Dotyczy m. In. Modelu: efa-109D, efa-110, efa-111, efa-112, efa-118D, aw-80 / 81 hdc-600, dbw-30Pobieranie 120.98 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar120.98 Kb.
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAŻONYCH W NASTĘPUJĄCY MODUŁ

2747

DOTYCZY M.IN. MODELU:EFA-109D, EFA-110, EFA-111, EFA-112, EFA-118D,

AW-80 / 81 HDC-600, DBW-30

O

 • Zmianę trybów pracy zegarka umożliwia naciskanie przycisku C.

 • Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku B powoduje podświetlenie wyświetlacza zegarka.

GÓLNE WSKAZÓWKITRYB TIMEKEEPING (GODZINA I DATA)

Państwa zegarek wskazuje czas dwiema odrębnymi metodami: cyfrową i analogową.

Procedury ustawień czasu cyfrowego i analogowego różnią się od siebie.

W trybie Timekeeping wciskanie przycisku A powoduje przełączanie się pomiędzy ekranem daty i czasu.

Tryb Timekeeping służy do ustawiania oraz cyfrowego odczytu bieżącego czasu i daty.


Ekran daty Ekran Godziny


Sekundy


Wskazówka minut


Wskazówka godzin


Wciśnij A


Dzień tygodnia


Wskaźnik PM


Godzina : Minuty


Miesiąc - dzieńUstawienie cyfrowe czasu i daty

1. W trybie Timekeeping wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aż do momentu gdy wskazania sekund zacznie migać.

Oznacza to przejście do ekranu ustawień.

2. Wciskanie przycisku C powoduje przełączanie (migającego przełącznika) pomiędzy pozycjami ustawień. Według

kolejności pokazanej poniżej.


SekundyDST

Godzina

Minuty

Dzień


Miesiąc

Rok

3. Aby zmienić ustawienia podświetlanej (migającej) pozycji należy nacisnąć przycisk B lub D do zmiany wartości.Wyświetlacz

Aby zrobić to:

Wykonać to:

50

Wyzerować wskazanie sekund

Nacisnąć przycisk D

OFF

Dokonać przełączenia pomiędzy czasem letnim (DST) (ON) a standardowym (OFF)

Nacisnąć przycisk D

P10:08

Zmienić godzinę lub minuty

Naciskać przyciski D (+) i B (-)

2003

Zmienić rok

6-30

Zmienić miesiąc lub dzień miesiąca

4. Wciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień. • Zresetowanie tylko sekund (bez zmiany godziny, minuty lub ustawień czasu letniego DST) spowoduje

automatyczne dostrojenie wskazania czasu analogowego. Jeżeli zostanie zmieniona godzina, minuta lub

ustawienia czasu letniego DST należy wtedy ustawić również wskazanie czasu analogowego. • Więcej o ustawieniach czasu letniego DST w rozdziale „Ustawienia Czasu Letniego DST”.

 • Zresetowanie pozycji sekund do wartości 00, podczas gdy wskazanie było w zakresie od 30 do 59 spowoduje

automatyczne dodanie 1 minuty. Natomiast, gdy wskazanie było od 00 do 29 sekundy wyzerują się do

wartości 00 lub wyzerują się bez zmiany wartości minut. • Dzień tygodnia automatycznie wyświetlany jest po prawidłowym wprowadzeniu roku, miesiąca i dnia.

 • Lata mogą być ustawiane w zakresie od 2000 do 2099.

 • Zegarek posiada wbudowany automatyczny kalendarz, który uwzględnia zróżnicowane długości miesięcy i lata przestępne. Po


MODUŁ 2747 2


 • jednokrotnym ustawieniu daty nie ma potrzeby powtarzania tej operacji w przyszłości (chyba, że po wymianie baterii ).


Format wyświetlania czasu 12 godzinny/24 godzinny

W trybie Timekeeping wciskanie przycisku D powoduje cykliczne przełączania pomiędzy formatem 12 godzinnym (wyświetla się wskaźnik A lub P) lub 24 godzinnym. • W formacie 12 godzinnym wskaźnik P (PM) oznacza, że wyświetlany czas jest w zakresie od północy do 11:59, natomiast wskaźnik A (AM) oznacza czas od południa do 11:59AM.

 • W formacie 24 godzinnym czas wyświetlany jest bez żadnych wskaźników w zakresie od 0:00 do 23:59.

 • Wybrany format wyświetlania czasu będzie zastosowany we wszystkich pozostałych trybach pracy zegarka.


P

rzełączanie pomiędzy czasem letnim DST a czasem standardowym

1. W trybie Timekeeping wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aż do momentu gdy wskazanie sekund zacznie migać. Oznacza to przejście do ekranu ustawień.

2. Jednokrotne wciśnięcie przycisku C powoduje przejście do ekranu ustawień DST.

3. Naciskanie przycisku D powoduje cykliczne przełączanie się pomiędzy DST (wyświetlany jest ON) i czasem standardowym (wyświetlany jest OFF).

4. Wciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień.


 • Wskaźnik DST wyświetlany jest w trybach: Timekeeping, alarm i w trybie ustawień ręcznych, aby wskazać DST.


U

stawianie czasu analogowego

Podana poniżej procedura przedstawia sposób ustawienia czasu analogowego.

1. W trybie Timekeeping naciśnij sześciokrotnie przycisk C, aby przejść do trybu ustawień ręcznych.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aż do momentu gdy zacznie migać zegar cyfrowy.

3. Wciśnięcie przycisku D powoduje przesunięcie wskazówek do przodu o 20 sekund.


 • Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku D powoduje przesuwanie wskazówek do przodu z dużą prędkością.

 • Jednoczesne wciśnięcie przycisku D i B powoduje wyłączenie szybkiego przesuwania. Szybkie przewijanie będzie kontynuowane po wciśnięciu dowolnego przycisku. Przewijanie to jest automatycznie zatrzymane, gdy wskazówki wykonają pełen obrót (o 12 godzin) lub gdy włączy się alarm lub sygnał pełnej godziny lub alarm odliczania wstecznego.

4. Wciśnięcie przycisku A powoduje wyjście z ekranu ustawień.

 • Aby powrócić do trybu Timekeeping naciśnij przycisk C.


TELENOTATNIK


Pozostała ilość pozycji
Nazwa

Numer pozycji

NumerMODUŁ 2747 3
Telenotatnik umożliwia zapis do 30 pozycji. Każda z nich może zawierać nazwę i numer telefonu. Dane te są automatycznie sortowane wg alfabetu. Zapisane dane można przeglądać na wyświetlaczu.

 • Pozycja z Telenotatnika zawiera swoją nazwę i numer.

 • Więcej o kolejności sortowania danych w tabeli „Lista znaków”.

 • Naciśnięcie przycisk C umożliwia wejście do trybu Telenotatnika.


Utworzenie nowej pozycji w Telenotatniku
Ekran nowego zapisu

1.Będęc w trybie Telenotatnika jednocześnie naciśnij przycisk B i D, aby wejść do ekranu nowego zapisu. • Ekran nowego zapisu wygląda następująco ---, oznacza to że zapis tekstowy nie istnieje.

 • Jeżeli ekran nowego zapisu nie wyświetla się oznacza to, że pamięć zegarka jest zapełniona. Aby zapisać nowy rekord wcześniej należy skasować dowolną pozycję z pamięci.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aż do momentu migania kursora (-). Oznacza to uruchomienie wprowadzania danych.

3. Używając przycisku D i B możesz zmieniać znaki alfanumeryczne na danej pozycji kursora w polu nazwy. Znaki

alfanumeryczne zmieniają się według następującej kolejności.

Wciśnij D

Wciśnij B

W nazwie możesz wstawić spację, symbole i numery i inne znaki. Więcej o rodzajach znaków w tabeli ”Lista znaków”.

4. Naciśnięcie przycisku C powoduje potwierdzenie wybranego znaku i przejście w prawo do następnej pozycji kursora.

5. Powtarzaj kroki 3 i 4, aż do momentu wprowadzenia pełnej nazwy. • Nazwa może składać się z 8 znaków.


6. Po wprowadzeniu nazwy wciskaj przycisk C, aż do momentu przejścia kursora do pozycji pola numeru. • Kursor pozycji numeru jest krótszy od kursora nazwy.

 • Pole nazwy umożliwia wprowadzenie 8 znaków, aby przejść do pola numeru należy wcisnąć przycisk C osiem razy.

 • W polu numeru możesz wpisać do 16 cyfr. Wciskanie przycisku C, aż do momentu wyjścia kursora z 16 pozycji powoduje przeskoczenie do 1 pozycji kursora w polu nazwy.

7. Używając przycisku D i B możesz zmieniać cyfry na danej pozycji kursora w polu numeru. Cyfry zmieniają się według

następującej kolejności.
Wciśnij D

(spacja)


Wciśnij B

8. Naciśnięcie przycisku C powoduje potwierdzenie wybranej cyfry i przejście w prawo do następnej pozycji kursora.

9. Powtarzaj kroki 7 i 8, a¿ do momentu wprowadzenia pe³n ego


 • Numer może składać się z 16 znaków.

10. Wciśnięcie przycisku A powoduje zapis danych i powrót do ekranu zapisu Telenotatnika (bez kursora).

 • Po wciśnięciu przycisku A nazwa zapisywanego rekordu miga przez około sekundę. Oznacza to, że zapisywana pozycja jest sortowana.

 • Pozycja nie zostanie zapisana, gdy w polu nazwy nie zostanie wprowadzony ani jeden znak.


MODUŁ 2747 4
Odczytywanie zapisów Telenotatnika

 • W trybie Telenotatnika wciśnij przycisk D (+) do przeglądania zapisanych pozycji. Podczas przeglądania zapisanych pozycji widoczne będą tylko ich nazwy.

 • Wciskanie przycisku A powoduje cykliczne przełączanie pomiędzy wyświetlaniem pola nazwy lub pola numeru.


Nazwa

Numer
Wciśnij A


 • Nazwa i numer pozycji przewijane są automatycznie z prawej do lewej, a separator [◄] jest wstawiony pomiędzy ostatnim a pierwszym znakiem danej pozycji.

 • Wciśnięcie przycisku D na ostatniej pozycji Telenotatnika powoduje przejście do ekranu wprowadzania nowej pozycji.


Edycja zapisanej pozycji z Telenotatnika

1. Będąc w trybie Telenotatnika przyciskiem D możesz przejść do wybranej pozycji.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aż kursor zacznie migać.

3. Przyciskiem C przesuwać kursor do znaku, który chcesz zmienić.

4. Przyciskami B i D zmień znak.


 • Więcej informacji o wprowadzaniu znaków w rozdziale „Utworzenie nowej pozycji w Telenotatniku” (krok 3 – dla wprowadzonej nazwy i krok 7 – dla wprowadzonego numeru).

5. Po wprowadzonych zmianach wciśnij przycisk A, aby je zapisać i powrócić do ekranu nagrywania Telenotatnika.
Kasowanie pozycji Telenotatnika

1. Będąc w trybie Telenotatnika przyciskiem D możesz przejść do wybranej pozycji.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aż kursor zacznie migać.

3. Jednoczesne wciśnięcie przycisku B i D kasuje zapisaną pozycję. • Wyświetlany wskaźnik CLR oznacza rozpoczęcie procesu kasowania pozycji. Po skasowaniu pozycji kursor wyświetlacza jest na pozycji wprowadzania nowych danych.

4. Wprowadź dane lub wciśnij przycisk A, aby powrócić do ekranu zapisu Telenotatnika.
TRYB WORLD TIME (CZAS NA ŚWIECIE)

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie czasu dla 30 miast (29 stref czasowych) dookoła świata.

Naciśnięcie przycisku C powoduje przejście do trybu World Time. Wszystkie operacje w tym dziale odbywają się w trybie World Time.

Czasy ustawiony w trybie Timekeeping i w trybie World Time są niezależne od siebie, dlatego należy ustawić je odrębnie. Zegarek ten zapisane ma kody miast. Każdy z nich reprezentuje czas i strefę, w której dane miasto się znajduje.
Kod miasta

Godzina aktualnie

wybranego kodu miasta • Gdy zmieni się ustawienia czasu dla któregokolwiek z miast w trybie World Time, to ustawienia te automatycznie zmienią wszystkie czasy miast z innych stref.

 • Jeżeli Twoja lokalizacja nie występuje w zapisanych kodach miast, to wybierz to miasto z listy, które jest z Twojej strefy czasowej.

 • Więcej o kodach w tabeli „Kody miast”.


Ustawienie czasu World Time
MODUŁ 2747 5
1. W trybie World Time naciskając przycisk D można przeglądać listę kodów miast.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aż do momentu gdy ustawienia DST ON/OFF zaczną migać.

3. Wciskając przycisk C możesz przełączać się pomiędzy pozycjami ustawień wg następującego schematu


4. Używając przycisku D i B możesz zmieniać wartość danej pozycji


 • Jednoczesne wciśnięcie przycisku D i B gdy ustawienia czasu światowego migają, spowoduje ustawienie takiego samego czasu jak w trybie Timekeeping.

 • Wciskając przycisk D (gdy miga ustawienie DST) możesz się przełączać pomiędzy DST (wyświetlany ON) i czasem standardowym (wyświetlany OFF).

 • Wciskając przycisk D (+) i B (-) (gdy migają godziny lub minuty) możesz zmieniać wartość danej pozycji.

5. Aby wyjść z ekranu ustawień World Time naciśnij przycisk A.
Przeglądanie czasów w innych strefach czasowych (Kodach Miast)

W trybie Czasu Światowego wciskanie przycisku D powoduje przeglądanie listy kodów miast (stref czasowych).


P

rzełączanie Czasu Letniego DST i Czasu Standardowego w Strefach Czasowych

1. W trybie World Time naciskając przycisk D przejdź do pozycji strefy czasowej w której chcesz ustawić Czas Letni DST/Czas Standardowy.

2. Wciśnij i przytrzyma j przycisk A aż do momentu gdy ustawienia DST ON/OFF zacznie migać.

3. Wciskając przycisk D (gdy miga ustawienie DST) możesz się przełączać pomiędzy DST (wyświetlany ON) i czasem

standardowym (wyświetlany OFF).

4. Aby wyjść z ekranu ustawień naciśnij przycisk A. • Wskaźnik DST jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie wyświetlony kod miasta, dla którego włączono czas letni.

 • Ustawienie czasu letniego / standardowego wpływa wyłącznie na wybrany kod miasta. Inne kody nie są brane pod uwagę.


TRYB ALARM


Wskaźnik AMGodzina alarmu

(Godzina : Minuty)

W zegarku można ustawić trzy niezależne alarmy. Gdy godzina alarmu zostanie osiągnięta sygnalizowane jest to dźwiękiem. Jeden z tych alarmów, jest to tzw. alarm śpiocha. W zegarku można włączyć sygnał pełnej godziny. • W trybie Alarmu są cztery ekrany ustawień alarmów. Dwa z nich to alarmy jednorazowe (alarm pierwszy - wyświetlany wskaźnik AL1, alarm drugi - wyświetlany wskaźnik AL2).

Następny to alarm śpiocha (wyświetlany wskaźnik SNZ).

Czwarty ekran przeznaczony jest dla sygnału pełnej godziny (wyświetlany wskaźnik SIG). • Naciśnięcie przycisku C powoduje przejście do trybu Alarmu.


Ustawienie czasu alarmu
MODUŁ 2747 6
1

. Będąc w trybie Alarmu przyciskiem D możesz przełączać się pomiędzy ekranami alarmów (patrz rysunek poniżej).

 • Aby ustawić jeden z alarmów jednorazowych przejdź do ekranu AL1 lub AL2. Aby ustawić alarm śpiocha należy przejść do ekranu SNZ .

 • Alarm śpiocha powtarzany jest co pięć minut.

2. Po wyborze alarmu należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A, aż do momentu, gdy czas alarmu zacznie migać.

 • Operacja ta automatycznie wyłącza alarm.

3. Wciskając przycisk C możesz przechodzić kursorem pomiędzy pozycją godzin i minut.

4. Gdy dana pozycja miga, za pomocą przycisków D (+) i B (-) możesz zmieniać jej wartość. • Gdy format wyświetlana czasu ustawiony jest na 12 godzinny, należy wtedy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie czasu alarmu (wskaźniki A i P).

5. Aby wyjść z ekranu ustawień naciśnij przycisk A.
Obsługa alarmu

 • Dźwięk alarmu trwa około 10 sekund i jest słyszalny w każdym trybie zegarka. Gdy wybrany jest alarm śpiocha, wtedy sygnał dźwiękowy powtarzany jest siedmiokrotnie co 5 minut (o ile wcześniej nie zostanie wyłączony).

 • Alarm i sygnał pełnej godziny uruchamiany jest na podstawie wskazań zegara cyfrowego. Aby wyłączyć dźwięk alarmu po jego uruchomieniu się wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.

 • Uruchomienie, któregoś z przedstawionych poniżej trybów w trakcie pięciominutowej przerwy w alarmie śpiocha powoduje jego wyłączenie.

- Wyświetlenie ekranu ustawień trybu Timekeeping

- Wyświetlenie ekranu ustawień SNZ (alarmu śpiocha)


Testowanie alarmu

Będąc w trybie Alarmu wciśnięcie i przytrzymanie przycisku D powoduje uruchomienie dźwięku alarmu.


Włączanie alarmu oraz włączanie / wyłączanie sygnału pełnej godziny

1. W trybie Alarmu przyciskiem D wybierz alarm lub sygnał pełnej godziny.

2. Wciskanie przycisku A włącza lub wyłącza alarm.


Wskaźnik

Alarmu 1

Wskaźnik włączenia

alarmu śpiocha


SNZ

SIG

AL. 1

AL. 2


Wskaźnik

Alarmu 2


Wskaźnik włączenia

sygnału pełnej godziny • Wskaźniki przedstawione na poniższych rysunkach oznaczają typ alarmu, który został wybrany. Każdy z tych wskaźników nie jest wyświetlany, gdy dana funkcja jest wyłączona.

 • Powyższe wskaźniki wyświetlane są we wszystkich trybach pracy zegarka. Dany wskaźnik miga, gdy dźwięk alarmu rozbrzmiewa.

 • Wskaźnik SNZ miga także w ciągu pięciominutowych odstępów.


TRYB COUNTDOWN TIMER (ODLICZANIE WSTECZNE)

Sekundy

Godziny

Minuty

Odliczanie wsteczne może być ustawione w zakresie od 1 minuty do 24 godzin. Po zakończeniu odliczania wstecznego uruchamia się sygnał dźwiękowy alarmu. • Naciśnięcie przycisku C powoduje przejście do trybu Countdown Timer.


MODUŁ 2747 7
Ustawienie czasu odliczania1. Będąc w trybie Countdown Timer wciśnij i przytrzymaj przycisk A, aż do momentu, gdy pozycja godzin zacznie migać.

2. Wciskanie przycisku C powoduje przełączanie pomiędzy pozycją godzin i minut.

3. Gdy wybrana pozycja miga za pomocą przycisków D (+) i B (-) możesz zmieniać jej wartość. • Aby ustawić czas odliczania na 24 godziny należy wybrać ustawienie 0:00.

4. Aby wyjść z ekranu ustawień naciśnij przycisk A.
Korzystanie z Countdown Timer

Będąc w trybie Countdown Timer wciśnij przycisk D, aby uruchomić odliczanie wsteczne. • Koniec odliczania wstecznego sygnalizowane jest dziesięciosekundowym dźwiękiem alarmu. Czas odliczania wstecznego przechodzi automatycznie do wartości początkowej po zatrzymaniu alarmu.

 • Wciśnięcie przycisku D w trakcie operacji odliczania wstecznego powoduje zatrzymanie odliczania. Ponowne wciśnięcie przycisku D spowoduje kontynuowanie odliczania.

 • Aby całkowicie zatrzymać operację odliczania, najpierw należy je zatrzymać (przez naciśnięcie przycisku D), a następnie wcisnąć przycisk A. Spowoduje to przejście do ustawień początkowych.

 • Operacja odliczania kontynuowana jest nawet po opuszczeniu trybu Countdown Timer.


TRYB STOPWATCH (STOPER)


Sekundy


1/100 sekundy

Minuty


Godziny

Stoper umożliwia pomiar upływu czasu, międzyczasów oraz dwóch finiszów. • Zakres pomiaru czasu i wyświetlania stopera to 59 minut i 59,99 sekundy.

 • Stoper kontynuuje naliczanie czasu, zerując wskazanie po osiągnięciu swojego limitu, aż do czasu jego zatrzymania.

 • Wyjście z trybu Stopwatch, gdy na wyświetlaczu obecny jest zamrożony czas podziału powoduje wyzerowanie wskazania oraz powrót do pomiaru upływu czasu.

 • Stoper kontynuuje naliczanie czasu nawet po wyjściu z trybu Stopwatch.

 • Wszystkie opisane w poniższym rozdziale operacje wykonuje się w trybie Stopwatch, do którego wchodzi się za pomocą przycisku C.


Zwykły pomiar
START


STOP

STOP

RESTART

ZERO


Międzyczas

START

STOP

ZERO

MIĘDZYCZAS

DALSZY POMIAR

Dwa finisze

MIĘDZYCZAS

PIERWSZY FINISZ

PIERWSZY CZAS


START

ZERO

STOP

DRUGI FINISZ

DALSZY POMIAR

DRUGI CZAS

MODUŁ 2747 8
DODATKOWE WSKAZÓWKI

Poniższy rozdział zawiera bardziej szczegółowe oraz techniczne informacje dotyczące pracy zegarka. Opisane są w nim również istotne środki ostrożności oraz wskazówki związane z różnymi cechami i funkcjami zegarka.


Funkcja automatycznego powrotu

 • Jeżeli zegarek będzie pozostawiony bez obsługi w trybie Alarm lub Hand Setting przez około 2-3 minuty, następuje automatyczny powrót do trybu Timekeeping.

 • Jeżeli zegarek będzie pozostawiony bez obsługi z migającymi znakami lub kursorem przez około 2-3 minuty, zegarek automatycznie wychodzi z ekranu ustawiania.

 • Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C przez około 1 sekundę powoduje przeskok z dowolnego trybu do trybu Timekeeping. Operacja ta nie funkcjonuje, gdy na wyświetlaczu jest ekran ustawień.


Przewijanie

Przyciski B i D służą w różnych trybach oraz w obrębie różnych wyświetlaczy ustawiania do przewijania wyświetlanych danych.

W większości przypadków dłuższe ich przytrzymanie podczas operacji przewijania umożliwia przyspieszenie tej operacji.
Ekrany początkowe

Po wejściu w tryb Telenotatnik, World Time, Alarm na wyświetlaczu jako pierwsze pojawiają się dane oglądane jako ostatnie przed wyjściem z danego trybu.


World Time (Czas światowy)

 • Różnice czasu (UTC) powiązane z każdym kodem miasta używane są do kalkulacji czasu w trybie World Time. Tryb World Time bazuje na ustawieniach czasu, który został ustawiony pod dowolną pozycją miasta (strefy).

 • UTC jest wartością różnicy czasu pomiędzy punktem w Greenwich (Anglia) a czasem strefy, w której znajduje się dane miasto.

 • Litery UTC oznaczają „Coordinated Universal Time”, który jest międzynarodowym, naukowym standardem czasu bazującym na zegarze atomowym, z dokładnością do mikrosekund. W zależności od obrotu ziemi czas okrążenia jest odpowiednio synchronizowany.


Ostrzeżenia dotyczące podświetlenia

Zegarek jest wyposażony w panel elektroluminescencyjny (LEDS), który powoduje podświetlenie całego wyświetlacza zegarka, dzięki czemu jest on dobrze widoczny nawet w całkowitej ciemności.Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku B powoduje podświetlenie wyświetlacza zegarka na około 1 sekundę.

 • Podświetlenie może być słabo widoczne w bezpośrednim oświetleniu słonecznym.

 • Podświetlenie wyłącza się automatycznie w czasie działania alarmu.

 • Częste korzystanie z podświetlenia skraca żywotność baterii.


TABELA ZNAKÓW


TABELA KODÓW MIAST


Kod miasta

Miasto

Różnica UTC

Inne główne miasta w tej samej strefie czasowej

PPG

Pago Pago

-11,0
HNL

Honolulu

-10,0

Papeete

ANC

Anchorage

-9,0

Nome

LAX

Los Angeles

-8,0

Vancouver, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Dawson City

DEN

Denver

-7,0

El Paso, Edmonton

CHI

Chicago

-6,0

Meksyk, Houston, Dallas / Fort Worth, Nowy Orlean, Winnipeg

NYC

Nowy York

-5,0

Miami, Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Hawana, Lima, Bogota

CCS

Caracas

-4,0

La Paz, Santiago, Port of Spain

RIO

Rio de Janeiro

-3,0

Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo

---
-2,0
---
-1,0

Azory, Praia

LON

Londyn

+0,0

Dublin, Lizbona, Casablanca, Dakar, Abidjan

PAR

Paryż

+1,0

Mediolan, Rzym, Berlin, Madryt, Frankfurt, Amsterdam, Wiedeń, Algier, Sztokholm, Hamburg

CAI

Kair

+2,0

Istambuł, Ateny, Helsinki, Bejrut, Damaszek, Cape Town

JRS

Jerozolima

JED

Jeddah

+3,0

Moskwa, Kuwejt, Riyadh, Aden, Addis Abeba, Nairobi

THR

Teheran

+3,5

Shiraz

DXB

Dubaj

+4,0

Abu Drabi, Muscat

KBL

Kabul

+4,5
KHI

Karachi

+5,0

Male

DEL

Delhi

+5,5

Mombaj, Kalkukta

DAC

Dhaka

+6,0

Colombo

RGN

Rangun

+6,5
BKK

Bangkok

+7,0

Dżakarta, Pnohm Penh, Hanoi, Vientiane

HKG

Hong Kong

+8,0

Singapur, Kuala Lampur, Taipei, Perth Pekin, Manila, Ułan Bator

TYO

Tokio

+9,0

Seul, Pyongyang

ADL

Adelaide

+9,5

Darwin

SYD

Sydney

+10,0

Guam, Melbourne, Rabaul

NOU

Noumea

+11,0

Port Vila

WLG

Wellington

+12,0

Christchurch, Nadi, wyspy Nauru


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna