Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Welcome Friends 2 WstępPobieranie 195.77 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar195.77 Kb.


Dorota Ostaszewska

Rozkład materiału


Welcome Friends 2

Wstęp
Nauczanie języka obcego w szkole podstawowej stanowi nie lada wyzwanie przede wszystkim dlatego, że zarówno zakres doświadczeń, jak i sposób myślenia młodszych nastolatków narzucają nauczycielowi pewne ograniczenia. Trudno poruszać z dziećmi poważne tematy, niełatwo wyjaśnić im zasady gramatyczne, wręcz nie sposób zmusić
je, by świadomie i systematycznie uczyły się słówek. Jednocześnie jednak wiadomo,
że rozpoczynanie nauki języka w młodym wieku zapewnia uczniom znaczną przewagę nad tymi, którzy pierwsze lekcje pobierają później. W dobie międzynarodowej komunikacji, kiedy dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego stała się koniecznością, lekcje języków, a szczególnie języka angielskiego, są istotnym elementem kształcenia już na etapie szkoły podstawowej i nauczyciele muszą temu wyzwaniu sprostać. Podręcznik Welcome Friends 2 powstał z myślą zarówno o młodszych nastolatkach, uczniach klasy piątej szkoły podstawowej, jak i o ich nauczycielach.

Autorki podręcznika są w pełni świadome, jak w gruncie rzeczy niewielki jest zakres zainteresowań dziecka w wieku dziesięciu–dwunastu lat i jak krótko taki uczeń może skupić uwagę na jednej rzeczy. Z drugiej strony doskonale znają mocne strony młodszych nastolatków występujących w roli uczniów języka obcego: ich gotowość do wielokrotnego powtarzania wszystkiego, co usłyszą, tajemniczą zdolność do zapamiętywania najdrobniejszych szczegółów oraz niesłabnącą energię do zabawy i radość


ze współzawodnictwa. Dzięki tej wiedzy autorek podręcznik Welcome Friends 2 jest znakomicie dopasowany do potrzeb tych, dla których został napisany.

Skuteczność kursu Welcome Friends jest w dużej mierze rezultatem budowy podręczników. Każdy z nich składa się z modułów zawierających po trzy rozdziały, z których pierwszy i drugi poświęcone są wprowadzeniu nowych jednostek leksykalnych i elementów gramatyki, a trzeci stanowi ich rozwinięcie i daje uczniom liczne okazje do wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce – innymi słowy skupia się przede wszystkim


na rozwijaniu sprawności językowych. Elementami zamykającymi poszczególne moduły
są lekcje dotyczące zagadnień kulturoznawczych, międzyprzedmiotowych i ekologicznych oraz materiał do zajęć powtórzeniowych. Choć taka konstrukcja może wydawać się nieco monotonna, warto pamiętać, że poznawanie języka obcego wymaga od ucznia wejścia
w nieznany świat tajemniczych słów i reguł; z tego powodu doza niezmienności wynikająca
z pewnej rutynowości postępowania zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje właściwą dla efektywnej nauki atmosferę.

Podobna zasada dotyczy tematyki zajęć – muszą one odnosić się do rzeczy i spraw nieobcych uczniom. Problematyka zawarta w podręczniku Welcome Friends 2 obraca się wokół spraw codziennych (jedzenia, drobnych dolegliwości, zabaw i form rozrywki dostępnych dzieciom) oraz wokół pasji młodszych nastolatków (życia jaskiniowców, dinozaurów), a niezbędnego elementu magii dostarcza obecność wśród bohaterów podręcznika sympatycznego dżina Masida. Istotne jest także to, że w podręczniku zadbano, by uczniowie jak najczęściej mieli okazję do mówienia o sobie, swoim życiu i własnych doświadczeniach.

Naukę słówek ułatwia dzieciom możliwość wielokrotnego używania tych samych jednostek leksykalnych w różnorodnych kontekstach, a także piosenki, których zapamiętywanie nie stanowi dla uczniów żadnej trudności. Ponadto nowym wyrazom
i zwrotom zawsze towarzyszą rysunki. Nie bez znaczenia są również zabawy wprowadzające element współzawodnictwa – na szczególną uwagę zasługują planszowe gry „powtórzeniowe” w Zeszycie ćwiczeń.

Przeglądając podręcznik Welcome Friends 2 warto także zwrócić uwagę na lekcje zatytułowane My World (Mój świat), znajdujące się wśród materiałów kończących moduły pierwszy, czwarty i szósty. Zadaniem uczniów jest tu przygotowanie plakatu o tematyce związanej z Polską. Obecność takich elementów spełnia ważną rolę – pozwala uczniom zrozumieć, że znajomość języka angielskiego umożliwia im nie tylko poznanie innych kultur, lecz także przekazanie cudzoziemcom wiedzy o swoim kraju ojczystym, jego pięknie, sukcesach i cechach szczególnych.Z punktu widzenia nauczyciela jedną z najbardziej istotnych cech kursu jest tzw. Książka nauczyciela. Podręcznikowi Welcome Friends 2 towarzyszy przewodnik metodyczny obejmujący pełny opis proponowanych form i technik pracy, klucz do zadań (także tych
w Zeszycie ćwiczeń), materiały dodatkowe nadające się do kopiowania oraz testy.
Prezentowany rozkład materiału opracowano w oparciu o następujące założenia:

 • nauczyciel dysponuje trzema godzinami lekcyjnymi tygodniowo;

 • realizacja każdej z trzech wstępnych lekcji zajmie dwie jednostki lekcyjne;

 • realizacja każdego z poszczególnych rozdziałów zajmie dwie jednostki lekcyjne;

 • realizacja każdej z lekcji zamykających poszczególne moduły zajmie jedną godzinę lekcyjną;

 • rozdziały powtórzeniowe realizowane będą w ciągu dwóch godzin lekcyjnych,
  a po każdym z nich nastąpi test.

Welcome Friends 2 – Rozkład materiału


Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Starter

Lekcja 1

wrzesień

 • zwroty używane przy poznawaniu się (Meet my friend…, This is…, nice to meet you);

 • nazwy państw;

 • przymiotniki określające narodowość;

 • działania matematyczne (plus, minus, times);

 • cyfry i liczby
  (1 – 100)

 • witanie się, przedstawianie innych osób;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: podstawowe informacje o sobie/o innych (imię, nazwisko, narodowość, adres, numer telefonu, wiek);

 • prośba o powtórzenie
  (Sorry? Pardon? Can you repeat that please?)

 • dialog towarzyszący historyjce obrazkowej: wyszukiwanie informacji (uzupełnienie luki w podanym zdaniu
 • historyjka obrazkowa


Zeszyt ćwiczeń:

 • e-mail, w którym Stuart podaje informacje o sobie – budowanie pytań
  i udzielanie odpowiedzi
-

 • zwroty typu question tags
  z czasownikiem
  to be;

 • zaimki pytające;

 • czas Present Simple: zdania twierdzące, pytające
  i przeczące

-

Lekcja 2

wrzesień

 • członkowie rodziny (father, mother, sister, aunt, cousin itd..);

 • słownictwo i zwroty używane przy opisie wyglądu zewnętrznego (grey hair, brown eyes itd.);

 • wyposażenie domu (sofa, armchair, toilet, fridge itd.);

 • miejsca publiczne (restaurant, ciemna, bus stop, park itd.)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: członkowie rodziny, ich wygląd;

 • opisywanie domu/ mieszkania;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: lokalizacja;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: miejsca publiczne i ich przeznaczenie (Excuse me, where can I [play basketball] around here? There’s a [sports centre
  in [Pine Road]
  );

 • opisywanie mapy swojej okolicy

-

-


 • konstrukcja there is/are;

 • liczba mnoga rzeczowników;

 • przyimki używane
  do opisywania lokalizacji
  (on, in, under, behind, next to , between)

-

Lekcja 3

wrzesień

 • słownictwo
  i zwroty opisujące czynności wykonywane
  w czasie wolnym
  (go cycling, have painting lessons, play basketball itd.)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: własne umiejętności (I can…,
  I can’t…
  );

 • prośba o pozwolenie
  (Can I…?), udzielanie
  i odmawianie pozwolenia (Yes, of course.; Sorry, no.)

 • fragmenty rozmów telefonicznych: dopasowanie czterech opisywanych sytuacji
  do rysunków


Zeszyt ćwiczeń:

 • dopasowanie członków rodziny Jill do czynności, jakie zaplanowali
  (na podstawie ilustracji)

 • e-mail z parku rozrywki: wyszukiwanie informacji


Zeszyt ćwiczeń:

 • krótkie wiadomości – odpowiadanie
  na pytania otwarte
  (w formie pisemnej)

-

 • czas Present Continuous: zdania twierdzące, pytające
  i przeczące;

 • czasownik can: zdania twierdzące, pytające
  i przeczące;

 • przyimki używane
  do określania czasu
  (on, in, at)

-Green Zone: quiz określający stopień zaangażowania w ochronę środowiska
Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Moduł 1

1

wrzesień

 • zwierzęta domowe
  i dzikie (cow, sheep, duck, chicken, dog, tiger, itd.);

 • produkty pochodzenia zwierzęcego (wool, meat, milk, eggs);

 • słownictwo związane
  z rolnictwem (farm, field, grass);

 • przymiotniki (pary antonimów, np. old/ young, heavy/light itd.)

 • udzielanie informacji: cele hodowli zwierząt domowych;

 • porównywanie zwierząt
  (np. A spider is smaller
  than a dog.
  )

 • dialog towarzyszący historyjce obrazkowej: wyszukiwanie informacji (uzupełnienie luki w podanym zdaniu
 • historyjka obrazkowa – wizyta w gospodarstwie rolnym


Zeszyt ćwiczeń:

 • uzupełnianie luk
  w krótkim opisie zwierzęcia formami stopnia wyższego podanych przymiotników, odgadywanie, jakie zwierzę zostało opisane (wielokrotny wybór)

-

 • stopień wyższy przymiotników jednosylabo-wych i dwu-sylabowych kończących się literą y;

 • konstrukcja (bigger)
  than…

-

2

wrzesień

 • dzikie zwierzęta (panda, cheetah, python, whale, turtle);

 • środowiska życia dzikich zwierząt (forest, jungle, grassland, sea);

 • rzeczowniki: leaf, bamboo, world, country;

 • przymiotnik slow

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: środowisko
  i okres życia zwierząt (Where do [pandas] live? How long do [pandas] live?)


Zeszyt ćwiczeń:

 • tworzenie pytań ze stopniem najwyższym przymiotników
  i odpowiadanie na nie
  (na podstawie ilustracji)

-

 • historyjka obrazkowa – wizyta w parku safari
  w Chinach: dopasowanie początków zdań
  do ich zakończeń;

 • quiz na temat zwierząt • stopień najwyższy przymiotników jednosylabo-wych i dwu-sylabowych kończących się literą y;

 • konstrukcja:
  the (biggest) of all/of the three/in the city/itd.

-3

wrzesień

 • rzeczownik shellfish;

 • wyrazy dźwięko-naśladowcze: odgłosy wydawane przez zwierzęta (moo, baa, quack, cluck);

 • słownictwo związane z opisem restauracji (food, delicious meal, book a table, variety of dishes itd.)
 • udzielanie informacji: ulubione zwierzęta;

 • opisywanie zwierząt;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji, rekomendowanie: restauracja


Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: przyjęcie
  na farmie

 • dopasowanie odgłosów zwierząt do ich nazw


Zeszyt ćwiczeń:

 • kolorowanie obrazka
  na podstawie usłyszanych dialogów, pytania typu prawda/fałsz

 • ulotka apelująca
  o ochronę dla zagrożonego gatunku wieloryba: wybór właściwej
  z dwóch podanych w tekście form, uzupełnianie informacji w tabeli


Zeszyt ćwiczeń:

 • ulotka apelująca
  o ochronę pandy: wybór właściwej
  z dwóch podanych w tekście form, odpowiadanie
  na pytania otwarte

 • opis geparda (uzupełnia-nie tekstu)

-

wymowa zbitki
ee - /i:/

-

październik


Culture Chanel: londyński ogród zoologiczny (pytania typu prawda/fałsz do tekstu, opisywanie atrakcji londyńskiego zoo)My World: przygotowanie plakatu reklamującego ciekawe z punktu widzenia przyrodniczego miejsce w Polsce (na podstawie wzoru – opisu Tatr)Powtórzenie i utrwalenie materiału, testGreen Zone: program „adopcji” dzikich zwierząt: wypełnianie formularza (na podstawie tekstu); przygotowanie certyfikatu „adopcji” i opisu zwierzęcia
Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Moduł 2

4

październik

 • dolegliwości
  i choroby (sore throat, cough, cold, headache, toothache, stomachache);

 • ubrania (socks, slippers, scarf, pyjamas);

 • rzeczownik aspirin;

 • czasowniki: put on, take off
 • pytanie
  o samopoczucie, skarżenie się na złe samopoczucie;

 • udzielanie rad (You/He should/ shouldn’t … )
 • dialog towarzyszący historyjce obrazkowej: wielokrotny wybór (dwie opcje)
 • historyjka obrazkowa – choroba Eddy’ego
-

 • czasownik should – zdania twierdzące
  i przeczące
-

5

październik

 • rzeczowniki: temperature, chest, medicine, jumper, sweets, ticket;

 • czasownik hurt;

 • słownictwo związane z zasadami obowiązującymi rowerzystów (handlebars, helmet, rear light, pavement, traffic lights itd.)

 • pytanie o samopoczucie, skarżenie się na złe samopoczucie, wyrażanie współczucia;

 • wyrażanie nakazów
  i zakazów

-


 • historyjka obrazkowa – wizyta u lekarza: dopasowanie podanych zdań
  do osób, które
  je wypowiadają;

 • ulotka opisująca zasady obowiązujące rowerzystów: podpisywanie elementów ilustracji słowami
  z tekstu (odgadywanie znaczeń słów
  na podstawie kontekstu)

-

 • czasownik must – zdania twierdzące
  i przeczące (nakazy
  i zakazy)
-Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Moduł 2

6

październik

 • słownictwo związane z opisem typowych problemów uczniów (lose weight, meet new people, get better grades itd.);

 • słownictwo związane
  z udzielaniem porad uczniom (join clubs, jumble sales, follow
  a diet, pocket money
  itd.)

 • dawanie rad osobie chorej;

 • proszenie o radę, udzielanie rad (What should I do?, What do you suggest?, What’s the best thing to do?, You should/ could…, Why not…?, Try to …, Why don’t you…?)
 • dwa krótkie dialogi o złym samopoczuciu Mike’a: wielokrotny wybór (opcje
  w formie obrazków)


Zeszyt ćwiczeń:

 • co musi robić chory Sam,
  a czego mu nie wolno?
  (na podstawie obrazków)
 • list z życzeniami powrotu
  do zdrowia: uzupełnianie tekstu na podstawie obrazków, pytania typu prawda/fałsz;


Zeszyt ćwiczeń:

 • uzupełnianie dialogu brakującymi wypowiedziami, kolorowanie obrazka na podstawie podanych informacji, uzupełnianie brakujących słów
  w tekście usprawiedliwienia nieobecności
  na lekcji i listu
  z życzeniami powrotu do zdrowia

 • list z życzeniami powrotu
  do zdrowia

 • spójniki
  and, or, but
wymowa zbitki ch - /k/, //

-

listopad


Culture Channel: Bath – znane uzdrowisko w Wielkiej Brytanii (wybór najlepszego tytułu dla artykułu, przygotowanie tekstu o polskim uzdrowisku)Around the School: domowe sposoby radzenia sobie z drobnymi dolegliwościamiPowtórzenie i utrwalenie materiału, testGreen Zone: wykorzystanie surowców wtórnych, oszczędzanie wody i elektryczności (dopasowanie nazw pomieszczeń do nagłówków w tekście, przygotowanie własnej listy przedmiotów do ponownego wykorzystania lub oddaniaLekcja okolicznościowa: Bonfire Night: quiz sprawdzający wiedzę o święcie upamiętniającym próbę wysadzenia Parlamentu, tekst umożliwiający weryfikację odpowiedzi na pytania quizu, zasady bezpieczeństwa podczas puszczania fajerwerków, odpowiadanie na pytania związane z fajerwerkami w Polsce (kiedy się je puszcza, w jakim wieku można je legalnie kupić, jaki jest numer straży pożarnej)
Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Moduł 3

7

listopad

 • przymiotniki używane do opisu niemowlęcia: quiet, noisy, cute, naughty;

 • rzeczowniki: cicrcus, post office, library;

 • czasownik show;

 • przymiotnik dirty
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: kto był jakim dzieckiem ([What was [Timothy] like when he was a baby? [He] was very noisy!);

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: sławne postaci (Who were [Pierre and Marie Curie]? They were [French scientists].)

 • dialog towarzyszący historyjce obrazkowej: pytania typu prawda/fałsz;

 • rozmowa dwóch przyjaciółek: wielokrotny wybór

 • historyjka obrazkowa – jakimi dziećmi byli „bohaterowie” podręcznika
-

 • formy przeszłe czasownika
  to be – zdania twierdzące, pytające
  i przeczące
-

8

listopad

 • miejsca publiczne: hospital, greengrocer’s, butcher’s, baker’s, police station, museum, post office

 • opisywanie, jak wyglądało kiedyś miasto (What was the town like fifty years ago? There were [small shops], Was there a [supermarket]? Yes, there was./No, there wasn’t.);

 • porównywanie przeszłego
  i obecnego wyglądu miasta (There was a [butcher’s]
  in Highton sixty years ago. Oh, there isn’t one now. But there’s a [museum].
  )

 • rozmowa dziadka
  z wnuczką
  na temat wyglądu miasteczka Highton sześćdziesiąt lat wcześniej: pytania typu prawda/fałsz

 • historyjka obrazkowa – dzieciństwo Masida: pytania otwarte (krótkie odpowiedzi);

 • napisy informacyjne
  w miejscach publicznych (wielokrotny wybór)


Zeszyt ćwiczeń:

 • quiz: miejsca publiczne i ich przeznaczenie, opisy miasteczka Oldville dawniej
  i dziś: uzupełnianie brakujących form czasownika to be, pytania typu prawda/fałsz

-

 • konstrukcja there was/were – zdania twierdzące, pytające
  i przeczące
-9

grudzień

-

 • udzielanie informacji: gdzie byłeś/aś wczoraj?;

 • udzielanie informacji: moje miasto dawniej;

 • porównywanie przeszłego
  i obecnego wyglądu miasta;

 • okazywanie zaskoczenia (Really?, Are you serious?, You’re joking! itd.)


Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wrażenia z cyrku, muzeum, wizyty
  w gospodarstwie rolnym

 • opis miasteczka: wybór właściwej ilustracji


Zeszyt ćwiczeń:

 • dopasowanie imion pięciu osób
  do miejsc,
  w które się wybrały
  (na podstawie ilustracji)
 • opisy miasteczka Smalltown dawniej i dziś: pytania typu prawda/fałsz


Zeszyt ćwiczeń:

 • list opowiadający
  o wizycie w cyrku: uzupełnianie luk brakującymi słowami
  (na podstawie obrazków), pytania typu prawda/fałsz

 • opisy miasteczka Weston dawniej
  i dziś

-

/s/, //

-

grudzień


Culture Channel: Nowy York dawniej i dziś; przygotowanie opisu własnego miasta dawniejAround the School: gry i zabawy uliczne: podpisywanie fotografii na podstawie tekstu, opisywanie reguł gry popularnej w PolscePowtórzenie i utrwalenie materiału, testGreen Zone: określanie wieku drzew
Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Moduł 4

10

styczeń

 • programy telewizyjne (sports programme, comedy, quiz show itd.);

 • rzeczowniki: computer game, video;

 • czasownik study
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: co kto oglądał
  w telewizji poprzedniego wieczoru (What did you watch last night? I watched
  a [comedy on Chanel 4].
  );

 • relacjonowanie;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: mój weekend
 • dialog towarzyszący historyjce obrazkowej: wielokrotny wybór (dwie opcje);

 • cztery krótkie dialogi: wielokrotny wybór
 • historyjka obrazkowa – weekend „bohaterów” podręcznika


Zeszyt ćwiczeń:

 • komentarze
  na temat programów telewizyjnych: dopasowanie

-

 • czas Past Simple
  z czasownikami
  o regularnych formach przeszłych – zdania twierdzące, pytające
  i przeczące
-

11

styczeń

 • słownictwo związane z cyrkiem: ring, seal, seesaw, laugh, clap;

 • rzeczownik bucket;

 • czasowniki: land, kick
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: co robili w czasie weekendu „bohaterowie” podręcznika;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: czym wczoraj zajmowali się uczniowie

-

 • historyjka obrazkowa – wizyta w cyrku: dopasowanie podanych początków zdań
  do ich zakończeń

-

 • czas Past Simple – krótkie odpowiedzi (Yes, [I] did.
  No, [he] didn’t.
  )

-12

styczeń

 • typy filmów (adventure film, musical itd.)

 • udzielanie informacji:
  co robiłeś/aś wczoraj,
  w czasie weekendu,
  w poprzednie wakacje?;

 • zapraszanie, przyjmowanie
  i odrzucanie zaproszeń


Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: mój weekend

Zeszyt ćwiczeń:

 • rozmowa
  na temat programu telewizyjnego: uzupełnianie brakujących informacji
 • relacja z wakacji: pytania otwarte


Zeszyt ćwiczeń:

 • relacja z wizyty
  w teatrze: wyszukiwanie informacji (uzupełnianie podanych zdań)

 • relacja
  z wakacji

-

końcówka
-ed

-

styczeń/luty


Culture Channel: lądowanie na Księżycu: uzupełnianie artykułu brakującymi czasownikami; przygotowanie relacji na temat tego, co robili rodzice
i dziadkowie uczniów w dniu, kiedy Armstrong wylądował na KsiężycuMy World: przygotowanie plakatu z opisem ważnego wydarzenia (na podstawie wzoru – opisu otwarcia warszawskiego metra)Powtórzenie i utrwalenie materiału, testGreen Zone: oszczędzanie wody: dopasowanie podpisów do obrazków, przygotowanie plakatu pokazującego, w jaki sposób zużywamy wodę
Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Moduł 5

13

luty

 • słownictwo związane
  z opisem życia „jaskiniowców” (caveman, weapon, tool, animal skin, stone, bone, dinosaur, hunt);

 • rzeczowniki: Egypt, statue
 • udzielanie informacji: życie „jaskiniowców”;

 • relacjonowanie
 • dialog towarzyszący historyjce obrazkowej: pytania typu prawda/fałsz • historyjka obrazkowa – wizyta w muzeum;

 • krótki tekst informacyjny
  o Kleopatrze: dopasowanie ilustracji
  do poszczególnych akapitów tekstu
-

 • czas Past Simple
  z czasownikami
  o nieregular-nych formach przeszłych – zdania twierdzące, pytające
  i przeczące
-

14

marzec

 • części ciała zwierząt (wing, beak, sharp claws, neck);

 • czasownik hit;

 • rzeczowniki: sun, cloud, dust, comet, earth

 • opisywanie dinozaurów;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: życie „jaskiniowców”
  i starożytnych Egipcjan;

 • udzielanie informacji: życie trzysta lat temu
-

 • historyjka obrazkowa – jak wyginęły dinozaury: pytania typu prawda/fałsz;

 • tekst biograficzny
  o Carmen Mirandzie: wyszukiwanie informacji, pytania typu prawda/fałsz/ brak informacji
-

 • czas Past Simple

-15

marzec

-

 • udzielanie informacji: budowanie zdań o sobie
  w czasie przeszłym;

 • relacjonowanie wydarzeń, opisywanie wrażeń, wyrażanie zainteresowania
Zeszyt ćwiczeń:

 • tydzień Wendy: podpisywanie rysunków nazwami dni tygodnia
 • opis dinozaura
  (T. Rex): pytania typu prawda/fałsz


Zeszyt ćwiczeń:

 • opowiadanie
  o przygodzie Andy’ego i Marka: pytania otwarte (odpowiedzi
  w formie pisemnej)
 • opis dinozaura: Brachiozaur

-

//

-

marzec


Culture Channel: Brytania pod panowaniem Rzymian: dopasowanie nagłówków do poszczególnych akapitów tekstu, przygotowanie tekstu o życiu
w Polsce przed tysiącem latAround the School: skamieliny – czym są skamieliny, rodzaje skamielin; wykonywanie odcisku muszliPowtórzenie i utrwalenie materiału, testGreen Zone: zagrożone gatunki zwierząt: przyczyny zagrożenia, sposoby przeciwdziałania wymieraniu gatunków (dopasowanie sposobów chronienia zwierząt do opisów przyczyn zagrożenia); przygotowanie opisu zagrożonego gatunku zwierząt.
Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Moduł 6

16

kwiecień

 • słownictwo związane
  z jedzeniem i jego przygotowaniem (olive oil, green pepper, cherry, bake, oven);

 • przymiotniki: rich, poor;

 • rzeczownik minute

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: zakupy, przyrządzanie posiłku (How much [bread] do we need? Not much. Just two slices of bread. How many [tomatoes] do we need? Not many. Just two tomatoes.)
 • dialog towarzyszący historyjce obrazkowej: wielokrotny wybór (dwie opcje);

 • rozmowa dwóch przyjaciółek
  o pieczeniu szarlotki: uzupełnianie luk
 • historyjka obrazkowa – program telewizyjny
  o gotowaniu;

 • dialog na temat pieczenia ciasta: uzupełnianie luk zaimkami nieokreślonymi;

 • quiz na temat zdrowego trybu życia

-

 • rzeczowniki policzalne
  i niepoliczalne;

 • zaimki nieokreślone
  (a lot of, much, many)
-

17

kwiecień

 • owoce (grapes, pear, strawberry);

 • produkty spożywcze (yogurt, honey);

 • przyprawy (salt, pepper);

 • naczynia kuchenne (saucepan, frying pan);

 • czasownik fry
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji (Have you got any [apples]? No, I haven’t got any [apples], but I’ve got some [oranges].);

 • opisywanie obrazków (In picture A, there is some…);

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: ulubiona pizza (What’s on your pizza? Some [tomatoes, onions and cheese. What’s on yours?)

-

 • historyjka obrazkowa – pieczenie pizzy: pytania typu prawda/fałsz;

 • dialog na temat organizacji przyjęcia: uzupełnianie luk zaimkami nieokreślonymi
-

 • zaimki nieokreślone: some, any
-18

kwiecień

-

 • udzielanie informacji o sobie: ulubiona pizza, gotowanie ulubionych potraw;

 • wyrażanie opinii: lubiane
  i nielubiane potrawy
  (I like/love…, I’m mad
  about…, I fancy some…,
  I don’t like/can’t bear/

  hate…, I’m not in the mood for…, I’m not keen on…)


Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji, zachęcanie
  do jedzenia: potrawy
  (What’s in it? Can I try some? Help yourself)
Zeszyt ćwiczeń:
 • krótki tekst informacyjny
  o historii pizzy: uzupełnianie luk
  w tekście
  na podstawie obrazków, pytania typu prawda/fałsz


Zeszyt ćwiczeń:

 • listy zakupów: dopasowanie list zakupów
  do podanych informacji
  o sposobie odżywiania trzech osób
 • opis ulubionej pizzy;

 • krótka historia chrupek ziemniaczanych


Zeszyt ćwiczeń:

 • lista zakupów

-

/z/, /ts/

-

maj


Culture Channel: ulubione produkty spożywcze Amerykanów: dopasowanie ilustracji do opisów produktów, odgadywanie, jaki produkt opisanoMy World: przygotowanie plakatu opisującego ulubione danie (na podstawie wzoru – opisu pierogów)Powtórzenie i utrwalenie materiału, testGreen Zone: produkcja mleka: uzupełnianie luk w tekście podanymi zdaniami, przygotowanie plakatu prezentującego różne rodzaje nabiału
Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Moduł 6

19

maj

 • odzież i akcesoria
  na letnie wakacje (swimsuit, swimming trunks, T-shirt, jeans, trainers, sunglasses, suitcase);

 • przymiotniki związane z opisem pogody (rainy, cloudy, hot, windy, snowy, cold);

 • rzeczowniki: camp, camper, handbag
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: pogoda (What’s the weather going to be like? It’s going to be [hot].);

 • wyrażanie intencji, zamiarów
 • dialog towarzyszący historyjce obrazkowej: pytania typu prawda/fałsz;

 • rozmowa dwóch przyjaciółek
  o planach
  na wakacje: wybór planowanych zakupów
  z podanej listy
 • historyjka obrazkowa – wyjazd na wakacje
-

 • konstrukcja
  to be going to – zdania twierdzące, pytające
  i przeczące
-


Lekcja okolicznościowa: Mother’s Day: słownictwo związane z tematem (carnation, celebration, tray, toast, ancient gods, rest); historyjka obrazkowa – pytania typu prawda/fałsz, uzupełnianie tekstu o historii Dnia Matki pojedynczymi słowami (na podstawie obrazków), odpowiadanie na pytania (jak w Polsce obchodzi się Dzień Matki?), przygotowanie tekstu informacyjnego o historii i obchodach Dnia Ojca
Roz-dział

Czas reali-zacji

Słownictwo

Sprawności językowe

Gramatyka

Wymowa

Mówienie

Słuchanie

Czytanie

Pisanie

Moduł 5

20

maj

 • miejsca noclegowe (cabin, tent);

 • rzeczowniki: motorbike, supper, mat;

 • przymiotnik tired;

 • zajęcia wakacyjne: go camping/
  saling/swimming/
  fishing/ skating


 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: zamiary i plany
 • plany Ricky’ego: dopasowanie nazw dni tygodnia
  do obrazków ilustrujących różne czynności
 • historyjka obrazkowa – letni obóz: dopasowanie początków podanych zdań
  do ich zakończeń


Zeszyt ćwiczeń:

 • kolorowanie obrazka
  na podstawie podanego opisu

-

 • konstrukcja
  to be going to – krótkie odpowiedzi (Yes, I am./
  No, he isn’t.
  itd.)
-

21

czerwiec

-

 • udzielanie informacji o sobie: plany na wakacje;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: plany na weekend
Zeszyt ćwiczeń:

 • plany na wakacje: dopasowanie postaci
  do obrazków ilustrujących ich wakacyjne plany

 • list z wakacji: uzupełnianie luk
  w tekście podanymi czasownikami, pytania otwarte, analiza formy listu


Zeszyt ćwiczeń:

 • uzupełnianie dialogu brakującymi wypowiedziami, uzupełnianie luk
  w opowiadaniu
  o planach
  na wakacje brakującymi czasownikami, wybór tytułu opowiadania

 • list
  z wakacji

-

/k/, /g/
-

czerwiec


Culture Channel: popularny sposób spędzania wakacji w Wielkiej Brytanii (letnie obozy) – dopasowanie zdjęć do poszczególnych fragmentów tekstu, przygotowanie opisu słynnego polskiego ośrodka wczasowegoAround the School: projektowanie stroju dla zwierzątka domowego (psa, kota itd.)Powtórzenie i utrwalenie materiału, testGreen Zone: przygotowanie obozowego ogniska – uzupełnianie tekstu brakującymi słowami (na podstawie obrazków), przygotowanie plakatu ilustrującego poszczególne etapy przygotowania ogniska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna