Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia I kompetencji w regionachPobieranie 276.19 Kb.
Strona1/2
Data09.05.2016
Rozmiar276.19 Kb.
  1   2Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Płock , luty 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
ROZDZIAŁ I
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina – Miasto Płock

Zespół Szkół Technicznych w Płocku

ul. Kilińskiego 4, 09-400 Płock

REGON: 142712064

NIP 774 318-27-75

e-mail: administracja51@go2.pl.

tel. 0-24 364 27 30; fax. 0-24 364 27 31

godziny pracy : od poniedziałku do piątku – 7.30 – 15.30,

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U z 2013, poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”.


ROZDZIAŁ III
INFORMACJE OGÓLNE


 1. Zgodnie z art. 39 ustawy Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu

nieograniczonego na:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych:
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
 1. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca w ofercie

wskazuje część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana Zamawiający będzie

żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej

współpracę tych Wykonawców.


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty /.

Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy – Prawo zamówień publicznychROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
  • 30200000-1 Urządzenia komputerowe
  • 30232100-5 Drukarki i plotery 1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II.


ROZDZIAŁ V
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
ROZDZIAŁ VI
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW


 1. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których

mowa w art. 22 ust.1 ustawy tj. dotyczące:


 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;


 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;


1.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
 1. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
 1. warunek określony w pkt 1.1 ppkt 1) musi spełniać każdy z Partnerów składających ofertę wspólną,,
 1. warunek określony w pkt 1.1 ppkt 3) musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów,
 1. warunek określony w pkt 1.2 musi spełniać każdy Partner składający ofertę wspólną
  1. Ocena spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w

oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach /wg. rozdziału VII /, zgodnie z

formułą „spełnia/nie spełnia”.


ROZDZIAŁ VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY


 1. Oświadczenia i dokumenty wykazujące spełnianie warunków udziału w

postępowaniu.


 1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22

ust 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia w ofercie następujących dokumentów:


 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - w trybie

art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
II. Oświadczenia i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania.


 1. W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia w ofercie następujących dokumentów:
 1. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - w trybie art. 24 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku osób fizycznych – tylko oświadczenie z ppkt 1- Załącznik nr 3 do SIWZ).

* Dokument, o którym mowa powyżej może być złożony w formie, o której mowa w art. 4 ust. 4 aa ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 Nr 168, poz. 1186 ze zm.)
 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt. 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 3), zastępuj się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – z terminem wystawienia odpowiednim dla tego dokumentu.

.

 1. Oferta wspólna
   1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
   1. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać następujące wymagania:
    1. oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy składają wszyscy partnerzy podpisując się na jednym formularzu lub pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich; w nagłówku oświadczenia należy wpisać nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp.
    1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24. ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno.
    1. każdy z Partnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale VII podrozdział II pkt 1
    1. Informację o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno.
 1. Inne dokumenty
      1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ
      1. Specyfikację techniczną proponowanego sprzętu oraz oprogramowania
      1. Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
      1. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ.


* Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej


      1. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi /patrz Rozdział III pkt 9/.

 1. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.
 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 1 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
       • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
       • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
       • charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
       • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 1. Forma dokumentów
  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 ust. 1 jest składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
  1. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
  1. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jest składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
  1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja /oświadczenie/ o tym, że nie należy do grupy kapitałowej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
  1. Pozostałe oświadczenia i dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.


ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW


 1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Zapytania do SIWZ mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej lub faksem.

Zamawiający nie dopuszcza składania zapytań do SIWZ w formie elektronicznej.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.
 1. Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy zastrzeżona jest forma pisemna.


 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak

nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.


 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 1. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.
 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.zstplock.pl


 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz

zamieści ją na stronie internetowej www.zstplock.pl


 1. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na

stronie internetowej www.zstplock.pl


 1. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

w zakresie przedmiotu zamówienia:


- Aleksander Zalewski tel. 607424548 w godzinach pracy od 7.30 do15.30,
w zakresie spraw formalnych
- Henryka Olszewska tel. 24 364-27-41 w godzinach pracy od 7.30 do15.30,
ROZDZIAŁ IX
WADIUM
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ X
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


 1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty - Załącznik Nr 1 do

SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.


 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1pkt. 1 ustawy.
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do

reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej

cenie oferty.


 1. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno ponumerowane , począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty 1. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
 1. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.


 1. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana

na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia :
Oferta na: Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.:

Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”


Nie otwierać przed dniem 28.02. 2014 r. godz.09:00
Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby

Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
 1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

wycofaniu.

Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych

zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio

oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.


 1. Forma dokumentów – zgodnie z Rozdziałem VII podrozdział VI.
 1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

muszą być oznaczone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz.U. Z 2003r. Nr 153 poz.1503)” i dołączone do oferty. Informacje, o których

mowa, winny być oddzielnie i trwale spięte.
ROZDZIAŁ XII
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock Sekretariat do dnia 28.02. 2014 r. do godz. 08:30
 1. Otwarcie ofert nastąpi 28.02. 2014 r. o godz. 09.00 w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock Gabinet Dyrektora.
 1. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy

otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego

pisemny wniosek oraz zamieści na stronie internetowej.
 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.


 1. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, zawartych w ofertach.


 1. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY


 1. Cena ofertowa jest jednostkową ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźnik

inflacji oraz wszystkie prace niezbędne do prawidłowego, zgodnego z obowiązującym

prawem i wiedzą zrealizowania zamówienia.
 1. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianie, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
 1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 1. Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać opusty, jakie Wykonawca oferuje.
 1. Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,


2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,


3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian

w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.
ROZDZIAŁ XIV
KRYTERIA OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium cena.
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.


ROZDZIAŁ XV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 1. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z

art. 94 ustawy Pzp w terminie:

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2

ustawy Prawo zamówień publicznych (faxem , e-mailem) albo nie krótszym niż 10 dni -

jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób.


 1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli:

– w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta,

– w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie

wykluczono żadnego wykonawcy.
 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we

wzorze umowy – Dział III.


 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian w niej przewidzianych.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.


 1. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
ROZDZIAŁ XVI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


ROZDZIAŁ XVII
POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.


ROZDZIAŁ XVIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.


ROZDZIAŁ XIX
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW


Załącznik Nr 1 – Formularz oferty.
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy.
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - w trybie art. 24

ust. 1 ustawy


Załącznik Nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
D Y R E K T O R

Zespołu Szkół Technicznych w Płocku


mgr inż. Dariusz Tyburski
ZATWIERDZIŁ: ........................................................

Załącznik Nr 1

O F E R T A


Przedmiot przetarguDostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zamawiający

Gmina-Miasto Płock

Zespół Szkół Technicznych w Płocku

ul. Kilińskiego 4 09-400 Płock

Wykonawca

(nazwa, adres, e-mail)
Wartość netto

Słownie

Wartość bruttosłownie

…………………………………

………………………….…………………………………

…………………………………

………………………….………………………………….

Gwarancja


24 miesiące

Termin realizacji
14 dni od dnia podpisania umowy

Termin związania ofertą

30 dni

Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy

na podstawie odpowiednich dokumentów

…………………………………..

…………………………………

...............................................................

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )
Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia (Dział II), dla zadania pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.


 1. Oświadczamy , że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory umów

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do

zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego .


 1. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.


 1. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu zamówienia:*

a) ................................................................................................................

b) ................................................................................................................
 1. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na

poniższy adres:

….............................................................................................................................

...............................................................................................................................

e – mail …..................................................
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są :

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

4. ...............................................................................................................

5. ...............................................................................................................

6. ...............................................................................................................
 1. Oferta zawiera ......... stron ponumerowanych od nr ........ do nr ..........

Dnia .................................. ...............................................................( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )


* Jeśli wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje "nie dotyczy"/.

Niewypełnienie będzie oznaczało, iż Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.Załącznik do formularza ofertowego 1. ZESTAW KOMPUTEROWY NR 1 – 26 SZTUK

PRODUCENT


MODEL I SYMBOLII. ZESTAW KOMPUTEROWY NR 2 – 1 SZTUKA


PRODUCENT


MODEL I SYMBOLIII. PLOTER – 1 SZTUKA


PRODUCENT


MODEL I SYMBOLIV. TABLET GRAFICZNY – 13 SZTUKPRODUCENT


MODEL I SYMBOLV. TELEWIZOR – 1 SZTUKA


PRODUCENT


MODEL I SYMBOLVI. DRUKARKA – 1 SZTUKA


PRODUCENT


MODEL I SYMBOLVII. PROJEKTOR Z UCHWYTEM – 1 SZTUKA


PRODUCENT


MODEL I SYMBOL


Data:...............................


.........................................................

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej


Załącznik Nr 2


OŚWIADCZENIE

w trybie art. 22 ust. 1 - ustawy Prawo zamówień publicznych
________________________________________________________________________________
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................................

Numer tel./ fax, e-mail ...........................................................................................................................

________________________________________________________________________________

Przystępując do przetargu nieograniczonego na:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oświadczam, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z

art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

,

Data: .......................................................................................................

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )

Załącznik Nr 3OŚWIADCZENIE

w trybie art. 24 ust. 1 - ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................................

Numer tel./ fax, e-mail ............................................................................................................................

________________________________________________________________________________
Przystępując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oświadczam , że brak jest podstaw , o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data: ..................................

.....................................................................

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24. ust. 1 ustawy w przypadku oferty przedstawionej przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej składa każdy z Partnerów oddzielnie lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno


Załącznik Nr 4INFORMACJA WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

na podstawie art. 26 ust. 2 d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5

ustawy Prawo zamówień publicznych

________________________________________________________________________________


Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................................

Numer tel./ fax , e-mail ............................................................................................................................

________________________________________________________________________________


Przystępując do przetargu nieograniczonego na:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oświadczam, iż nie przynależę do grupy kapitałowej.
Data: ..................................

.....................................................................( podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

* Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe, oraz posiadać wszelkie

certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację techniczną proponowanego sprzętu
3. Wszelkie akcesoria i peryferia typu klawiatura i myszka muszą wliczać się do zestawu i nie mogą

stanowić odrębnej pozycji na fakturze.

 1. ZESTAW KOMPUTEROWY NR 1 – 26 SZTUK

 1. Procesor

Cechy produktu:


Taktowanie
Częstotliwość maksymalna Turbo [GHz]

3.9
Procesor
Ilość rdzeni

4
Ilość wątków

8
Informacje techniczne
Stepping

C0
Częstotliwość taktowania procesora [GHz]

3.5
Zintegrowany układ graficzny

tak
Odblokowany mnożnik

tak
Pamięć podręczna L1

4 x 32 KB (Dane), 4 x 32 KB (Instrukcje)
Pamięć podręczna L2

4 x 256 KB
Pamięć podręczna L3

8 MB
Architektura [bit]

64
Proces technologiczny [nm]

22
Inne
TDP [W]

84
Dodatkowe cechy

Zintegrowany kontroler pamięci

Wynik testu PassMark CPU Mark - co najmniej 10,395


 1. Płyta główna – kompatybilna z procesorem

Cechy produktu:


Fizyczne

Standard płyty

ATX

Techniczne

Maksymalna ilość procesorów

1

Kontroler RAID

RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Zastosowane technologie

Advanced Host Controller Interface, Clear Video HD, l InTru 3D, Quick Sync Video, Intel Smart Response, NCQ, RAID, XFast LAN, XFast RAM, XFast USB

Inne

APP Charger, Hot Plug, Hybrid Booster

Pamięć

Typ

DDR3

Ilość slotów

4

Częstotliwości pracy [MHz]

1066, 1333, 1600

Maksymalna ilość pamięci [GB]

32

Architektura wielokanałowa

Dual-Chanel

Grafika

Zintegrowana karta graficzna

Zależna od procesora

Chipset

Zależny od procesora

Pojemność pamięci

Współdzielona z pamięci RAM

Inne

Obsługa Pixel Shader 5.0; DirectX 11.1, Pamięc współdzielona do 1792MB, Wsparcie HDMI 4K o maksymalnej rozdzielczości 4096x2304 pikseli, Wsparcie potrójny monitor

Dźwięk

Kanały audio

7.1

Zewnętrzne porty audio

Głośnik centralny/niskotonowy, Głośnik przedni, Głośnik tylny, Mikrofonowe, Optyczne, Wejście liniowe

Zastosowane technologie

DTS Connect

Inne

Wsparcie Premium Blu-ray, Wsparcie Purity Soun

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa

10/100/1000

Złącza

Gniazda rozszerzeń

1x PCI Express 2.0 x16 (x4), 1x PCI Express 3.0 x16, 2x PCI Express 2.0 x1, 3x PCI

Złącza napędów

6x SATA III

Złącza wewnętrzne

2x USB 2.0 (umożliwiają wyprowadzenie 4 portów USB2.0), 2x wentylator CPU, 3x wentylator obudowy, ATX 24P, ATX12V 8P, IR, Port COM, Power LED, USB 3.0 (umożliwia wyprowadzenie 2 portów USB3.0), Wentylator zasilacza, Złącza audio przedniego panelu

Panel tylny

1x D-Sub (VGA), 1x DVI-D, 1x Fatal1ty Mouse Port, 1x PS/2 (klawiatura/mysz), 1x RJ-45, 1x S/PDIF Optyczne, 2x HDMI, 3x USB 2.0, 4x USB 3.0, 5x wyjście audio

Łączenie kart

CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX
 1. Karta graficzna

Cechy produktu:


TechniczneIlość pamięci RAM

2 GB
Rodzaj pamięci RAM

GDDR5
Taktowanie pamięci [MHz]

6008
Taktowanie rdzenia [MHz]

980
Szyna danych [bit]

192
Typ złącza

PCI-Express 3.0 x16
Łączenie kart

2-Way SLI, SLI
Rozdzielczość

2560x1600
Chłodzenie

2x wentylator, Radiator
Zastosowane technologie

3D Surround, 3D Vision, Adaptive V-Sync, CUDA, NVIDIA GPU Boost, PhysX
Inne

Taktowanie rdzenia w trybie Boost 1033 MHz (tryb Silent mode), Taktowanie rdzenia w trybie Gaming mode 1006 MHz (w trybie Boost 1072 MHz), Taktowanie rdzenia w trybie OC mode 1033 MHz (w trybie Boost 1098 MHz), Wymiary 260x126x34 mm
Charakterystyka

Obsługiwane standardy

DirectX 11.1, OpenGL 4.3


Złącza

DVI

DVI-D Dual Link, DVI-I Dual Link

HDMI

1x

Dodatkowe

DisplayPort

Zastosowane technologie

DisplayPort, DVI-D, DVI-I, HDCP, HDMI
Wynik testu PassMark CPU Mark - co najmniej 4,113.


 1. Pamięć RAM – 2x8 GB, pracująca w trybie Dual Channel, DDR3 1600MHz CL9
 1. Twardy dysk - 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB cache
 1. Napęd DVD-RW
 1. Obudowa, zasilacz (750 W) i system chłodzenia (inny niż box) – proporcjonalne do parametrów podzespołów i warunków ciągłej pracy z programami graficznymi
 1. Klawiatura i myszka – przewodowe (USB)
 1. Co najmniej 6 portów USB (2 panel przedni)
 1. System operacyjny - Microsoft OEM Win Pro 8.1 x64 PL
 1. Monitor: 24 cale, LCD, LED,

 • Nominalna rozdzielczość: 1920 x 1080,

 • Jasność - 250 cd/m2

 • Kontrast - 12000000 :1

 • Czas reakcji matrycy - 2 ms

 • Kąt widzenia w pionie - 160 Stopni

 • Kąt widzenia w poziomie - 170 Stopni

 • Ilość wyświetlanych kolorów - 16,7 mln

 • Gniazdo D-Sub - 1 szt.

 • Gniazdo DVI-D - 1 szt.

 • Wbudowany zasilacz

 • Kolor obudowy - Czarny


Sprzęt fabrycznie nowy powinien spełniać wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego obrotu i użytku oraz posiadać oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE.

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu (wraz z nazwą producenta i typem modelu) oraz wydruk ze strony internetowej wyniku testu PassMark CPU Mark procesora na dzień przygotowania oferty - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).


 1. ZESTAW KOMPUTEROWY NR 2 – 1 SZT.
 1. Procesor

Cechy produktu:

Taktowanie

Częstotliwość maksymalna Turbo [GHz]

3.9

Informacje podstawowe

Przeznaczenie

Komputer stacjonarnyProcesor

Ilość rdzeni

6

Ilość wątków

12

Informacje techniczne

Stepping

C0

Częstotliwość taktowania procesora [GHz]

3.4

Zintegrowany układ graficzny

Nie posiada

Mnożnik magistrali

x34

Odblokowany mnożnik

tak

Pamięć podręczna L1

6 x 32 KB (Dane), 6 x 32 KB (Instrukcje)

Pamięć podręczna L2

6 x 256 KB

Pamięć podręczna L3

12 MB

Architektura [bit]

64

Proces technologiczny [nm]

22

Inne

TDP [W]

130

Zastosowane technologie

Virtualization Technology, Enhanced SpeedStep, Execute Disable Bit, Turbo Boost 2.0, EM64T, Hyper Threading, VT-x Extended Page Tables, Thermal Monitor 2, Trusted Execution Technology, Nowe instrukcje AES, Secure Key, Identity Protection, l Anti-Theft

Dodatkowe cechy

Zintegrowany kontroler pamięci


Wynik testu PassMark CPU Mark – co najmniej 13,487


 1. Płyta główna – kompatybilna z procesorem
  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna