Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowegoPobieranie 0.66 Mb.
Strona4/7
Data01.05.2016
Rozmiar0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją na tej stronie.

  3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający przed upływem składania ofert może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie.

  4. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w zależności od kwoty określonej w art.11 ust 8 PZP w BZP lub DUUE.

  5. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  6. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

11. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:


 1. przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-16)

 2. wzór oświadczeń (załącznik nr 17)

 3. wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 18)

 4. wzór oferty (załącznik nr 19),

 5. wzór umowy (załącznik nr 20,21).Za t w i e r d z i ł:
Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 03-08-2009 rZałącznik Nr 1
1. Zestawienie asortymentowo- ilościowe do badań z zakresu hemostazyLp.

Nazwa badanego parametru

Ilość badań / 24 miesiące

1.

PT / INR

56 000

2.

APTT

54 000

3.

Fibrynogen

8000

4.

TT

600

5.

D- Dimer ilościowo

12000

6.

Antytrombina III

2400

7.

Aktywność anty-Factor Xa

800

8.

Czynnik VIII

200

9.

Antykoagulant toczniowy

200

10.

Białko C

200

11.

Oporność na aktywowane białko C

200

Uwaga : Do wyżej wymienionych ilości badań należy doliczyć kontrole i klalibratory .

Za niedoszacowanie ilości kontroli i klalibratorów do ilości oznaczeń odpowiada firma oferująca.

Wymagania dotyczące oferowanych odczynników :

 1. Tromboplastyna ludzka lub rekombinowana o czułości zbliżonej do 1. Odczynnik do oznaczania PT trwały po otwarciu opakowania co najmniej 10 dni w temperaturze lodówki

 2. Odczynnik do D-dimerów zapewniający trwałość po rekonstytucji przez co najmniej 14 dni w temperaturze lodówki

 3. Odczynnik do APTT gotowy do użycia. Trwałość minimum 2 tygodnie po otwarciu w temperaturze lodówki

 4. Odczynnik do oznaczania antykoagulantu toczniowego zawierający rozcieńczony jad żmii Russela

 5. Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika

 6. Termin ważności wszystkich dostarczanych odczynników, materiałów kontrolnych i standardów nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego

 7. Kalibratory, osocza kontrolne ( patologiczne i normalne ) mianowane – powinny pochodzić od tego samego producenta, od którego pochodzą osocza substratowe do oznaczania aktywności czynników krzepnięcia

 8. Kontrola wewnętrzna przy zastosowaniu materiału kontrolnego Oferenta dla: PT, APTT, Fibrynogen, czas trombinowy TT, D- Dimery, AT- III- poziom N i P 7 razy w tygodniu, naprzemiennie N i P, w tym 2 razy w tygodniu równoległe oznaczenia

N i P, dla parametrów ujętych w pkt.7 do 11 jeden raz w tygodniu, naprzemiennie

N i P ( dotyczy analizatora podstawowego ) 1. Oferent zapewni możliwość co najmniej dwóch kolejnych dostaw tego samego

odczynnika o tym samym numerze serii
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna