Dorobek Naukowy pracowników Zakładu Organizacji I Zarządzania Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005-2009 List of publications in the years 2005-2009 dr hab. Czesława Christowa, prof ndzw. AmPobieranie 424.32 Kb.
Strona1/7
Data09.05.2016
Rozmiar424.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Dorobek Naukowy pracowników Zakładu Organizacji i Zarządzania
Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2005-2009

List of publications in the years 2005-2009
dr hab. Czesława Christowa, prof. ndzw. AM

Rok 2009Christowa Cz.: Koniunktura gospodarcza a polskie porty morskie, rozdział w monografii „Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe”, praca zbiorowa pod redakcją H. Salmonowicza, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2009r.
Christowa Cz.: Economic boom versus Polish sea ports, chapter in the monograph ‘Global economy boom and shipping and port markets’, collective work edited by H. Salmonowicz, Kreos, Szczecin 2009.

streszczenie: W publikacji została dokonana ocena oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Wskazano tendencje rozwojowe oraz zbiór głównych działań minimalizujących negatywne skutki malejącego wolumenu polskiego handlu zagranicznego obsługiwanego przez polskie porty morskie.

summary: The author examines the influence of the global economic crisis on the Polish seaports of vital importance to the national economy. Development trends are indicated as well as major activities minimizing the negative effects of shrinking volume of exports and imports handled by Polish seaports.

słowa kluczowe: dekoniunktura gospodarcza, polskie porty morskie, sfera zarządczo-administracyjna portów, sfera eksploatacyjno-usługowa portów, diagnoza i prognoza przeładunków, promowe przewozy pasażerskie, tendencje wielkości i struktury przeładunków, program działań kryzysowych

key words: economic slump, Polish seaports, sphere of port management and administration, sphere of port services and operations, cargo handling diagnosis and projection, ferry passenger trade, trends in cargo throughput quantities and structure, program of anti-crisis actionsChristowa Cz., Christowa-Dobrowolska M., Kierunki badań strategicznych i rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, Prace Naukowe Transport, Politechnika Warszawska, Warszawa 2009r.
Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M., Directions of strategic research and inland shipping development in Poland, Prace Naukowe Transport, Warsaw University of Technology, Warsaw 2009

streszczenie: W publikacji przedstawiono strategiczne kierunki działań oraz tematy badań warunkujących rozwój infrastruktury i rynku usług transportu wodnego śródlądowego w Polsce

summary: This publication presents strategic directions of activities and topics of research aimed at the development of infrastructure and market of inland transport services in Poland.

słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, badania strategiczne, infrastruktura transportu wodnego śródlądowego, Program NAIADES, Program dla Odry 2006, założenia strategii rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce

key words: inland shipping, strategic research, inland transport infrastructure, Program NAIADES, program for the Odra 2006, guidelines for the strategy of inland transport development in PolandChristowa Cz., Christowa-Dobrowolska M., Analiza uwarunkowań i kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, Logistyka nr 3, 2009r.
Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M., Analysis of conditions and inland shipping development directions in Poland, Logistyka, 2009.

streszczenie: Publikacja zawiera ocenę uwarunkowań rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, wskazuje główne problemy infrastrukturalne, prawne i instytucjonalne oraz definiuje cele i zadania strategiczne zgodne z polityką transportową i morską Unii Europejskiej.

summary: The author assesses the factors of inland shipping development in Poland and indicates major infrastructural, legal and institutional problems. Besides, strategic aims and tasks are defined to go in line with EU’s transport and maritime policies.

słowa kluczowe: transport wodny śródlądowy, łańcuchy logistyczne, porty rzeczne, determinanty rozwoju żeglugi śródlądowej, strategia rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce, fundusze UE

key words: inland (waterway) transport, logistic chains, river ports, conditions determining inland shipping development, strategy of inland transport development in Poland, EU funds

Rok 2008Christowa Cz., Model konkurencyjnego rozwoju małych portów i przystani morskich w Polsce na przykładzie portu morskiego w Ustce. Rozdział w: Bałtycki rynek żeglugowy. Praca zbiorowa pod redakcją H. Salmonowicza, Wyd. Kreos, Szczecin 2008
Christowa Cz., Model of competitive development of small seaports and harbours in Poland: case of the port of Ustka. Chapter in: Baltic shipping market. Collective work edited by H. Salmonowicz, Kreos, Szczecin 2008

Streszczenie W publikacji przedstawiono model strategii rozwoju małych portów i przystani morskich w Polsce, w którym wykorzystano modelowe rozwiązanie stworzone i wdrożone w porcie morskim w Ustce.

summary: This publication describes the model of the strategy for developing small seaports and harbours in Poland. The successful solution created and implemented in the port of Ustka is used in the model.

słowa kluczowe: małe porty i przystanie morskie, port morski w Ustce, charakterystyka nawigacyjna, infrastrukturalna, własnościowa i funkcjonalna portu morskiego, powiązania transportowe, otoczenie gospodarcze portu, priorytety wspólnotowe rozwoju portów, konkurencyjność usług portowych, modelowanie systemów zarządzania, konkurencja i konkurencyjność portu

key words: small seaports and harbours, seaport of Ustka, navigational, infrastructural, ownership and functional characteristics of a seaport, transport links, economic environment of the port, European Community’s priorities in port development, competitiveness of port services, modelling of management systems, competition and competitiveness of a portChristowa Cz., Zachodniopomorski Klaster Morski. Zwiększyć konkurencyjność gospodarki morskiej. Magazyn portowy nr 2/2008
Christowa Cz., West Pomeranian Marine Cluster. Increase the competitiveness of the maritime economy. Magazyn portowy 2/2008

Streszczenie: W publikacji sformułowano definicję klastra morskiego oraz przedstawiono koncepcję, przesłanki, cele, efekty, warunki i metodykę organizacji Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego w Szczecinie.

summary: The author defines the marine cluster and presents the conception, premises, aims, effects, conditions and methodology of organizing the West Pomeranian Marine Cluster in Szczecin.

słowa kluczowe: klaster, klaster morski, efekt synergii, wartość dodana, konkurencja i konkurencyjność, instrumenty finansowe, fiskalne i prawne

key words: cluster, marine cluster, synergy effect, value added, competition and competitiveness, financial, fiscal and legal instruments,

Rok 2007Christowa Cz. (współautor), Określenie czynników konkurencyjności stoczni produkcyjnych oraz analiza strategiczna pozycji konkurencyjnej polskich stoczni produkcyjnych na rynku globalnym. Rozdział I w: Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów. Monografia pod redakcją naukową Cz. Christowej, Wyd. Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007
Christowa Cz. (co-author), Determination of competitiveness factors of shipyards and a strategic analysis of competitive position of Polish shipyards in the global market. Chapter I in: Model of the engineering of financing ship building in Polish shipyards and ship purchase by Polish owners. Collective work edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2007

streszczenie: Monografia powstała jako uogólnienie podstaw teoretycznych oraz wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego rozwojowego Nr R11 008 02 finansowanego przez MNiSW. W publikacji przedstawiono opracowany optymalny model inżynierii finansowania budowy statków przez polskie stocznie na zamówienie polskich armatorów wraz z określeniem warunków i efektów jego wdrożenia. Zastosowanie w praktyce przemysłowej opracowanego modelu może umożliwić uzyskanie opłacalności budowy statków w polskich stoczniach i zapewnić długofalową konkurencyjność przedsiębiorstw armatorskich i stoczni.

W rozdziale pierwszym przedstawiono analizę i ocenę czynników mających wpływ na konkurencyjność polskich stoczni produkcyjnych oraz wskazanie ich pozycji na rynku globalnym.summary: This monograph was written as a generalization of theoretical basis and results of the research done within the R&D project No R11 008 02 financed by the Ministry of Science and Higher Education. The work presents the optimal model of the engineering of the financing of building ships by Polish shipyards ordered by Polish shipowners, including the conditions and effects of the said financing implementation. The developed model used in industrial practice may lead to profitable shipbuilding in Polish yards and ensure a long-term competitiveness of shipowners and shipyards.

Chapter one analyzes and assesses the factors affecting the competitiveness of Polish shipyards and identifies their position in the global market.słowa kluczowe: stocznie, konkurencja, popyt i podaż statków, transport morski, konteneryzacja, ładunki, prognozy przewozów

key words: shipyards, competition, ship demand and supply, maritime transport, containerization, cargo, projected transport demandChristowa Cz. (współautor), Badanie instrumentów wsparcia i pomocy publicznej dla stoczni produkcyjnych w krajach Unii Europejskiej. Rozdział II w: Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów. Monografia pod redakcją naukową Cz. Christowej, Wyd. Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007
Christowa Cz. (co-author ), Investigation of public support and aid instruments for shipyards in EU countries. Chapter II in: Model of the engineering of financing ship building in Polish shipyards and ship purchase by Polish owners. Collective work edited by Cz. Christowa, published by the Maritime University of Szczecin, Szczecin 2007

streszczenie: Monografia powstała jako uogólnienie podstaw teoretycznych oraz wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego rozwojowego Nr R11 008 02 finansowanego przez MNiSW. W publikacji przedstawiono opracowany optymalny model inżynierii finansowania budowy statków przez polskie stocznie na zamówienie polskich armatorów wraz z określeniem warunków i efektów jego wdrożenia. Zastosowanie w praktyce przemysłowej opracowanego modelu może umożliwić uzyskanie opłacalności budowy statków w polskich stoczniach i zapewnić długofalową konkurencyjność przedsiębiorstw armatorskich i stoczni.

W rozdziale drugim zaprezentowano wyniki badań instrumentów wsparcia i pomocy publicznej udzielonej stoczniom produkcyjnym w krajach UE w aspekcie możliwości zrównania warunków konkurencyjności polskich stoczni na światowym rynku produkcji statków.summary: This monograph was written as a generalization of theoretical basis and results of the research done within the R&D project No R11 008 02 financed by the Ministry of Science and Higher Education. The work presents the optimal model of the engineering of the financing of building ships by Polish shipyards ordered by Polish shipowners, including the conditions and effects of the said financing implementation. The developed model used in industrial practice may lead to profitable shipbuilding in Polish yards and ensure a long-term competitiveness of shipowners and shipyards.

Chapter two presents the results of research into instruments of public support and aid given to shipyards in EU countries with a view to possible equaling the conditions of competitiveness of Polish shipyards on the global shipbuilding market.słowa kluczowe: stocznie produkcyjne, instrumenty wsparcia i pomocy publicznej, instytucje, organizacje i programy uruchamiające instrumenty wsparcia i pomocy publicznej w UE dla stoczni

key words: ship building yards, instruments of public support and aid; institutions, organizations and programs using instruments of public support and aid for shipyards in the EU.Christowa Cz. (współautor), Badanie instrumentów wsparcia i pomocy publicznej dla armatorów w krajach Unii Europejskiej. Rozdział III w: Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów. Monografia pod redakcją naukową Cz. Christowej, Wyd. Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007
Christowa Cz. (co-author ), Investigation of public support and aid instruments for shipowners in EU countries. Chapter III in: Model of the engineering of financing ship building in Polish shipyards and ship purchase by Polish owners. Collective work edited by Cz. Christowa, published by Maritime University of Szczecin, Szczecin 2007

streszczenie: Monografia powstała jako uogólnienie podstaw teoretycznych oraz wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego rozwojowego Nr R11 008 02 finansowanego przez MNiSW. W publikacji przedstawiono opracowany optymalny model inżynierii finansowania budowy statków przez polskie stocznie na zamówienie polskich armatorów wraz z określeniem warunków i efektów jego wdrożenia. Zastosowanie w praktyce przemysłowej opracowanego modelu może umożliwić uzyskanie opłacalności budowy statków w polskich stoczniach i zapewnić długofalową konkurencyjność przedsiębiorstw armatorskich i stoczni.

W rozdziale trzecim dokonano oceny instrumentów pomocy publicznej w odniesieniu do armatorów, a także przedstawiono skutki wdrożenia w UE instrumentów pomocy o charakterze inwestycyjnym i jej wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw armatorskich.summary: This monograph was written as a generalization of theoretical basis and results of the research done within the R&D project No R11 008 02 financed by the Ministry of Science and Higher Education. The work presents the optimal model of the engineering of the financing of building ships by Polish shipyards ordered by Polish shipowners, including the conditions and effects of the said financing implementation. The developed model used in industrial practice may lead to profitable shipbuilding in Polish yards and ensure a long-term competitiveness of shipowners and shipyards.

Chapter three evaluates the instruments of public aid offered to shipowners and presents the effects of utilizing public aid spent on investments in the EU as well as the impact of the aid on shipowners’ competitiveness.słowa kluczowe: armator, instrumenty wsparcia i pomocy publicznej dla armatorów w krajach UE, rynek żeglugowy, regulacje KE w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej, wygodne bandery

key words: shipowner, instruments of public support and aid for EU shipowners, shipping market, CE regulations on allowable public aid, flags of convenience.Christowa Cz. (współautor), Analiza polskich uregulowań prawnych i fiskalnych obowiązujących polskie stocznie produkcyjne oraz polskich armatorów. Rozdział IV w: Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów. Monografia pod redakcją naukową Cz. Christowej, Wyd. Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007
Christowa Cz. (co-author ), Analysis of Poland’s legal and fiscal requirements obligatory for Polish shipyards and shipowners. Chapter IV in: Model of the engineering of financing ship building in Polish shipyards and ship purchase by Polish owners. Collective work edited by Cz. Christowa, published by Maritime University of Szczecin, Szczecin 2007

streszczenie: Monografia powstała jako uogólnienie podstaw teoretycznych oraz wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego rozwojowego Nr R11 008 02 finansowanego przez MNiSW. W publikacji przedstawiono opracowany optymalny model inżynierii finansowania budowy statków przez polskie stocznie na zamówienie polskich armatorów wraz z określeniem warunków i efektów jego wdrożenia. Zastosowanie w praktyce przemysłowej opracowanego modelu może umożliwić uzyskanie opłacalności budowy statków w polskich stoczniach i zapewnić długofalową konkurencyjność przedsiębiorstw armatorskich i stoczni.

W rozdziale czwartym przedstawiono analizę otoczenia prawnego i fiskalnego polskich stoczni produkcyjnych oraz ocenę struktury i intensywności obecnie stosowanych źródeł finansowania budowy statków w stoczniach.summary: This monograph was written as a generalization of theoretical basis and results of the research done within the R&D project No R11 008 02 financed by the Ministry of Science and Higher Education. The work presents the optimal model of the engineering of the financing of building ships by Polish shipyards ordered by Polish shipowners, including the conditions and effects of the said financing implementation. The developed model used in industrial practice may lead to profitable shipbuilding in Polish yards and ensure a long-term competitiveness of shipowners and shipyards.

Chapter four analyzes the legal and fiscal environment of Polish shipyards and evaluates the structure and intensity of currently used sources of financing shipbuilding.słowa kluczowe: uregulowania prawne i fiskalne obowiązujące stocznie i armatorów, zdolność konkurencyjna na światowym rynku żeglugowym, warunki zatrudnienia i pracy załóg na statkach, ustawa o podatku tonażowym, pakiet ustaw morskich

key words: legal and fiscal regulations binding for shipyards and shipowners, competitiveness in the global shipping market, terms and conditions of employment and work on ships, law on tonnage tax, package of maritime lawsChristowa Cz. (współautor), Analiza aktualnie stosowanych modeli finansowania budowy statków w polskich stoczniach. Rozdział V w: Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów. Monografia pod redakcją naukową Cz. Christowej, Wyd. Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007
Christowa Cz. (co-author ), Analysis of currently used models of financing ship building in Polish shipyards. Chapter V in: Model of the engineering of financing ship building in Polish shipyards and ship purchase by Polish owners. Collective work edited by Cz. Christowa, published by Maritime University of Szczecin, Szczecin 2007

streszczenie: Monografia powstała jako uogólnienie podstaw teoretycznych oraz wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego rozwojowego Nr R11 008 02 finansowanego przez MNiSW. W publikacji przedstawiono opracowany optymalny model inżynierii finansowania budowy statków przez polskie stocznie na zamówienie polskich armatorów wraz z określeniem warunków i efektów jego wdrożenia. Zastosowanie w praktyce przemysłowej opracowanego modelu może umożliwić uzyskanie opłacalności budowy statków w polskich stoczniach i zapewnić długofalową konkurencyjność przedsiębiorstw armatorskich i stoczni.

W rozdziale piątym przedstawiono istniejące ograniczenia w dostępie do finansowania ze wskazaniem możliwości finansowania ze strony armatora, banków i stoczni.summary: This monograph was written as a generalization of theoretical basis and results of the research done within the R&D project No R11 008 02 financed by the Ministry of Science and Higher Education. The work presents the optimal model of the engineering of the financing of building ships by Polish shipyards ordered by Polish shipowners, including the conditions and effects of the said financing implementation. The developed model used in industrial practice may lead to profitable shipbuilding in Polish yards and ensure a long-term competitiveness of shipowners and shipyards.

Chapter five presents the existing constraints hampering access to financing and indicates possible methods of financing by shipowners, banks and shipyards.słowa kluczowe: kontrakty, płynność finansowa, kredyty bankowe i kupieckie, dopłaty, zdolność kredytowa, polskie stocznie produkcyjne, instrumenty wspomagające i ubezpieczające system finansowania budowy statków, gwarancje, poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, kursy walutowe, ryzyko walutowe

key words: contracts, financial liquidity, bank and merchant credits, subsidies, creditworthiness, Polish shipyards, instruments supporting and underwriting the system of shipbuilding financing, guarantees, State Treasury warranties and guarantees, exchange rates, currency risk.Christowa Cz. (współautor), Analiza aktualnie stosowanych modeli finansowania budowy statków w stoczniach zagranicznych. Rozdział VI w: Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów. Monografia pod redakcją naukową Cz. Christowej, Wyd. Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007
Christowa Cz. (co-author ), Analysis of currently used models of financing ship building in foreign shipyards. Chapter VI in: Model of the engineering of financing ship building in Polish shipyards and ship purchase by Polish owners. Collective work edited by Cz. Christowa, published by Maritime University of Szczecin, Szczecin 2007

streszczenie: Monografia powstała jako uogólnienie podstaw teoretycznych oraz wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego rozwojowego Nr R11 008 02 finansowanego przez MNiSW. W publikacji przedstawiono opracowany optymalny model inżynierii finansowania budowy statków przez polskie stocznie na zamówienie polskich armatorów wraz z określeniem warunków i efektów jego wdrożenia. Zastosowanie w praktyce przemysłowej opracowanego modelu może umożliwić uzyskanie opłacalności budowy statków w polskich stoczniach i zapewnić długofalową konkurencyjność przedsiębiorstw armatorskich i stoczni.

W rozdziale szóstym przedstawiono konstrukcję stosowanych modeli finansowania budowy statków w UE i innych wybranych krajach oraz charakterystykę pomocy publicznej udzielanej stoczniom zagranicznym.


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna