Dnia 27 kwietnia 2016Pobieranie 6.68 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.68 Kb.
(A8)
................................, dnia 27 kwietnia 2016 r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E

przykanaliki/przyłącza/kanały boczne*


Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:”................................................................................................................”

przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rozumiane są jako kanały ściekowe połączeniowe pomiędzy kanałem głównym a granicą posesji/*studzienką rewizyjną zlokalizowaną w granicy posesji/na posesji* i są realizowane przez inwestora.

Odcinek pomiędzy granicą posesji/studzienką rewizyjną* a instalacją wewnętrzną nieruchomości właściciele posesji wykonują na koszt własny.
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia traktowane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy.
………..…...................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych


* niewłaściwe skreślić

Uwaga!: Dopuszcza się możliwość modyfikacji oświadczenia w uzgodnieniu z WFOŚiGW

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna