Dr Marcin Leźnicki Zakład Bioetyki i Filozofii MoralnościPobieranie 18.88 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar18.88 Kb.
Prowadzący:

Dr Marcin Leźnicki

Zakład Bioetyki i Filozofii Moralności

IF UMK Toruń

ul. Fosa Staromiejska 1a

87-100 Toruń


Kontakt:

e-mail: Lemahr@umk.pl

tel. [+48] (056) 611-36-60

dyżur: środa, godz. 11.30-13.00, s. 322;
Bioetyka – aksjologia medycyny – etyka środowiskowa (ekoetyka)
Seminarium licencjackie 2009/2010

Cele przedmiotu (efekty kształcenia i nabyte kompetencje):

 1. Rodzaj zajęć:

Ćwiczenia/konwersatorium;

 1. Liczba godzin:

120 godzin (łącznie) = 3x30 (3 semestry);

 1. Metody oceny/sposób zaliczenia:

Wymagane min. 85% obecność na zajęciach, (aktywna) dyskusja na zajęciach, referaty przygotowywane przez uczestników seminarium licencjackiego, końcowa praca zaliczeniowa;

 1. Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu historii współczesnej nauki, filozofii, etyki i aksjologii + „mile widziane” rudymenty wiedzy z zakresu biologii ogólnej;

 2. Cele przedmiotu:

 1. zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą i strukturą bioetyki w ramach „szerszej” myśli filozoficznej i społeczno-politycznej;

 2. prezentacja historycznych uwarunkowań powstania bioetyki; ukazanie definicji oraz typologii bioetyk/i, jak również ukazanie korelacji na linii etyka – bioetyka, ze wskazaniem zasadniczych podobieństw i różnic pomiędzy powyższymi;

 3. zaprezentowanie wybranych problemów, z którymi mierzy się współczesna bioetyka na tle (współ-konstytuujących ją) nauk ścisłych i stosowanych – zarys zagadnienia (m. in. kwestia sztucznego zapłodnienia In Vitro, problem klonowania reprodukcyjnego, zagadnienie GMO, transplantologia, problematyka suicydologiczna i tanatologiczna);

 4. omówienie przykładowych teorii etyczno-filozoficznych w bioetyce, takich jak: ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm, […], itp.;

 5. ukazanie istoty, jak też znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym - na wybranych przykładach;

 6. prezentacja bazowych „zasad bioetycznych” – m. in. Bauchamp, Childress, Engelhardt;

 7. dyskusja nad sytuującą się u podłoża bioetyki aksjologią medycyny;

 8. w ramach drugiego bloku tematycznego, omówienie podstawowych problemów i zagadnień dyskutowanych w ramach etyki środowiskowej (m. in. problem ekologii głębokiej i problematyki rozwoju zrównoważonego)
 1. Efekty kształcenia/nabyte kompetencje:
 1. znajomość nomenklatury etyczno-filozoficznej i umiejętne jej zastosowania w procesie wnioskowania, wyjaśnienia i ocenie wybranych problemów bioetycznych;

 2. umiejętność właściwego rozpoznania i użycia argumentacji charakterystycznej dla danej teorii etyczno-filozoficznej w aktywnej dyskusji bioetycznej;

 3. znajomość przedmiotu bioetyki (szeroko pojmowanej), jak też genezy jej powstania, w aspekcie etycznym, prawnym i społecznym;

 4. umiejętność wskazania korelacji, występujących pomiędzy naukami współtworzących bioetykę, tj. na linii biologia-prawo-filozofia (etyka);

 5. umiejętność łączenia wiedzy zgromadzonej na zajęciach z zakresu bioetyki z wiedzą zdobytą na innych zajęciach;

 6. umiejętność rozpoznania z możliwością wyjaśnienia kluczowych problemów, z którymi zmaga się ekoetyka (etyka środowiskowa);


Treści merytoryczne przedmiotu (wybrane):

 1. Wprowadzenie do bioetyki

 1. narodziny, geneza, rozwój i charakterystyka bioetyk/i;

 2. omówienie przykładowych teorii etyczno-filozoficznych w bioetyce, takich jak, na przykład: ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm, itp.

 3. prezentacja wiodących/bazowych „zasad bioetycznych”, autorstwa m. in. Bauchampa, Childressa i Engelhardta - jako tła aksjologicznego dla dyskursu bioetycznego, (na przykładzie takich wartości, jak autonomia, odpowiedzialność, sprawiedliwości, ryzyko, czy też zaufanie);

 1. Bioetyka a biogeneza życia – próba implementacji kategorii bioetycznych do wyjaśnienia problemów, które implikuje dynamiczny rozwój m. in. genetyki, embriologii i medycyny reprodukcyjnej (m. in. badania nad GMO – próba argumentacji „za” i „przeciw”);

 1. Value of life vs Santcity of life – spór o wartość życia ludzkiego;

 2. Human Liberation vs Animal Liberationspór o naturę ludzką;

 1. Bioetyka a bioterapia – próba użycia kategorii bioetycznych do wyjaśnienia problemów, które rodzi dynamiczny rozwój m. in. technologii transplantacyjnych;

 2. Bioetyka a tanatologia – próba użycia kategorii bioetycznych do eksplikacji, takich zagadnień, jak np.: eutanazja (czynna i bierna), samobójstwo (wspomagane, nie-wspomagane), tj. problemów natury suicydologicznej;

 3. Kodeksy etyczne a biojurysprudencja (w ramach szerszej dyskusji nad biopolityką);


Spis zalecanych lektur:

 1. Beauchamp L., Childress J.F., Zasady etyki medycznej, Warszawa 1995;

 2. Bioetyka personalistyczna, red. Tadeusz Biesaga, Kraków 2006;

 3. Bioetyka polska, red. T. Biesaga, Kraków 2004;

 4. Bołoz W., Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007;

 5. Bołoz W., Życie w ludzkich rękach: podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997;

 6. Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko: argument "równi pochyłej" w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin 2002;

 7. Gillon R., Etyka lekarska: problemy filozoficzne, Warszawa 1997;

 8. Kurkowski J. L., Medycyna: bioetyka i polityka, Bielsko-Biała 2002;

 9. Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego, red. M. Gałuszko i K. Szewczyk, Warszawa-Łódź 2002;

 10. Singer P., Etyka praktyczna, Warszawa 2003;

 11. Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1994;

 12. Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994;

 13. Tokarczyk, R. A., Prawa narodzin, życia i śmierci: etyczne problemy współczesności, Lublin 1988;

 14. Tulibacki W., Etyka i nauki biologiczne, Olsztyn 1994;

 • Lista lektur jest listą proponowaną i może ulec drobnej korekcie, z możliwością jej stopniowego poszerzenia, m. in. w zależności od zainteresowań badawczych uczestników seminarium licencjackiego, czy też dyskutowanego tematu na zajęciach;


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna