Dokument do dyskusji – pomoc państwa w sektorze rolnym i leśnym kwestionariusz dla interesariuszy Przegląd Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 i Rozporządzenia Komisji (WE)Pobieranie 81.69 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar81.69 Kb.
Dokument do dyskusji – pomoc państwa w sektorze rolnym i leśnym

- kwestionariusz dla interesariuszy
Przegląd Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006

Celem konsultacji jest zaproszenie wszystkich interesariuszy do przedstawienia opinii na temat zastosowania Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (dalej: “WW”) oraz Rozporządzenia Komisji (WE nr 1857/2006 (dalej: 'ABER').

Komisja zaprasza wszystkich interesariuszy do składania uwag do dnia 20 marca 2013 r.

1. WPROWADZENIE

Finansowanie ze środków publicznych spełniające kryteria art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej1 (dalej: “TFUE”) stanowi pomoc państwa i wymaga zgłoszenia do Komisji. Biorąc pod uwagę specyfikę sektora rolnego, Komisja przyjęła WW2 mające zastosowanie do działań związanych z produkcją, przetwarzaniem oraz marketingiem produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu. WW dotyczą działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, zarządzania ryzykiem i sytuacjach kryzysowych, gospodarki leśnej i innych rodzajów działań takich, jak pomoc w reklamowaniu produktów rolnych oraz pomoc związana ze zwolnieniami z podatku energetycznego. Jednak zgodnie z art. 109 TFUE, Rada może określić kategorie pomocy wyłączone z obowiązkowej procedury zgłaszania zgodnej z art. 108 ust.3 TFUE.W interpretacji art. 109 TFUE Rada, przyjmując rozporządzenie (WE) nr 994/983 (rozporządzenie upoważniające) upoważniła Komisję do uznania pewnych kategorii pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym i wyłączone z procedury powiadamiania, o ile spełnione zostaną pewne kryteria ex-ante wyszczególnione w odpowiednich rozporządzeniach. Komisja, zatem przyjęła ABER4 mające zastosowanie do działań wymienionych powyżej. ABER opiera się na WW, zawiera jednak tylko te działania, do których państwo członkowskie ma łatwy dostęp i które nie wymagają złożonej procedury weryfikacyjnej ze strony Komisji.
ABER upraszcza procedury udzielania pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych (dalej art. 1 ust. 1 ABER) w następujących głównych kategoriach: pomoc inwestycyjna, wsparcie dla młodych rolników, grupy producentów, choroby zwierząt i roślin, niekorzystne warunki atmosferyczne, produkty rolne wysokiej jakości, wsparcie techniczne, składki ubezpieczeniowe, sektor produkcji zwierzęcej.
Według najnowszej wersji tabeli wyników w dziedzinie pomocy państwa (jesień 2011 r.) 5 pełna kwota pomocy państwa udzielonej w 2010 r. w sektorze rolnym wyniosła 10,2 mld euro, z czego 1,7 mld euro w ramach wyłączeń grupowych (14,9%).
Pomoc państwa w sektorze rolnym jest również zależna od polityki rozwoju obszarów wiejskich (dalej: “ROW”). Obecna propozycja w zakresie wsparcia ROW ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), przedłożonego przez Komisję w październiku 2011 r. w ramach pakietu propozycji dotyczących WPR po roku 20136, prowadzi bezpośrednio do potrzeby rewizji podstaw prawnych dla pomocy państwa w sektorze rolnym.
W dniu 8 maja 2012 r. Komisja wydała Komunikat7 "Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa", którym rozpoczęła debatę polityczną na temat unowocześnienia kontroli pomocy państwa. Równolegle należy przeprowadzić przegląd krajowych regulacji prawnych w zakresie pomocy państwa.
Komisja zaprasza państwa członkowskie, instytucje i innych interesariuszy do przedkładania opinii na temat przeglądu WW i ABER. Biorąc pod uwagę relatywnie niezależne funkcjonowanie rozporządzenia o pomocy de minimis8 w zakresie produktów rolnych, będzie ono poddane przeglądowi w oddzielnym kwestionariuszu zamieszczonym na tej samej stronie internetowej9. WW oraz ABER zawierają szereg działań, z których wiele wiąże się z przepisami rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (WE) nr 1698/200510 (dalej: RROW).
Konsultacje społeczne na temat Oceny Oddziaływania przeprowadzone w świetle propozycji Komisji w zakresie “Wspólnej polityki rolnej do roku 2020” obejmowały również kwestie związane z rozwojem obszarów wiejskich. By uniknąć chaosu informacyjnego oraz powielania informacji z poprzedniej Oceny Oddziaływania, niniejszy kwestionariusz koncentrować się będzie na działaniach innych, niż kwestie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (cz. IV WW oraz powiązane artykuły z ABER). Jednak respondentów zachęca się do udzielenia odpowiedzi związanych z tymi kwestiami w wyżej wzmiankowanych, zakończonych konsultacjach11, o ile zachodzi taka potrzeba.
Więcej informacji oraz podstawy prawne można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/index_en.htm
2. Grupa docelowa

Zapraszamy do udziału w konsultacjach instytucje, władze publiczne, obywatele, firmy, organizacje oraz inni zainteresowani, których dotyczą regulacje w zakresie pomocy państwa dla rolnictwa. W szczególności cenne będą opinie władz państwowych odpowiedzialnych za działania w zakresie pomocy państwa ujęte w WW i ABER.3. Jak wziąć udział w konsultacjach

Odpowiedzi można składać we wszystkich oficjalnych językach UE. Jednak w celu usprawnienia prac nad analizą odpowiedzi, rekomenduje się składanie komentarzy w jednym z języków roboczych Komisji (angielskim, francuskim lub niemieckim).

Niektóre pytania skierowane są konkretnie do władz państwowych lub poszczególnych interesariuszy; respondenci nie muszą zatem odpowiadać na wszystkie pytania.

Aby zapewnić przejrzystość procesu, organizacje zostały poproszone o udzielenie podstawowych informacji o sobie poprzez rejestrację w rejestrze podmiotów reprezentujących interesy oraz przyjęcie Kodeksu Postępowania. Jeżeli organizacja nie jest zarejestrowana, może to zrobić pod adresem: http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm. Odpowiedzi od niezarejestrowanych organizacji będą publikowane osobno.

Jeżeli Państwa organizacja figuruje w rejestrze, proszę wskazać jej nazwę oraz adres, a także numer rejestracyjny w części “o organizacji” na stronie 4. Państwa opinie będą wówczas uznane za oficjalne stanowisko Państwa organizacji.

Termin składania komentarzy upływa 20 marca 2013 r.

Odpowiedzi należy nadsyłać, najlepiej drogą e-mailową, na adres:

European Commission

Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Unit M.2 Competition

Rue de la Loi 130 05/94A
B-1049 Brussels
Belgia
E-mail: agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu

Faks: +32 2 296 76 72

Prosimy pamiętać, że wypełnione wzory dokumentów przyjmujemy jedynie w celu uzyskania opinii interesariuszy.
4. Wyniki konsultacji

WW oraz ABER wygasają z dniem 31 grudnia 2013 r. i są poddawane weryfikacji w kontekście “Unowocześniania unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (SAM) „ i w świetle nowych zasad, które będą obowiązywać w odniesieniu do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. W związku z tym obecne konsultacje społeczne stanowią okazję do udziału interesariuszy w pracach Komisji na wczesnym etapie jej działań. Służby Komisji planują udostępnienie odpowiedzi na niniejszy kwestionariusz na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm.


W świetle otrzymanych komentarzy Komisja zaproponuje poprawki do odpowiednich zasad.
5. Dane kontaktowe

Odpowiedzialna służba:

European Commission

Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Unit M.2 Competition

E-mail: agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu
Żadne treści niniejszej konsultacji nie mogą być interpretowane jako oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej.

KWESTIONARIUSZ
O organizacji

Oświadczenie o ochronie prywatności: Otrzymane uwagi oraz tożsamość respondenta zostaną opublikowane w Internecie, chchyba, żeespondent sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych, powołując się na konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów. Uwagi mogą wówczas zostać opublikowane anonimowo.

Zasady ochrony danych osobowych na stronie internetowej portalu EUROPA przedstawiono w poniższym dokumencie: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata


01. Czy sprzeciwiają się Państwo publikacji swoich danych osobowych?


Tak Nie

02. Czy do Państwa odpowiedzi mają zastosowanie którekolwiek z wyjątków przewidzianych w art. 4 Rozporządzenia nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji12? Jeżeli tak, proszę wskazać jasno, które informacje nie powinny zostać upublicznione, uzasadnić potrzebę ich utajnienia oraz sformułować wersję odpowiedzi do publikacji na stronie Komisji.


Prosimy o podanie danych kontaktowych w rubrykach poniżej. Niepełne lub niewłaściwe dane nie zostaną uwzględnione w konsultacjach:

Nazwa
Reprezentowana instytucja
Kraj zamieszkania
Adres
Numer identyfikacyjny w rejestrze
Adres e-mail

Proszę opisać główne działania Państwa organizacji:

03. Czy reprezentują Państwo władze publiczne lub innych interesariuszy.

04. Proszę określić rozmiar państwa firmy (pod kątem dochodów i wielkości zatrudnienia) lub instytucji (liczba członków).

05. Jeżeli dotyczy, proszę podać kod klasyfikacji NACE13 charakteryzujący działalność Państwa firmy.

06. Proszę o informację, czy służby Komisji mogą się z Państwem skontaktować w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, o ile zajdzie taka potrzeba.

Tak NieProszę zauważyć, że kwestionariusz zachowuje strukturę WW. Należy zachować porządek pytań, nawet jeżeli nie muszą Państwo odpowiadać na wszystkie pytania.

Część a: Ogólne problemy z zakresu polityki

Pytania do wszystkich respondentów

 1. Jak, ogólnie rzecz biorąc, oceniają Państwo obecne WW: co działa dobrze, co działa gorzej? Proszę uzasadnić odpowiedź.

 2. Czy w zakresie ABER uważają Państwo, że lista kategorii pomocy w ramach wyłączeń grupowych w myśl rozporządzenia, ogólnie rzecz biorąc, odpowiada na zapotrzebowanie na rynku i w poszczególnych sektorach?

Tak Nie

Jeżeli nie, proszę uzasadnić odpowiedź. 1. Czy napotkali Państwo na jakiekolwiek trudności przy stosowaniu przepisów dotyczących zasady efektu zachęty (pkt. 15-16 WW, pkt. 22 ABER)?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Przepisy o pomocy państwa w zakresie rolnictwa powiązane z rozwojem obszarów wiejskich są zgodne z RROW (np. w zakresie wydatków kwalifikowalnych, koncentracji pomocy itd.). Czy z Państwa doświadczeń wynika, że potrzebne są inne warunki?

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę uzasadnić odpowiedź.Pytania skierowane do władz państwowych:

 1. Czy konkretne czynniki stanowią dla Państwa władz przeszkodę w uzyskaniu większej pomocy w ramach wyłączeń grupowych?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia.Konkretne przepisy

Proszę zauważyć, że działania związane z rozwojem obszarów wiejskich ujęte w niniejszych WW i ABER, ale niewymienione w obecnym kwestionariuszy były przedmiotem odrębnych konsultacji społecznych14, jak odnotowano w części I wprowadzenia.Część B: Wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej (art. 16 ABER)

Pytania do wszystkich respondentów:

 1. Czy Państwa zdaniem sytuacja na rynkach uzasadnia utrzymanie pomocy przewidzianej w niniejszym działaniu?

Tak Nie

Proszę uzasadnić odpowiedź. 1. Czy uważają państwo, że należy utrzymać koncentrację wsparcia w ramach niniejszego działania na obecnym poziomie?

Tak Nie

Jeżeli nie, proszę uzasadnić odpowiedź. 1. Czy uważają państwo że należy wspierać również testy na choroby inne niż przenośne gąbczaste encefalopatie (TSE)/gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)?

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę uzasadnić odpowiedź.Część C: Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi (Nagłówek V.B.2 Wytycznych)

Pytania skierowane do władz państwowych:

 1. Czy znaleźliby Państwo możliwość wyłączeń grupowych dla odszkodowań za zniszczenia będące wynikiem niektórych katastrof naturalnych w ramach ABER nawet, jeżeli byłyby ograniczone jedynie do sektora MŚP?

Tak Nie

Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienia.Pytania do wszystkich respondentów:

 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem przepisów ujętych w pkt. 120-123 WW?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia.Część D: Pomoc z tytułu odszkodowania dla rolników za straty poniesione z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (Nagłówek V.B. 3 Wytycznych i art. 11 ABER)

Pytania skierowane do władz państwowych:

 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności z zastosowaniem przepisów wytyczonych w ramach niniejszego działania?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy Państwa zdaniem obecne zasady przyznawania pomocy państwa przewidują odpowiednie wsparcie w przypadku strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi?

Tak Nie

Jeżeli nie, jak Państwa zdaniem należałoby je poprawić?Część E: Pomoc na zwalczanie chorób zwierząt i roślin (Nagłówek V.B.4 Wytycznych i art. 10 ABER)

Pytania skierowane do władz państwowych:

 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności z zastosowaniem przepisów wytyczonych w ramach niniejszego działania?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy Państwa zdaniem obecne zasady przyznawania pomocy państwa przewidują odpowiednie wsparcie w przypadku strat spowodowanych chorobami zwierząt i roślin, w tym pomoc w zakresie testów na TSE?

Tak Nie

Jeżeli nie, jak Państwa zdaniem należałoby je poprawić?Część F: Zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych (rozdział V WW)

Pytania do wszystkich respondentów:

 1. Czy Państwa zdaniem inne rodzaje ryzyka lub szkód mogą podlegać rekompensacie na mocy Rozdziału V “Zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych” WW?

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę uzasadnić odpowiedź.Część G: Pomoc z tytułu zamknięcia zdolności produkcyjnej, przetwórczej i handlowej (Nagłówek V.C Wytycznych)

Pytania skierowane do władz państwowych:

 1. Czy w ramach niniejszego przepisu udzielili Państwo jakiejkolwiek pomocy?

Tak Nie

Jeżeli tak, czy beneficjentami byli

Producenci surowców rolnych

i/firmy zajmujące się przetwórstwem i wprowadzaniem produktów do obrotu

Prosimy o podanie przykładów.

b) Jeżeli nie, czy istnieją konkretne powody, dla których nie udzielili Państwo pomocy na podstawie niniejszego przepisu?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia.Pytania do wszystkich respondentów:

 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności w zakresie warunków wymienionych w pkt. 144 WW?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy Państwa zdaniem należy utrzymać możliwość udzielania pomocy z tytułu zamknięcia zdolności produkcyjnej, przetwórczej i handlowej dla:

Producentów surowców rolnych

Tak Nie

b) firm zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem produktów do obrotu

Tak NieCzęść H: Pomoc na reklamę produktów rolnych (Nagłówek VI.D. Wytycznych)

Pytania do wszystkich respondentów:

 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem przepisów ujętych w pkt. 152-159 WW?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy uważają Państwo że to działanie dotyczy wszystkich niezbędnych wydatków kwalifikowalnych?

Tak Nie

Jeżeli nie, proszę uzasadnić odpowiedź. 1. Na podstawie Państwa doświadczeń, czy Państwa zdaniem powinna istnieć możliwość zamieszczania informacji o pochodzeniu produktów nie chronionych znakiem chronionej nazwy pochodzenia (ChNP)/chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)?

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę wskazać, co należałoby zmienić, uzasadnić odpowiedź i podać warunki zmiany.Część I: Pomoc związana ze zwolnieniem z podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE (Nagłówek VI.F Wytycznych)

Pytania skierowane do władz państwowych:

 1. Pkt. 169 WW stanowi, że zastosowanie minimalnych poziomów opodatkowania, zgodnie z Tabelą B w załączniku I do dyrektywy 2003/96/WE, do produktów wykorzystywanych jako paliwa silnikowe do celów podstawowej produkcji rolnej zostanie uznane za zgodne z art. 87 ust.3 lit. c Traktatu, pod warunkiem, że w rolnictwie nie zostanie wprowadzone zróżnicowanie. Czy Państwa zdaniem przepis ten jest właściwy?

Tak Nie

Jeżeli nie, proszę wskazać, co należałoby zmienić, uzasadnić odpowiedź i podać warunki zmiany. 1. Punkt 170 WW stanowi, że zastosowanie poziomu opodatkowania obniżanego do zera do produktów energetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanej w ramach podstawowej produkcji, zostanie uznane za zgodne z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu do dnia 31 grudnia 2007 r. lub innego terminu, określonego przez Radę, pod warunkiem, że w rolnictwie nie zostanie wprowadzone zróżnicowanie. W przypadku zmiany dyrektywy 2003/96/WE niniejszy przepis zostanie również poddany przeglądowi. Czy Państwa zdaniem przepis ten jest właściwy?

Tak Nie

Jeżeli nie, proszę wskazać, co należałoby zmienić, uzasadnić odpowiedź i podać warunki zmiany. 1. Punkt 171 WW stanowi, że jeżeli Rada uchyli możliwość zastosowania poziomu opodatkowania obniżanego do zera do produktów energetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanej w pracach rolniczych, pomoc państwa związana z obniżeniem podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE zostanie uznana za zgodną z art. 87 ust.3 lit. c) Traktatu, jeżeli wspomniane obniżenie spełnia odpowiednie wymogi dyrektywy i jeżeli w rolnictwie nie zostanie wprowadzone zróżnicowanie. Czy Państwa zdaniem przepis ten jest właściwy?

Tak Nie

Jeżeli nie, proszę wskazać, co należałoby zmienić, uzasadnić odpowiedź i podać warunki zmiany. 1. Punkt 172 WW stanowi, że Pomoc państwa przyznana bezprawnie od czasu wejścia w życie dyrektywy 2003/96/WE zostanie uznana za zgodną z art. 87 ust.3 lit. c) Traktatu, jeżeli spełnia ona odpowiednie wymogi dyrektywy i jeżeli w rolnictwie nie zostanie wprowadzone zróżnicowanie. Czy Państwa zdaniem przepis ten jest właściwy?

Tak Nie

Jeżeli nie, proszę wskazać, co należałoby zmienić, uzasadnić odpowiedź i podać warunki zmiany.Pytania do wszystkich respondentów:

 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem przepisów ujętych w pkt. 169-172 WW?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy mają Państwo inne uwagi lub sugestie dotyczące pomocy związanej ze zwolnieniem z podatków w myśl pkt. 162-172 WW?

Część J: Polityka dotycząca leśnictwa (Nagłówek VII.C. Wytycznych)

Pytania do wszystkich respondentów:

 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności z ustaleniem, czy do działania dotyczącego leśnictwa stosuje się pkt. 175 WW?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy Państwa zdaniem obecne sformułowania w różnych częściach pkt. 175 WW obejmują wszelkie możliwe działania przyczyniające się do utrzymania i poprawy stanu lasów oraz wspierania ich ekologicznej, ochronnej i rekreacyjnej funkcji a także różnorodności biologicznej i zdrowego ekosystemu?

Tak Nie

Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy mieli Państwo jakieś trudności z zakwalifikowaniem pewnych wydatków do kosztów kwalifikowalnych na mocy pkt. 175 WW?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy mieli Państwo jakieś trudności z pkt. 178 WW (zakup gruntów leśnych)?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Jakie są Państwa doświadczenia z zastosowaniem pkt. 179 i 181 WW w zakresie wsparcia technicznego i projektów pilotażowych w sektorze leśnym?

 2. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności w zakresie wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu pkt. 179 i 181?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek inne trudności dotyczące Części VII "Pomoc dla sektora leśnego" WW?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia.Część K: Przepisy wspólne

Pytania skierowane do władz państwowych:

 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności związane z zastosowaniem przepisów WW w zakresie sprawozdań rocznych?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności związane z zastosowaniem przepisów ABER dotyczących przejrzystości i monitorowania na mocy art. 20?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. Czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności z użyciem formularzy załączonych do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 w zakresie procedury zgłaszania15?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia. 1. W zakresie ABER, czy mieli Państwo jakiekolwiek trudności z wypełnieniem formularza streszczenia (Załącznik I) i formularza sprawozdań okresowych (Załącznik II)?

Tak Nie

Jeżeli tak, prosimy o wyjaśnienia.Pytania do wszystkich respondentów:

 1. Czy z Państwa doświadczeń wynika, że którekolwiek spośród definicji lub przepisów WW lub ABER wymagają dalszych uściśleń lub zmian?

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę uzasadnić odpowiedź.DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE NINIEJSZEGO FORMULARZA.

1 OJ C 83/47 z dnia 30.3.2010 r.; Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2 OJ C 319/1 z dnia 27.12.2006 r.;Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013.

3 OJ L 142/1 z dnia 14.5.1998, Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa.

4 OJ L 358/3 z dnia 16.12.2006 r.; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

5 COM(2011) 848 wersja ostateczna, sprawozdanie Komisji. Tabela wyników w dziedzinie pomocy państwa Sprawozdanie na temat pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie UE - Aktualizacja z jesieni 2011 r. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

6 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

7 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html

8 OJ L 337/35 z dnia 21.12.2007 r., rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.

9 http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm

10 OJ L 277/1 of 21.10.2005 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

11 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/contributions_en.htm; Konsultacje w zakresie oceny oddziaływania: państwa głosy.

12 OJ L 145, 31 maja 2001 r., s. 43.

13 NACE Rev 2 jest klasyfikacją statystyczną działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej. Por. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-07-015.

14 Konsultacje społeczne w zakresie oceny oddziaływania “Wspólnej polityki rolnej do roku 2020”.

15 OJ L 140/1 z dn. 30.4.2004 r.; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna