   2   3   4
Sygn. VII 2811/07/11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


(S I W Z)
dla

przetargu nieograniczonego

(o wartości poniżej 125.000 euro)

na:

zakup 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego
Załączniki :

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 • Formularz cenowy – załącznik nr 1a

 • Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

 • Oświadczenie dot. spełnienia warunków – załącznik nr 3

 • Oświadczenie dot. wykluczenia – załącznik nr 4

 • Oświadczenie dot. likwidacji, upadłości – załącznik nr 5

 • Wzór umowy – załącznik nr 6

 • Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 7Zatwierdzam:

PROKURATOR OKRĘGOWY

Lidia JARYCZKOWSKA

Prokuratura Okręgowa w Krakowie

30-965 Kraków

ul. Mosiężnicza 2

NIP 676 10 70 081

REGON 000000342
zaprasza do złożenia oferty na dostawę :

CPV:

30213300-8 komputer biurkowy

30231300-0 monitory ekranowe

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./.


Rozdział I

Informacje ogólne

 1. Tryb postępowania

   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./ – o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 125.000 euro. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro – 3,839 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

   2. W kwestiach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.

 2. Informacje ogólne

 1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./.

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest udostępniany, na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 96 ustawy oraz zgodnie z aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.

 3. Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, numer faxu (12) 411 95 19 .

 4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu. Przesłanie pisma na inny adres lub numer faxu skutkować będzie nie rozpatrywaniem tego pisma, jako niedostarczonego na właściwy adres.

 5. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną
  z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
  i informacji za pomocą faxu nr (12) 411 95 19 lub elektronicznie na adres zamowienia.publiczne@krakow.po.gov.pl, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).

 6. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się
  z Zamawiającym, na zasadach określonych w pkt 5 z jednoczesnym potwierdzeniem
  w formie pisemnej.

 1. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.

 2. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:

- Pani Kinga Wcisło –tel. (12) 619 60 09, w godzinach od 800 - 1400

- Pan Maciej Śliwiński – tel. 12 619 60 12, w godzinach od 800 - 1400 1. Wymagania dotyczące oferty
 1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi
  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.

 2. Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem jej odrzucenia.

 3. Niniejszą SIWZ należy wykorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

 5. Wykonawca poda na formularzu oferty wynagrodzenie, które oczekuje otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział IIOpis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 26 sztuk zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniach do siedziby Odbiorcy tj. Prokuratury Okręgowej w Krakowie własnym transportem i na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym


z Zamawiającym – uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą.

Wspólny słownik zamówień:
30213300-8 komputer biurkowy

30231300-0 monitory ekranowe


Dokładny opis przedmiotu zamówienia opisany jest i znajduje się
w załączniku nr 2.

Uwaga:

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

Dopuszcza się oferowanie wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i elementów co najmniej równoważnych do przedstawionych w specyfikacji jako wzorcowych. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe. Przy oferowaniu innych modeli niż wzorcowe musi być zachowana pełna funkcjonalność urządzeń zgodna z wzorcowymi i realizacja zadań przedstawionych w SIWZ. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętu innego niż wzorcowy Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty jego równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ.  Warunki wykonywania gwarancji.

 1. Czynności serwisowe w zakresie gwarancji będą wykonywane tylko we wskazanej przez Zamawiającego siedzibie. W przypadku niemożności usunięcia usterki w siedzibie Zamawiającego, sprzęt może być zabrany przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż dyski twarde muszą pozostać w siedzibie Zamawiającego.

 2. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny o podobnej funkcjonalności.

 3. Możliwość dokonywania napraw poza siedzibą Zamawiającego nie będzie dotyczyć dysków twardych. W przypadku usterki dysku, która nie może być usunięta w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dysku wolnego od wad bez prawa do zwrotu dysku wadliwego.

 4. Koszt ewentualnego dostarczenia i wymiany dysku Wykonawca uwzględni w cenie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

 5. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji - najpóźniej
  w następnym dniu roboczym od daty zgłoszenia.

Rozdział IIIOpis sposobu przygotowania ofert


 1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ

 2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.

 3. Ofertę sporządza się w języku polskim.

 4. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.

 5. Formularz oferty winien być podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki – powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób trwały.

 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

 8. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy"
  i dołącza do oferty.

 9. Wykonawca umieści ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:


oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę 26 zestawów komputerowych dla prokuratur okręgu krakowskiego
nie otwierać przed 16.05.2011r., godz. 10.30


 1. Na wewnętrznej kopercie należy dodatkowo podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 2. Koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
  z treścią oferty.

 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 4. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 9, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

 5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 6. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

 7. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 9, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”

Rozdział IVOpis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./, dotyczące:
1.1- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.1.2- posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzy dostawy zestawów komputerowych oraz potwierdzeń, że dostawy te zostały wykonane należycie, każda dostawa o wartości minimum 70.000,00 zł brutto – wzór stanowi załącznik nr 7.1.3- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.1.4- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 44 ustawy PZP. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wówczas Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków traktując łączne ich spełnienie przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 -1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wskazania spełnienia warunków poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów


i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ.

Rozdział VWykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć poniższe oświadczenia i dokumenty:


1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru – załącznik nr 1

2) Formularz cenowy wg załączonego wzoru – załącznik nr 1a

2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załączonego wzoru – załącznik nr 3

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4).

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (załącznik nr 5 ) – wypełnia Wykonawca będący osobą fizyczną

5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (wg załączonego wzoru),

6) parametry oferowanego sprzętu, model, typ (w oparciu o załącznik nr 2)

7) Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania,


a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy dostawy zestawów komputerowych, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto ( każda)
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców – wzór stanowi załącznik nr 7.

8) Dla każdej pozycji wykazu, o którym mowa w załączniku nr 7 należy załączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie danej dostawy.


Zamawiający może żądać w/w dokumentów na podstawie art.25 i art.26 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817/.

Rozporządzenie, o którym mowa wyżej określa również formę w jakiej składają dokumenty Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszona upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
Rozdział VI

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca poda cenę w złotych brutto (z podatkiem VAT) oraz cenę netto. 1. Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, powinna być podana w złotych polskich – cyframi i słownie.

 2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

Rozdział VII

Kryteria oceny ofert
Cena brutto oferty – 100%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium będzie według następującego wzoru:


C najn

C o = ----------- X 100

C of
Gdzie:

Co - ilość punktów obliczona dla badanej oferty,

C najn - najniższa cena oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

C of - cena badanej oferty.

Rozdział VIII

Termin związania ofertą


 1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział IX

Wadium

Wadium nie jest wymagane.

Rozdział XMiejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 16.05.2011 r. i do godziny 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2, pok. nr 9C.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert na zasadach określonych
w ustawie. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom oraz umieszczona na stronie www.krakow.po.gov.pl
Rozdział XI

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9C, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10.30. tj. 16.05.2011r.


Rozdział XII

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert


 1. Otwarcie ofert

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

 1. Ocena ofert

 1. W części niejawnej Zamawiający dokona badania oraz oceny ofert.

 2. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 3. Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Jeśli Wykonawca, w którego ofercie Zamawiający dokonał poprawek omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na dokonanie tych poprawek, spowoduje to odrzucenie jego oferty.

 2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.

 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą;

 2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  • Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Rozdział XIII


Udzielenie zamówienia
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki zawarte
  w SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację;

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
  i prawne;

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
  o których mowa w ust. 2 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XIV


Unieważnienie postępowania
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione
  w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
  przed upływem terminu składania ofert,

 2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty

Rozdział XV


Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


Rozdział XVI
Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


Rozdział XVII
Oferty wariantowe
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

Rozdział XVIIISposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ


 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zastrzegając sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy.

 2. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.krakow.po.gov.pl

 3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.

 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.krakow.po.gov.pl

 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
  i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.krakow.po.gov.pl

Rozdział XIXZabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane
Rozdział XX
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Istotne postanowienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 6.
Rozdział XXI

Środki odwoławcze


 1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179 - 198 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności:

  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  3. odrzucenia oferty odwołującego.

 3. Zgodnie z art. 182 Ustawy Prawo zamówień Publicznych odwołanie wnosi się:

  1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

  2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej,

  3. wobec innych czynności niż określone powyżej, w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozdział XXII


Postanowienia końcowe, informacja o formalnościach, jakie mają być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,


w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedna ofertę,

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W przypadku, gdy oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi umowę regulującą współpracę, z której m.in. wynika zakres wykonywanych prac i związana z nim odpowiedzialność.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz wyznaczy osoby reprezentujące stronę umowy, wskaże bank i numery rachunków na jakie mają być przekazywane świadczenia pieniężne.

W przypadku wspólnej oferty złożonej przez kilku przedsiębiorców, ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana wg niżej wymienionych zasad:

- każdy z przedsiębiorców oddzielnie musi wykazać, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1,

- w sumie muszą udokumentować, że spełniają wymagane warunki zawarte w art. 22 ust.

Załącznik nr 1 do SIWZ

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna