Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Click On 3 WstępPobieranie 169.47 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar169.47 Kb.
Dorota Ostaszewska

Rozkład materiału


Click On 3

Wstęp
Podręcznik Click On 3 przypomina strukturą dwa poprzedzające go podręczniki – Click On 1 i Click On 2. Książkę podzielono na pięć części – modułów, z których każdy zawiera dwa rozdziały (Units). Poza dziesięcioma rozdziałami podstawowymi, w podręczniku znajduje się pięć rozdziałów powtórzeniowych (na zakończenie każdego z modułów) oraz dziesięć części komiksu opartego na Przygodach Hucka Finna Marka Twaina (po każdym rozdziale podstawowym). Warto zauważyć, iż powieść ta należy do anglojęzycznego kanonu literackiego, dzięki czemu komiks jest nie tylko ćwiczeniem językowym, ale także okazją
do poszerzenia wiedzy o historii i literaturze Stanów Zjednoczonych.

Każdy z dziesięciu rozdziałów podstawowych Click On 3 rozpoczyna się lekcją wprowadzającą ucznia w tematykę rozdziału i prezentującą realizowany w nim materiał gramatyczny. Podstawę tych lekcji stanowią trzy dialogi aktywizujące dotychczasową wiedzę ucznia na dany temat i sygnalizujące kierunki jej rozwoju. Zgodnie z teorią nauczania za pomocą technik indukcyjnych, takie podejście ułatwia uczniowi opanowanie


i słownictwa, i materiału gramatycznego. Jednocześnie dialogi te stanowią podstawę ćwiczeń doskonalących rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem.

Autorzy Click On 3 konsekwentnie stosują zasadę, która mówi, że wszystkie sprawności językowe powinny być rozwijane jednocześnie. Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera ćwiczenia doskonalące umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia


i pisania. Istotne jest, że forma wspomnianych zadań odpowiada testom, z jakich składa się egzamin maturalny (na przykład tworzenie dialogów, w których należy uzasadnić swoją opinię i przekonać do niej rozmówcę). Nie brak w podręczniku także ćwiczeń typowo gramatycznych – podnoszenie kompetencji gramatycznych ucznia zapewnia stały progres jakości tworzonych przez niego wypowiedzi – tak pisemnych, jak i ustnych. Wreszcie
w każdym rozdziale Click On 3 znajduje się zadanie doskonalące wymowę – a właściwie jej najtrudniejsze aspekty – akcent i intonację.

Kurs Click On 3 składa się jednak nie tylko z podręcznika; uczniowie mogą korzystać także z Zeszytu ćwiczeń (składającego się z dwóch części: właściwej, czyli umożliwiającej utrwalenie i poszerzenie materiału podręcznikowego i gramatycznej, dostarczającej dodatkowych zadań sprawdzających opanowanie zagadnień gramatycznych, omawianych


w poszczególnych rozdziałach podręcznika), dwustronnej broszurki zawierającej materiały do ćwiczeń typu guided writing (po jednym w każdym rozdziale podręcznika) i teksty
o tematyce kulturowej, a także z kasety (lub płyty kompaktowej) do indywidualnej pracy
w domu. Z myślą o nauczycielach autorzy stworzyli podręcznik wraz z Książką dla nauczyciela (zawierającą klucz do ćwiczeń, skrypty nagrań i sugestie dotyczące prowadzenia poszczególnych lekcji), wersję Zeszytu ćwiczeń z kluczem oraz broszurę z testami. Ponadto podręcznikowi towarzyszą płyty z nagraniami do wykorzystania na lekcji.
Prezentowany rozkład materiału podzielono, podobnie jak w przypadku pierwszej
i drugiej części kursu, na następujące rubryki:

Sprawności produktywne (mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne (słuchanie i czytanie)

Słownictwo

Gramatyka

Wymowa


W pierwszej rubryce nauczyciel znajdzie listę funkcji językowych, które uczeń
ma opanować w mowie bądź w piśmie. Rubryka druga zawiera opis ćwiczeń rozwijających umiejętności rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego. W rubryce nie uwzględniono zadań związanych z rozpoczynającymi każdy rozdział dialogami, gdyż pełnią one głównie funkcję prezentacji materiału zawartego w rozdziale. Zawartość trzeciej rubryki stanowi zbiór dziedzin, z którymi związane jest słownictwo wprowadzane w danej części podręcznika, a w rubryce czwartej znajdują się zagadnienia gramatyczne. Osobną rubrykę poświęcono ćwiczeniom fonetycznym.

Dodatkowym elementem rozkładu materiału jest ogólny opis zadań znajdujących się


w pierwszych dziesięciu rozdziałach Zeszytu ćwiczeń (rubryka zatytułowana Praca
z Zeszytem ćwiczeń
). W rozkładzie materiału założono, że realizacja materiału zawartego
w każdym z rozdziałów podręcznika wymaga sześciu jednostek lekcyjnych.

CLICK ON 3 – Rozkład materiału


Jednostka

Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa

Moduł 1 – Moments in Life


1
wrzesień

– mówienie o zawodach (czego wymagają, jakie cechy powinny mieć osoby wykonujące daną pracę itd.);

– opisywanie czynności codziennych;

– mówienie o zajęciach wykonywanych w czasie wolnym/o tym, co się
lubi robić, a czego nie;

– opisywanie własnej osobowości;

– rejestrowanie się w agencji pośrednictwa pracy;

– pisanie listu polecającego (projekt);

– pisanie eseju omawiającego
argumenty za i przeciw wyborowi danego
zawodu


słuchanie: codzienne czynności – dopasowywanie pięciu osób mówiących do ich zawodów

słuchanie: dialog – uzupełnianie luk w telegramie (Present Continuous w odniesieniu do przyszłości)

słuchanie: uzupełnianie luk – wstawianie przysłówków częstotliwości w podanych zdaniach (zob. Słownictwo: przysłówki częstotliwości)

słuchanie i czytanie: It’ s a Dog’ s Life! (artykuł)

– przygotowanie do czytania: dopasowywanie zwierząt


na ilustracjach do rzeczy, które wykonują w „pracy”;

– słuchanie: pytania typu prawda / fałsz;

– czytanie: pytania typu prawda/fałsz; dopasowywanie pogrubionych słów do ich definicji; sporządzanie notatek (przygotowanie do mówienia)
słuchanie: uzupełnianie luk w rozmowie odbywającej się
w agencji pośrednictwa pracy;

czytanie: esej omawiający argumenty za i przeciw, odnoszące się do danego zawodu (przygotowanie
do pisania) – uzupełnianie brakujących łączników; odpowiadanie na pytania otwarte dotyczące struktury tekstu; wypełnianie tabeli organizującej treść eseju


– nazwy zawodów;

– słownictwo związane


z opisywaniem pracy (experience, fully-qualified, instructor’s licence, freelance itd.);

– przymiotniki dotyczące osobowości;

– zajęcia wykonywane
w czasie wolnym;

– przysłówki częstotliwości;

– czasowniki złożone:
look


Present Continuous
a Present Simple;

– zdania względne definiujące


a niedefiniujące

akcent
w rzeczownikach złożonych

Praca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: nazwy zawodów; przymiotniki opisujące osobowość, trudne pary słów (harm – hurt, work – job, worth – value, hear – listen), nazwy zwierząt, słownictwo potrzebne do opisu zwierząt (feathers, fur, beak itd.), słowa pytające (who, when itd.);

gramatyka: czasowniki pomocnicze, Present Simple a Present Continuous, zaimki względne, zdania względne;

umiejętności: mówienie (opisywanie różnych prac/zawodów, rozmowa kwalifikacyjna), czytanie (dobieranie nagłówków do akapitów, dopasowywanie pogrubionych słów do ich definicji), słuchanie (pytania prawda/fałsz), pisanie (nieoficjalny list opisujący rutynowe czynności w danej pracy)
The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 1: przygotowanie do czytania: biografia M. Twaina (ćwiczenie na uzupełnianie luk), identyfikowanie przedmiotów i osób
na ilustracjach; słuchanie: pytania typu prawda/fałsz; czytanie: pytania otwarte; gramatyka: as a like [wrzesień]CLICK ON 3


Jednostka


Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa


2
wrzesień / październik

– mówienie o wypadkach/ katastrofach;

– wyjaśnianie sposobu użycia sprzętu stosowanego


w sytuacjach zagrożenia;

– wyrażanie uczuć;

– przepraszanie/ reagowanie na przeprosiny;

– pisanie nieoficjalnego listu na temat wypadku (projekt);

– opowiadanie historii;

– pisanie opowiadaniasłuchanie:

cztery sprawozdania z wypadku — dopasowywanie sprawozdań do uczuć ludzi zaangażowanych w zdarzeniesłuchanie:

uzupełnianie luk w dialogu (przepraszanie)


słuchanie i czytanie:

Lost in the Jungle (opowiadanie)

– przygotowanie do czytania: omawianie ilustracji


do opowiadania;

– słuchanie: układanie ilustracji w odpowiedniej kolejności; pytania wielokrotnego wyboru;

– czytanie: uzupełnianie brakujących zdań, umieszczanie podanych zdań we właściwym porządku (streszczenie
tekstu – przygotowanie do mówienia)

słuchanie:

opowiadanie (przygotowanie do pisania) – układanie podanych zdań w odpowiedniej kolejności– wypadki i katastrofy (earthquake, crash itd.);

– słowa i wyrażenia związane


z przestępczością (burglary, robber itd.);

– sprzęt wykorzystywany


w sytuacjach zagrożenia (whistle, life belt itd.);

– przymiotniki opisujące uczucia (confused, disgusted itd.);

– czasowniki złożone:
break i bring;

– trudne pary słów:


died – killed,
borrow – lend,
missed – lost,
ashamed – embarrassed, nervous – angry


Past Simple
a Past Continuous;

Past Simple


a Present Perfect;

– kolejność przymiotnikówintonacja przeprosin

Praca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: wypadki i katastrofy oraz słowa/wyrażenia związane z ich opisem (collapse, strike, burst itd.), przymiotniki (opisywanie koloru, kształtu, materiału, opinii);

gramatyka: Past Simple a Past Continuous, zdania czasowe (łączniki: while, before, after, when, until);

umiejętności: czytanie (ustawianie zdań we właściwym porządku, w celu uzyskania streszczenia opowiadania), mówienie (informowanie o wypadku


i reagowanie na wieść o wypadku), słuchanie (pytania wielokrotnego wyboru), pisanie (narracja w trzeciej osobie)

The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 2: przygotowanie do czytania: odpowiadanie na pytania dotyczące ilustracji; słuchanie: pytania typu prawda/fałsz;
czytanie: zastępowanie zaimków osobowych w podanych zdaniach imionami postaci z opowiadania; gramatyka: zdania czasowe, przymiotniki dzierżawcze a zaimki dzierżawcze, where (jako słowo pytające i jako zaimek względny), zdania względne [październik]

POWTÓRKA, TEST [październik]CLICK ON 3


Jednostka

Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa

Moduł 2 – Going Places


3
październik / listopad

– opisywanie klimatu i pogody;

– mówienie o wakacjach (rodzaje wakacji, środki transportu, miejsca noclegu, zajęcia, sprzęt wakacyjny);

– negocjowanie/przekonywanie;

– mówienie o doświadczeniach osobistych (zob. Gramatyka: Present Perfect);

– zamawianie rzeczy/usług;

– pisanie nieoficjalnego listu


na temat „zagospodarowania się” w nowym domu (projekt);

– pisanie zażaleniasłuchanie:

preferencje wakacyjne – uzupełnianie brakujących informacji w podanej tabelisłuchanie:

pięć dialogów – pytania wielokrotnego wyboru (opcje podano w formie ilustracji)słuchanie:

rozmowa z obsługą hotelową – uzupełnianie luksłuchanie i czytanie:

Full Steam Ahead for the Trip of a Lifetime (artykuł reklamujący podróż wakacyjną)

– przygotowanie do czytania: identyfikowanie osób, przedmiotów i miejsc na ilustracjach;

– słuchanie: uzupełnianie luk w ogłoszeniu reklamowym;

– czytanie: wybieranie właściwego tytułu dla każdego akapitu w tekście, robienie notatek (przygotowanie do mówienia)czytanie:

list z zażaleniem (przygotowanie do pisania) – uzupełnianie brakujących słów/wyrażeń łącznikowych, odpowiadanie na pytania otwarte o treść i strukturę listu– nazwy kontynentów/ krajów;

– słowa i wyrażenia związane z pogodą/ klimatem;

– sprzęt wakacyjny (compass, rucksack, sunscreen itd.);

– miejsca noclegowe (chalet, hostel, guesthouse itd.);

– miejsca do zwiedzenia (castle, museum, theatre itd.);

– nazwy sklepów;

– czasowniki złożone:
get


Present Perfect;

Present Perfect Continuous;

Present Perfect
a Present Perfect Continuous;

for a sincelitery nieme

Praca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: sprzęt wakacyjny, środki transportu i odnośne słownictwo (train, compartment, platform itd.), typy klimatu, trudne pary wyrazów


(wait – expect, footsteps – footprints, agree – accept, last – latest, ache – pain, chop – break, long – far, short – shortly, feed – eat, announcement – advertisement, all – whole);

gramatyka: 2. okres warunkowy, Present Perfect i Present Perfect Continuous;

umiejętności: mówienie (opisywanie klimatu w różnych częściach świata, podawanie marszruty), czytanie (uzupełnianie luk w tekście zdaniami wybranymi z listy), słuchanie (wielokrotne dopasowywanie), pisanie (artykuł o jakimś miejscu)


The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 3: przygotowanie do czytania: tekst o historycznym tle powieści (ćwiczenie na uzupełnianie luk), odpowiadanie na pytania
na temat ilustracji; słuchanie: pytania typu prawda/fałsz; czytanie: pytania wielokrotnego wyboru; czytanie: przyimki [listopad]CLICK ON 3


Jednostka


Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa


4
listopad

– opisywanie miejsc;

– sugerowanie;

– mówienie o problemach wakacyjnych;

– porównywanie


i kontrastowanie
(zob. Gramatyka: stopniowanie przymiotników);

– rezerwowanie pokoju


w hotelu;

– pisanie nieoficjalnego listu informacyjnego (projekt);

– pisanie nieoficjalnego listu opisującego miejsce, które warto odwiedzić


słuchanie:

pięć relacji z trudnych sytuacji wakacyjnych – wielokrotne dopasowywaniesłuchanie:

dopasowywanie nagranych na taśmie zdań do miejsc, gdzie można je usłyszećsłuchanie:

opisy trzech sal gimnastycznych – uzupełnianie brakujących informacji w podanej tabelisłuchanie:

dialog – rezerwowanie pokoju (uzupełnianie luk)


słuchanie i czytanie:

trzy artykuły: Poland, Portugal i Chile

– słuchanie: dopasowywanie krajów do zajęć wykonywanych w czasie wakacji;

– czytanie: wielokrotne dopasowywanie


czytanie:

nieoficjalny list o wizycie w jakimś miejscu (przygotowanie do pisania) – poprawianie błędów


w liście, odpowiadanie na pytania otwarte o jego strukturę

– słownictwo związane z opisywaniem miejsc (fields, congested streets, unspoilt village itd.);

– problemy wakacyjne (lose passport, get sunburnt, get food poisoning itd.);

– czasowniki złożone: turn


– porównanie przymiotników;

Past Perfect;

Past Perfect Continuous


intonacja
w pytaniach
o wybór

Praca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: słowa i wyrażenia związane z opisywaniem miejsc, trudne pary wyrazów (forget – leave, fasten – tie, understand – realise, guess – imagine, suburbs – city centre, suit – match);

gramatyka: porównywanie przymiotników, zdania przyczynowe, zdania celowe;

umiejętności: mówienie (opisywanie zdarzenia wakacyjnego, zgłaszanie zgubienia przedmiotów, kupowanie biletów kolejowych), słuchanie (uzupełnianie luk), czytanie (zdania typu prawda/fałsz), pisanie (raport oceniający)The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 4: przygotowanie do czytania: odpowiadanie na pytania dotyczące ilustracji; słuchanie: zdania typu prawda/fałsz;
czytanie: pytania otwarte; gramatyka: zdania celowe [grudzień]

POWTÓRKA, TEST [grudzień]CLICK ON 3


Jednostka

Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa

Moduł 3 – Time for Fun


5
grudzień / styczeń

– mówienie o jedzeniu (przygotowywanie posiłków, wartość odżywcza, smaki itd.);

– omawianie menu;

– przygotowanie listy zakupów;

– opisywanie restauracji;

– układanie planów (zob. Gramatyka);

– przewidywanie (zob. Gramatyka);

– rezerwowanie stolika
w restauracji;

– składanie skargi na posiłek w restauracji;

– pisanie artykułu
o żywności, która pomaga leczyć pomniejsze dolegliwości (projekt);

– pisanie sprawozdaniasłuchanie:

audycja radiowa o produktach żywnościowych, które pomagają leczyć pomniejsze dolegliwości – dopasowywanie produktów na ilustracjach


do dolegliwości, na które mają wpływ

słuchanie i czytanie:

Miracle Oil (artykuł)

– słuchanie: pytania typu prawda/fałsz;

– czytanie: pytania wielokrotnego wyboru
słuchanie:

dialog na temat wieczoru spędzonego w mieście – pytania typu prawda/fałsz


słuchanie:

dialogi sytuacyjne (w restauracji) – uzupełnianie lukczytanie:

sprawozdanie (przygotowanie do pisania) – dopasowywanie podanych śródtytułów do akapitów sprawozdania, odpowiadanie na pytania otwarte dotyczące struktury i treści sprawozdania– nazwy produktów żywnościowych;

– czasowniki związane


z przygotowaniem posiłków (boil, grill, dice itd.);

– słowa i wyrażenia związane z opisywa-niem żywności (spicy, high fibre, crunchy itd.);

– nazwy pojemników;

– czasowniki złożone:


give

will a to be going to a Present Continuous
w odniesieniu
do przyszłości;

– zdania warunkowe (typy 0 i 1);

– rzeczowniki policzalne
a niepoliczalne;

any a some;

(how) much a (how) many;

few a a few;

little a a little;

– zaimki zwrotneintonacja
w zdaniach warunkowych

Praca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: nazwy artykułów spożywczych, nazwy dań (soup, lemon sorbet, lasagne), przymiotniki opisujące żywność (scrambled, mashed itd.),


nazwy pojemników;

gramatyka: be going to, zdania warunkowe typu 1., Future Simple, zaimki zwrotne, there is/are, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz związane


z nimi określniki;

umiejętności: mówienie (omawianie menu na przyjęcie urodzinowe, dialogi przy stole), słuchanie (pytania wielokrotnego wyboru), czytanie (pytania wielokrotnego wyboru), pisanie (recenzja z festiwalu żywności)The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 5: przygotowanie do czytania: ćwiczenie na uzupełnianie luk na podstawie podanej mapy, identyfikowanie osób
i przedmiotów na ilustracjach; słuchanie: poprawianie błędów w podanych zdaniach; czytanie: odpowiadanie na pytania otwarte; gramatyka: zdania wynikowe,
przedimek określony (the) [styczeń]CLICK ON 3


Jednostka

Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa


6
styczeń

– omawianie zajęć wykonywanych w czasie wolnym;

– mówienie o preferencjach;

– omawianie różnych rodzajów muzyki;

– mówienie o nastrojach/uczuciach
(zob. Słownictwo: przymiotniki
z końcówką -ed);

– opinie na temat rozrywek różnego


rodzaju (zob. Gramatyka: przymiotniki
z końcówką -ing);

– opisywanie ludzi (ubrania);

– wyrażanie obowiązku/zakazu (zob. Gramatyka: must/have to/mustn’t);

– wyrażanie braku obowiązku (zob. Gramatyka: don’ t have to/needn’t);

– prośba o pozwolenie (zob. Gramatyka:
may, can, could);

– wyrażanie możliwości (zob. Gramatyka: may, might, could – wyrażanie możliwości);

– sugerowanie;

– pisanie recenzji filmu (projekt);

– pisanie listu do wydawcysłuchanie:

reklama koncertu muzyki pop – uzupełnianie luksłuchanie:

dialog o tym, co pracownik zoo musi, może


a czego nie wolno mu robić w pracy – zaznaczanie właściwej kolumny w tabeli

słuchanie i czytanie:

Living Statues (artykuł)

– przygotowanie do czytania: przewidywania


na temat treści artykułu;

– słuchanie: sprawdzanie, czy przewidywania były celne;

– czytanie: pytania wielokrotnego wyboru

słuchanie:

dialog: sugerowanie – uzupełnianie lukczytanie:

list do wydawcy (przygotowanie do pisania) – zastępowanie pogrubionych wyrażeń (podanymi) wyrażeniami o podobnym znaczeniu, odpowiadanie na pytania o treść


i strukturę tekstu

– zajęcia wykonywane w czasie wolnym;

– gatunki muzyki;

– przymiotniki opisujące nastroje/ uczucia;

przymiotniki
z końcówką
-ed oraz -ing;

– nazwy części garderoby;

– czasowniki złożone: set

– bezokolicznik


a forma -ing;

– czasowniki modalne: wyrażanie obowiązku/ zakazu (have to/ must/mustn’t), wyrażanie braku obowiązku (don’t have to/ needn’t), wyrażanie pozwolenia (can), prośba


o pozwolenie (can, may, could), wyrażanie możliwości (may, might, could)

intonacja wznosząca w uprzej-mych prośbachPraca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: garderoba, słownictwo związane z opisywaniem garderoby (casual, short-sleeved, pleated itd.), formy rozrywki, przymiotniki: synonimy;

gramatyka: bezokolicznik a forma -ing, czasowniki modalne (must/mustn’t, can/can’t);

umiejętności: mówienie (opisywanie tego, co noszą ludzie na ilustracji, prośba o informację), czytanie (pytania wielokrotnego wyboru) słuchanie


(pytania typu prawda/fałsz), pisanie (artykuł opisujący budynek)

The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 6: przygotowanie do czytania: odpowiadanie na pytania dotyczące ilustracji, opisywanie jednej z postaci; słuchanie: uzupełnianie brakujących słów w podanych zdaniach; czytanie: pytania otwarte, ćwiczenie słownictwa; gramatyka: must/can’t – przyjmowanie założeń na temat sytuacji obecnych i przeszłych; słownictwo: trudne pary (tell – suggest, hear – listen, admit – lie, tell – call, ask – say, disagree – deny, claim – tell, tell – say, question – ask) [luty]

POWTÓRKA, TEST [luty]CLICK ON 3


Jednostka

Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa

Moduł 4 – Environmental Social Issues


7
luty / marzec

– mówienie o problemach ochrony środowiska;

– sugerowanie rozwiązań problemów ochrony środowiska;

– przekonywanie;

opisywanie zmian;

– dawanie rad;

– pisanie wiersza;

– pisanie nieoficjalnego listu o przebudowie zamkniętej fabryki i przekształceniu jej w park (projekt);

– pisanie artykułu przedstawiającego rozwiązania jakiegoś problemusłuchanie:

wywiad na temat efektów globalnego ocieplenia – zdania


typu prawda/fałsz

słuchanie:

pięć krótkich dialogów – pytania wielokrotnego wyborusłuchanie:

wiersz (model pisania)słuchanie i czytanie:

dwa artykuły: Zoos, Greenhouses

– przygotowanie do czytania: omawianie funkcji ogrodów zoologicznych i szklarni, mówienie o tym, co pokazują ilustracje;

– słuchanie: pytania typu prawda/fałsz;

– czytanie: porównywanie dwóch artykułów (uzupełnianie tabeli), wyszukiwanie w tekstach słów i wyrażeń,
których znaczenie jest podobne do znaczenia podanych słów/ wyrażeń

słuchanie:

dialog: dawanie rad – uzupełnianie lukczytanie:

artykuł omawiający rozwiązania jakiegoś problemu (przygotowanie do pisania) – odpowiadanie na pytania


otwarte o formę i treść artykułu

– słownictwo związane z problemami środowiskowymi (atmosphere, ozone layer, greenhouse effect, carbon dioxide, recycling itd.);

– czasowniki złożone: carry, hold– strona bierna (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple);

by a with


w strukturach strony biernej

akcent zdaniowy

Praca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: słowa i wyrażenia związane z problemami ochrony środowiska, rzeczowniki złożone (artykuły gospodarstwa domowego);

gramatyka: strona bierna; by a with w strukturach strony biernej;

umiejętności: mówienie (sugerowanie, przekonywanie, zgadzanie się/różnienie się w opiniach), słuchanie (wielokrotne dopasowywanie),


czytanie (dobieranie właściwego nagłówka do każdego akapitu); pisanie (artykuł przedstawiający rozwiązania problemu)

The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 7: przygotowanie do czytania: dopasowywanie słów do ich definicji, odpowiadanie na pytania dotyczące ilustracji;

słuchanie: wybieranie właściwego słowa uzupełniającego podane zdania (dwie możliwości); czytanie: pytania typu prawda/fałsz, pytania otwarte;
gramatyka: shall – wyrażanie propozycji i sugestii, will/would w prośbach [marzec]CLICK ON 3


Jednostka

Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa


8
marzec

– podsumowywanie wyników ankiety;

– mówienie o problemach zdrowotnych;

– dawanie rad;

– wyrażanie zaskoczenia/ zainteresowania (zob. Gramatyka: krótkie pytania);

– przytaczanie cudzych słów (zob. Gramatyka: mowa zależna – zdania oznajmujące);

– mówienie o organizacjach charytatywnych;

– zgłaszanie się do pracy


w charakterze wolontariusza;

– uprzejme prośby (zob. Gramatyka: pytania nie wprost);

– pisanie listu do wydawcy (projekt);

– pisanie listu handlowego
słuchanie:

dopasowywanie mówiących do trapiących ich problemów zdrowotnych (wielokrotne dopasowywanie)słuchanie i czytanie:

Helping Hands (trzy artykuły o organizacjach charytatywnych)

– przygotowanie do czytania – zgadywanie, czym zajmuje się każda z organizacji;

– słuchanie – sprawdzanie, czy uczniowie celnie odgadli;

– czytanie – wielokrotne dopasowywanie, pytania wielokrotnego wyboru (studiowanie słów odniesienia), dopasowywanie trudnych słów z tekstów do ich definicji, sugerowanie nagłówków artykułówsłuchanie:

dialog: zgłaszanie się do pracy w charakterze wolontariusza – uzupełnianie lukczytanie:

list handlowy (przygotowanie do pisania) – odpowiadanie na pytania dotyczące treści i języka listu


nazwy zawodów


w branży usługowej (curator, warden, careers advisor itd.);

– części ciała;

– dolegliwości
i uszkodzenia ciała (pain in the chest, twisted ankle itd.);

– słownictwo związane


z działalnością charytatywną oraz problemami, które pomaga rozwiązać (famine, the needy,
the disabled,
committed to
itd.);

– skróty (nazwy organizacji);

– czasowniki złożone:
make, put

question tags;

– krótkie pytania;

– mowa zależna – zdania twierdzące;

say a tell;

– zaimki dzierżawcze a przymiotniki dzierżawcze;

– pytania nie wprost

intonacja


w question tags


Praca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: zawody w branży usługowej, słownictwo związane z dolegliwościami i urazami (ear-drops, painkiller itd.), przedrostki: re-, over-, mis-,


un-, under-
;

gramatyka: question tags, tell a say, zdania w mowie zależnej, could a was/were able to;

umiejętności: mówienie (opisywanie zawodów w branży usługowej, dawanie rad, zapraszanie i przyjmowanie zaproszeń), czytanie (pytania wielokrotnego wyboru, wybieranie najlepszego tytułu dla tekstu), słuchanie (wielokrotne dopasowywanie), pisanie (list do wydawcy)


The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 8: przygotowanie do czytania: odpowiadanie na pytania dotyczące ilustracji; słuchanie: wybieranie właściwego słowa uzupełniającego podane zdania (dwie możliwości); czytanie: pytania otwarte; gramatyka: could/couldn’t/was able to, used to [marzec]

POWTÓRKA, TEST [marzec/kwiecień]CLICK ON 3


Jednostka

Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa

Moduł 5 – Changing Ways


9
kwiecień

– omawianie systemu edukacji w Wielkiej Brytanii
i w Polsce;

– mówienie o szkolnym planie zajęć/przedmiotach szkolnych;

– mówienie o sportach (sprzęt, miejsca);

– przekonywanie;

– przytaczanie cudzych słów (zob. Gramatyka: mowa zależna – pytania);

– kupowanie biletów


na imprezę sportową;

– pisanie artykułu o systemie edukacyjnym w Polsce;

– pisanie eseju-opinii


słuchanie:

dialog o systemie edukacyjnym w Wielkiej Brytanii – uzupełnianie brakujących informacji w tabelisłuchanie:

dopasowywanie mówiących do sportów, w których


są dobrzy (wielokrotne dopasowywanie)

słuchanie:

wiadomości sportowe – uzupełnianie luksłuchanie:

dialog: kupowanie biletów na imprezę sportową – uzupełnianie luksłuchanie i czytanie:

artykuł o Bluewater Sports oraz Leisure Centre

– słuchanie: wybieranie właściwego słowa uzupełniającego podane zdania (dwie możliwości);

– czytanie: wielokrotne dopasowywanie (wybieranie najodpowiedniejszych zajęć na czas wolny dla różnych ludzi)czytanie:

esej-opinia (przygotowanie do pisania) – zastępowanie


w eseju słów/wyrażeń łączących słowami o podobnym znaczeniu, odpowiadanie na pytania o strukturę i treść eseju

– przedmioty szkolne;

– słownictwo potrzebne


do opisywania systemu edukacyjnego (nursery school, curriculum,
term
itd.);

– nazwy sportów/gier;

– sprzęt sportowy (shuttlecock, baseball bat,
bow
itd.);

– miejsca, gdzie uprawia się sporty (course, court,


range
itd.);

– czasowniki złożone: take– mowa zależna – pytania;

– mowa zależna – rozkazysylaby akcentowane

Praca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: przedmioty szkolne, sporty i inne hobby (stamp-collecting, playing the guitar itd.), słownictwo potrzebne do opisywania sportów


i hobby (sprzęt, miejsca, potrzebne cechy i umiejętności);

gramatyka: przytaczanie pytań, rozkazów, zdań wykrzyknikowych (What a nice dress!);

umiejętności: mówienie (rozmowa na temat sportów i hobby, prośba o informacje na temat kursu), czytanie (umieszczanie brakujących akapitów,
tam gdzie jest ich miejsce w tekście), słuchanie (pytania wielokrotnego wyboru), pisanie (list z poradą)


The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 9: przygotowanie do czytania: odpowiadanie na pytania dot. ilustracji; słuchanie: poprawianie błędów rzeczowych
w podanych zdaniach; czytanie: pytania otwarte; gramatyka: miejsce i porządek przysłówków w zdaniu, zdania wykrzyknikowe [maj]CLICK ON 3


Jednostka

Sprawności produktywne

(mówienie i pisanie)

Sprawności receptywne

(słuchanie i czytanie)


Słownictwo


Gramatyka


Wymowa


10
maj / czerwiec

– mówienie o wynalazcach
i ich wynalazkach;

– przekonywanie;

– mówienie o sytuacjach hipotetycznych (zob. Gramatyka: 2. okres warunkowy);

– wyrażanie życzeń i żalu


(zob. Gramatyka: wish,
if only,
3. okres warunkowy);

– pisanie eseju o trzech przedmiotach, które


powinny zostać umieszczone w wehikule czasu (projekt);

– pisanie podaniasłuchanie:

audycja radiowa o rzeczach, których ludzie żałują – zdania prawda/fałszsłuchanie:

rzeczy, których ludzie żałują – wielokrotne dopasowywaniesłuchanie i czytanie:

People who Changed the World (artykuł)

– przygotowanie do czytania: omawianie, jak Jurij Gagarin, Albert Einstein i Steve Jobs (założyciel firmy Apple Computer) zmienili świat;

– słuchanie: dopasowywanie danych przymiotników opisujących osobowość do trzech osób, o których mowa
w artykule;

– czytanie: wielokrotne dopasowywanie, pytania wielokrotnego wyboru o znaczenie słówsłuchanie:

dwa dialogi: wyrażanie żalu (zob. Gramatyka: wish, if only, 3. okres warunkowy) – uzupełnianie lukczytanie:

ogłoszenie reklamujące pracę oraz podanie o pracę (przygotowanie do pisania) – pytania otwarte na temat ogłoszenia oraz struktury i treści listu– nazwy wynalazków (mobile phone, satellite, camcorder itd.);

– słownictwo potrzebne do mówienia


o wynalazkach (transmit, receive TV pictures, launch
a rocket
itd.);

– czasowniki złożone:


come

– zdania warunkowe – okresy 2. i 3.;

wish, if onlyintonacja
w zdaniach warunkowych

Praca z Zeszytem ćwiczeń:

słownictwo: dawne i współczesne wynalazki;

gramatyka: zdania warunkowe (okresy 2. i 3.), wish oraz if only, no/none/neither/all/both;

umiejętności: mówienie (porównywanie życia współczesnego do życia ludzi w przeszłości, zgadzanie się, różnienie się w opinii, prośba o radę, oficjalna rozmowa telefoniczna), czytanie (pytania wielokrotnego wyboru), słuchanie (pytania wielokrotnego wyboru), pisanie (artykuł reklamujący miejsce)The Adventures of Huckleberry Finn, epizod 10: przygotowanie do czytania: odpowiadanie na pytania dotyczące ilustracji; słuchanie: zdania prawda/fałsz;
czytanie: pytania otwarte; gramatyka: so – neither/nor, both/neither/either/all/none; ćwiczenia dodatkowe: streszczanie The Adventures of Huckleberry Finn, opisywanie głównych postaci, krzyżówka oparta na powieści [czerwiec]

POWTÓRKA, TEST [czerwiec]
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna