Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowegoPobieranie 2.74 Mb.
Strona1/27
Data10.05.2016
Rozmiar2.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK AGROBIZNESU 331402

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2012


Autorzy: mgr inż. Krystyna Jabłonka, mgr inż. Andrzej Kulka, mgr inż. Elżbieta Pankiewicz

Recenzenci: mgr inż. Tadeusz Budzisz, mgr inż. Marek Rudziński

Lider grupy branżowej: mgr inż. Ewa Marciniak-Kulka

Lider zadania „Opracowanie przykładowych zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów”: mgr inż. Joanna Ksieniewicz

Koordynator merytoryczny projektu: mgr inż. Maria Suliga

Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka Pfeiffer


Redakcja i skład: zespół Addvalue Dorota Burzec

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2012
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plSPIS TREŚCI


1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 4

2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5

3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU 6

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU 6

5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU Z INNYMI ZAWODAMI 7

6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU 7

7. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM 8

8. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 8

9. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU 9

10. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU 12

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w agrobiznesie 13

2.Produkcja roślinna 18

3.Produkcja zwierzęca 29

4.Technika w rolnictwie 45

5. Działalność gospodarcza w agrobiznesie 54

6. Język obcy w agrobiznesie 63

7. Przetwórstwo żywności 69

8. Rachunkowość i rozliczenia podatkowe 73

9. Produkcja rolnicza 77

10. Prowadzenie przetwórstwa żywności 91

11. Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego 95

12. Praktyki zawodowe 104


ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Error: Reference source not found

ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU 114

ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU Error: Reference source not found

1.PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO


Program nauczania dla zawodu technik agrobiznesu opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),

  • rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),

  • rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),

  • rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),

  • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),

  • rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),

  • rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

  • rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

  • rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

  • rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna