Dla przetargu nieograniczonegoPobieranie 1.72 Mb.
Strona1/19
Data01.05.2016
Rozmiar1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Zakup aparatury naukowo-dydaktycznej i wyposażenia specjalistycznego dla Pawilonu B w ramach Projektu pn.: „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej” przy ul. Rędzina w Krakowie


Załącznik nr 1A – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY
Zakup aparatury naukowo-dydaktycznej i wyposażenia specjalistycznego dla Pawilonu B w ramach Projektu pn.: „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej” przy ul. Rędzina w Krakowie
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-291-2080/2013
1. ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Rolniczy

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Al. Mickiewicza 21,31 – 120 Kraków
2. WYKONAWCA:
Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:


l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1


2Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
Uwaga:

 • Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie – Oferowane parametry, modele/typy (opisać, podać)” lub „Opis oferowanego produktu (wypełnia Wykonawca)”, podając oferowane przez siebie parametry, oraz o ile dotyczy, również nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, typ oprogramowań i ich wersji, spełniające wymogi Zamawiającego (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK).

 • W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

 • W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 • Ponadto Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawcę produktu „równoważnego” w stosunku do określonego przez Zamawiającego, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Przez produkt „równoważny” zamawiający rozumie produkt o parametrach, standardach jakościowych oraz właściwościach takich samych bądź lepszych w stosunku do produktu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę produktu oraz producenta, który oferuje oraz przedstawić w ofercie opis techniczny oferowanych zamienników w zakresie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

 • Zamawiający posiada status jednostki oświatowej i zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Dz. U. nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. zm., art. 83 ust.1 pkt.26 lit. a (t.j. 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054) sprzęt komputerowy - zostanie objęty stawką podatku VAT w wysokości 0 %.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do jego wyceny.


WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

WYPEŁNIA WYKONAWCA

Nr zadania

Minimalne wymagane parametry

Oferowane parametry,

modele/typy

(opisać, podać)

1.

2.

3.

1.

STERYLIZATOR PAROWY 1. sterylizator parowy przeznaczony do sterylizacji parą wodną narzędzi medycznych, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych, wyrobów gumowych oraz naczyń metalowych i z tworzyw sztucznych opakowanych i nieopakowanych.
 1. sterylizator parowy z komorą poziomą nieprzelotową
 1. pojemność ogólna ok. 90 l. (± 5%).
 1. wymiary gabarytowe(S x W x G): 750/630/970 mm (± 5%).
 1. wymiary komory: Ø 400/700 mm
 1. temperatura sterylizacji: 105 - 138°C
 1. możliwość regulacji temperatury w zakresie min. od 110 do 135 oC.
 1. automatycznie blokowane drzwi
 1. sterowanie mikroprocesorowe
 1. wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7"
 1. 7 programów sterylizacji + 2 programy kontrolne
 1. suszenie próżniowe
 1. wbudowana drukarka
 1. port komunikacji z PC RS 232
 1. zasilanie elektryczne: 380V; 50 Hz; 10 kW
 1. wbudowana wytwornica pary
 1. oprogramowanie do archiwizacji i odczytu wykonanych cykli na komputerze klasy PC
 1. Wyposażenie:

 • stojak na tace + 4 tace narzędziowe

 • czytnik kart SD

 • stacja odwróconej osmozy do zasilania wytwornicy pary

 • szafka nierdzewna
Wymagana ilość

szt. 1.

Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-modelOgólna wartość brutto zadania nr 1.
2.

STERYLIZATOR PAROWY PODRĘCZNY KLASY B 1. autoklaw /sterylizator parowy klasy B, zgodny z normą europejską EN 13060
 1. komora pozioma, nieprzelotowa, cylindryczna ze

stali nierdzewnej
 1. pojemność komory 23 l
 1. głębokość sterylizatora min. 600 mm
 1. wymiary komory Ø260x450 (+/- 10mm)
 1. waga: max. 72kg
 1. zasilanie 230V 16A, 50/60Hz
 1. Automatyczne ryglowanie drzwi przed

 2. uruchomieniem cyklu sterylizacji
 1. Specjalny program do sprawdzenia szczelności

 2. systemu oraz test na przenikalność pary wodnej
 1. wbudowany generator pary
 1. W komorze druciany stelaż na standardowe tace

 2. lub kontenery na narzędzia
 1. maksymalne zużycie wody na cykl: 1,175 l
 1. suszenie przy pomocy pompy próżniowej
 1. komora sterylizacyjna wykonana ze stali nierdzewnej
 1. Min 1 program w temperaturze 121 o C,

 2. Min 4 programy w temperaturze 134 oC
 1. min 2 programy testowe
 1. ilość tacek: min 4
Wymagana ilość

szt. 1.

Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Ogólna wartość brutto zadania nr 2.
3.

DIATERMIA CHIRURGICZNA 1. automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej w zależności od:
 1. manualne ograniczenie mocy maksymalnej z możliwością regulacji co 1W w pełnym zakresie pracy dla cięcia, koagulacji mono – i bipolarnej
 1. odporność urządzenia na impuls defibrylacji
 1. automatyczna kontrola funkcji urządzenia:

 • po załączeniu do sieci

 • podczas zabiegu

 • sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu
 1. możliwość zapamiętywania zadanych ustawień różnych od parametrów wyjściowych (nastaw producenta), min 7 programów pracy
 1. możliwość aktywacji cięcia, koagulacji i koagulacji bipolarnej z jednego włącznika nożnego
 1. Ilość gniazd:

 • monopolarne – 1

 • bipolarne-1

 • neutralne-1
 1. Gniazdo monopolarne umożliwiające podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach ( wtyczka 3 –bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4mm, 1- bolcowa o średnicy 5mm) bez użycia dodatkowych adapterów
 1. moc znamionowa min. 200 W
 1. podstawowa częstotliwość pracy < 400 kHz
 1. aktywacja funkcji monopolarnej: pedał podwójny i/lub przyciski na uchwycie
 1. minimum 7 efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas podstawowych trybów cięcia (nie dotyczy dodatkowego oprogramowania dla szczególnych specjalności, np. gastroenterologii)
 1. moc znamionowa min. 120 W
 1. ilość rodzajów koagulacji do dyspozycji: min. 2
 1. aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i/lub funkcja auto-start
 1. moc znamionowa min. 120 W
 1. włącznik nożny, podwójny –2 szt.
 1. wyposażenie:

 • Elektroda bierna, wielorazowa , o powierzchni aktywnej 500 cm2, z kablem dł 4m, – 2 kpl.

 • Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych wraz z kablem – 2 szt.

 • Wielorazowa elektroda monopolarna nożowa – 4 szt.

 • Penseta bipolarna prosta, dł.19 cm – 2 szt.

 • Kabel pensety bipolarnej, dł. 4m – 2 szt.Wymagana ilość

szt. 2.

Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Ogólna wartość brutto zadania nr 3.
4.

DIATERMIA CHIRURGICZNA Z KOAGULACJĄ ARGONOWĄ 1. automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej w zależności od:

 • właściwości fizykochemicznych tkanek

 • wielkości i kształtu elektrody tnącej

 • sposobu prowadzenia cięcia, koagulacji
 1. manualne ograniczenie mocy maksymalnej z możliwością regulacji co 1W w pełnym zakresie pracy dla cięcia, koagulacji mono – i bipolarnej
 1. odporność urządzenia na impuls defibrylacji
 1. automatyczna kontrola funkcji urządzenia:

 • po załączeniu do sieci

 • podczas zabiegu

 • sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu
 1. możliwość zapamiętywania zadanych ustawień różnych od parametrów wyjściowych (nastaw producenta), min 7 programów pracy
 1. możliwość aktywacji cięcia, koagulacji i koagulacji bipolarnej z jednego włącznika nożnego
 1. ilość gniazd:

 • monopolarne – 1

 • bipolarne-1

 • neutralne-1

 • argonowe -1
 1. gniazdo monopolarne umożliwiające podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach ( wtyczka 3 –bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4mm, 1- bolcowa o średnicy 5mm) bez użycia dodatkowych adapterów
 1. moc znamionowa min. 200
 1. podstawowa częstotliwość pracy < 400 kHz
 1. aktywacja funkcji monopolarnej: pedał podwójny i/lub przyciski na uchwycie
 1. 7 efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas podstawowych trybów cięcia (nie dotyczy dodatkowego oprogramowania dla szczególnych specjalności, np. gastroenterologii)
 1. moc znamionowa min. 120
 1. ilość rodzajów koagulacji do dyspozycji: min 2.
 1. aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i/lub funkcja auto-start
 1. moc znamionowa min. 120
 1. regulacja natężenia przepływu argonu w zakresie min. 0,28,0 l / min.
 1. rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu.
 1. butla z argonem 5l/200 bar z przyłączem z reduktorem ciśnienia – 2 szt.
 1. wózek/platforma nośna – 2 kpl.
 1. włącznik nożny, podwójny – 2 szt.
 1. wyposażenie:

 • wielorazowa elektroda bierna, wielorazowa , o powierzchni aktywnej 500 cm2, z kablem dł 4m, – 2 kpl.

 • Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych wraz z kablem – 2 szt.

 • elektroda monopolarna nożowa – 4 szt.

 • Penseta bipolarna prosta, dł.19 cm – 2 szt.

 • Kabel pensety bipolarnej, dł. 4m – 2 szt.

 • Uchwyt argonowy z funkcją cięcia i koagulacji wraz z kablem – 2 szt.

 • Wielorazowy aplikator argonowy z wysuwanym nożem, dł.100mm – 2 szt.
Wymagana ilość

szt. 2.

Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Ogólna wartość brutto zadania nr 4.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna