Dotyczy: Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakszawie położonej na działce nr 1736/2 o długości 832 mb., w ramach zadania p n.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie RakszawaPobieranie 24.27 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.27 Kb.

Znak sprawy: OŚG.271.8.2013

Rakszawa 30.08.2013 r.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejdotyczy: Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakszawie położonej na działce nr 1736/2 o długości 832 mb., w ramach zadania p.n.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rakszawa, dz. o nr ewid. 1736/2  1. Zamawiający – Gmina Rakszawa, 37-111 Rakszawa 506, działając na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakszawie położonej na działce nr 1736/2 o długości 832 mb., w ramach zadania p.n.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rakszawa, dz. o nr ewid. 1736/2

została wybrana oferta:Łukasz Kilian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa

Firma Kilianex – Łukasz Kilian

37-110 Żołynia, Kopanie 79
Cena brutto wybranej oferty wynosi: 62.645,13 zł

słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć i 13/100 zł brutto


Uzasadnienie wyboru:
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy otrzymała najwyższą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnia wymagane warunki i jego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Wartość oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
W postępowaniu zostały złożone oferty przez :

Nr oferty


Nazwa oferentaŁączna punktacja w kryterium

cena 100 %1.

Adam Nicpoń prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą:

ROL-BUD Przedsiębiorstwo Rolno- Budowlane – Adam Nicpoń

37-100 Łańcut, Wysoka 10


89,24

2.

Łukasz Kilian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Firma KILIANEX - Łukasz Kilian

37-110 Żołynia, Kopanie 79


100,00

3.

SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9

72,78

4.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR s.c

Jan Synoś, Ryszard Rząsa, 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 2080,58

5.

Przedsiębiorstwo budowy Dróg i Mostów S.A.

37-100 Leżajsk, ul. Mickiewicza 7967,62


II. Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

III. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy .


Pouczenie:
Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpośrednim podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.

Otrzymują:


  1. Adam Nicpoń prowadzący działalność gospodarcza pod nazwa: ROL-BUD Przedsiębiorstwo Rolno-Budowlane Adam Nicpoń, 37-100 Łańcut, Wysoka 10

  2. Łukasz Kilian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma KILIANEX – Łukasz Kilian, 37-110 Żołynia, Kopanie 79

  3. SKANSKA S.A., Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie

Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski

4. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa,

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 20

5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.

37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 79

6. a/a
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna