Do: nazwa i siedziba Zamawiającego Zespół Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego 00-178 Warszawa, ul. Stawki 14Pobieranie 21.99 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.99 Kb.
Załącznik 1

FORMULARZ OFERTOWY


Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

NIP, REGON Wykonawcy

Telefon/fax Wykonawcy

adres e-mail:

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego

Zespół Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego

00-178 Warszawa, ul. Stawki 14

W związku z zapytaniem ofertowym na Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Adobe Premiere Elements 13 do zajęć praktycznych w kwalifikacji A.25 oferujemy sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania opisanego w zapytaniu w następującej cenie:
Lp.

Nazwa:

Liczba:

Oferowana cena jednostkowa za zestaw:

Oferowana cena za całość zamówienia

Oferowane parametry techniczne:

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4=2x3

5

1.

Zestaw komputerowy

32 szt.

2.

Oprogramowanie

Adobe Premiere Elements 13

32 licencje edukacyjne
suma
Osobę odpowiedzialną za przebieg dostawy jest:

Pan/Pani :


Oświadczam, że

  1. dysponujemy sprzętem będącym przedmiotem zamówienia;

  2. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty,

  3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert,

  4. w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i wymienione w punkcie 3 zapytania,

  5. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określone w zapytaniu ofertowym na: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do zajęć praktycznych w kwalifikacji A.25 dotyczące:

  1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

........................................................................................................................

imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna