Dostawę odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych”Pobieranie 19.82 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar19.82 Kb.
ZOAG-240/16/10 Rzeszów, dnia 10.12.2010r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych” o wartości poniżej 193 000 EURO , numer sprawy ZOAG-240/16/10.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie nr 1
Dotyczy zapisu SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ rozdział VII punkt 4 na zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami i złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z obowiązującym prawem?

Uzasadnienie: Aktualnie obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) oraz  zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) dystrybutor i importer mający siedzibę na terytorium RP powiadamiają Prezesa Urzędu o wprowadzeniu wyrobu medycznego na terytorium R.  Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych nie jest już obowiązujący.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia punkt 4 lit. a) rozdziału VII SIWZ i otrzymuje on brzmienie:

„dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne  zgodnie z ustawą z dnia


20 maja 2010r. o Wyrobach Medycznych (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów).
Pytanie nr 2
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na odczynniki z następującymi terminami ważności:

  1. Zadanie 2 – minimum 7 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

  1. Zadanie 4 – minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

  1. Zadanie 6 – testy identyfikacyjne i lateksowe – minimum 4-7 miesięcy, Count-Tact – minimum 6 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

  1. Zadanie 10 – podłoża gotowe na płytkach z krwią min. 4-5 tygodni; pozostałe podłoża min. 6-8 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

  1. Zadanie 10 – podłoża sypkie i pozostałe odczynniki minimum 7 miesięcy?
   Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty  i system produkcji odczynników oferujemy terminy ważności  zgodnie z zaleceniami producenta

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3
Dotyczy zadania nr 6 poz 11: Czy w zadaniu 6 Zamawiający dopuści złożenie oferty w pozycji 11 VPA+VPB na odczynnik konfekcjonowany w opakowaniu 1x1 amp. i czy w związku z powyższym należy zwiększyć liczbę opakowań do 4 zaoferowanych opakowań, by w pełni pokryć wymagane zapotrzebowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Należy zwiększyć liczbę opakowań do 4.
Pytanie nr 4
Dotyczy zadania nr 6 poz 26: Czy w zadaniu 6 w pozycji 26 Rapid ATB E 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie tej pozycji produktem rapid ATB UR - jest to produkt o tych samych właściwościach, gdyż producent zaprzestał produkcji wymaganego odczynnika?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5
Dotyczy zadania nr 6 poz 28: Czy w zadaniu 6 w pozycji 28 ATB Strep5 Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynnik konfekcjonowany po 25 sztuk w opakowaniu i wycenę 1 opakowania, które w pełni pokryje wymagane zapotrzebowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 6
Dotyczy zadania nr 6 poz 30: Czy w zadaniu 6 w pozycji 30 ATB Enteroc 5 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu ATB Strep EU, gdyż ten test umożliwia oznaczenia łącznie dla testów ATB Strep oraz ATB Enteroc?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 7
Dotyczy zadania nr 6: Czy w zadaniu 6 Zamawiający odstąpi od wymogu podania daty produkcji oferowanych odczynników?

Uzasadnienie: dla Zamawiającego istotną informacją jest data przydatności danego produktu do użytku. Po tym okresie produkt nie powinien być używany.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 8
Dotyczy zadania nr 10: Czy w zadaniu 10 Zamawiający odstąpi od wymogu podania daty rozlania dot. podłoży na płytkach?

Uzasadnienie: Na płytce i na opakowaniu oferowanych produktów znajduje się data ważności  – co jest istotne dla Zamawiającego oraz godzina rozlania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9
Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów projektu umowy na następujący §4 ust. 1 c) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego pozostałego do realizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 10
Dotyczy zadania nr 10 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści inaczej konfekcjonowany zestaw zawierający w opakowaniu 20szt. torebek i 20 szt. saszetek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 11
Dotyczy zadania nr 10 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści inne konfekcjonowanie czyli po 20 szt. w opakowaniu jeśli oferent spełni oczekiwania Zamawiającego co do całkowitej ilości saszetek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 12
Dotyczy zadania nr 10 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści produkt inaczej konfekcjonowany czyli opakowanie zawierające fiolkę 20ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 13
Dotyczy zadania nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówień cząstkowych z 48 godzin do 72 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 14
Dotyczy zadania nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników w pilnych przypadkach w sobotę do końca dnia? Większość Wykonawców dostarcza swoje produkty przy pomocy firm kurierskich dlatego godzina 1500 to minimalny czas potrzebny na dostarczenie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 15
Dotyczy zadania nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu probówek do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach w opakowaniu zawierającym 64 fiolki i zaoferowanie 5 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 16
Dotyczy zadania nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tellurynu potasu 3,5% w probówkach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17
Dotyczy zadania nr 10. poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 21 podłoża z 6 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18
Dotyczy zadania nr 10. poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 20 podłoża z 10 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna