Do Wykonawców zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego wykonania instalacji elektrycznej, odgromowej I ekwipotencjolizacyjnej w Biogazowni Rolniczej w miejscowości Ryboły, gmina Zabłudów na działce Nr 1028/11



Pobieranie 11.38 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.38 Kb.


Dane Zamawiającego Białystok, 11.07.2013r.

Adler Biogaz Sp. z o.o.

Szosa Baranowicka 62a

15-521 Białystok – Zaścianki

Tel./fax 0048 85 741 88 63



e-mail : biogaz@adleragro.pl

www.adlerbiogaz.eu

Do Wykonawców
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące kompleksowego wykonania instalacji elektrycznej, odgromowej i ekwipotencjolizacyjnej w Biogazowni Rolniczej w miejscowości Ryboły, gmina Zabłudów na działce Nr 1028/11.



 1. Zakres prac: zgodnie z projektami wykonawczymi TOM 9,10,11 i 12

 • Wykonanie projektu powykonawczego w zakresie zadania

 • Wykonanie pomiarów elektrycznych w zakresie zadania

 • Uwagi i dopuszczalne odstępstwa od projektów wykonawczych w załączniku nr 1




 1. Termin realizacji zamówienia : 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, zakończenie realizacji zadania najpóźniej do 20.09.2013r.




 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:




 1. Termin składania ofert : od 11.07.2013r. do 16.07.2013r. do godz. 16.00




 1. Miejsce składania ofert :



Adler Biogaz Sp. z o.o. , Szosa Baranowicka 62a, 15-521 Białystok – Zaścianki


 • Dopuszcza się możliwość złożenia oferty drogą mailową na adres : biogaz@adleragro.pl


 1. Gwarancja:

 • Na materiały i urządzenia – zgodnie z warunkami producenta

 • Na roboty montażowe – 24-m-ce od daty rozruchu technologicznego Biogazowni Rolniczej.




 1. Warunki płatności – rozliczenie etapowe – miesięczne. Termin płatności 60 dni od daty wystawienia faktury Vat.




 1. Referencje – Zamawiający wymaga przedłożenia listy referencyjnej lub referencji dotyczących robót wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat.



 1. Zamawiający wymaga przedłożenia bankowej gwarancji należytego wykonania kontraktu w wysokości 10% wartości zadania ważnej od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do końca terminu ważności gwarancji na wykonane prace lub opcjonalnie do zatrzymania kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% wartości zadania.




 1. Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści : ‘Oświadczamy, że …………Nazwa Firmy…….. wyrażamy gotowość do świadczenia 24 godzinnej usługi serwisowej zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym dla całej Biogazowni Rolniczej ‘.


Informacje dodatkowe:


 • Projekty wykonawcze Tom 9,10,11 i 12 w wersji elektronicznej są gotowe do pobrania na stronie internetowej www.adlerbiogaz.eu

 • Wersje papierowe w/w tomów SA dostępne do wglądu w siedzibie firmy – osoba kontaktowa Katarzyna Sieńko, tel. 85 741 88 63 w. 23

 • Osobą upowaznioną do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji w zakresie zadnia jest Inspektor Nadzoru z branzy elektrycznej Pan Marek Lewkowicz tel. kontaktowy 501 524 165, e-mail : marek2738@gmail.com



Załączniki :


 1. Uwagi i dopuszczalne odstępstwa od projektów wykonawczych – zał. Nr 1







©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna