Dobry start – dobra przyszłość II powiat Namysłowski Plac Wolności 12aPobieranie 46.54 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar46.54 Kb.

Dobry start – dobra przyszłość II


Powiat Namysłowski

Plac Wolności 12a

46-100 Namysłów

tel. +48-77-410-36-95

fax. +48-77-410-39-22

e-mail: wioletta.kompala@namyslow.pl

www.namyslow.plNamysłów, 30.11.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3
W związku z realizacją projektu pt: „Dobry start – dobra przyszłość II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. poz 759 z późn. zm.) Powiat Namysłowski zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

 1. Zamawiający : Powiat Namysłowski

 2. Przedmiot zamówienia: materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z języków obcych ( języka niemieckiego i języka angielskiego).

L.p

Nazwa przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówienie


Ilość sztuk

Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

1.

Duży słownik polsko-niemiecki, niemiecko- polski”

Słownik powinien zawierać:

 • około 60 000 haseł, wyróżnionych niebieską czcionką

 • aktualne, używane na co dzień wyrazy z różnych poziomów języka

 • popularne zwroty i wyrażenia oraz frazeologizmy

 • przejrzysta konstrukcja artykułów hasłowych z uwzględnieniem znaczenia głównego i pobocznego wyrazu, a także znaczeniem przenośnym oraz idiomatycznym

 • liczne przykłady ilustrujące funkcjonowanie słowa w tekście

 • aneks, a w nim dodatkowe informacje z zakresu gramatyki

i słownictwa

 • w prezencie płyta CD-ROM, a na niej słownik w wersji elektronicznej (30 000 haseł)

 • twarda oprawa

5 szt.

2.

Podręcznik z języka niemieckiego dla klasy drugiej

Podręcznik z j. niemieckiego dla klasy II, liczący ponad 200 stron,

w miękkiej oprawie.

Powinien zawierać:


 • STARTER w części drugiej serii pozwalający na powtórzenie wiadomości po klasie pierwszej

 • nowoczesny, pozwalający na prowadzenie lekcji skoncentrowanych

na mówieniu, gramatyce, pracy z tekstem, pracy z filmem

 • wprowadzenie całych zagadnień gramatycznych w danym rozdziale oraz dodatkowej sekcji Grammatik w każdym rozdziale

 • nowoczesny zeszyt ćwiczeń z pracami domowymi do każdej lekcji,

 • autentyczne, ciekawe teksty oraz filmy ZDF.

 • Filmy ZDF (Zweites Deutsches Ferbsehen), które można będzie oglądać z transkrypcjami w języku niemieckim, polskim lub bez napisów, co umożliwia przeprowadzenie ciekawej, dynamicznej lekcji

z uczniami na różnych poziomach zaawansowania językowego. Interesująca i aktualna tematyka filmów.

 • Lekcje oraz scenariusze do każdego dodatkowego filmu

5 szt.

3.

Seria reportaży zawierająca tematy krajoznawcze

Publikacja w miękkiej oprawie

Seria reportaży na poziom A1/A2- zawierająca różne tematy krajoznawcze z krajów niemieckojęzycznych. Krótkie filmy przedstawiające miasta i krainy, wywiady i historyczne atrakcje Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Do każdego tematu potrzebne są ćwiczenia na DVD, sprawdzające rozumienie.1 szt.

4.

Abenteuer Alltag. Menschen In Deutschland

Publikacja przedstawiająca życie i kulturę Niemiec, miękka oprawa, ponad 100 stron.

Publikacja powinna zawierać: • teksty, dialogi, wiersze, zagadki oraz życiorysy autentycznych postaci, które opowiadają o życiu w Niemczech. Każdy rozdział powinien zawierać linki do stron internetowych.

2 szt.

5.

Testy maturalne. Język niemiecki + CD

Publikacja powinna zawierać:

 • oprawę miękką, ponad 80 stron

 • przykładowe zestawy ustne

 • przykładowe zestawy pisemne

 • płytę CD z nagraniami tekstów do rozumienia ze słuchu.

Układ zadań i punktacja powinny być zgodne ze standardami wymagań ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 • uniwersalną tematykę

3 szt.

Materiały dydaktyczne z języka angielskiego

Do zawodowego:

1.

Podręcznik wspomagający pisanie dokumentów biznesowych

Publikacja powinna zawierać:

 • ok. 500 stron, w miękkiej oprawie

 • ponad 300 przykładowych dokumentów

 • ponad 100 wskazówek wspomagających pisanie dokumentów biznesowych

 • szablony gotowe do natychmiastowego zastosowania

1 szt.

2.

Poradnik do pisania listów elektronicznych

Przystępnie napisany poradnik pisania listów elektronicznych w języku angielskim zawierający praktyczne ćwiczenia formy, stylu i słownictwa używanego w korespondencji internetowej.

Podręcznik jest szczególnie polecany dla uczestników kursów General

i Business English do nauki samodzielnej lub w klasie.


 • Miękka oprawa

1 szt.

3.

Kurs uczący zwrotów typowych dla komunikowania się przez telefon, zarówno w syt. biznesowych jak i prywatnych.

Kurs uczący zwrotów typowych dla komunikowania się przez telefon, zarówno w sytuacjach biznesowych jak i prywatnych. Miękka oprawa.

Publikacja powinna zawierać: • płytę CD,

 • słowniczek umieszczony na końcu podręcznika,

 • lekcje powtórzeniowe umieszczone na końcu każdej sekcji.

1 szt.

4.

Magazyn/miesięcznik

Publikacja w miękkiej oprawie.

Powinna zawierać: • specjalistyczne sekcje pozwalające pogłębiać wiedzę w konkretnych obszarach językowych.

Ponadto zamieszczone sekcje tematyczne redagowane wyłącznie

dla polskiego rynku ELT, np. „Gimnazjum” czy „Matura”, Fachowe treści (praktyczne poradniki, krytyczne analizy, artykuły metodyczne), uzupełnione przez materiały przygotowane do bezpośredniego użycia

na lekcjach i zajęciach.


1 szt.

Do egzaminu maturalnego

1.

Połączenie książki i repetytorium

Struktura książki:

Część referencyjna: aktualne informacje o formacie matury obowiązującej od 2012r., wskazówki egzaminacyjne z doskonalącymi je ćwiczeniami, wzory tekstów użytkowych.

Część tematyczna: słownictwo z zakresu 14 tematów maturalnych, banki słów nagrane w formacie mp3 na płycie CD dołączonej do publikacji, przygotowywanie do egzaminu w ćwiczeniach typu: trening maturalny

i zadania maturalne.

Część gramatyczna: powtórzenie struktur gramatycznych, objaśnienia

w języku pokazujące, jak wykorzystać daną strukturę na egzaminie ustnym.15 szt.

2.

Repetytorium

 • miękka oprawa

Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej 2012r., zbiór 15 zestawów, odpowiadającym wszystkim 15 tematom maturalnym. Szczegółowe omówienie zmian w egzaminie ustnym oraz kryteria oceniania egzaminu ustnego. W każdym zestawie powinna znajdować się rozmowa wstępna oraz 3 zadania: rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi

na pytania, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. Na końcu

zamieszczone przykładowe odpowiedzi do jednego z zestawów.


20 szt.

3.

Multimedialny kurs języka

angielskiego

Kurs języka angielskiego, który bierze pod uwagę zmianę w stylu życia

i sposobie postrzegania świata przez młodzież z tzw. „Net Generation”.

Ich oczekiwania, ambicje oraz zainteresowania.- wyd. Macmillan.

Pomysłowy i konsekwentny program rozwijania umiejętności egzaminacyjnych, już od pierwszej klasy. Publikacja zawiera: • 12 kart tematycznie powiązanych z podręcznikiem, zawierających

po 3 ćwiczenia komunikacyjne do wykonywania w parach

 • informacje o kulturze krajów anglojęzycznych

 • ćwiczenia dynamicznie rozwijające sprawności językowe

oraz przykładowe zadania maturalne

 • praktyczne wskazówki oraz ćwiczenia krok po kroku uczące wykonywania poszczególnych zadań maturalnych

1 szt.

4.

Zestawy egzaminacyjne

Miękka oprawa, ponad 130 stron.

Publikacja zawierająca 24 przykładowe zestawy egzaminacyjne w dwóch wersjach: • wersję kolorową dla zdającego z mini-słowniczkiem ułatwiającym przygotowanie wypowiedzi przez ucznia

 • wersję czarno-białą dla egzaminującego – z dodatkowymi uwagami

dla egzaminatora oraz przykładowymi pytaniami do zadania maturzyście podczas egzaminu, opis egzaminu, zasady oceniania (zgodnie z Informatorem o ustnym egzaminie maturalnym) oraz zestawienie tematyki poszczególnych zadań we wszystkich zestawach.

15 szt.
 1. Termin realizacji zamówienia – 20 grudzień 2012

 2. Kryterium oceny oferty- 100 % cena

 3. Istotne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

 2. Zamawiający nie zwraca kosztów dostawy przedmiotu zamówienia

do siedziby Zamawiającego,

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych

i użytkowych,

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,

 2. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 14 dni po przedłożeniu przez niego faktury/rachunku po wykonaniu oferty zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być podpisana umieszczona w zamkniętej kopercie na której należy napisać : „OFERTA NA ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKÓW OBCYCH PN. „DOBRY START – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ II” lub wysłana elektronicznie na adres e- mail wioletta.kompala@namyslow.pl, w tytule wiadomości należy wpisać „OFERTA NA ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKÓW OBCYCH PN. „DOBRY START – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ II”.

 2. Miejsce i termin składania ofert: Starostwo Powiatowe w Namysłowie Plac Wolności 12a 46-100 Namysłów, pokój nr 206, lub adres e-mail: wioletta.kompala@namyslow.pl, Termin składania ofert 10 grudzień 2012r. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego lub data i godzina dostarczenia

na pocztę e-mail .

 1. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się do dnia 11 grudzień 2012 r.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z Budżetu Państwa

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna