Do ustnego egzaminu maturalnegoPobieranie 35.2 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.2 Kb.

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO

DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LITERATURA


 1. Motyw buntu w literaturze. Przedstaw sposoby jego ujęcia w wybranych utworach.

 2. Tragizm i piękno związków ludzkich na kartach literatury polskiej i powszechnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 3. Różne spojrzenia na polski dwór szlachecki w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.

 4. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema. Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science fiction.

 5. Kontrowersyjne decyzje bohaterów literackich. Omów problem na wybranych przykładach.

 6. Motyw pielgrzyma i tułacza w literaturze polskiego romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.

 7. Wpływ dzieciństwa na postawy bohaterów literackich. Rozważ problem na podstawie utworów z różnych epok.

 8. Przedstaw obecność oraz funkcje wybranych motywów biblijnych w literaturze polskiej.

 9. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

 10. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania
  i funkcje w wybranych utworach.

 11. Motyw nawrócenia i pokuty. Przedstaw jego funkcjonowanie na podstawie wybranych utworów literackich.

 12. Ukaż biografię Juliusza Słowackiego jako klucz do odczytania jego twórczości.

 13. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.

 14. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.

 15. Motto i tytuł w utworze literackim. Określ ich rolę na wybranych przykładach.

 16. Literatura jako świadectwo zwycięstw i porażek bohaterów. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 17. Motyw domu w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.

 18. Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia.

 19. Dramaty rodzinne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 20. Realizm i konwencja – dwa spojrzenia na polską wieś. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 21. Przyczyny i konsekwencje konfliktu pokoleń. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.

 22. Różne sposoby kreowania rodziny i ich funkcja w utworach literackich. Przedstaw temat , analizując wybrane przykłady.

 23. Świat wartości bohaterów lagrów i łagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

 24. Portrety małżeńskie w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 25. Przedstaw znaczenie wędrówki w dziejach bohaterów wybranych utworów literackich.

 26. Krajobraz tatrzański w literaturze XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 27. Cierpienie i ofiara w literaturze romantycznej. Przedstaw funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych utworów.

 28. Motyw poety i poezji w literaturze dwóch wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.

 29. Przedstaw różnorodne sposoby funkcjonowania motywu ojca w wybranych utworach literackich.

 30. Walka dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 31. Motyw przemijania w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.

 32. Najciekawsze portrety psychologiczne kobiet. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich.

 33. Wpływ władzy na życie jednostki. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich.

 34. Portrety Żydów polskich w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci
  w wybranych utworach z różnych epok.

 35. Na podstawie wybranych utworów literackich omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.

 36. Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku.

 37. Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej na przykładzie wybranych utworów polskich poetów.

 38. Motywy autobiograficzne w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z różnych epok.

 39. Motywy sarmackie w literaturze XVII i XVIII wieku. Przedstaw ich obecność
  i omów funkcje w wybranych utworach literackich.

 40. Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje
  w wybranych dziełach literackich.

 41. Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.

 42. Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich
  z różnych epok.

 43. Ukaż biografię Adama Mickiewicza jako klucz do odczytania jego twórczości.

 44. Portret mieszczanina – sposoby jego kreacji i funkcje w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 45. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach literackich.

 46. Aleksander Fredro czy Sławomir Mrożek? Odwołując się do wybranych dzieł obu twórców, zdecyduj, który rodzaj komizmu jest Ci bliższy i dlaczego.

 47. Polskie mity narodowe i polemika z nimi. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.

 48. Pamiętnikarz jako autor, narrator i bohater swojego dzieła. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby realizacji tych ról.

 49. Wizerunek Polaka w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.

 50. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.

 51. Groteska w literaturze. Omów sposoby jej funkcjonowania na wybranych przykładach.

 52. Żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 53. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 54. Różne ujęcia literackie motywu tańca i jego funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 55. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 56. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok.

 57. Różne oblicza miłości w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych utworów literackich.

 58. Literackie portrety ludzi szczęśliwych. Przedstaw ich kreacje na przykładzie wybranych bohaterów.

 59. Literackie portrety wielkich kochanków. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej i obcej.

 60. Różnorodne ujęcia motywu rozstania w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 61. Modele życia szczęśliwego. Omów na przykładach literackich z różnych epok.

 62. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych.

 63. Kobieta w literaturze. Omów różne sposoby jej przedstawiania w wybranych utworach.

 64. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów na podstawie wybranych dzieł.

 65. Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, odwołując się do przykładów literatury opisującej mechanizmy działania systemu totalitarnego.

 66. Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w polskiej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

 67. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązywania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej.

 68. Duchy, zjawy, sny, wizje. Omów ich rolę i znaczenie w wybranych dziełach literackich.

 69. Horacjański ideał życia w literaturze z różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 70. Motyw rycerza w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych utworach z różnych epok.

 71. Sceny śmierci w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.

 72. Porównaj bohaterów literackich z dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia.

 73. Wybory moralne bohaterów literackich. Przedstaw i oceń je, analizując wybrane utwory.

 74. Twórcza i destrukcyjna siła miłości. Przedstaw na przykładach wybranych bohaterów literackich.

 75. Człowiek w państwie totalitarnym. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady literackie.

 76. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 77. Różne postawy wobec doświadczeń wojenno-okupacyjnych w literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI


 1. Etos rycerski – jego rodowód i obecność w kulturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 2. Impresjonizm w malarstwie i poezji Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 3. Krajobraz tatrzański w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 4. Obrazy powstania styczniowego słowem i pędzlem malowane. Omów na wybranych przykładach.

 5. Adaptacje filmowe literatury polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

 6. Przedstaw funkcjonowanie wybranego motywu mitologicznego w literaturze i sztuce.

 7. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Przedstaw jego funkcje i różne sposoby ujęcia na wybranych przykładach.

 8. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Przeanalizuj wybrane utwory.

 9. Adaptacje filmowe utworów Williama Szekspira. Dokonaj konfrontacji wybranych dzieł.

 10. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 11. Obraz śmierci w sztuce średniowiecza. Omów na wybranych przykładach.

 12. Różne sposoby ujęcia motywu matki w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 13. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 14. Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich
  i dziełach plastycznych.

 15. Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 16. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł.

 17. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa
  i różnice.

 18. Niepokoje wieku XVII i ich odbicie w literaturze, malarstwie, muzyce. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 19. „Ku pokrzepieniu serc”. Odwołując się do dzieł literackich i malarskich, wyjaśnij, jak ową ideę realizowała polska sztuka XIX wieku.

 20. Klasycyzm jako sposób ukazywania świata w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 21. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki przedstaw różne sposoby pojmowania piękna.

 22. Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów na podstawie wybranych przykładów literackich i filmowych.

 23. Ludowe inspiracje w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

 24. Różne wizerunki kobiety w literaturze i sztuce modernizmu. Przedstaw na wybranych przykładach.

 25. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych.

 26. Zaprezentuj motyw tańca i określ jego funkcje w literaturze i dziełach plastycznych (na wybranych przykładach).

 27. Na podstawie wybranych przykładów omów funkcjonowanie motywu grozy
  w literaturze i sztuce.

 28. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 29. Topos cierpienia w literaturze i sztuce. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych dziełach.

 30. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze
  i sztuce XIX wieku.

 31. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów wybranych dzieł.

 32. Funkcje motywu brzydoty w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na podstawie wybranych dzieł.

 33. Motyw Ikara w literaturze i malarstwie. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania w wybranych dziełach.

 34. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Przeanalizuj wybrane dzieła.

 35. Różne wizerunki lekarza w literaturze i filmie. Omów wybrane przykłady.

 36. Różne obrazy piekła i nieba w literaturze i malarstwie. Przedstaw sposoby ich prezentacji i funkcje w wybranych dziełach.

 37. Historia w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 38. Ideał kobiecej urody dawniej i dziś. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury i sztuki.

 39. Holocaust w literaturze i filmie. Rozwiń temat na wybranych przykładach.


JĘZYK


 1. Język poczty elektronicznej i SMS-ów. Przedstaw jego specyfikę, analizując wybrane przykłady.

 2. Omów język wybranych bohaterów literackich ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

 3. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie literatury współczesnej.

 4. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 5. Język prasy. Omów – na konkretnych przykładach - różne odmiany stylu publicystycznego.

 6. Omów pochodzenie nazw miejscowości Twojego regionu.

 7. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

 8. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 9. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładach wybranych utworów.

 10. Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 11. Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność, odwołując się do przykładów.

 12. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.

 13. Pisma użytkowe i ich zastosowanie w życiu codziennym. Przedstaw ewolucję tej formy wypowiedzi na dowolnie wybranych przykładach.

 14. Sposoby indywidualizacji języka bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.

 15. Na podstawie wybranych fragmentów dzieł literackich romantyzmu określ charakterystyczne cechy języka i stylu epoki.

 16. Przywołując wybrane przykłady, omów zjawisko mody językowej.

 17. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów temat, wykorzystując przykłady z życia codziennego, mediów i literatury.

 18. Przedstaw zjawisko nowomowy w języku życia politycznego, odwołując się do wybranych przykładów.
Matura 2014©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna