Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowegoPobieranie 0.66 Mb.
Strona3/7
Data01.05.2016
Rozmiar0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.


1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.


1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

1.1.wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

1.2.może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w ofercie :

2.1.oczywiste omyłki pisarskie ,

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

2.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty


  • niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.jest niezgodna z ustawą;

3.2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3.3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

3.6.zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3.7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

3.8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

4.1.wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy ,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby

i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację.

4.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena brutto oferty 100 %


Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość punktów -100.


Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto = najniższa wartość brutto x 100wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.


6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w kryteriach określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

7. Informacje o których mowa w pkt.4 zostaną także zamieszczone na stronie internetowej

zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu publicznie dostępnym

w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności

wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ .

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


  1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów określa załącznik nr 20, 21 do SIWZ – wzory umów .

  2. Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna