Do druku w specjalnym numerze,,czasopisma technicznegoPobieranie 23.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.83 Kb.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU

DO DRUKU W SPECJALNYM NUMERZE

,,CZASOPISMA TECHNICZNEGO”XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWAINSTYTUTU PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

ORGANIZATOR:

ZAKŁAD KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ

INSTYTUT PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
PRZYSZŁOŚĆ MIASTA – MIASTO PRZYSZŁOŚCI

FUTURE OF THE CITY – CITY OF THE FUTURE

Artykuły należy dostarczyć w formie elektronicznej (poprzez e-mail) oraz tradycyjnej - 1 egzemplarz wydrukowany - wysyłany do wyznaczanego recenzenta - oraz na CD.Artykuły należy dostarczyć w dwóch wersjach językowych- polskiej i angielskiej. Artykuły dostarczone w innych językach nie będą publikowane – podobnie artykuły dostarczone w jednym języku. Wszelkie koszty związane z tłumaczeniami ponoszą autorzy artykułów.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 000 znaków (bez spacji) łącznie w dwóch wersjach językowych wraz ze streszczeniami. Można dołączyć jedną czarno-białą ilustrację (patrz poniżej).
ZALECENIA TECHNICZNE OBOWIĄZUJĄCE W

CZASOPIŚMIE TECHNICZNYM”


Na pierwszej stronie artykułu należy umieścić w kolejności:

– głowicę (wg załączonego wzoru makiety)

– imię i nazwisko autora (przykład)

– tytuł artykułu w języku polskim i angielskim (przykład )

– streszczenia w języku polskim i angielskim (abstract) (przykład ) Łącznie ok. 2000 znaków (bez spacji)

– słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (przykład )

– u dołu strony przypis zawierający tytuł (stopień naukowy), imię, nazwisko

autora/autorów, nazwę instytutu, wydziału, uczelni/instytucji (przykład ).

Na końcu artykułu należy umieścić:

– wykaz literatury (przykład )


MATERIAŁ ILUSTRACYJNY

Przewiduje się możliwość opublikowania jednej czarno-białej ilustracji formatu 17x18 cm (pionowo).

Materiał ilustracyjny powinien być dostarczany przez autorów wyłącznie w formie elektronicznej (oraz wydruk) według następującego schematu:

Grafika bitowa (np. skany fotografii, wszelkiego rodzaju obrazy z aparatów cyfrowych czy bibliotek na CD-R itp.)

– rozmiar grafiki najmniej 1:1

rozdzielczość najmniej 300 dpi

– format TIFF, JPEGRysunki wektorowe (znaczki, logo, wykresy itp.) robione w programach Corel czy Adobe Illustrator

– rozmiar grafiki najmniej 1:1

format CD-R, AI

– tekst (fonty, czcionki) zamieniony na krzywe

Mamy możliwości otwarcia i obróbki plików zapisanych w następujących programach:

– Adobe Page Maker 6.5 (i wersje niższe)

– Adobe Photoshop 7.0 (i wersje niższe)

– Corel Draw 9.0 (i wersje niższe)Uwaga!

Prosimy nie dostarczać plików graficznych ściągniętych z Internetu ze względu na ich bardzo małą rozdzielczość (72 dpi), uniemożliwiającą poprawne ich wydrukowanie (wymagana 300 dpi).

Prosimy nie dostarczać plików graficznych (tabele, wykresy itp.) wykonanych w programie Word w kolorze, a w szczególności zawierających kolorowy tekst objaśniający.
FORMY ELEKTRONICZNE PRZEKAZANIA PRACY

Prosimy o dostarczanie prac e-mailem oraz na nośnikach CD-R, według następującego schematu:


NAZWISKO_IMIĘ_PL.doc (MS Word 2002/XP - i wersje niższe)- tekst artykułu w języku polskim

NAZWISKO_IMIĘ_EN.doc (MS Word 2002/XP - i wersje niższe)- tekst artykułu w języku angielskim

NAZWISKO_IMIĘ_GR.** - plik graficzny (wg.formatu jednego z wymienionych wyżej programów)
W nazwach plików prosimy nie używać polskich znaków.

ZALECENIA TECHNICZNE

(W PROGRAMIE MS WORD)
WZORY GŁOWIC
IMIĘ I NAZWISKO* (czcionka 10, odstęp przed 78, po 36 punktów)

TYTUŁ ARTYKUŁU (czcionka 14, kolor czarny odstęp przed 36, po 12 punkty)

ANGIELSKI TYTUŁ ARTYKUŁU (czcionka 14, kolor popielaty)

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono metody wytwarzania oraz zagospodarowania biogazu w kontekście współczesnych wymagań gospodarki odpadami oraz racjonalnej polityki energetycznej. Scharakteryzowano zrealizowane inwestycje dotyczące zastosowania biogazu oparte na zasadach polityki zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: energetyczne wykorzystanie biogazu
A b s t r a c t

The paper summarizes the methods of biogas production and management as the one of waste management and energy requirements. Some biogas utilization investments based on sustainable development were characterized.Keywords: energy biogas utilization
* Tytuł (stopień) naukowy, imię, nazwisko, nazwa instytutu, wydziału, uczelnia/instytucja (rozmiar czcionki 9).
Tekst artykułu w języku polskim i angielskim piszemy czcionką 11-punktową.
Podpisy pod rysunkami w języku polskim i angielskim piszemy czcionką

9-punktową; pomiędzy nimi odstęp 4 punkty, a po 12 punktów:


Rys. 6. Rozkład wartości pkr w zależności od grubości rdzenia i grubości okładzin płyt obciążonych od wewnątrz

Fig. 6. Distribution of pcr values depending on the core thickness h2 and thickness of outer layer h′ of plate loaded on inner edge


Literaturę piszemy czcionką 10-punktową, nazwiska rozstrzelone, tytuły książek kursywą jasną bez cudzysłowów, tytuły czasopism antykwą (prosto). W tekście, powołując się na literaturę, dane pozycje należy ująć w nawiasy kwadratowe.

L i t e r a t u r a

[1] C i m o c h o w i c z - R y b i c k a M., Aktywność metanogenna biomasy jako podstawa

oceny hamującego wpływu wybranych pestycydów i chromu(III) na proces fermentacji

metanowej, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 1999.

[2] G r a d y C.P.L. jr., D a i g g e r G.T., L i m H.C., Biological Wastewater Treatment,

Wyd. 2, Anaerobic Processes, rozdz. 13, 1999.

[3] C i m o c h o w i c z - R y b i c k a M., Ry b i c k i S.M., Selected aspekt of risk minimizationin energy recovery system, Materiały Polsko-Szwedzkiego Seminarium

,,Integration and Optimisation of Urban Sanitation Systems”, Gdańsk 2003, 99-108.

[4] Ż e g l i n - K u r b i e l K., B a n a ś J., C i m o c h o w i c z - R y b i c k a M., Nowe

biotechnologie i kontrola osadów ściekowych do spełnienia wymagań przepisów Unii

Europejskiej, Czasopismo Techniczne z. 4-Ś/2003, Wydawnictwo Politechniki

Krakowskiej, Kraków 2003.


• • •
Redaktor Wydawnictwa Konferencyjnego IPU

PRZYSZŁOŚĆ MIASTA – MIASTO PRZYSZŁOŚCI

FUTURE OF THE CITY – CITY OF THE FUTURE

dr inż.arch. Agnieszka Wójciktel: (0048) 12 628 24 28

e-mail: a-31@pk.edu.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna