Dostawa : odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowegoPobieranie 0.66 Mb.
Strona7/7
Data01.05.2016
Rozmiar0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

O Ś W I A D C Z E N I ADotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego , odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz testy do diagnostyki mikrobiologicznej do analizatorów firmy BioMerieux , podłoży krążków diagnostycznych ,odczynników dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
Nazwa firmy: ............................................................................................................
............................................................................................................
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:


  1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ................... .......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy


......................................................................................

pieczęć firmowa
załącznik nr 18 do SIWZ


znak sprawy P-8/ 59 /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego , odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz testy do diagnostyki mikrobiologicznej do analizatorów firmy BioMerieux , podłoży krążków diagnostycznych ,odczynników dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej
w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:


Lp.

Nazwa i adres
Zleceniodawcy


Opis /dostawy

Termin
wykonywania


Wartość
(w zł brutto)


............................., dnia ................... .......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy


załącznik nr 19 do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 59 / 09

OFERTA


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę „odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego , odczynników do badań z zakresu hemostazy z dzierżawą analizatora podstawowego i rezerwowego odczynników do wykonywania badań immunohematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz testy do diagnostyki mikrobiologicznej do analizatorów firmy BioMerieux , podłoży krążków diagnostycznych ,odczynników dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie

objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na

podstawie przedmiotu zamówienia (załączników Nr 1- 16 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Załącznik Nr 1 .............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 2 .............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

.............................. zł brutto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

Załącznik Nr 3 .............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 4 .............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 5.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 6.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 7.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 8.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 9.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)


Załącznik Nr 10.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 11.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 12.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 13.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 14.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 15.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

Załącznik Nr 16.............................. zł netto (słownie: ......................................................

………………………………………………………………………………….)

...............................zł brutto (słownie: .....................................................

…………………………………………………………………………………..)

2. Warunki gwarancji :

a) dla odczynników , kalibratorów ,materiałów kontrolnych, testów , podłóż ,krążków diagnostycznych , zawiesin zgodnie z terminem przydatności uwidocznionym na opakowaniu, jednak nie krótszym niż 6 m-cy od dnia dostawy,

b) dla krwinek wzorcowych termin ważności min. 4 tygodnie od daty dostawy,

c) dla materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych , surowic , odczynników monoklonalnych

........ m-cy od dnia dostawy ( minimum 12 miesięcy)

d) dla analizatorów -pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w trwania umowy .W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie - dotyczy Załącznika Nr 1,2, .Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny. Autoryzowany serwis na terenie kraju.

3.Płatności przelewem jak niżej:

a) za odczynniki i pozostały asortyment przelewem w terminie ................. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (minimum 30 dni)

b) czynszu dzierżawnego następować będą po miesiącu w którym zostanie wykonana usługa do 25 dnia każdego miesiąca przy czym faktura winna być wystawiona najpóźniej do 5 każdego miesiąca.

4.Oferowany termin wykonania zamówienia do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Oferowany termin dostawy odczynników i pozostałego asortymentu do ............ dni (maksimum 4 dni) od zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego , dostawy krwinek wzorcowych według załączonego do oferty przez Wykonawcę harmonogramu dostaw.

6. Oferowany termin dostawy , instalacji i uruchomienia analizatorów do ....... dni ( maksimum 14 dni od dnia zawarcia umowy)- dotyczy załączników Nr 1,2.

7. Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z potwierdzonym sprawdzianem kompetencji .

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9.Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość

Załącznik nr 20 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 59 /09

UMOWA – WZÓR Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P- 8/ /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:
Dyrektor ...............................................................
a firmą............................................................................................................................................ NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działają:


1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż odczynników określonych w Załącznikach Nr 1 – 16 do niniejszej umowy.§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ..................................

............................................................złotych .................).

2.Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.§3

1. W trakcie trwania umowy ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki

podatku VAT.

2. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.§4.
Płatności: przelewem po dostawie w terminie do ............. dni( minimum 30 dni ) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.§6.

1. Dostawy przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

(max. 4 dni ) licząc od dnia złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia przez upoważnionego pracownika zaopatrzenia , dostawy krwinek wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw .

2. Dostawy przedmiotu określonego w załącznikach Nr 1 -16 odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty na podstawie , których oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania oraz karty charakterystyk .

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5. Za niedoszacowanie ilości , odczynników kalibratorów materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych ilości oznaczeń określonych w Załącznikach Nr 1,2 odpowiada Wykonawca.

§7.

1.Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.§8.

Wykonawca udziela następujących gwarancji :

- dla odczynników , materiałów kontrolnych, testów , podłóż , krążków diagnostycznych , zawiesin zgodnie z terminem przydatności uwidocznionym na opakowaniu, jednak nie krótszym niż 6 m-cy od dnia dostawy,

- termin ważności krwinek wzorcowych min. 4 tygodnie od daty dostawy  • dla materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych ........ m-cy od dnia dostawy ( minimum 12 miesięcy),

- dla aparatów pracujących w Zakładzie Mikrobiologii firmy BioMerieux : analizatorów do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości VITEK , ATB – Expresion , mini API ; aparatu do posiewu krwi , płynu mózgowo – rdzeniowego i innych płynów ustrojowych Bact – Alert ; analizatora immunologicznego do serodiagnostyki chorób zakaźnych VIDAS oraz analizatora mini VIDAS:

-pełną gwarancję obejmującą cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta w trwania umowy ) .

- w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

- czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny.

- autoryzowany serwis na terenie kraju.

§9.

Wykonawca na czas trwania umowy na odczynniki, podłoża bakteriologiczne i testy immunologiczne Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy zainstaluje w Zakładzie Mikrobiologii sieć informatyczną łączącą wszystkie aparaty firmy BioMerieux będące własnością szpitala zawierającą : oprogramowanie , serwer , 3 stacje robocze , drukarkę laserową , czytniki kodów kreskowych oraz wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny obejmujący cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych (wg zaleceń producenta ) w czasie trwania umowy. Ponadto przeprowadzi szkolenie personelu medycznego w zakresie użytkowania w/w sprzętu dotyczy załącznika Nr 4.§10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący przedmiot niniejszej umowy.§11.

1.Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

3.Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 10 i § 12.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.§12.
1.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.Umowa może ulec również rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia umowy dzierżawy analizatora ( Umowa Nr P-8/ /09) dotyczy Załącznika Nr 1,2 .§13.

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy licząc od daty jej zawarcia ;§14.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.§15.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.§16.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym

dla każdej ze stron.
W Y K O N A W C A: Z A M A W I A J A C Y

Załącznik nr 21 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 59 /09

UMOWA DZIERŻAWY– WZÓR Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P- 8/ /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Dzierżawcą”, w imieniu którego działa:


Dyrektor ...............................................................

a firmą.................................................................................................................................................. NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wydzierżawiającym”, w imieniu której działają:
1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................


§1.

1.Przedmiotem umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego –art. 39 PZP jest dzierżawa analizatorów dotyczy załączników Nr 1,2

2.Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać z dniem ……………. Dzierżawcy do użytkowania i pobierania pożytków analizatorów ..................... zwanymi dalej urządzeniami.

3.Przekazanie urządzeń nastąpi obustronnie podpisanym protokółem zdawczo-odbiorczym wraz z instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczną w języku polskim , założenie paszportów technicznych .

4. Wydzierżawiający przeprowadzi szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonych analizatorów personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji.

§ 2.


Wydzierżawiający na swój koszt:

- w terminie do …… dni od zawarcia umowy dostarczy urządzenia i zainstaluje oraz skalibruje dotyczy Załączników Nr 1,2 ,

- podłączy na własny koszt analizator do istniejącej Laboratoryjnej sieci informacyjnej LSI PSM do tyczy Załączników Nr 1,2.

§ 3.


Dzierżawca zobowiązuje się do użytkowania Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

§ 4.


Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć Urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

§ 5.


Na czas trwania umowy Wydzierżawiający ceduje na rzecz Dzierżawcy prawa i obowiązku właściciela wynikające z gwarancji.

§6.


Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy analizatora zapewnia następujące warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego :

-pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w trwania umowy dzierżawy ;

- w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , dostawca podstawi analizator zastępczy .

- w przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie - dotyczy Załącznika Nr 1,2- czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny;

- autoryzowany serwis na terenie kraju.

§ 7.

1.Strony ustalają wysokość czynszu w czasie trwania umowy na kwotę .............. zł (słownie: ..........) miesięcznie powiększoną o podatek VAT w wysokości ............. %2.Wartość brutto umowy dzierżawy wynosi ..................zł (słownie: ............................................)

3.Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi po miesiącu w którym została wykonana usługa

przelewem w terminie do 25 dnia każdego miesiąca z konta Zamawiającego ……………………………………………………………………………………………………………1 na konto uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT, przy czym faktura winna być wystawiona najpóźniej do 5 każdego miesiąca.

§ 8.


Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego udostępniać urządzenia do

użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.

§ 9.

Wydzierżawiający ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.§ 10.

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego

okresu wypowiedzenia.

§ 11.


Wydzierżawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wykorzystania Urządzenia przez dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i

przeznaczeniem

b) oddania Urządzenia bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub

poddzierżawiania ich.

§ 12.


Po zakończeniu Umowy Dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Urządzenie w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 13.


Umowa zostaje zawarta nie dłużej niż na okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 14.


Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej i nie mogą naruszać zasad wynikających z art. 145 PZP pod rygorem jej nieważności.

§ 15.


Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają

przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§16

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniudrogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§17


Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron.


WYDZIERZAWIAJACY DZIERŻAWCA1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna