Do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowiePobieranie 84.86 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar84.86 Kb.


Załącznik nr 12 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ZASADY OBLICZANIA ŚREDNIEJ OCEN,

WYKAZ OSIĄGNIEĆ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCHORAZ ILOŚCI PRZYZNAWANYCH PUNKTÓW

 1. ŚREDNIA OCEN

 1. Oblicza się arytmetyczną średnią ocen.

 2. Średnią ocen liczy się do dwóch miejsc po przecinku i zaokrągla do jednego.

 3. Średnią ocen oblicza się studentowi z danego kierunku studiów z poprzedniego roku studiów:

 1. z semestru zimowego i letniego – dla rozpoczynających studia w październiku,

 2. z semestru letniego i zimowego – dla rozpoczynających studia w marcu,

 3. z jednego semestru – w przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwał jeden semestr,

 4. z więcej niż dwóch semestrów – w przypadku, gdy w danym roku studiów student zaliczył również wyższy/e semestr/y studiów.

 1. Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów z uwzględnieniem ocen niedostatecznych albo oceny końcowe z przedmiotów.

 2. Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów ponadprogramowych uzyskane
  w poprzednim roku studiów w ramach Indywidualnego Planu i Programu Kształcenia.

 3. Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się uzyskanych ocen z przedmiotów wchodzących w skład planu studiów na wyższym roku.

 4. Przy obliczaniu średniej ocen z ostatniego semestru (roku) studiów pierwszego stopnia nie wlicza się ocen wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej oraz ocen z egzaminu dyplomowego.

 5. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie roku studiów, z którego oblicza się średnią ocen na inny kierunek studiów (w ramach Uczelni lub z innej szkoły wyższej), uwzględnia się oceny uzyskane z przedmiotów:

 1. zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł,

 2. zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),

 3. pozostałych, ujętych w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł.

  1. Studentowi studiującemu dwie specjalności w ramach tego samego kierunku oblicza się średnią ocen z obydwu specjalności łącznie.

  2. Przedziałom średniej ocen przyznaje się punkty premiowe.

  3. Studenci, którzy średnią ocen uzyskali na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obliczają punkty
   wg skali ocen do 5,5.

  4. Studenci, którzy średnią ocen uzyskali na uczelni innej niż Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obliczają punkty wg skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni.

  5. Liczba otrzymanych punktów równa jest sumie średniej ocen i punktów premiowych.Skala ocen do 5,0

Średnia ocen

Premia

Suma

do 3,9

0

0

4,0 - 4,2

0,5

4,5 - 4,7

4,3 - 4,4

1

5,3 - 5,4

4,5 - 4,6

1,5

6,0 - 6,1

4,7 - 4,8

2

6,7 - 6,8

4,9 - 5,0

2,5

7,4 - 7,5
Skala ocen do 6,0

Średnia ocen

Premia

Suma

do 3,9

0

0

4,0 - 4,4

0

4,0 - 4,4

4,5 - 4,8

0,5

5,0 - 5,3

4,9 - 5,3

1

5,9 - 6,3

5,4 - 6,0

1,5

6,9 - 7,5Skala ocen do 5,5

Średnia ocen

Premia

Suma

do 3,9

0

0

4,0 - 4,2

0

4,0 - 4,2

4,3 - 4,4

0,5

4,8 - 4,9

4,5 - 4,6

1

5,5 - 5,6

4,7 - 4,8

1,5

6,2 - 6,3

4,9 - 5,5

2

6,9 - 7,5
  1. Średnia ocen jest automatycznie potwierdzana przez Wirtualny Dziekanat. W przypadku studentów kończących studia pierwszego stopnia w innej uczelni, średnią ocen oraz skalę ocen należy potwierdzić zaświadczeniem ukończonej szkoły (załącznik nr 13 do regulaminu). 1. WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH OSIĄGNIĘĆ
Rodzaj osiągnięcia

Punkty

Maksymalna ilość punktów

I. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

1

Publikacje recenzowane

 1. autorstwo lub współautorstwo książki

3

brak ograniczenia

 1. autorstwo artykułu naukowego w zeszytach naukowych, monografiach, czasopismach naukowych, wydawnictwach pokonferencyjnych, w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego)

1,5

 1. współautorstwo artykułu naukowego w zeszytach naukowych, monografiach, czasopismach naukowych, wydawnictwach pokonferencyjnych, w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego)

0,75

Ad. a),b),c): Potwierdzenie musi zawierać:

   1. nadbitkę autorską lub kserokopię artykułu,

   2. kserokopię strony tytułowej (zawierające informację o recenzji),

   3. kserokopię strony redakcyjnej publikacji, w której artykuł został zamieszczony.

We wniosku należy podać: tytuł publikacji (artykułu, rozdziału, książki), miejsce publikacji (nazwa czasopisma, tytuł książki), rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany).
Ad.b),c) W przypadku artykułu, który uzyskał pozytywna recenzję i oczekuje na publikację do wniosku należy dołączyć kopię tego artykułu, a także zaświadczenie wydawcy o pozytywnej recenzji artykułu oraz o jego przyjęciu do publikacji.Uwaga: Nie uwzględnia się publikacji nierecenzowanych lub publikacji o charakterze nienaukowym, np. relacja z konferencji. Nie punktuje się podwójnie tej samej publikacji, np. w papierowym oraz internetowym wydaniu czasopisma.

2

Konferencje naukowe

 1. czynny udział z samodzielnym referatem/prezentacją/posterem lub we współautorstwie podczas konferencji na terytorium RP

1

brak ograniczenia

 1. czynny udział z samodzielnym referatem/prezentacją/posterem lub we współautorstwie podczas konferencji poza terytorium RP

1,5

 1. czynny udział w debacie o charakterze naukowym (np. w debacie oksfordzkiej)
  o zasięgu co najmniej uczelnianym


0,5

Ad. a),b),c): Potwierdzenie musi zawierać:
1) tytuł referatu, opracowania (posteru, prezentacji, raportu, artykułu) lub temat debaty,


2) datę i miejsce wygłoszenia referatu, przedstawienia opracowania lub uczestnictwa w debacie,

3) pieczęć i podpis organizatora.

We wniosku należy podać: tytuł referatu lub opracowania, datę i miejsce wygłoszenia referatu lub przedstawienia opracowania; temat debaty, organizatora, datę i miejsce debaty.
Uwaga: Nie uwzględnia się referatów, opracowań, debat o charakterze nienaukowym, organizacji debat.

3

Działalność naukowa

 1. udział w pracach naukowo-badawczych UEK lub innych ośrodków akademickich
  lub naukowych (np. badania laboratoryjne, badania terenowe, projektowanie badań ankietowych z analizą wyników)


1

brak ograniczenia

 1. nagroda, wyróżnienie pracy naukowej w konkursie międzynarodowym

1,5

 1. nagroda, wyróżnienie pracy naukowej (w tym pracy dyplomowej) w konkursie krajowym

1

 1. udział w badaniach naukowych prowadzonych przez koło naukowe

pula 2 pkt

Ad. a): Potwierdzenie udziału w pracach naukowo-badawczych musi zawierać:

1) nazwę ośrodka naukowego lub akademickiego, w którym prowadzone były badania,

2) okres współpracy,

3) krótki opis celu i charakteru współpracy,

4) pieczęć i podpis organizatora badań.

We wniosku należy podać: okres współpracy, charakter i opis współpracy, cel współpracy, organizatora.
Nie uwzględnia się: pracy badawczej wykonywanej w związku z przygotowywaną pracą dyplomową; badań literaturowych w związku z tworzoną publikacją/referatem/opracowaniem.

Ad. b),c): Potwierdzenie zdobycia nagrody, wyróżnienia pracy naukowej musi zawierać:

1) nazwę konkursu,

2) datę konkursu,

3) tytuł nagrodzonej pracy,

4) pieczęć i podpis organizatora.

We wniosku należy podać: nazwę konkursu, datę konkursu, tytuł nagrodzonej pracy, organizatora konkursu.
Ad. d) Wzór potwierdzenia określa załącznik 12 a do regulaminu. Pula 2 pkt powinna być podzielona wedle uznania koordynatora badania naukowego pomiędzy członków badania. W przypadku błędnego rozdziału puli 2 pkt, każdy członek badania naukowego, włącznie z koordynatorem projektu, otrzyma równą ilość punktów sumującą się do 2.
II. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

1

 1. indywidualne zajęcie miejsca I-III w międzynarodowym konkursie

3

nie więcej
niż 7


 1. indywidualne zajęcie miejsca IV-X w międzynarodowym konkursie

2

 1. indywidualne zajęcie miejsca I-III w ogólnopolskim konkursie

2

 1. indywidualne zajęcie miejsca IV-VI w ogólnopolskim konkursie

1

 1. indywidualne zajęcie miejsca I-III w regionalnym konkursie

1

2

 1. zespołowe zajęcie miejsca I-III w międzynarodowym konkursie

2

nie więcej

niż 4

 1. zespołowe zajęcie miejsca IV-X w międzynarodowym konkursie

1

 1. zespołowe zajęcie miejsca I-III w ogólnopolskim konkursie

1

 1. zespołowe zajęcie miejsca IV-VI w ogólnopolskim konkursie

0,5

 1. zespołowe zajęcie miejsca I-III w regionalnym konkursie

0,5

Osiągnięcia artystyczne muszą być potwierdzone przez organizatora z podaniem nazwy, daty, zasięgu/rangi wydarzenia,
a w przypadku wystąpień zespołowych należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie od opiekuna zespołu o przynależności wnioskodawcy do zespołu i jego uczestnictwu w danym wydarzeniu.

III. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

1

 1. złoty lub srebrny Medal Klasyfikacji Generalnej AMP

7

zgodnie
z opisem


 1. start w Igrzyskach Olimpijskich

 1. start w Mistrzostwach Świata

 1. start w Mistrzostwach Europy

 1. start w Uniwersjadzie

 1. start w Pucharze Świata

 1. start w Pucharze Europy

 1. I lub II miejsce Mistrzostw Polski w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy

2

 1. brązowy Medal Klasyfikacji Generalnej AMP

6

 1. brązowy Medal Mistrzostw Polski w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy

 1. złoty lub srebrny Medal Mistrzostw Polski AZS

 1. złoty Medal Klasyfikacji Typów uczelni AMP

 1. I miejsce w Pucharze Polski organizowanym przez Polski Związek Sportowy

 1. miejsca 4 – 6 w Finale AMP w Grach Zespołowych

 1. miejsca 4 – 6 w Klasyfikacji Generalnej AMP w Dyscyplinach Indywidualnych

3

 1. srebrny Medal Klasyfikacji Typów Uczelni AMP

5

 1. brązowy Medal Mistrzostw Polski AZS

 1. II i III miejsce w Pucharze Polski organizowanym przez Polski Związek Sportowy

 1. miejsca 7 – 8 w Finale AMP w Grach Zespołowych

 1. miejsca 7 – 8 w klasyfikacji Generalnej AMP w Dyscyplinach Indywidualnych

 1. I miejsce w Pucharze Zarządu Głównego AZS

4

 1. brązowy Medal Klasyfikacji Typów Uczelni AMP

4

 1. I i II Miejsce w Klasyfikacji Generalnej Ogólnopolskich Pucharów i cyklów rozgrywek

 1. miejsca 9 – 12 w Finale AMP w Grach Zespołowych

 1. miejsca 9 – 12 w Klasyfikacji Generalnej AMP w Dyscyplinach Indywidualnych

 1. II i III Miejsce w Pucharze Zarządu Głównego AZS

 1. I miejsce w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej

5

 1. III Miejsce w Klasyfikacji Generalnej ogólnopolskich Pucharów i cyklów rozgrywek

3

 1. miejsca 13-16 w Finale AMP w Grach Zespołowych

 1. miejsca 13 – 16 w Klasyfikacji Generalnej AMP w Dyscyplinach Indywidualnych

 1. miejsca 5 – 8 w Turnieju Półfinałowym AMP w grach Zespołowych (tylko w przypadku,
  gdy Turniej Strefowy jest II etapem Eliminacji)

 1. II i III Miejsce w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej

6

miejsca 9 – 16 w Turnieju półfinałowym AMP w Grach Zespołowych (tylko w przypadku,
gdy Turniej Strefowy jest II etapem Eliminacji)

2

Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone komunikatem opublikowanym przez organizatora zawodów, zawierającym:

 1. nazwę, datę i miejsce zawodów,

 2. wynik osiągnięty indywidualnie przez zawodnika,

 3. wynik osiągnięty przez drużynę, w której oficjalnym składzie znajduje się imię i nazwisko studenta składającego wniosek.

Ponadto osiągnięty wynik musi zostać potwierdzony przez Członka Prezydium Zarządu KU AZS UEK (tj. Prezes, Vice Prezes, Sekretarz).
Student, który w danym roku akademickim:

a) weźmie udział w kilku imprezach zawartych w pkt. 1 (np. Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy), może otrzymać maksymalnie 14 pkt,

b) osiągnie wyniki sportowe w kilku dyscyplinach, może otrzymać maksymalnie uzyskać 10 pkt,.

c) osiągnie wyniki sportowe w jednej dyscyplinie, może otrzymać maksymalnie 7 pkt.Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna