Do wszystkich WykonawcówPobieranie 38.9 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar38.9 Kb.

Niemodlin, 4 lipca 2011r.

IFE.271.8.2011
Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw na obszarach wiejskich Gminy Niemodlin”


ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający Gmina Niemodlin, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.


„Budowa i doposażenie placów zabaw na obszarach wiejskich Gminy Niemodlin. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło, 37-500 JAROSŁAW,
ul. Poniatowskiego 28.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie


pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw na obszarach wiejskich Gminy Niemodlin, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%)


i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i w ustawie Pzp oraz zaoferuje najniższą cenę brutto spośród ofert nieodrzuconych.

Do upływu terminu składania ofert, wpłynęło 8 ofert, które zostały złożone prawidłowo, w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
  1. Informacja o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

cena oferty

(zł brutto)

liczba pkt

w kryterium

cena


1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło
ul. Poniatowskiego 28

37-500 JAROSŁAW
540.281,78

100

2.

Konsorcjum firm:
Lider: Place Zabaw „DARMAR” Dariusz Stos

Partner: Biuro Regionalne „NOVUM” Jolanta Pędzisz
Lider:

BOŻEJOWICE 34;

59-700 Bolesławiec
Partner:

OSTROWITE 38;

87-400 Golub Dobrzyń


663.104,93

81,5

3.

„HYDRO-WIELKOPOLSKA” Place Zabaw Beata Przepióra
ul. Farbiarska 28

62-050 MOSINA
665.203,45

81,2

4.

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZAul. Cukrownicza 6

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE


736.066,17

73,4

5.

PPHU „FACTOR”


WĘGRY k/Opola

ul. 700-lecia 3

46-030 Osowiec
596.550,00

90,5

6.

„ELTETE-POLSKA” Sp. z o.o.


ul. Zakładowa 2

47-110 KOLONOWSKIE


670.612,73

80,5

7.

„MOJA” Sp. z o.o.ul. Stanisława Okrzei 21

48-130 KIETRZ


889.290,00

60,7

8.

„BUD-REM” Anna ZadrożnaCIEPIELOWICE,

ul. Topolowa 2a

49-120 Dąbrowa
742.714,42

72,7
  1. Po dokonaniu badania i oceny w/w ofert, zgodnie z kryterium określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia cena – 100%, Zamawiający:


Wybrał OFERTĘ nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło

ul. Poniatowskiego 28

37-500 JAROSŁAW


Wykonawca w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, dokonał w wyznaczonym terminie właściwych uzupełnień oraz dokonał niezbędnych wyjaśnień.
W związku z powyższym, Wykonawca spełnia wszystkie warunki pod względem formalnym
i prawnym, zgodnie z wymaganiami SIWZ i przepisami Prawo zamówień publicznych, natomiast oferta zawiera cenę najniższą spośród wszystkich ofert.

Zgodnie z zapisami SIWZ, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach jedynego kryterium wyboru – cena 100%, pozostałe oferty odpowiednio wg wzoru podanego w SIWZ (liczba punktów


w zestawieniu tabelarycznym).

BURMISTRZ


(-) Mirosław Stankiewicz

Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się

na stronie internetowej Zamawiającego

oraz tablicy ogłoszeń w dniu 4.07.2011r.Otrzymują:


  1. P.W. „APIS” J. Oziębło,

  2. Lider Konsorcjum: Place Zabaw „DARMAR” Dariusz Stos,

  3. „HYDRO-WIELKOPOLSKA” Place Zabaw B. Przepióra,

  4. „Spółdzielnia Rzemieślnicza” Ząbkowice Śląskie,

  5. PPHU „FACTOR”,

  6. „ELTETE-POLSKA” Sp. z o.o.,

  7. „MOJA” Sp. z o.o.,

  8. „BUD-REM” Anna Zadrożna
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna