Dr Karolina Konopka Temat: Zagrożenie tożsamości płci i postawy wobec osób homo- i transseksualnychPobieranie 26.85 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar26.85 Kb.
Oferta proseminariów

kierunek Psychologia

studia niestacjonarne

realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2016/2017

Prowadzący: dr Karolina Konopka

Temat: Zagrożenie tożsamości płci i postawy wobec osób homo- i transseksualnych

Problematyka: Tematyka proseminarium koncentrować się będzie wokół zagadnienia zagrożenia tożsamości płci, stanu wywołanego poprzez zachowanie się w sposób nietypowy dla swojej płci biologicznej lub uzyskanie informacji, że jest się podobnym do przedstawicieli przeciwnej grupy płciowej (np. mężczyzna uzyskuje informację, że posiada stereotypowo kobiecy profil cech osobowości). Zagrożenie tożsamości płci wzbudza motywację do odbudowania zagrożonego aspektu własnej tożsamości poprzez deklarację lub zachowanie prototypowe dla własnej płci biologicznej. Przykładowo, zagrożenie tożsamości męskiej powoduje, że mężczyźni podejmują więcej zachowań ryzykownych, przypisują sobie wyższe natężenie psychicznej męskości, manifestują wyższe natężenie agresji i przeszacowują swoje doświadczenia seksualne. Prowadzone systematycznie sondaże opinii publicznej pokazują, że orientacja seksualna jest dla Polaków bardzo ważnym kryterium oceny innych osób. Jednym z efektów zagrożenia tożsamości płci jest natomiast wzrost uprzedzeń i agresji wobec osób homoseksualnych (w większym stopniu wobec gejów niż lesbijek). Efekt ten tłumaczony jest w kategoriach uruchomienia przez zagrożenie silnej potrzeby przywrócenia normatywnego porządku, wedle którego właściwą orientacją seksualną jest orientacja heteroseksualna. Można zatem sądzić, że jednym z mechanizmów tłumaczących różnice międzypłciowe w postawach wobec osób homo- i transseksualnych (u mężczyzn bardziej negatywne) może być zagrożenie tożsamości płci. Dodatkowo, efekty zagrożenia tożsamości płci mogą być odmienne w zależności od tego, jak dużą wagę człowiek przywiązuje do przestrzegania tradycyjnych ról płciowych. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że szczególnie podatne na zagrożenie tożsamości płci są osoby, dla których płeć stanowi centralny wymiar tożsamości osobistej, ważne kryterium kategoryzacji społecznej, funkcjonujące zgodnie z tradycyjnym (konserwatywnym) systemem ról płciowych.

Na proseminarium skoncentrujemy się na testowaniu różnych procedur eksperymentalnych wywołujących efekt zagrożenia tożsamości płci oraz wczesno-socjalizacyjnych, poznawczych i osobowościowych moderatorach tego efektu. Przedmiotem naszego zainteresowania będą również uwarunkowania i korelaty homonegatywizmu oraz transfobii. W ramach proseminarium studenci będą pracować z tekstami oryginalnych artykułów naukowych, w zespołach badawczych przeprowadzą badanie, opracują raport empiryczny zgodnie z wymogami pisania tekstu naukowego, a także przedstawią wyniki swoich badań na forum grupy. Wymagania wobec studentów: zainteresowanie tematyką proseminarium, bierna znajomość języka angielskiego, gotowość do prowadzenia badań eksperymentalnych.

Literatura:


 • Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

 • Chrisler, J.C. (2013). Womanhood Is Not as Easy as It Seems: Femininity Requires Both Achievement and Restraint. Psychology of Men & Masculinity, 14, 2, 117-120.

 • Górska, P. i Mikołajczak, M. (2015). Tradycyjne i nowoczesne uprzedzenia wobec osób homoseksualnych w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Bilewicz, Winiewski, M. (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 179-206). Warszawa: Liberi Libri.

 • Hill, D.B. I Willoughby, B.L.B. (2005). The development and validation of the genderism and transphobia scale. Sex Roles, 53, 7/8, 531-544.

 • Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

 • Nagoshi, J.L., Adams, K.A., Terrell, H.K., Hill, E.D., Brzuzy, S., i Nagoshi, C.T. (2008). Gender differences in correlates of homophobia and transphobia. Sex Roles, 59, 521-531.

 • Vandello, J.A., Bosson, J.K., Cohen, D., Burnaford, R.M. i Weaver, J.R. (2008). Precarious manhood. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 6, 1325-1325.

 • + literatura specyficzna względem przyjętego problemu badawczego

Prowadzący: dr Sławomir Postek

Temat: Perspektywy czasowe w procesach poznawczych, emocjonalnych i społecznych

Problematyka: Perspektywy czasowe, którym będzie poświęcone nasze proseminarium, to koncept pozornie w psychologii nowy. Choć postulował ich istnienie już Kurt Lewin (w pisał o nich jeszcze w 1942 roku) czy Joseph Nuttin (1964), to ponownie „odkryli” je dla psychologii Phil Zimbardo i John Boyd w roku 1999. Owo „odkrycie” oznaczało w istocie nowe teoretyczne ujęcie oraz przygotowanie kwestionariusza tego, jak ludzie są zorientowani czasowo, na które wydarzenia ze swego życia zwracają szczególną uwagę. I tak, wyróżniamy 2 perspektywy przeszłościowe (pozytywną i negatywną), 2 teraźniejsze (fatalistyczną i hedonistyczną) oraz perspektywę przyszłą, niekiedy rozdzielaną na dwie osobne. Empiryczne dowody na to, że perspektywy „działają” w psychologii jako predyktor wielu istotnych procesów są przytłaczające. Powiązano je z takimi procesami i stanami psychicznymi oraz zachowaniami  jak nastrój (a przez niego twórczość), depresja, sprawność poznawcza, ryzykowna jazda samochodem, zażywanie narkotyków, przeżywanie stresu bojowego, sukces w romantycznej relacji. Słowem: jest to konstrukt, którego wymiary oraz ogólna struktura (profil) wydaje się mieć wartość dla procesów poznawczych, emocjonalnych, społecznych i klinicznych. Nasze proseminarium poświęcone będzie rozeznaniu się w teorii, strukturze i związkach perspektyw czasowych z wybranymi aspektami funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego człowieka oraz zaplanowaniu badań eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych w tym obszarze.

Literatura:


 • Zimbardo, P. G., Boyd, J. Paradoks Czasu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura dodatkowa:

 • Rybicka,K. (2010). Uczniowskie planowanie w luce między ocenianiem wewnątrzszkolnym a ocenianiem zewnętrznym. W: B. Niemiecko, MK Szmigiel (red.), Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Kraków: Wyd. Grupa TOMAMI.

 • Stosik, A., & Leśniewska, A. (2012). Perspektywy czasu jako kryteria prognozy potencjału pracowniczego w ujęciu koncepcji Zimbardo i Boyda. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (249 Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne), 45-53.

 • Strack, F., Schwarz, N., & Gschneidinger, E. (1985). Happiness and reminiscing: The role of time terspective, affect, and mode of thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 1460-1469.

 • Sword, R. M., Sword, R. K. M., Brunskill, S. R., & Zimbardo, P. G. (in press). Time perspective therapy: A new time-based metaphor therapy for PTSD. Journal of Loss and Trauma. DOI: 10.1080/15325024.2013.763632.

 • Tomlinson, J.M., Carmichael, C.L., Reis, H.T., & Aron, A. (2010). Affective forecasting and individual differences: Accuracy for relational events and anxious attachment. Emotion, 10, 447-453.

 • Zawadzka, B., & Byrczek, M. (2012). Kształtowanie perspektywy temporalnej jako aspekt adaptacji do choroby i leczenia. Analiza oparta na badaniach chorych leczonych nerkozastępczo. Psychiatria Polska, 46(5), 743-756.

 • Zhang, J. W., & Howell, R. T. (2011). Do time perspectives predict unique variance in life satisfaction beyond personality traits? Personality and Individual Differences, 50, 1261- 1266.

 • Zhang, J. W., Howell, R. T., & Stolarski, M. (2013). Comparing three methods to measure a balanced time perspective: The relationship between balanced time perspective and subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 14, 169-184.

 • Zimbardo, P. G., & Boyd, J. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable, individual differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1271-1288.

 • Zimbardo, P. G., Sword, R., & Sword, R. (2012). The Time Cure. New York: Wiley.

Prowadzący: dr Justyna Skolimowska

Temat: Psychologia uczenia się i pamięci

Problematyka: Tematyka proseminarium koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z psychologią uczenia się i pamięci. Celem zajęć będzie zaprojektowanie i przeprowadzenie badania dotyczącego funkcjonowania różnych rodzajów pamięci, wpływu różnorodnych czynników na procesy zapamiętywania, uczenia się materiału o różnym stopniu trudności i o różnej modalności.

Literatura:


 • Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

 • Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007, wydanie II). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

 • Brzeziński J.M. i Teoplitz –Wiśniewska M. (2008). Etyczne zasady prowadzenia badań naukowych w psychologii. Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. W:Strelau J., Doliński D. Psychologia t.1, GWP, Gdańsk

 • Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS i Wydawnictwo Naukowe PWN

 • Strelau J.(red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 25-55). Gdańsk: GWP.

 • Anderson J. (1998). Uczenie się i pamięć. WSiP.

Prowadzący: dr Dawid Ścigała

Temat: Jak radzimy sobie z traumą? Co wpływa na rozwój zaburzeń pourazowych w zależności od doznanego urazu?

Problematyka: Doświadczenie traumatyczne, wiąże się z ekstremalnym poziomem stresu, co powoduje problemy z asymilacją danego zdarzenia. W związku z tym faktem zasadnym wydaje się próba odpowiedzi na pytanie dotyczące czynników wpływających na szybsze poradzenie sobie z zaburzeniami pourazowymi. Na proseminarium uczestnicy zapoznają się z problematyką zróżnicowanych rodzajów funkcjonowania po doświadczeniach traumatycznych. Głównym celem będzie próba rozróżnienia czynników wpływających na pogłębienie się zaburzeń pourazowych oraz takich, które przyspieszają proces wyjścia z traumy.

Literatura:


 • Bryant, R.A., Harvey, A.G. (2003a). Zespół ostrego stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Foa, E., Cashman, L., Jaycox, L., Perry, K. (1997). The validation of a self-report measure of PTSD: The Posttraumatic Diagnostic Scale. Psychological Assessment, 9(4), s. 445-451.

 • Foa, E. B., Ehlers, A., Clark, D.M., Tolin, D.F. i Orsillo, S.M. (1999). The posttraumatic cognitions inventory (PTCI): Development and

 • Lis- Turlejska M. (2005). Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

 • van der Kolk, B. A., Burbridge, J. A., i Suzuki, J. (1997). The psychobiology of traumatic memory: Clinical implications of neuroimaging studies. Annals of the New York Academy of Science, 821, Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder, s. 99 – 113.

Prowadzący: dr Łukasz Wojciechowski

Temat: Obserwowanie nieobserwowalnego - badania psychologiczne w perspektywie nieklasycznej (post-pozytywistycznej) na przykładzie badań zachowań społecznych

Problematyka: Celem naszym będzie zaprojektowanie i przeprowadzenie takich badań które pozwolą nam lepiej zauważyć związek psychologii z innymi nieklasycznym, probabilistycznymi dziedzinami nauki (związek zarówno w kontekście wspólnych ograniczeń ale też i wspólnych nowych rozwiązań). Skoncentrujemy się na problematyce szeroko pojętych zachowań społecznych (m.in. zagadnień altruizmu i egoizmu, problematyki ograniczonych zasobów).Przykładowe tematy:

Tworzenie narzędzia do pomiaru dynamiki zachowań prospołecznych

Sytuacyjne uwarunkowania zachowań prospołecznych

Schemat dziecięcość a zachowania altruistyczne

Symulacja dynamiki zachowań w sytuacji dylematu ograniczonych zasobów

Gry decyzyjne jako sposób pomiaru dynamiki zachowań altruistycznych

Literatura: • Choynowski, M. (1971). Pomiar w psychologii. W: Kozielecki J., (red.). Problemy psychologii matematycznej. Warszawa: PWN.

 • Gell-Mann, M. (1996). Kwark i Jaguar. Warszawa: CIS.

 • Nowak, S. (2011). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN. (Rozdziały 5.9 - 5.10; str. 317-339).

 • Popper, K. (2002). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: Aletheia. (Rozdział 1: Przegląd niektórych problemów podstawowych; str. 21-42).

 • Shaugnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w
  psychologii
  . Gdańsk: GWP.

 • Wojciechowski, Ł. (2008). Ewolucyjne widzenie altruizmu – od redukcjonizmu do… W: A. Szuster, D. Rutkowska (red.): O różnych obliczach altruizmu (s. 21-45). Warszawa.: Scholar.

 • Wojciechowski, Ł., Maliszewski, N.E. (2007). Ujawnianie egoizmu i utajonych postaw za pomocą procedury „ukrytej myszki”. W: U. Jakubowska, K. Skarżyńska, J. Wasilewski (red.). Konflikty międzygrupowe. Podstawy źródła i metody rozwiązywania (s. 167-183). Warszawa: Wydawnictwo Academica.

: media
media -> Regulamin otwierania I prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żĄdanie (A’vista) w złotych dla rad rodziców I innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
media -> Wywiad pielęgniarski I zaświadczenie lekarskie dane świadczeniobiorcy
media -> Formularz cenowy Pakiet 1
media -> Lab Inż. Biomed
media -> A19 zjazd I 19,20,21. 09. 2014 Nr zajęć
media -> I liga wojewódzka a1 junior (mljs) Runda jesienna 2015 Kolejka 1 w dniach 22-08-2015/23-08-2015
media -> I liga wojewódzka a1 junior "mljs" runda II 16 kolejka 19-03-2016/20-03-2016
media -> Runda wiosenna sezonu 2014/2015 Kolejka 14 w dniach 28-03-2015/29-03-2015
media -> Limanowa: I liga okręgowa – orliki – wiosna 2015 Kolejka 1 w dniach 20-26. 04. 2015
media -> Regulamin konkursu turystycznego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna