Dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich I ciastkarskich do Punktu Żywienia Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S. A.” Zp/14/2013Pobieranie 31.91 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.91 Kb.
Szczawno Zdrój, 31.07.2013r.
DO/Z/ / 2013


PPHU ADAR A. i D. Rajewscy Sp. j.

ul. Sportowa 9a, 58-305 Wałbrzych


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: przetargu:
Dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Punktu Żywienia

Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.”

ZP/14/2013
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze. zm.) zwanej dalej pzp, Zamawiający informuje:Liczba otrzymanych ofert: 3

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1.

Piekarnictwo – Ciastkarstwo

Agnieszka i Krzysztof Szpecht

ul. Sportowa 4, 58-520 Janowice Wielkie

2.

Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „Kajzerka”Żelazno 44a, 57-361 Żelazno

3.

PPHU ADAR A. i D. Rajewscy Sp. j.ul. Sportowa 9a, 58-305 Wałbrzych


Liczba Wykonawców wykluczonych: 2

Z postępowania zostali wykluczeni Wykonawcy:

1. Piekarnictwo – Ciastkarstwo

Agnieszka i Krzysztof Szpecht

ul. Sportowa 4, 58-520 Janowice Wielkie

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 pzp., gdyż nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
2. Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „Kajzerka”

Żelazno 44a, 57-361 Żelazno

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 pzp.,

gdyż nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Liczba ofert odrzuconych: 2

Zgodnie z art. 24 ust. 4 pzp. Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.Wybrano następującą ofertę:

numer oferty - 3

firma (nazwa) - PPHU ADAR A. i D. Rajewscy Sp. j.
adres - ul. Sportowa 9a, 58-305 Wałbrzych

cena wybranej oferty - 76 617,00 netto / 80 606,40 brutto


Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ (Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie została odrzucona). Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, tj.: cena 100 % określonych w SIWZ przez co w rankingu ofert uzyskała pierwsze miejsce z liczbą punktów 100,00.
Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

PLN

1

Piekarnictwo – Ciastkarstwo

Agnieszka i Krzysztof Szpecht

ul. Sportowa 4, 58-520 Janowice Wielkie


110 593,40

2

Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „Kajzerka”

Żelazno 44a, 57-361 Żelazno
87 815,20

3

PPHU ADAR A. i D. Rajewscy Sp. j.

ul. Sportowa 9a, 58-305 Wałbrzych


80 606,40Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Numer

oferty

Liczba punktów

w kryterium

100 % cena

Ilość otrzymanych punktów

1

Piekarnictwo – Ciastkarstwo

Agnieszka i Krzysztof Szpecht

ul. Sportowa 4, 58-520 Janowice Wielkie
Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona2

Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „Kajzerka”

Żelazno 44a, 57-361 Żelazno
Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona3

PPHU ADAR A. i D. Rajewscy Sp. j.

ul. Sportowa 9a, 58-305 Wałbrzych


100,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 94 ust.2 pkt 1 upzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta począwszy od dnia: ………..08.2013r.


Kierownik Zamawiającego

Sporządziła: Joanna Salus-Komorowska
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna