Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki / Przyłącza / Kanały boczne Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”Pobieranie 6.7 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar6.7 Kb.
(A8)
................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


O Ś W I A D C Z E N I E


Przykanaliki / Przyłącza / Kanały boczne *
Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:”................................................................................................................”

przewidzianego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rozumiane są jako kanały ściekowe połączeniowe pomiędzy kanałem głównym a studzienką rewizyjną zlokalizowaną w granicy posesji i są realizowane przez inwestora.

Odcinek pomiędzy studzienką rewizyjną a instalacją wewnętrzną nieruchomości (przykanaliki/przyłącza/kanały boczne)* właściciele posesji wykonują na koszt własny.
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia traktowane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy.
……….……………………. ………..…...................................................

Podpis inspektora nadzoru Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

Uwaga!: Dopuszcza się możliwość modyfikacji oświadczenia w uzgodnieniu z WFOŚiGW* niewłaściwe skreślić

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna