Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę sieci komputerowej w budynku nr. 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnia Sp zoz w Wałczu” Znak sprawy : 14/log/2011Pobieranie 31.52 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar31.52 Kb.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz, dnia 29.04.2011 r.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na „ Budowę sieci komputerowej w budynku nr.1

Szpitala Wojskowego z Przychodnia Sp ZOZ w Wałczu”

Znak sprawy : 14/log/2011
Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów w SIWZ.

Pytanie 1
Prosimy o doprecyzowanie sformułowania”dostawa i montaż urządzeń aktywnych[...] uruchumienie i konfiguracja”. Na czym polegać ma w/w konfiguracja?Uprzejmie proszę o podanie zakresu konfiguracji lub ilości roboczogodzin, które Zamawiający zakłada na konfigurację urządzeń.

Odpowiedź;

Konfiguracja ma obejmować podstawową konfigurację dostarczonych urządzeń, podział sieci na sieci wirtualne według wskazań Zamawiającego, ponadto mają zostać uruchomione i wdrożone funkcjonalności urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego postawionymi w SIWZ.np. wydzieleniu min. VLAN komputerów poszczególnych oddziałów tak, aby były widziane pewne usługi np internet, AD a nie były dostępne pozostałe zasoby sieciowe. Należy też możliwie wizualizować i odwzorować postać sieci szpitala tak aby zarządzając oprogramowaniem dołączonym do urządzeń aktywnych, można było w sposób efektywny określić położenie komputera oraz przeprowadzić diagnostykę. W miarę możliwości określić MAC karty sieciowej i powiązać z odpowiednim gniazdem sieciowym.

Konfiguracja i uruchomienie dostarczonych urządzeń musi zostać wykonane przez osobę posiadającą certyfikację producenta urządzeń minimum na poziomie specjalisty (certyfikat potwierdzający kompetencje musi zostać załączony do złożonej oferty).

Częścią uruchomienia musi być przeszkolenie pracownika wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania. Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez autoryzowany ośrodek szkoleniowy producenta dostarczonych urządzeń,

Koszt takiego szkolenia należy ująć w ofercie jako oddzielną pozycję w kosztorysie, w pozycji 6.

Pytanie 2

Jakich warunków serwisowych dla urządzeń aktywnych oczekuje Zamawiający?Prosimy o podanie typu serwisu, czasu reakcji na zgłoszenie usterki,reżimu naprawy lub wymiany oraz czy Zamawiający wymaga dostępu do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania i suportu technicznego.Odpowiedź;

Warunki Gwarancyjne

dla poz 1-10 dostawca zapewni 3-letnią gwarancję producenta świadczoną na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym; możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta na terenie Polski. Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania firmowego (firmware) urządzeń aktywnych bedących przedmiotem zamówienia.

Warunki Serwisowe

dla poz 1-10 Sprzęt będzie objęty 3 letnim serwisem typu Partner Works świadczonym przez autoryzowany kanał serwisowy producenta. Servis obejmuje podmianę sprzetu, dostęp do aktualizacji oprogramowania, oraz możliwość pomocy technicznej. Podmiana sprzętu nastęuje po uprzedniej weryfikacji i akceptacji konieczności wymiany sprzętu przez

inżyniera wsparcia technicznego. Jeżeli zgłoszenie takie zostanie zaakceptowane do godz. 15 dnia roboczego.


Pytanie 3

Urządzenia aktywne- Zamawiający w liście sprzętu wymienił oprogramowanie EPICenter 7.1 BRONZE-208 ase, natomiast w specyfikacji technicznej sprzetu widnieje oprogramowanie RidgeLinnnne 3.0, które z wymienionych oprogramowań zamawia Zamawiający?Odpowiedź;

Zamawiający wymaga oprogramowania RidgeLine 3.0 lub równoważnego współpracującego z oferowanymi urządzeniami sieciowymi.Pytanie 4

Czy wypełniony kosztorys inwestorski należy załączyć do składanej oferty?Odpowiedź;

Tak, pod rygorem nieważności oferty składanej przez oferenta.Pytanie 5

Czy Zamawiający przewiduje ograniczenia co do godzin prac budowlanych, elektrycznych, montażowych i konfiguracyjnych? Czy Wykonawca może wykonywać prace w nocy oraz w weekendy?Odpowiedź;

Zamawiający przewiduje ograniczenia, niemniej jednak będzie starał się w miarę możliwości udogodnić wykonywane prace.

Prace wykonywane w części administracji ograniczone będą od 7-14

Prace w pozostałej części szpitala dostępne 7-18

Prace nieuciążliwe dla pacjentów (np. konfiguracja urządzeń, serwerownia) wykonywane po za częścią administracyjną mogą być wykonywane w nocy po wcześniejszym uzgodnieniu takich prac i przedstawieniu ich harmonogramu oraz akceptacji dyrekcji szpitala.

Pytanie 6

Dotyczy pkt.6.3 SIWZ- Czy zamawiający wymaga załączenia do składanej oferty specyfikacji aktywnych urządzeń sieciowych proponowanych przez Oferenta?Odpowiedź;

Tak, pod rygorem nieważności oferty składanej przez oferenta.Pytanie 7

Urządzenia aktywne- załączone w SIWZ parametry techniczne urządzenia X350-241 zakłada posiadanie przez urządzenie 48 portów 10/100/1000BASE-T. Urządzenie to posiada fabrycznie 24 porty. Czy Zamawiający wymaga X350-48t z zainstalowanymi 48 portami?Odpowiedź;

Tak, Zamawiający wymaga urządzenia z 48 portami, czyli X350-48T lub równoważny.

Zamawiający w załączonym do SIWZ pliku Summit_X350-48t.pdf  zmienia treść strony pierwszej  z „Nazwa i typ urządzenia : Summit X350-24t” na „Nazwa i typ urządzenia: Summit X350-48t”.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie urządzeń aktywnych na wyposażenie sieci bez podanych niżej funkcjonalności , w odniesieniu do :

A) ( Summit X 350-24t) SSA 150

- obsługa Q-in-Q

- obsługa MLAG- możliwość realizacji połączenie link aggregation pomiędzy dwoma

oddzielnymi przełącznikami

- obsługa Multi-chassis Link Aggregation- rozpoczęcie/zakończenie połączenia Link

Aggregation w dwóch oddzielnych urządzeniach

- obsługa MVR

- obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619

- możliwość tworzenia i uruchamiania skryptów TCL

- możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu ( system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych

- obsługa CFM

- obsługa Y.1731

Całośc powyższych parametrów wskazuje na jednego producenta , co narusza zasadę neutralnego zapisu. Umożliwia to zaoferowanie produktu równoważnego na urządzeniach innych niż produkt firmy Extreme networks, co nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź;

Obsługa Q-in-Q - Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania tej funkcjonalności lub jej równoważnego odpowiednika;

Obsługa MLAG – możliwość realizacji połączenia link aggregation pomiędzy dwoma oddzielnymi przełącznikami – Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania tej funkcjonalności lub jej równoważnego odpowiednika;
Obsługa Multi chassis Link Aggregation – rozpoczęcie/zakończenie połączenia Link Aggregation w dwóch oddzielnych urządzeniach – Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania tej funkcjonalności lub jej równoważnego odpowiednika;
Obsługa MVR - Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania tej funkcjonalności lub jej równoważnego odpowiednika;
Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 – Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innego protokołu obsługującego redundancję w topologii ringów z czasem odtworzenia ringu poniżej 50 ms ;
Możliwość tworzenia i uruchamiania skryptów TCL - Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania tej funkcjonalności lub jej równoważnego odpowiednika;
Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) - Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania tej funkcjonalności lub jej równoważnego odpowiednika;

Obsługa CFM - Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania tej funkcjonalności lub jej równoważnego odpowiednika;

Obsługa Y.1731 - Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania tej funkcjonalności lub jej równoważnego odpowiednika;
Według wiedzy Zamawiającego - całość powyższych parametrów - po wprowadzonej przez Zamawiającego modyfikacji - nie wskazuje na jednego producenta.
Pytanie 9

Zamawiający podał iż wymaga urządzenia  • o przepustowości przełącznika min.130 Mp/s

  • nieblokująca architektura o wydajności przełączania 256 Gb/s

tym czasem nawet wybrany przez Zamawiającego produkt nie spełnia tych warunków , z karty katalogowej wynika iż podane parametry wynoszą dla wersji 24t:

i wersji 48 t;

176 Gbps switch fabric bandwidth  • 101.2 Mpps frame forwarding rate

Odpowiedź;

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi na błędny zapis powstały na wskutek pomyłki pisarskiej. Zapisy zostają zmienione zgodnie z dokumentami katalogowymi to jest:

Dla wersji 24t:

- 88 Gbps switch fabric bandwith;


Dla wersji 48t:

- 176 Gbps switch fabric bandwith;

- 101,2 Mpps frame forwarding rate;Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie przełącznika o parametrach:

Dla wersji 24 portowej:


  • przepustowość przełącznika min.65.5 Mpps

  • nieblokująca architektura o wydajności przełączania 88 Gbps

Dla wersji 48 portowej:

  • przepustowość przełącznika min.101.2 Mpps

  • nieblokująca architektura o wydajności przełączania 136 GbpsOdpowiedź;

Należy zastosować przełącznik o parametrach:

Dla wersji 24t:

- 88 Gbps switch fabric bandwith;

- 65,5 Mpps frame forwarding rate;

Dla wersji 48t:

- 176 Gbps switch fabric bandwith;

- 101,2 Mpps frame forwarding rate;
107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej , ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu, 86124037121111000043636545


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna