Dla zbioru podsystem monitorowaniaPobieranie 152.48 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar152.48 Kb.
W Z Ó R


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

DLA ZBIORU PODSYSTEM MONITOROWANIA

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007

U BENEFICJENTA PO KL


Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany i uzupełniany tak, aby był jak najbardziej dopasowany do warunków organizacyjnych u Beneficjenta. Beneficjent może skorzystać z opracowanych przez siebie dokumentów Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, po odpowiednim ich uzupełnieniu i dostosowaniu do PEFS 2007. W przypadku wykorzystania wzoru opracowanego przez IZ POKL należy w  szczególności zweryfikować i ewentualnie zmodyfikować załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1.
Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL, zwana dalej „Polityką”, określa zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, zwanym dalej „PEFS 2007”, w ………………………………………...……………………………………………………………... ……………………………………………. [nazwa Beneficjenta], zwanym dalej „Beneficjentem”.
§ 2.

Użyte w Polityce określenia oznaczają:
 1. Administrator Danych

- Instytucję Zarządzającą PO KL;

 1. ustawa

- ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
 1. rozporządzenie


- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

 1. użytkownik

- osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007;

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

- osobę wyznaczoną przez Administratora Danych, odpowiedzialną za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007;

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w IP/IP2

- osobę odpowiedzialną za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007 w IP/IP2;

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta

- osobę wyznaczoną przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta, odpowiedzialną za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta;

 1. Administrator Systemu u Beneficjenta

- osobę odpowiedzialną za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych w PEFS 2007 u Beneficjenta, o ile zadania te zostały wyłączone z zakresu kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta i powierzone przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji u Beneficjenta innemu pracownikowi;

 1. naruszenie zabezpieczenia PEFS 2007

- jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, niezawodności, integralności lub poufności PEFS 2007;

 1. dane osobowe

- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

 1. przetwarzanie danych osobowych

- jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych polegające na: zbieraniu, utrwalaniu, opracowywaniu, zmienianiu, przechowywaniu, analizowaniu, raportowaniu, aktualizowaniu, udostępnianiu lub usuwaniu danych osobowych;

 1. usuwanie danych osobowych

- zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;

 1. zbiór danych osobowych

- posiadający strukturę zestaw danych o charakterze danych osobowych, które są dostępne według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;

 1. zabezpieczenie danych osobowych

- środki administracyjne, techniczne i fizyczne wdrożone w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i modyfikacją, ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych bądź ich utratą;

 1. Instrukcja

- Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta;

 1. Pracownik

- osobę zatrudnioną u Beneficjenta na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego;

 1. Ministerstwo

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.Rozdział 2
Zakres oraz zasady zabezpieczania danych osobowych


§ 3.

Niniejszą politykę stosuje się do zbioru danych osobowych PEFS 2007 znajdującego się u Beneficjenta.


§ 4.

 1. Nadzór ogólny nad realizacją przepisów wynikających z ustawy oraz rozporządzenia pełni Administrator Danych.

 2. Nadzór nad poprawnością realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności zasad opisanych w Polityce oraz Instrukcji, oraz nad wykonywaniem zadań związanych z ochroną danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta, sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.


§ 5.

Dane osobowe przetwarzane w PEFS 2007 podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy.


§ 6.

Przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia, realizacji projektów, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


§ 7.

Przetwarzanie danych osobowych w PEFS 2007 nie może naruszać praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.§ 8.

W przypadku zbierania jakichkolwiek danych osobowych na potrzeby PEFS 2007 bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoba zbierająca dane osobowe jest zobowiązana do przekazania tej osobie informacji o: 1. pełnej nazwie Ministerstwa oraz jego adresie;

 2. celu zbierania danych osobowych;

 3. prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

 4. dobrowolności podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że odmowa zgody na ich przetwarzanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


§ 9.

 1. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w trybie określonym w ustawie oraz w pełnej zgodności z przepisami prawa.

 2. Wnioski o udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007, po wstępnym rozpatrzeniu przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, są rozpatrywane przez Administratora Danych.


§ 10.

 1. Przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w PEFS 2007 może zostać powierzone innemu podmiotowi, wyłącznie w celu określonym w § 6, pod warunkiem zawarcia z tym podmiotem pisemnej umowy lub porozumienia, w pełni respektujących przepisy ustawy, rozporządzenia oraz umowy o dofinansowanie projektu.

 2. Umowy lub porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 powinny zostać przed podpisaniem, w zakresie dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych, zaopiniowane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.


§ 11.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w PEFS 2007 przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do: 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych;

 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych;

 3. uzyskania informacji, od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące;

 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane;

 6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


§ 12.

Na wniosek osoby, której dane osobowe dotyczą, Beneficjent jest zobowiązany, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Beneficjenta, wskazać w powszechnie zrozumiałej formie: 1. jakie dane osobowe dotyczące zapytującej osoby są przetwarzane przez Beneficjenta w PEFS 2007;

 2. w jaki sposób zebrano te dane osobowe;

 3. w jakim celu i zakresie te dane osobowe są przetwarzane;

 4. od kiedy są przetwarzane te dane osobowe;

 5. w jakim zakresie oraz komu te dane osobowe zostały udostępnione.


§ 13.

W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że jej dane osobowe, przetwarzane przez Beneficjenta w PEFS 2007 są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, Beneficjent jest zobowiązany do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych osobowych lub ich usunięcia, zgodnie z żądaniem osoby, której dane osobowe dotyczą.


Rozdział 4
Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta§ 14.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta poza realizacją zadań wynikających z Polityki, sprawuje ogólny nadzór nad realizacją czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta.


§ 15.

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta należy w szczególności: 1. współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w IP/IP2 w zakresie zapewniającym wypełnianie przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy i rozporządzenia;

 2. prowadzenie i aktualizacja rejestru, o którym mowa w § 20, który stanowi załącznik nr 1 do Polityki;

 3. prowadzenie i aktualizacja wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w PEFS 2007 u Beneficjenta, który stanowi załącznik nr 2 do Polityki;

 4. analiza i identyfikacja zagrożeń i ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w ramach PEFS 2007 u Beneficjenta oraz pisemne informowanie o wynikach analizy osoby upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta;

 5. opiniowanie umów, których przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 podmiotowi zewnętrznemu wobec Beneficjenta;

 6. inicjowanie szkoleń osób zajmujących się przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta.


§ 16.

W doborze i stosowaniu środków ochrony danych osobowych w PEFS 2007 Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta zwraca szczególną uwagę na ich należyte zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, kradzieżą, uszkodzeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.


§ 17.

 1. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta wykonywane są przez wyznaczonego przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta Pracownika.

 2. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta i, o ile został powołany, Administratora Systemu u Beneficjenta pełni osoba upoważniona do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta.§ 18.

W razie konieczności, w kwestiach związanych z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania u Beneficjenta danych osobowych w PEFS 2007, Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta konsultuje się i współpracuje z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w IP/IP2 .


 1. Rozdział 5
  Przetwarzanie danych osobowych§ 19.

 1. Do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający odpowiednie upoważnienie wydane przez upoważnioną do tego osobę. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określone są w załącznikach do umowy o dofinansowanie projektu.

 2. Każdy pracownik, przed dopuszczeniem go do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007, musi być zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką i Instrukcją.

 3. Pracownik potwierdza zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką i Instrukcją przez złożenie podpisu na liście prowadzonej przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do Polityki.


§ 20.

 1. Każdy pracownik mający dostęp do danych osobowych w PEFS 2007 jest wpisywany do rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

 2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

 1. imię i nazwisko pracownika;

 2. jego identyfikator w systemie informatycznym służącym przetwarzaniu danych w PEFS 2007;

 3. zakres przydzielonego uprawnienia;

 4. datę przyznania uprawnień;

 5. podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta potwierdzający przyznanie uprawnień;

 6. datę odebrania uprawnień

 7. podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta potwierdzający odebranie uprawnień.


§ 21.

 1. Dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w PEFS 2007 przez osoby niebędące pracownikami, jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta oraz podpisaniu z tą osobą umowy zapewniającej przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W takim przypadku § 19 i 20 stosuje się odpowiednio.

 2. Osoby trzecie mogą przebywać na obszarze, w którym są przetwarzane dane osobowe jedynie w obecności co najmniej jednego użytkownika odpowiedzialnego za te osoby.


§ 22.

Wszyscy pracownicy oraz osoby, o których mowa w § 21 ust. 1, pod groźbą sankcji dyscyplinarnych, mają obowiązek zachowania tajemnicy o przetwarzanych w PEFS 2007 danych osobowych oraz o stosowanych sposobach zabezpieczeń danych osobowych. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po ustaniu zatrudnienia lub współpracy.


§ 23.

Użytkownicy są w szczególności zobowiązani do: 1. bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w PEFS 2007, określonych w Polityce, Instrukcji i innych procedurach, dotyczących zarządzania PEFS 2007 oraz jego obsługi;

 2. przetwarzania danych osobowych tylko w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach służbowych (lub wyznaczonych ich częściach);

 3. zabezpieczania zbioru danych osobowych oraz dokumentów zawierających dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą środków określonych w Polityce, Instrukcji i innych procedurach dotyczących zarządzania PEFS 2007 oraz jego obsługi;

 4. niszczenia wszystkich zbędnych nośników zawierających dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich odczytanie;

 5. nieudzielania informacji o danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika wprost z przepisów prawa i tylko w sytuacji, gdy przesłanki określone w tych przepisach zostały spełnione;

 6. bezzwłocznego zawiadamiania Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007, a także o przypadkach utraty lub kradzieży dokumentów lub innych nośników zawierających te dane osobowe.


§ 24.

Środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych osobowych są określone w załączniku nr 4 do Polityki. 1. Rozdział 6
  Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych§ 25.

Za naruszenie ochrony danych osobowych uznaje się w szczególności przypadki, gdy: 1. stwierdzono naruszenie zabezpieczenia PEFS 2007;

 2. stan sprzętu komputerowego, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych;

 3. inne okoliczności wskazują, że mogło nastąpić nieuprawnione udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007.


§ 26.

 1. Każdy użytkownik, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych w PEFS 2007, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym bezpośredniego przełożonego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta, który stwierdził lub uzyskał informację wskazującą na naruszenie ochrony danych osobowych jest zobowiązany niezwłocznie:

 1. poinformować pisemnie o zaistniałym zdarzeniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 w IP/IP2 i stosować się do jego zaleceń;

 2. zapisać wszelkie informacje i okoliczności związane z danym zdarzeniem, a w szczególności dokładny czas uzyskania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych lub samodzielnego wykrycia tego faktu.

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta, który stwierdził lub uzyskał informację wskazującą na naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego służącego przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007 jest zobowiązany niezwłocznie:

 1. wygenerować i wydrukować wszystkie dokumenty i raporty, które mogą pomóc w ustaleniu wszelkich okoliczności zdarzenia, opatrzyć je datą i podpisać;

 2. przystąpić do zidentyfikowania rodzaju zaistniałego zdarzenia, w tym określić skalę zniszczeń, metody dostępu osoby niepowołanej do danych osobowych w systemie informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007;

 3. podjąć odpowiednie kroki w celu powstrzymania lub ograniczenia dostępu osoby nieuprawnionej do danych osobowych, zminimalizować szkody i zabezpieczyć przed usunięciem ślady naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności przez:

 1. fizyczne odłączenie urządzeń i segmentów sieci, które mogły umożliwić dostęp do danych osobowych osobie niepowołanej,

 2. wylogowanie użytkownika podejrzanego o naruszenie ochrony danych osobowych,

 3. zmianę hasła użytkownika, przez którego uzyskano nielegalny dostęp do danych osobowych w celu uniknięcia ponownej próby uzyskania takiego dostępu;

 1. szczegółowo analizować stan systemu informatycznego służącego przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007 w celu potwierdzenia lub wykluczenia faktu naruszenia ochrony danych osobowych;

 2. przywrócić normalne działanie systemu informatycznego służącego przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007.

 1. Czynności opisane w ust. 3 wykonuje Administrator Systemu u Beneficjenta, o ile został powołany.


§ 27.

 1. Po przywróceniu normalnego stanu PEFS 2007 należy przeprowadzić szczegółową analizę, w celu określenia przyczyn naruszenia ochrony danych osobowych lub podejrzenia takiego naruszenia, oraz przedsięwziąć kroki mające na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.

 2. Jeżeli przyczyną zdarzenia był błąd użytkownika, należy przeprowadzić szkolenie wszystkich osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych w PEFS 2007.

 3. Jeżeli przyczyną zdarzenia była infekcja wirusem lub innym niebezpiecznym oprogramowaniem, należy ustalić źródło jego pochodzenia i wykonać zabezpieczenia antywirusowe i organizacyjne, wykluczające powtórzenie się podobnego zdarzenia w przyszłości.

 4. Jeżeli przyczyną zdarzenia było zaniedbanie ze strony użytkownika należy wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wynikające z przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych uregulowań Beneficjenta, a w przypadku gdy użytkownik nie jest pracownikiem, konsekwencje wynikające z umowy, o której mowa w § 21 ust. 1.


§ 28.

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta przygotowuje szczegółowy raport o przyczynach, przebiegu i wnioskach z naruszenia zabezpieczenia PEFS 2007 i w terminie 21 dni od daty powzięcia wiedzy o naruszeniu zabezpieczenia PEFS 2007 przekazuje go Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w IP/IP2.

 2. Jeżeli naruszenie zabezpieczenia PEFS 2007 nastąpiło na skutek naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych w PEFS 2007 Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta przygotowując raport, o którym mowa w ust. 1 współpracuje z Administratorem Systemu u Beneficjenta, o ile został powołany. 1. Rozdział 7
  Kontrola nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych§ 29.

 1. Bieżąca kontrola nad przetwarzaniem danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta jest dokonywana przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta jest zobowiązany do nadzorowania, przestrzegania przez użytkowników wymagań Polityki i Instrukcji.


§ 30.

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta przeprowadza w pierwszym kwartale roku kalendarzowym kontrolę w zakresie przestrzegania przez użytkowników Polityki, Instrukcji oraz innych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z czego sporządza odpowiedni raport.

 2. Przygotowując raport, o którym mowa w ust. 1, Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta uwzględnia informacje zawarte w raportach, o których mowa w § 28.


§ 31.

Kontrola, o której mowa w § 30, polega w szczególności na sprawdzeniu: 1. którzy pracownicy mają dostęp do danych osobowych;

 2. czy dane osobowe nie zostały udostępnione nieupoważnionym pracownikom lub osobom;

 3. czy pracownicy i inne osoby mające dostęp do danych osobowych przetwarzanych w PEFS 2007 posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane przez upoważnioną do tego osobę .
 1. Rozdział 8
  Postanowienia końcowe§ 32.

Polityka jest dokumentem wewnętrznym Beneficjenta i jest objęta obowiązkiem zachowania w poufności przez wszystkie osoby, którym zostanie ujawniona.


§ 33.

Do spraw nieuregulowanych w Polityce stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.


§ 34.

Polityka nie wyłącza stosowania innych instrukcji dotyczących zabezpieczenia PEFS 2007.


§ 35.

 1. Wykazy i rejestry znajdujące się w załącznikach nr 1-3 do Polityki, prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta.

 2. Wykaz znajdujący się w załączniku nr 4 do Polityki prowadzi w zakresie środków organizacyjnych Administrator Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta, zaś w zakresie środków technicznych Administrator Systemu u Beneficjenta, o ile został powołany.§ 36.

Integralną część niniejszej Polityki stanowią następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 – Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL;

 2. Załącznik nr 2 – Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe w PEFS 2007;

 3. Załącznik nr 3 – Lista oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

 4. Załącznik nr 4 -Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta;

 5. Załącznik nr 5 – Sposób przepływu danych pomiędzy narzędziami do przetwarzania danych osobowych w ramach PEFS 2007;

 6. Załącznik nr 6 – Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;

 7. Załącznik nr 7 – Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych.

Załącznik nr 1

do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007u Beneficjenta PO KL
Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta PO KLLp.

Imię i nazwisko

Identyfikator użytkownika

Zakres przydzielonych uprawnień

Data przyznania uprawnień

Podpis ABI PEFS 2007 u Beneficjenta

Data odebrania uprawnień

Podpis ABI PEFS 2007 u Beneficjenta

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20Załącznik nr 2

do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL


Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe w PEFS 2007Lp.

Budynek – dane adresowe

PomieszczenieZałącznik nr 3

do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

u Beneficjenta PO KL


Lista oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z:


 • przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy,

 • Polityką Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL oraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL.
Lp.

Imię i nazwisko

Data

Podpis potwierdzający zapoznanie się z ww. dokumentami

1


2


3


4


5


6


7Załącznik nr 4
do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

u Beneficjenta PO KL


Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta

I. Środki ochrony fizycznej danych:
 1. klucze do pomieszczeń wydawane wyłącznie osobom upoważnionym,

 2. podczas nieobecności osób uprawnionych pomieszczenia, w których są przetwarzane dane osobowe są zamykane na klucz,

 3. urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie,

 4. urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych,

 5. zbiór danych osobowych w formie papierowej jest przechowywany w zamkniętej szafie,

 6. kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych są przechowywane w zamkniętej szafie,

 7. dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

II. Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne:
 1. Sieć komputerowa jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem z sieci Internet poprzez zastosowanie firewalla programowego chroniącego zasoby beneficjenta.

 2. Oprogramowanie antywirusowe działające w czasie rzeczywistym na wszystkich komputerach wykrywa i eliminuje wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe oprogramowanie szpiegujące i kradnące hasła oraz inne niebezpieczne oprogramowanie.

 3. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym są przetwarzane dane osobowe jest zabezpieczony za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.

 4. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.

 5. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których są przetwarzane dane osobowe.

III Środki organizacyjne:
 1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 2. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

 3. Monitory komputerów, na których są przetwarzane dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.

 4. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych są przechowywane w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się komputer, na którym dane osobowe są przetwarzane na bieżąco.

Załącznik nr 5
do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

u Beneficjenta PO KL


Sposób przepływu danych pomiędzy narzędziami do przetwarzania danych osobowych w ramach PEFS 2007


Procedura przekazywania IP/IP2 Formularza PEFS 2007 przez Beneficjentów*
Formularz PEFS 2007 powinien zostać dostarczony na płycie CD lub innym nośniku danych do właściwej instytucji, do której składany jest wniosek beneficjenta o płatność, osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

Przekazywane dane powinny zostać uprzednio skompresowane do jednego z formatów: ZIP, TAR, GZ lub RAR oraz zabezpieczone hasłem z wykorzystaniem programu 7-Zip lub Win RAR. Użycie innego programu kompresującego jest dopuszczalne pod warunkiem, że instytucja do której składany jest wniosek o płatność wraz z Formularzem PEFS 2007 dysponuje adekwatnym narzędziem dekompresującym.Hasło, przy użyciu którego zostaną zabezpieczone dane, powinno zostać przekazane do instytucji, do której dane będą kierowane w odrębnej niż zabezpieczony Formularz przesyłce. Niedopuszczalne jest przesyłanie Formularza PEFS 2007 z danymi pocztą elektroniczną.
Niestosowanie się do w/w procedury będzie uznawane przez IZ za rażące naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
*Analogiczną procedurę należy stosować w przypadku wypełnienia Formularza PEFS 2007 przez podwykonawcę i przesyłania go do Beneficjenta.

Załącznik nr 7
do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

u Beneficjenta PO KL


Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

Zbiór danych osobowych:

- Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007
Programy zastosowane do przetwarzania danych osobowych:

- Formularz PEFS 2007Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL [WZÓR wersja 2.0]


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna