Dodatkowe informacje i objaśnieniaPobieranie 48.04 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar48.04 Kb.
Dodatkowe informacje i objaśnienia.

AMPLI S.A. swoją politykę w zakresie rachunkowości opisała we


wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, poniżej przedstawiono pozostałe informacje dodatkowe istotne dla Spółki, wymagane przepisami prawa w zakresie rachunkowości.
1. Informacja o instrumentach finansowych.

Spółka Akcyjna AMPLI S.A. w 2006 roku nie posiadała instrumentów finansowych


wymienionych w par. 5 ust. 1 Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 12 grudnia 2001r.
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674
z późniejszymi zmianami).
2. Dane o pozycjach pozabilansowych.

Należności warunkowe nie występują w Spółce, natomiast zobowiązania warunkowe to przede wszystkim weksle zabezpieczające zaciągnięte kredyty


i zawarte umowy handlowe na łączną wartość 8 961,0 tys. zł, hipoteki zabezpieczające kredyty na kwotę 3 500,0 tys. zł jako zabezpieczenie zaciągniętych kredytów. Szczegółowo, zabezpieczenie do kredytów podano w tabeli do noty nr 20 c.

Emitent udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną Energo Hurt sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach do kwoty 5mln PLN, jak również poręczył umowy handlowe tejże spółce zawierane z dostawcami na kwotę 600 tys. PLN.


Inne zobowiązania pozabilansowe Spółki, to zobowiązania wobec Skarbu Państwa

z tytułu wieczystego użytkowania gruntów:
wartość powierzchnia

- w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 27, 23,2 tys. PLN 1 405,0 m2

- w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 29 59,8 tys. PLN 3 682,0 m2

- w Przemyślu, przy ul. Jasińskiego 58 22,1 tys. PLN 892,0 m2

- w Krakowie , przy ul. Surzyckiego16b 43,1 tys. PLN 2 795,2 m2

148,2 tys. PLN 8 774,2 m2
Poza wymienionymi wyżej zobowiązaniami warunkowymi Emitent nie posiada innych.

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu, lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.


4. Informacja o wynikach działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania.

W okresie sprawozdawczym nie zaniechano i nie ograniczono działalności, nie przewiduje się również zaniechania działalności w następnym okresie sprzedaży.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Wartość zakupionych i przejętych z inwestycji środków trwałych na własne potrzeby w 2006 roku wyniosła:

- modernizacja pomieszczeń hurtowni 1 670,0 tys. PLN

- dla maszyn i urządzeń technicznych 334,0 tys. PLN

- dla środków transportowych 240,0 tys. PLN

- dla pozostałych środków trwałych 86,0tys. PLNRazem 2 330,0 tys. PLN


Zwiększono finansowy majątek trwały dokupując 5 udziałów w ENERGO-HURT Sp. z o.o. w Gliwicach za wartość 6,0 tys. zł, w wyniku czego Ampli S.A. posiada 100% kapitału tejże Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców.
6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne.

W 2006 roku Spółka przekazała do użytkowania budynek handlowo-biurowy


w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 27 o wartości 1 639,2 tys. PLN oraz wdrożono do użytkowania zintegrowany system informatyczny. Wartość zakupionych licencji na użytkowanie oprogramowania i wartość niezbędnego sprzętu komputerowego wyniosła kwotę 590,6 tys. PLN.

Planowane inwestycje w najbliższych 12 miesiącach to zakup trzech dużych, specjalistycznych samochodów dostawczych o wartości około 500 tys. PLN niezbędnych do poprawy logistyki Spółki.


7.1. Transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi.

Spółka prowadziła działalność handlową z podmiotami powiązanymi na ogólnych warunkach rynkowych, regulując zapłaty za transakcje drogą bankową lub przez kompensaty. Ogółem w 2006 roku emitent uzyskał przychód z transakcji sprzedaży do podmiotów powiązanych w wysokości 743,0 tys. PLN a koszt sprzedanych towarów do jednostek powiązanych 683,0 tys. PLN.


7.2. Należności i zobowiązania między spółkami powiązanymi:

Nazwa i siedziba Stopień udziału należności zobowiązania


jednostki powiązanej w zarządzaniu emitenta emitenta

na 2006-12-31 na 2006-12-31
-Energomarket” Sp.z o.o. 50,00 % głosów 0 158 tys PLN

Tarnów,
-Energo-Hurt Sp. z o.o. 100 % głosów 335 tys.PLN 2 tys PLN

Gliwice,

Razem 335 tys.PLN 160 tys.PLN8. Wspólne przedsięwzięcia.

Spółka nie prowadziła i nie planuje wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.


9. Przeciętne zatrudnienie w 2006 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie Przeciętna liczba Kobiety Mężczyźni

zatrudnionych

Pracownicy ogółem: 67 15 52


w tym:

- prac. na stanow. robotniczych 17 - 17

- prac. na stanowiskach

nierobotniczych 50 15 3510. Wartość wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu AMPLI S.A. w 2006 roku otrzymali wynagrodzenie brutto
w następujących wysokościach:

- Prezes Zarządu –Pan Waldemar Madura kwotę 102 106,- zł

- Członek Zarządu –Pan Artur Kostyrzewski kwotę 70 106,- zł

Ponadto z tytułu członkowstwa w Radach Nadzorczych spółek powiązanych Pan Waldemar Madura otrzymał wynagrodzenie w wysokości 13 800,- zł ,a Pan Artur Kostyrzewski w wysokości 9 000,- zł.

Członkom Rady Nadzorczej AMPLI SA z tytułu pełnionych funkcji wypłacono:

- Panu Dariuszowi Stopka kwotę 14 400,-zł

- Panu Kazimierzowi Kotwica kwotę 12 000,-zł

- Pani Annie Dziama kwotę 12 000,-zł


11. Udzielone kredyty, pożyczki, gwarancje i inne umowy zobowiązujące.

Nie występują świadczenia na rzecz Emitenta z tytułu niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących na rzecz Spółki. Nie udzielano takich świadczeń osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę oraz ich krewnym i innym osobom powiązanym z nimi osobiście.

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji podmiotowi zależnemu Energo-Hurt sp. z o.o. w Gliwicach opisano w punkcie 2 informacji dodatkowej.
12. Istotne zdarzenia z lat ubiegłych.

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres nie ujęto zdarzeń dot. lat ubiegłych, ponieważ takie nie wystąpiły.


13. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które należałoby ująć


w sprawozdaniu finansowym.
14. Korekta sprawozdania finansowego wskaźnikiem inflacji.

Ze względu na niską inflację w ostatnich 3 latach nie koryguje się sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych.


15. Różnice pomiędzy danymi sprawozdania finansowego a uprzednio publikowanymi.

Dane liczbowe prezentowane w załączonym sprawozdaniu finansowym


i porównywalnych danych finansowych w zasadzie nie odbiegają od wcześniej sporządzonych i opublikowanych sprawozdań finansowych.
16. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne.

Nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne.


17. Zmiana zasad polityki rachunkowości.

Stosowane wcześniej zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, jak również sposób sporządzania sprawozdania finansowego nie uległy zmianie.


18. Błędy podstawowe.

Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych.19. Zagrożenie kontynuacji działalności.

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Emitenta.


20. Połączenie spółek.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.


21. Kapitał akcyjny.

Kapitał akcyjny Spółki składa się z 3.282.000 szt. akcji o cenie nominalnej 1 zł. Na dzień 31-12-2006 r. główni akcjonariusze Spółki to :
  • Pan Waldemar Madura, który posiada 494.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych, tak że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA co daje mu udział w zarządzaniu Spółką w wysokości 34,8% i udział w kapitale Spółki
    15,05 %.
  • Pan Artur Kostyrzewski, który posiada 460.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych, tak że jednej akcji odpowiada 5 głosów na WZA, co daje mu udział w zarządzaniu Spółką w wysokości 32,4 % i udział w kapitale Spółki
    14,02 %.

Nie posiadamy informacji o innych znaczących akcjonariuszach posiadających powyżej 5% głosów na WZA.


22. Wynik finansowy netto.

Wynik finansowy netto za 2006 rok wyniósł 1 509 231,17 zł i w całości zostanie przekazany na kapitał zapasowy.23. Różnica między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania.

Wynik finansowy brutto wynosi 1 937 981,17 zł

podstawa opodatk. pdop wynosi 2 293 051,80 zł
różnica -355.070,63 zł

Wykaz pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:dane w zł
- wynik finansowy brutto 1.937 981,17
- różnica miedzy naliczonymi a zrealizowanymi przychodami fin. -10.724,53

- rozwiązanie odpis. aktualizujących należności nie stanowiących KUP -3.925,71

- niepodatkowe odpisy aktualizujące należności 60.749,38

- umorzone należności 21.029,37

- wydatki nie stanowiące KUP 49.197,38

- braki nie stanowiące KUP 26.683,81 - otrzymane dywidendy -58.843,00

- otrzymane należności niepodatkowe po umorzeniu -4.751,84

- rozliczenie dotacji -4.901,63

- składki na PFRON 32.653,00

- przeceny towarów handlowych 4.444,35

- niezapłacone odsetki za zwłokę 109.411,64

- odsetki budżetowe 476,00

- umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu 7.723,65

- amortyzacja środków trwałych w leasingu operac. (finans.) 113.671,94

- zapłacone opłaty leasingowe (operac./finans) -115.199,62

- zapłacone prowizje od kredytów 513,90

- naliczenie dodatnich różnic kursowych -704,30

- koszty niedoszłej emisji akcji 21.000,00 - niewypłacone wynagrodzenia 56.974,00

- niezapłacony ZUS 49.591,84

Razem różnice 355.069,63


= podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2.293 050,80


24. Należności z tyt. dostaw, robót i usług.

W odniesieniu do należności z tyt. dostaw, robót i usług, przeciętnym terminem zapłaty jest okres 60 dni. Należności w tym przedziale na dzień 2006-12-31 wynosiły około 9.680,0 tys. PLN. W roku obrotowym utworzono odpis aktualizujący należności trudnościągalne w kwocie 225,0 tys. PLN, odpisano należności przedawnione

i umorzone postanowieniem komornika o nieściągalności w wysokości 21,0 tys. PLN. Rozwiązano odpis aktualizujący należności z tytułu zapłaty przez dłużników
w wysokości 4,0 tys. PLN. Rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy
w wysokości 1,0 tys. PLN a utworzono nową rezerwę na odroczony podatek
w wysokości 3,0 tys. PLN. Wykorzystano aktywa na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 23,0 tys. PLN, a utworzono nowe aktywa na odroczony podatek dochodowy w wysokości 44,0 tys. PLN z tytułu naliczonych zobowiązań finansowych, niewypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS.
Dokonano przeceny towarów nierotujących ponad 6 m-cy na kwotę 10,0 tys. PLN.
25. Postępowania sądowe.

Nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej, postępowania dotyczące zobowiązań Spółki, jak również nie toczą się sprawy z powództwa Spółki.


26. Zdarzenia wpływające na wynik finansowy.

W roku obrotowym Spółka prowadziła podstawową działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym i detalicznym artykułami elektrycznymi, źródłami światła, kablami i przewodami elektrycznymi, nie wystąpiły nietypowe zdarzenia, które miałyby wpływ na wynik finansowy Spółki.Główny Księgowy

Prokurent
Maria Koszek
Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarządu

AMPLI S.A AMPLI S.A. AMPLI S.A

Paweł Kosztyła Artur Kostyrzewski Waldemar Madura


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna