Do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowiePobieranie 97.48 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar97.48 Kb.


Załącznik nr 12 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ZASADY OBLICZANIA ŚREDNIEJ OCEN,

WYKAZ OSIĄGNIEĆ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCHORAZ ILOŚCI PRZYZNAWANYCH PUNKTÓW

 1. ŚREDNIA OCEN

 1. Oblicza się arytmetyczną średnią ocen.

 2. Średnią ocen liczy się do dwóch miejsc po przecinku i zaokrągla do jednego.

 3. Średnią ocen oblicza się studentowi z danego kierunku studiów z poprzedniego roku studiów:

 1. z semestru zimowego i letniego – dla rozpoczynających studia w październiku,

 2. z semestru letniego i zimowego – dla rozpoczynających studia w marcu,

 3. z jednego semestru – w przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwał jeden semestr,

 4. z więcej niż dwóch semestrów – w przypadku, gdy w danym roku studiów student zaliczył również wyższy/e semestr/y studiów.

 1. Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.

 2. Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów ponadprogramowych uzyskane
  w poprzednim roku studiów w ramach Indywidualnego Programu Kształcenia.

 3. Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się uzyskanych ocen z przedmiotów wchodzących w skład planu studiów na wyższym roku.

 4. Przy obliczaniu średniej ocen z ostatniego semestru (roku) studiów nie wlicza się ocen wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej oraz ocen z egzaminu dyplomowego.

 5. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie roku studiów, z którego oblicza się średnią ocen na inny kierunek studiów (w ramach Uczelni lub z innej szkoły wyższej), uwzględnia się oceny uzyskane z przedmiotów:

 1. zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł,

 2. zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),

 3. pozostałych, ujętych w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł.

  1. Studentowi studiującemu dwie specjalności w ramach tego samego kierunku oblicza się średnią ocen z obydwu specjalności łącznie.

  2. Przedziałom średniej ocen przyznaje się punkty premiowe.

  3. Studenci, którzy średnią ocen uzyskali na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obliczają punkty
   wg skali ocen do 5,5.

  4. Studenci, którzy średnią ocen uzyskali na uczelni innej niż Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obliczają punkty wg skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni.

  5. Liczba otrzymanych punktów równa jest sumie średniej ocen i punktów premiowych.Skala ocen do 5,0

Średnia ocen

Premia

Suma

do 3,9

0

0

4,0 - 4,2

0,5

4,5 - 4,7

4,3 - 4,4

1

5,3 - 5,4

4,5 - 4,6

1,5

6,0 - 6,1

4,7 - 4,8

2

6,7 - 6,8

4,9 - 5,0

2,5

7,4 - 7,5
Skala ocen do 6,0

Średnia ocen

Premia

Suma

do 3,9

0

0

4,0 - 4,4

0

4,0 - 4,4

4,5 - 4,8

0,5

5,0 - 5,3

4,9 - 5,3

1

5,9 - 6,3

5,4 - 6,0

1,5

6,9 - 7,5Skala ocen do 5,5

Średnia ocen

Premia

Suma

do 3,9

0

0

4,0 - 4,2

0

4,0 - 4,2

4,3 - 4,4

0,5

4,8 - 4,9

4,5 - 4,6

1

5,5 - 5,6

4,7 - 4,8

1,5

6,2 - 6,3

4,9 - 5,5

2

6,9 - 7,5
  1. Średnia ocen jest automatycznie potwierdzana przez Wirtualny Dziekanat. W przypadku studentów kończących studia w innej uczelni, średnią ocen oraz skalę ocen obowiązującą na tej uczelni potwierdza zaświadczenie ukończonej szkoły (załącznik nr 13 do regulaminu). 1. WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH OSIĄGNIĘĆ
Rodzaj osiągnięcia

Punkty

Maksymalna ilość punktów

I. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

1

Publikacje recenzowane

 1. autorstwo lub współautorstwo książki

3

brak ograniczenia

 1. autorstwo artykułu naukowego w zeszytach naukowych, monografiach, czasopismach naukowych, wydawnictwach pokonferencyjnych, w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego)

1,5

 1. współautorstwo artykułu naukowego w zeszytach naukowych, monografiach, czasopismach naukowych, wydawnictwach pokonferencyjnych, w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego)

0,75

Potwierdzenie musi zawierać:

   1. nadbitkę autorską lub kserokopię artykułu,

   2. kserokopię strony tytułowej (zawierające informację o recenzji),

   3. kserokopię strony redakcyjnej publikacji, w której artykuł został zamieszczony.


We wniosku należy podać: tytuł publikacji (artykułu, rozdziału, książki), miejsce publikacji (nazwa czasopisma, tytuł książki), rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany).
Uwaga: Nie uwzględnia się publikacji nierecenzowanych lub publikacji o charakterze nienaukowym, np. relacja z konferencji. Nie punktuje się podwójnie tej samej publikacji, np. w papierowym oraz internetowym wydaniu czasopisma.


2

Konferencje naukowe

 1. czynny udział z samodzielnym referatem/prezentacją/posterem lub we współautorstwie podczas konferencji na terytorium RP

1

brak ograniczenia

 1. czynny udział z samodzielnym referatem/prezentacją/posterem lub we współautorstwie podczas konferencji poza terytorium RP

1,5

 1. czynny udział w debacie o charakterze naukowym (np. w debacie oksfordzkiej)
  o zasięgu co najmniej uczelnianym


0,5

Potwierdzenie musi zawierać:
1) tytuł referatu, opracowania (posteru, prezentacji, raportu, artykułu) lub temat debaty,


2) datę i miejsce wygłoszenia referatu, przedstawienia opracowania lub uczestnictwa w debacie,

3) pieczęć i podpis organizatora.
We wniosku należy podać: tytuł referatu lub opracowania, datę i miejsce wygłoszenia referatu lub przedstawienia opracowania; temat debaty, organizatora, datę i miejsce debaty.

Nie uwzględnia się referatów, opracowań, debat o charakterze nienaukowym, organizacji debat.

3

Działalność naukowa

 1. udział w pracach naukowo-badawczych UEK lub innych ośrodków akademickich
  lub naukowych (np. badania laboratoryjne, badania terenowe, projektowanie badań ankietowych z analizą wyników)


1

brak ograniczenia

 1. nagroda, wyróżnienie pracy naukowej w konkursie międzynarodowym

1,5

 1. nagroda, wyróżnienie pracy naukowej (w tym pracy dyplomowej) w konkursie krajowym

1

Potwierdzenie udziału w pracach naukowo-badawczych musi zawierać:

1) nazwę ośrodka naukowego lub akademickiego, w którym prowadzone były badania,

2) okres współpracy,

3) krótki opis celu i charakteru współpracy,

4) pieczęć i podpis organizatora badań.

We wniosku należy podać: okres współpracy, charakter i opis współpracy, cel współpracy, organizatora.
Nie uwzględnia się: pracy badawczej wykonywanej w związku z przygotowywaną pracą dyplomową; badań literaturowych w związku z tworzoną publikacją/referatem/opracowaniem.

Potwierdzenie zdobycia nagrody, wyróżnienia pracy naukowej musi zawierać:

1) nazwę konkursu,

2) datę konkursu,

3) tytuł nagrodzonej pracy,

4) pieczęć i podpis organizatora.
We wniosku należy podać: nazwę konkursu, datę konkursu, tytuł nagrodzonej pracy, organizatora konkursu.


4

Działalność w kołach naukowych

 1. koordynacja badań naukowych

1

brak ograniczenia

 1. uczestnictwo w badaniach naukowych

0,75

Wzór potwierdzenia określa załącznik nr … do regulaminu. Jako koordynatora danych badań naukowych można wskazać tylko jedną osobę.

We wniosku należy podać: okres prowadzenia badań, charakter uczestnictwa, tematykę i cel badań.

Nie uwzględnia się organizacji konferencji naukowych.

5

Inne osiągnięcia

 1. praktyka lub staż związany z profilem kształcenia uczelni nie krótsze niż 4 tygodnie

0,5

nie więcej
niż 1


 1. koordynacja organizacji konferencji naukowej o zasięgu co najmniej uczelnianym

0,5

 1. udział w akademii związanej ze studiowanym kierunkiem

0,4

 1. udział w warsztacie, kursie lub szkoleniu związanym ze studiowanym kierunkiem

0,2

 1. międzynarodowy certyfikat językowy na poziomie co najmniej B2

0,5

Potwierdzenie osiągnięcia musi zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy,

2) nazwę warsztatu, kursu, szkolenia, akademii,

3) datę uczestnictwa w warsztacie, kursie, szkoleniu, akademii lub okres odbywania praktyki, stażu,

4) pieczęć i podpis organizatora.

Wyłącznym potwierdzeniem odbytej praktyki jest umowa o praktykę lub inna umowa cywilnoprawna wraz z zaświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki/stażu wystawionym przez jej/jego organizatora. Potwierdzenie praktyki weryfikuje właściwy pracownik katedry (opiekun praktyk), czy nie została już uwzględniona w programie nauczania.
W przypadku koordynacji organizacji konferencji naukowej uwzględnia się wyłącznie działalność w sztabie koordynującym organizację konferencji, nie uwzględnia się prac o charakterze pomocniczym/doraźnym.


Potwierdzenie koordynacji organizacji konferencji naukowej musi zawierać:

 1. nazwę konferencji,

 2. datę konferencji,

 3. krótki opis zakresu obowiązków wnioskodawcy,

 4. pieczęć i podpis organizatora,

 5. w przypadku konferencji organizowanych przez koła naukowe: podpisy prezesa i opiekuna koła oraz pieczęci koła i katedry, której podlega koło.

Poziom uzyskanego certyfikatu językowego określa Common European Framework of Reference for Language.
Nie uwzględnia się praktyk, staży, warsztatów, kursów o charakterze nienaukowym oraz dotyczących umiejętności miękkich (w tym interpersonalnych), np. kurs radzenia sobie ze stresem. Nie uwzględnia się kursów językowych.

II. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

1

 1. indywidualne zajęcie miejsca I-III w międzynarodowym konkursie

3

nie więcej
niż 7


 1. indywidualne zajęcie miejsca IV-X w międzynarodowym konkursie

2

 1. indywidualne zajęcie miejsca I-III w ogólnopolskim konkursie

2

 1. indywidualne zajęcie miejsca IV-VI w ogólnopolskim konkursie

1

 1. indywidualne zajęcie miejsca I-III w regionalnym konkursie

1

2

 1. zespołowe zajęcie miejsca I-III w międzynarodowym konkursie

2

nie więcej

niż 4

 1. zespołowe zajęcie miejsca IV-X w międzynarodowym konkursie

1

 1. zespołowe zajęcie miejsca I-III w ogólnopolskim konkursie

1

 1. zespołowe zajęcie miejsca IV-VI w ogólnopolskim konkursie

0,5

 1. zespołowe zajęcie miejsca I-III w regionalnym konkursie

0,5

Osiągnięcia artystyczne muszą być potwierdzone przez organizatora z podaniem nazwy, daty, zasięgu/rangi wydarzenia,
a w przypadku wystąpień zespołowych należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie od opiekuna zespołu o przynależności wnioskodawcy do zespołu i jego uczestnictwu w danym wydarzeniu.
III. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

1

 1. złoty lub srebrny Medal Klasyfikacji Generalnej AMP

7

zgodnie
z opisem


 1. start w Igrzyskach Olimpijskich

 1. start w Mistrzostwach Świata

 1. start w Mistrzostwach Europy

 1. start w Uniwersjadzie

 1. start w Pucharze Świata

 1. start w Pucharze Europy

 1. I lub II miejsce Mistrzostw Polski w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy

2

 1. brązowy Medal Klasyfikacji Generalnej AMP

6

 1. brązowy Medal Mistrzostw Polski w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy

 1. złoty lub srebrny Medal Mistrzostw Polski AZS

 1. złoty Medal Klasyfikacji Typów uczelni AMP

 1. I miejsce w Pucharze Polski organizowanym przez Polski Związek Sportowy

 1. miejsca 4 – 6 w Finale AMP w Grach Zespołowych

 1. miejsca 4 – 6 w Klasyfikacji Generalnej AMP w Dyscyplinach Indywidualnych

3

 1. srebrny Medal Klasyfikacji Typów Uczelni AMP

5

 1. brązowy Medal Mistrzostw Polski AZS

 1. II i III miejsce w Pucharze Polski organizowanym przez Polski Związek Sportowy

 1. miejsca 7 – 8 w Finale AMP w Grach Zespołowych

 1. miejsca 7 – 8 w klasyfikacji Generalnej AMP w Dyscyplinach Indywidualnych

 1. I miejsce w Pucharze Zarządu Głównego AZS

4

 1. brązowy Medal Klasyfikacji Typów Uczelni AMP

4

 1. I i II Miejsce w Klasyfikacji Generalnej Ogólnopolskich Pucharów i cyklów rozgrywek

 1. miejsca 9 – 12 w Finale AMP w Grach Zespołowych

 1. miejsca 9 – 12 w Klasyfikacji Generalnej AMP w Dyscyplinach Indywidualnych

 1. II i III Miejsce w Pucharze Zarządu Głównego AZS

 1. I miejsce w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej

5

 1. III Miejsce w Klasyfikacji Generalnej ogólnopolskich Pucharów i cyklów rozgrywek

3

 1. miejsca 13-16 w Finale AMP w Grach Zespołowych

 1. miejsca 13 – 16 w Klasyfikacji Generalnej AMP w Dyscyplinach Indywidualnych

 1. miejsca 5 – 8 w Turnieju Półfinałowym AMP w grach Zespołowych (tylko w przypadku,
  gdy Turniej Strefowy jest II etapem Eliminacji)

 1. II i III Miejsce w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej

6

miejsca 9 – 16 w Turnieju półfinałowym AMP w Grach Zespołowych (tylko w przypadku,
gdy Turniej Strefowy jest II etapem Eliminacji)

2

7

koordynacja organizacji ogólnopolskich imprez sportowych o randze mistrzowskiej

0,5

nie więcej
niż 1


Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone komunikatem opublikowanym przez organizatora zawodów, zawierającym:

 1. nazwę, datę i miejsce zawodów,

 2. wynik osiągnięty indywidualnie przez zawodnika,

 3. wynik osiągnięty przez drużynę, w której oficjalnym składzie znajduje się imię i nazwisko studenta składającego wniosek.

Ponadto osiągnięty wynik musi zostać potwierdzony przez Członka Prezydium Zarządu KU AZS UEK (tj. Prezes, Vice Prezes, Sekretarz).
Student, który w danym roku akademickim:

a) weźmie udział w kilku imprezach zawartych w pkt. 1 (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy), może otrzymać maksymalnie 14 pkt,

b) osiągnie wyniki sportowe w kilku dyscyplinach, może otrzymać maksymalnie uzyskać 10 pkt,.

c) osiągnie wyniki sportowe w jednej dyscyplinie, może otrzymać maksymalnie 7 pkt.Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna