Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu nr ref. Dn-061-51/2013/PN4Pobieranie 269.98 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar269.98 Kb.
  1   2   3DN-061-51/2013/PN4 Duszniki Zdrój, dnia 06 kwietnia 2016 r.

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

nr ref. DN-061-51/2013/PN4


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowych sal ekspozycyjnych oraz pomieszczeń edukacyjno-warsztatowych w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju” (nr ref. DN-061-51/2013/PN4)

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 2016/S 038-061549; data zamieszczenia: 24.02.2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164), Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, będące Zamawiającym w w/w postępowaniu informuje, że dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:


I. Część I SIWZ – Instrukcje Dla Wykonawców pkt. 9, ppkt. 9.1.3:
JEST:

9.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjaliści Wykonawcy:
 1. Koordynator/Kierownik Projektu w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i montażu gablot muzealnych wraz ze sprzętem AV (sprzęt multimedialny) – niniejsza osoba winna posiadać:

 • wykształcenie wyższe techniczne

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję Koordynatora/Kierownika Projektu odpowiedzialnego za koordynację, nadzorowanie wykonania, dostaw i montażu gablot ekspozycyjnych w projektach o wartości, co najmniej 3 000 000,00 zł brutto, przy czym jeden projekt miał wartość min. 1 000 000,00 zł brutto. W ramach tego referencyjnego projektu zostało dostarczonych minimum 10 sztuk gablot ekspozycyjnych z wbudowanymi stanowiskami multimedialnymi lub stanowisk multimedialnych w zabudowie.

 1. Specjalista ds. sprzętu multimedialnego [audio-video] posiadający:

 • wykształcenie wyższe techniczne

 • doświadczenie w realizacji min. 2 zadań obejmujących swym zakresem (każde z zadań) montaż i uruchomienie min. 20 stanowisk multimedialnych [audio-video]

 1. Programista – min. 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe informatyczne i doświadczenie w tworzeniu wzbogaconych aplikacji multimedialnych (Rich Media Applications) z wykorzystaniem technologii operujących C++, C#, HTML5, AS3, Javascript, Adobe AIR itp., z których każdy wykonał minimum 2 projekty z zakresu aplikacji multimedialnych.

 2. Grafik - Artysta plastyk – min 1 osoba posiadająca:

 • doświadczenie obejmujące wykonanie min. 2 realizacji polegających na opracowaniu elementów plastycznych wystawy takich jak: plansze graficzne wielkoformatowe i/lub elementy sztafażu wystawy na wystawy muzealne o powierzchni nie mniejszej niż 200m2 każda

 1. Specjalista ds. audio-przewodników – min. 1 osoba posiadająca:

 • wykształcenie wyższe techniczne,

  • doświadczenie w realizacji min. 2 zadań obejmujących swoim zakresem dostawę i instalację min 40 szt. (łącznie) audio-przewodników, w tym:

(1) co najmniej w 1 z zadań zrealizowano tłumaczenie na 3 języki,

(2) co najmniej 1 z zadań obejmowało dostawę min. 30 szt. nadajników –

urządzeń identyfikujących.


 1. Specjalista ds. oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych - min 1 osoba posiadająca:

 • wykształcenie wyższe techniczne,

  • min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami odpowiedzialnym za dostawę i montaż

 • oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych.

Wymienieni specjaliści Wykonawcy będą potwierdzali rzetelne wykonywanie projektów warsztatowych elementów ekspozycji oraz ich realizacji na poszczególnych etapach odbioru, przed ostatecznym przedstawieniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz Nadzorowi Autorskiemu.

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-, i 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie odpowiednio 24 i 36 miesięcy pozostawania na żądanym stanowisku w trakcie faktycznej realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista.

Ponadto, jeżeli z załącznika nr 4 będzie wynikało, że okresy doświadczenia nakładają się na siebie (np. proponowany specjalista jednocześnie kierował dwoma, lub większą ilością inwestycji), Zamawiający policzy ten okres do długości trwania okresu doświadczenia zawodowego jednokrotnie. Ponadto w przypadku braku podania w załączniku nr 4 dokładnych dat dziennych w okresach faktycznego kierowania robotami, pierwszy i ostatni miesiąc tak wskazanego okresu, nie będzie wliczany do wymaganego doświadczenia.

Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.


Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1), wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik 4).”


POWINNO BYĆ:
9.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjaliści Wykonawcy:


 1. Koordynator/Kierownik Projektu w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i montażu gablot muzealnych wraz ze sprzętem AV (sprzęt multimedialny) – niniejsza osoba winna posiadać:

 • wykształcenie wyższe techniczne

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję Koordynatora/Kierownika Projektu odpowiedzialnego za koordynację, nadzorowanie wykonania, dostaw i montażu gablot ekspozycyjnych w projektach o wartości, co najmniej 3 000 000,00 zł brutto, przy czym jeden projekt miał wartość min. 1 000 000,00 zł brutto. W ramach tego referencyjnego projektu zostało dostarczonych minimum 10 sztuk gablot ekspozycyjnych z wbudowanymi stanowiskami multimedialnymi lub stanowisk multimedialnych w zabudowie.

 1. Specjalista ds. sprzętu multimedialnego [audio-video] posiadający:

 • wykształcenie wyższe techniczne

 • doświadczenie w realizacji min. 2 zadań obejmujących swym zakresem (każde z zadań) montaż i uruchomienie min. 20 stanowisk multimedialnych [audio-video]

 1. Programista – min. 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe informatyczne i doświadczenie w tworzeniu wzbogaconych aplikacji multimedialnych (Rich Media Applications) z wykorzystaniem technologii operujących C++, C#, HTML5, AS3, Javascript, Adobe AIR itp., z których każdy wykonał minimum 2 projekty z zakresu aplikacji multimedialnych.

 2. Grafik - Artysta plastyk – min 1 osoba posiadająca:

 • doświadczenie obejmujące wykonanie min. 2 realizacji polegających na opracowaniu elementów plastycznych wystawy takich jak: plansze graficzne wielkoformatowe i/lub elementy sztafażu wystawy na wystawy muzealne o powierzchni nie mniejszej niż 200m2 każda

 1. Specjalista ds. audio-przewodników – min. 1 osoba posiadająca:

 • wykształcenie wyższe techniczne,

  • doświadczenie w realizacji min. 2 zadań obejmujących swoim zakresem dostawę i instalację min 40 szt. (łącznie) audio-przewodników, w tym:

(1) co najmniej w 1 z zadań zrealizowano tłumaczenie na 3 języki,

(2) co najmniej 1 z zadań obejmowało dostawę min. 30 szt. nadajników –

urządzeń identyfikujących.


 1. Specjalista ds. oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych - min 1 osoba posiadająca:

 • wykształcenie wyższe,

  • min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami odpowiedzialnym za dostawę i montaż

 • oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych.

Wymienieni specjaliści Wykonawcy będą potwierdzali rzetelne wykonywanie projektów warsztatowych elementów ekspozycji oraz ich realizacji na poszczególnych etapach odbioru, przed ostatecznym przedstawieniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz Nadzorowi Autorskiemu.

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-, i 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie odpowiednio 24 i 36 miesięcy pozostawania na żądanym stanowisku w trakcie faktycznej realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista.

Ponadto, jeżeli z załącznika nr 4 będzie wynikało, że okresy doświadczenia nakładają się na siebie (np. proponowany specjalista jednocześnie kierował dwoma, lub większą ilością inwestycji), Zamawiający policzy ten okres do długości trwania okresu doświadczenia zawodowego jednokrotnie. Ponadto w przypadku braku podania w załączniku nr 4 dokładnych dat dziennych w okresach faktycznego kierowania robotami, pierwszy i ostatni miesiąc tak wskazanego okresu, nie będzie wliczany do wymaganego doświadczenia.

Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.


Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1), wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik 4).”


II. W Części III SIWZ – OPZ:

 1. Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 20: 8. Stanowisko 8 – Produkcja Banknotów oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 52:


Jest:
2. Wideoprojektor:

 • technologia DLP

 • jasność: min 3500lm ANSI

 • kontrast: min: 3000:1

 • rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

 • wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], VHS, HDMI

 • polskie menu

 • możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości max 1,5 m od obiektywu

 • sterowanie IR, RS-232

 • poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

 • waga max: 5kg

 • wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm”


Powinno być:
2. Wideoprojektor:

 • technologia DLP

 • jasność: min 3500lm ANSI

 • kontrast: min: 3000:1

 • rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

 • wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], Video, HDMI

 • polskie menu

 • możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości max 1,5 m od obiektywu

 • sterowanie IR, RS-232

 • poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

 • waga max: 5kg

 • wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm”


2. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 16: 6. Stanowisko 6 – Projekcyjne oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 47-48:
Jest:

„1. Wideoprojektor: • technologia DLP

 • jasność: min 3500lm ANSI

 • kontrast: min: 3000:1

 • rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

 • wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], VHS, HDMI

 • polskie menu

 • możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości

 • max 1,5 m od obiektywu

 • sterowanie IR, RS-232

 • poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

 • waga max: 3,5kg

 • wymiary maksymalne: [340 x 100 x 240] mm”


Powinno być:
„1. Wideoprojektor:

 • technologia DLP

 • jasność: min 3500lm ANSI

 • kontrast: min: 3000:1

 • rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

 • wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], Video, HDMI

 • polskie menu

 • możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości

 • max 1,5 m od obiektywu

 • sterowanie IR, RS-232

 • poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

 • waga max: 3,5kg

 • wymiary maksymalne: [340 x 100 x 240] mm”


3. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 22-23: 9. Stanowisko 9 – Historia Banknotów oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 54-55:
Jest:
„4. Monitor LCD 46:

 • przekątna ekranu min: 46”

 • format obrazu: 16:9

 • rodzaj panelu: SPVA lub LED BLU

 • jasność min: 450 [cd/ m2]

 • kontrast min: 5000:1

 • kąty widzenia min: 178 pionowo, 178 poziomo

 • czas reakcji max: 8ms

 • rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080

 • wejścia min: 1 x HDMI, VGA [DSUB 15], VHS

 • sterowanie min: IR, RS232

 • wymiary zewnętrzne max [131 x 74 x 7]cm

 • kolor obudowy: czarny

 • przystosowany do pracy 16h/dobę

 • zasilanie: 230V, 50Hz

 • waga max: 25kg


Powinno być:
„4. Monitor LCD 46:

 • przekątna ekranu min: 46”

 • format obrazu: 16:9

 • rodzaj panelu: SPVA lub LED BLU

 • jasność min: 450 [cd/ m2]

 • kontrast min: 5000:1

 • kąty widzenia min: 178 pionowo, 178 poziomo

 • czas reakcji max: 8ms

 • rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080

 • wejścia min: 1 x HDMI, VGA [DSUB 15], Video

 • sterowanie min: IR, RS232

 • wymiary zewnętrzne max [131 x 74 x 7]cm

 • kolor obudowy: czarny

 • przystosowany do pracy 16h/dobę

 • zasilanie: 230V, 50Hz

 • waga max: 25kg”


4. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 24: 10. Stanowisko 10 – Fałszerze Banknotów oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 56:
Jest:
„6. Wideoprojektor:

 • technologia DLP

 • jasność: min 3500lm ANSI

 • kontrast: min: 3000:1

 • rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

 • wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], VHS, HDMI

 • polskie menu

 • możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości

 • max 1,5 m od obiektywu

 • sterowanie IR, RS-232

 • poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

 • waga max: 5kg

 • wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm”


Powinno być:
„6. Wideoprojektor:

 • technologia DLP

 • jasność: min 3500lm ANSI

 • kontrast: min: 3000:1

 • rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

 • wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], Video, HDMI

 • polskie menu

 • możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości

 • max 1,5 m od obiektywu

 • sterowanie IR, RS-232

 • poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

 • waga max: 5kg

 • wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w dniu 24.03.2016 r. na pytania nr 1-16 Zamawiający zmienia treść SIWZ (Część III SIWZ - OPZ) w następujący sposób:
5. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 12: Artykuł I: 3. System zarządzania i system zabezpieczeń oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 44:
Jest:
„4. Monitor dotykowy:

  • przekątna ekranu: min:23” - max: 24”

  • format obrazu: 16:9

  • rodzaj powierzchni: dotykowa multitouch

  • jasność min: 250 [cd/ m2]

  • kontrast min: 1000:1

  • kąty widzenia min: 160 pionowo, 160 poziomo

  • czas reakcji max: 4ms

  • rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080

  • wejścia min: HDMI, VGA [DSUB 15]

  • wymiary zewnętrzne max [57 x 40 x 13]cm

  • kolor obudowy: czarny

  • panel przedni: szyba

  • zasilanie: 230V, 50Hz

  • waga max: 6kg”


Powinno być:
„4. Monitor dotykowy:

  • przekątna ekranu: min:23” - max: 24”

  • format obrazu: 16:9

  • rodzaj powierzchni: dotykowa multitouch

  • jasność min: 250 [cd/ m2]

  • kontrast min: 1000:1

  • kąty widzenia min: 160 pionowo, 160 poziomo

  • czas reakcji max: 4ms

  • rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080

  • wejścia min: HDMI, VGA [DSUB 15]

  • wymiary zewnętrzne (bez podstawy) max [57 x 40 x 13]cm

  • kolor obudowy: czarny

  • panel przedni: szyba

  • zasilanie: 230V, 50Hz

  • waga max: 6,5kg”


6. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 16: 6. Stanowisko 6 - Projekcyjne oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 48:
Jest:
3. Wideoprojektor:

 • technologia: 3x0,76” LCD

 • rozdzielczość min: WUXGA 1920x1200,

 • format obrazu 16:10

 • jasność min: 4200lm ANSI

 • kontrast min: 2900:1

 • manualna regulacja ostrości

 • korekcja efektu trapezowego w pionie: automatyczna

 • funkcja lens Shift w pionie (60%) oraz poziomie (32%)

 • żywotność lampy 2500h (w trybie standardowym lampy)

 • długi cykl czyszczenia filtra 15000 godzin

 • pionowa Korekcja Keystone'a +/- 5 stopni

 • menu OSD w języku polskim

 • wejścia sygnałowe min: RGB 5xBNC, RGB 15-stykowe Mini D-Sub (żeńskie) z audio minijack, 2 x HDMI, S-Video: 4-stykowe złącze Mini DIN, Video

 • wyjścia sygnałowe min: monitor: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), audio: minijack stereo

 • pozostałe Wejście/Wyjście : złącze RS-232C: 9-stykowe D-Sub (żeńskie), złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, złącze wejściowe Control S: minijack stereo,

 • wyświetlanie dwóch obrazów z rożnych źródeł

 • symulacja standardu DICOM GSDF,

 • regulacja pikseli przez użytkownika w celu uzyskania pełnej korekcji kolorów (cały obraz lub żądany zakres)

 • wbudowana mechaniczna przesłona strumienia świetlnego

 • głośność max: 35 dB (w trybie wysokim lampy) i 29 dB (w trybie standardowym lampy),

 • korekcja Gamma 12-bit 3D,

 • łatwa wymiana lampy i filtra z boku obudowy urządzenia (bez konieczności demontażu projektora z uchwyty),

 • ciężar max: 9,0 kg

 • Zasilanie 230V, 50Hz”


Powinno być:
3. Wideoprojektor:

 • technologia: 3x0,76” LCD

 • rozdzielczość min: WUXGA 1920x1200,

 • format obrazu 16:10

 • jasność min: 4200lm ANSI

 • kontrast min: 2900:1

 • manualna regulacja ostrości

 • korekcja efektu trapezowego w pionie: automatyczna

 • funkcja lens Shift w pionie (60%) oraz poziomie (32%)

 • żywotność lampy 2500h (w trybie standardowym lampy)

 • długi cykl czyszczenia filtra 15000 godzin

 • pionowa Korekcja Keystone'a +/- 5 stopni

 • menu OSD w języku polskim

 • wejścia sygnałowe min: RGB 15-stykowe Mini D-Sub (żeńskie) z audio minijack, 2 x HDMI, S-Video: 4-stykowe złącze Mini DIN, Video

 • wyjścia sygnałowe min: monitor: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), audio: minijack stereo

 • pozostałe Wejście/Wyjście: złącze RS-232C: 9-stykowe D-Sub (żeńskie), złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, złącze wejściowe Control S: minijack stereo,

 • wyświetlanie dwóch obrazów z rożnych źródeł

 • symulacja standardu DICOM GSDF,

 • regulacja pikseli przez użytkownika w celu uzyskania pełnej korekcji kolorów (cały obraz lub żądany zakres)

 • wbudowana mechaniczna przesłona strumienia świetlnego

 • głośność max: 35 dB (w trybie wysokim lampy) i 29 dB (w trybie standardowym lampy),

 • korekcja Gamma 12-bit 3D,

 • łatwa wymiana lampy i filtra z boku obudowy urządzenia (bez konieczności demontażu projektora z uchwyty),

 • ciężar max: 9,0 kg

 • Zasilanie 230V, 50Hz”

  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna