Dostawa odczynnikóW, testów laboratoryjnych, leków oraz materiałÓw weterynaryjnych dla kpw gdynia na 2015 rok z podziałem na 8 częściPobieranie 39.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar39.55 Kb.
ZMIANA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY nr 1
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: którego przedmiotem jest:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW LABORATORYJNYCH, LEKÓW ORAZ MATERIAŁÓW WETERYNARYJNYCH DLA KPW GDYNIA NA 2015 rok z podziałem

na 8 części.

Zamawiający: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia


w dniu: 14.05.2015 r. dokonał zmiany zaproszenia.

Lp.

Nr pkt


Treść dotychczasowa

Nowa treść

1.

pkt 7 ppkt. 8 do Zaproszenia do złożenia oferty
Oferty należy przesłać do dnia 18.05.2015 r. godz. 12.00


Oferty należy przesłać do dnia 21.05.2015 r. godz. 12.00


2.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty

Cz. II

Poz. nr 12

Bulion z acetamidem, zgodnie z PN-EN ISO 16266, skład: dwuwodorofosforan potasu 1,0 g, siarczan magnezu 0,2g, acetamid 2,0g, chlorek sodu 0,2g, molibdenian sodu 0,5g, siarczan żelaza siedmiowodny 0,05g,granulat, 500 g, instrukcja, certyfikat jakości.

Usunięto poz. nr 12

3.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty

Cz. III


Dodano poz. nr 6

Bulion z acetamidem, zgodnie z PN-EN ISO 16266, skład: dwuwodorofosforan potasu 1,0 g, siarczan magnezu 0,2g, acetamid 2,0g, chlorek sodu 0,2g, molibdenian sodu 0,5g, siarczan żelaza siedmiowodny 0,05g,granulat, 500 g, instrukcja, certyfikat jakości.

4.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty

Cz. III

poz. 2

Agar odżywczy zgodnie z PN-EN ISO 16266, skład: pepton 5 g, ekstrakt mięsny 1 g, ekstrakt drożdżowy 2 g, chlorek sodu 5 g, granulat, 500 g, instrukcja, certyfikat jakości

Agar odżywczy zgodnie z PN-EN ISO 16266, skład: pepton 5 g, ekstrakt mięsny 1 g, ekstrakt drożdżowy 2 g, chlorek sodu 5 g, 500 g, instrukcja, certyfikat jakości

5.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz

oferty

Cz. III

poz. 3


Agar odżywczy zgodnie z PN-EN ISO 9308, skład: ekstrakt mięsny 1,0 g, pepton 1,0g chlorek sodu 5,0 g agar 15,0-18,0 g, granulat, 500 g, instrukcja, certyfikat jakości,

Agar odżywczy zgodnie z PN-EN ISO 9308, skład: ekstrakt mięsny 1,0 g, pepton 1,0g chlorek sodu 5,0 g agar 15,0-18,0 g, 500 g, instrukcja, certyfikat jakości,

6.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty


Cz. III


poz. 4

Woda peptonowa z laktozą zgodnie z PN-EN ISO 9308, skład: pepton 10,0 g, chlorek sodu 5,0 g, laktoza 10,0 g czerwień fenolowa ( 0,4%(m/m)) roztwór wodny 2,5 g( lub wskaźnik Andrade), granulat, 500 g, instrukcja, certyfikat jakości

Woda peptonowa z laktozą zgodnie z PN-EN ISO 9308, skład: pepton 10,0 g, chlorek sodu 5,0 g, laktoza 10,0 g czerwień fenolowa ( 0,4%(m/m)) roztwór wodny 2,5 g( lub wskaźnik Andrade), 500 g, instrukcja, certyfikat jakości

7.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz ofertyCz. III

poz. 5

Woda tryptonowa zgodnie z PN-EN ISO 9308,skład: pepton tryptone 20,0 g, chlorek sodu 5,0 g, granulat, 500 g, instrukcja,certyfikat jakości.

Woda tryptonowa zgodnie z PN-EN ISO 9308,skład: pepton tryptone 20,0 g, chlorek sodu 5,0 g, 500 g, instrukcja,certyfikat jakości.

8.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty

Cz. VI

poz. 1

Rhodococcus equi ATCC 6939, szczep wzorcowy, pasaż 4, certyfikat jakości

Rhodococcus equi ATCC 6939, szczep wzorcowy, pasaż 4 lub pasaż 1 , certyfikat jakości

9.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty

Cz. VI

poz. 2

Listeria ivanovi ATCC 19119, szczep wzorcowy, pasaż 4, certyfikat jakości

Listeria ivanovi ATCC 19119, szczep wzorcowy, , pasaż 4 lub pasaż 1, certyfikat jakości

10.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty

Cz. VI

poz. 3

Clostridium perfringens ATCC13124, szczep wzorcowy, pasaż 4, certyfikat jakości

Clostridium perfringens ATCC13124, szczep wzorcowy, , pasaż 4 lub pasaż 1, certyfikat jakości

11.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty

Cz. VI

poz. 4

Listeria monocytogenes ATCC 35152, szczep wzorcowy, pasaż 4, certyfikat jakości

Listeria monocytogenes ATCC 35152, szczep wzorcowy, , pasaż 4 lub pasaż 1, certyfikat jakości

12.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty

Cz. VI

poz. 5

Listeria innoccua s ATCC 33090, szczep wzorcowy, pasaż 4, certyfikat jakości

Listeria innoccua s ATCC 33090, szczep wzorcowy, , pasaż 4 lub pasaż 1, certyfikat jakości

13.

Zaproszenie Punkt 11.1

Dodaje się podpunkt 1a)

Dotyczy tylko Części I:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy dla wszystkich wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia produktów:

- przetłumaczone na język polski certyfikaty CE/deklaracje zgodności.

- świadectwo jakości, świadectwo dopuszczenia do obrotu lub świadectwo dopuszczenia do stosowania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dziennik Ustaw nr 107 z dnia 17 czerwca 2010r, poz. 679)

- karty charakterystyki w języku polskim

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski

W przypadku nie dostarczenia powyższych dokumentów przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż wykonawca uchylił się od podpisania umowy.


14.

Zał. nr 2 do Zaproszenia Istotne postanowienia umowy

§ 5


pkt. 5

dotyczy części II-VIII

Warunkiem przyjęcia dostawy jest dostarczenie wraz z asortymentem, dokumentów oraz certyfikatów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 pkt.1, w przypadku nie dostarczenia wraz z dostawą, wymaganych w załączniku nr 1 do umowy, certyfikatów oraz dokumentów dotyczących zamawianego asortymentu.

Warunkiem przyjęcia dostawy jest dostarczenie wraz z asortymentem, dokumentów oraz certyfikatów, o których mowa w §4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 pkt.1, w przypadku nie dostarczenia wraz z dostawą, wymaganych w §4, certyfikatów oraz dokumentów dotyczących zamawianego asortymentu.

15.

Zał. nr 2 do Zaproszenia Istotne postanowienia umowy

dotyczy tylko Części I


Zamawiający dokonał modyfikacji treści istotnych postanowień umowy - dotyczy tylko Części I
(nową treść istotnych postanowień umowy dla Części I zamieszczono w osobnym pliku)

16.

Zał. nr 1do Zaproszenia –formularz oferty

Cz. V poz. 7

Oridermel do leczenia ucha zewnętrznego u psów lub równoważny - 60 ml.

Oridermel do leczenia ucha zewnętrznego u psów lub równoważny opakowania 30g. ……………………………….


Wykonawca ma obowiązek dokonać zmian w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do Zaproszenia lub pobrać ze stany Zamawiającego nowy formularz ofertowy uwzgledniający dokonane zmiany.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna