Drugi rok: semestr trzeci second year: third semesterPobieranie 188.73 Kb.
Strona1/3
Data27.04.2016
Rozmiar188.73 Kb.
  1   2   3
OPIS KURSÓW 2011/2012

-COURSE DESCRIPTIONS 2011/2012DRUGI ROK: SEMESTR TRZECI

SECOND YEAR: THIRD SEMESTERSubject: ARGUMENTATION SKILLS 1 1.2.5-UA

Hours: 30.

Form: classes

Prerequisites: Introduction to Linguistics


Course description: The objectives of this course are to improve the students’ general oral skills, fluency and ability to debate. The class will focus on controversial topics as well as current events in order to coax opinions and thereby enhance the students’ ability to argue effectively. Avid participation, therefore, will be required. The text for this course is Taboos and Issues Ron by Martinez and Richard Mac Andrews.
Topics:


 1. Introduction/ Assigning topics

 2. Bribery and corruption

 3. Zell Kravinsky and charity

 4. The good life and homelessness

 5. Corporal punishment in Singapore

 6. Ethnocentrism

 7. Crime and Bernhard Goetz

 8. History and progress

 9. Affirmative action

 10. Changing sex

 11. Animal rights

 12. Men vs. Women

 13. The death penalty

 14. Sexual harassment

 15. IndexesCredit criteria: End of the semester grades are determined by willingness to participate, the quality of presentations, and the ability to lead the group in a discussion. The grading is broken down as such: Participation: 50% Presentation: 50%

Nazwa przedmiotu: UMIEJĘTNOŚCI ARGUMENTACJI 1 1.2.5-UA

Liczba godzin: 30

Forma zajęć: ćwiczenia

Wymgania: brak


Opis przedmiotu i cele: Celem niniejszego kursu jest doskonalenie ogólno pojętych umiejętności komunikowania się studentów, płynności w mówieniu i umiejętności prowadzenia debat. Poszczególne zajęcia skupiać się będą wokół kwestii wzbudzających kontrowersje, jak również wokół bieżących wydarzeń, po to, aby pomóc studentom w formowaniu opinii, a tym samym doskonalić ich umiejętności efektywnej argumentacji. Podstawą powodzenia zajęć będzie zatem aktywny udział wszystkich uczestników. Lekcje prowadzone będą w oparciu o podręcznik Taboos and Issues autorstwa Rona Martineza i Richarda Mac Andrewsa.
Tematy:


 1. Introduction/ Assigning topics

 2. Bribery and corruption

 3. Zell Kravinsky and charity

 4. The good life and homelessness

 5. Corporal punishment in Singapore

 6. Ethnocentrism

 7. Crime and Bernhard Goetz

 8. History and progress

 9. Affirmative action

 10. Changing sex

 11. Animal rights

 12. Men vs. Women

 13. The death penalty

 14. Sexual harassment

 15. Indexes


Kryteria oceny: Pod koniec semestru studenci otrzymają oceny, które ustalone zostaną w oparciu o aktywność każdego z nich i wkład wniesiony w zajęcia, a także stopień przygotowania. Jakość prezentacji również stanowić będzie o ocenie końcowej. Obecność: 50%, Indywidualne prezentacje: 50%
Subject: ACADEMIC WRITING 1 1.2.5-PA.1
Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: Writing and Grammar 2

Course content: This class is meant to help students develop skills needed to successfully write academic texts. Students will practice writing an expository essay for real academic readers with the aim of informing, analysing, and reflecting. Through in-class writing and home writing tasks students will practice the following strategies 1. searching for information in various sources

 2. analysing source validity and reliability

 3. reading academic texts with understanding

 4. generating, evaluating and organising ideas

 5. formulating a thesis statement for their essay

 6. developing their text with proper supporting details

 7. illustrating the main ideas with examples

 8. quoting and paraphrasing sources

 9. documenting sources according to standard formats

 10. organising their texts

 11. revising their texts – vocabulary choice, grammatical and stylistic accuracy

credit criteria: 1. Active participation in writing tasks including among others in-class idea generation session, peer-feedback sessions or face-to-face consultations with the teacher

 2. Regular attendance (make-up tasks will be offered if students miss more than two classes)

 3. Successful completion of an end of semester essay

Students are required to type all drafts of every paper.
Subject: INTEGRATED SKILLS 3 1.2.5-SZ.3
Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: the completion of the Integrated Skills course in the 2nd semester
Course content: Integrating practical English skills (reading and listening comprehension, practical grammar and the use of English) at the CEFR level of C1; analysing various forms of discourse; idiomatic English and slang expressions; collocations; colloquial responses.
Reading List:

Crow, J., Vocabulary for Advanced Reading Comprehension: the Keyword Approach. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1986.

Gethin, Amorey. Advanced English Comprehension. Walton-on-Thames: Thomas Nelson and Sons Ltd, 1984.

Graver, B.D., Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Gude, K., Advanced Listening and Speaking: CAE. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Harrison, M., CAE : practice tests : five tests for the Cambridge Certificate in Advanced English with answers. Oxford: Oxford University Press.

Robinson, Carole and Helen Parker. Themes for Listening and Speaking. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Thomas, B.J. Advanced Vocabulary and Idiom. Harlow: Longman Group Limited, 1995.

Triggs, T., Certificate in Advanced English: Practice Tests – Self-Study Edition with Key. Oxford: Heinemann, 1992.

Walton, R., Advanced English CAE. Grammar Practice. London: Nelson, 1994.


Credit criteria: a) attendance; b) participation in classes; c) passing a final written test
Przedmiot: SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE 3 1.2.5-SZ.3
Liczba godzin: 30

Forma: ćwiczenia

Wymogi: zaliczenie przedmiotu Sprawności zintegrowane w semestrze 2.
Opis kursu: Zintegrowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1 (czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, gramatyka praktyczna, użycie języka angielskiego w praktyce), analizowanie różnych form dyskursu, idiomy angielskie oraz angielski slang, kolokacje, wyrażenia kolokwialne.
Wybrane podręczniki:

Crow, J., Vocabulary for Advanced Reading Comprehension: the Keyword Approach. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 1986.

Gethin, Amorey. Advanced English Comprehension. Walton-on-Thames: Thomas Nelson and Sons Ltd, 1984.

Graver, B.D., Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Gude, K., Advanced Listening and Speaking: CAE. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Harrison, M., CAE : practice tests : five tests for the Cambridge Certificate in Advanced English with answers. Oxford: Oxford University Press.

Robinson, Carole and Helen Parker. Themes for Listening and Speaking. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Thomas, B.J. Advanced Vocabulary and Idiom. Harlow: Longman Group Limited, 1995.

Triggs, T., Certificate in Advanced English: Practice Tests – Self-Study Edition with Key. Oxford: Heinemann, 1992.

Walton, R., Advanced English CAE. Grammar Practice. London: Nelson, 1994.


Kryteria zaliczenia: a) obecność na zajęciach, b) aktywny udział, c) zdanie końcowego kolokwium
Subject: TEXT GRAMMAR 1 1.2.5-GT.1

Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: none

Course content: Working out the differences between sentence and text grammar. Coordinated and subordinated content in sentences and texts. Sentence internal structural mechanisms. Determining cohesion and coherence in texts. Functional grammar in theory and practice. Various types of texts discussed in terms of structural and textual processes beyond the level of the sentence.
Sources:
Gethin H., Grammar in Context. Nelson and Sons Ltd., 1992

Downing A., P. Locke, English Grammar. Routledge, 2006


Credit criteria: attendance, contribution, final test
Przedmiot: GRAMATYKA TEKSTU 1 1.2.5-GT.1

Godzin: 30

Forma zajęć: ćwiczenia

Wymagania: brak

Opis kursu: praca nad opisaniem różnic między gramatyką zdania i tekstu. Koordynacja i podporządkowanie struktury w zdaniu i tekście. Omówienie mechanizmów strukturalnych wewnątrz zdania. Wprowadzenie zagadnień spójności w zdaniu, tekście i kontekście. Gramatyka funkcjonalna poza poziomem zdania.
Bibliografia:

Gethin, H., Grammar in Context, Nelson, 1992

Downing A., P. Locke, English Grammar, Routledge, 2006
Przedmiot: HISTORY WIELKIEJ BRYTANII 1.2.5-HWB

Liczba godzin: 30

Forma zajęć: wykład

Wymagania: znajomość j. angielskiego na poziomie FCE/Advanced


Treści kursów: The foundation stones; The Saxon invasion; The Celtic kingdoms; The early Middle Ages: the power of the kings of England; government and society; the late Middle Ages - the century of war, plague and disorder; the crisis of kings and nobles; the Tudors - the birth of the nation state; England and her neighbours; government and society; the Stuarts - Crown and Parliament: Republican and Restoration Britain; life and thought; the eighteenth century - the political world; life in town and country; the years of revolution: industrial revolution, society and religion, revolution in France and the Napoleonic Wars; the nineteenth century - the years of power and danger; the years of self-confidence; the end of an age; Britain at war; the age of uncertainty: the new international order, the welfare state, youthful Britain, a popular monarchy, the loss of empire, Britain, Europe and the United States, Northern Ireland, Scotland and Wales, the years of discontent, the new politics, Britain: past, present and future.
Bibliografia:

 1. Kędzierski, J. Dzieje Anglii, 2 tomy, Wrocław, 1986

 2. McDowall, D. An Illustrated History of England, Longman, 1992

 3. The Penguin History of England, 9 t., London, 1986

 4. Zins, H. Historia Anglii, Wrocław, 1995

Warunki zaliczenia: zaliczenie testu końcowego.


Subject: HISTORY OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.2.5-HWB

No of hours: 30

Form: lecture

Prerequisites: command of English at the FC/Advanced level


Course content: The foundation stones; The Saxon invasion; The Celtic kingdoms; The early Middle Ages: the power of the kings of England; government and society; the late Middle Ages - the century of war, plague and disorder; the crisis of kings and nobles; the Tudors - the birth of the nation state; England and her neighbours; government and society; the Stuarts - Crown and Parliament: Republican and Restoration Britain; life and thought; the eighteenth century - the political world; life in town and country; the years of revolution: industrial revolution, society and religion, revolution in France and the Napoleonic Wars; the nineteenth century - the years of power and danger; the years of self-confidence; the end of an age; Britain at war; the age of uncertainty: the new international order, the welfare state, youthful Britain, a popular monarchy, the loss of empire, Britain, Europe and the United States, Northern Ireland, Scotland and Wales, the years of discontent, the new politics, Britain: past, present and future.
Bibliography:

 1. Kędzierski, J. Dzieje Anglii, 2 tomy, Wrocław, 1986

 2. McDowall, D. An Illustrated History of England, Longman, 1992

 3. The Penguin History of England, 9 t., London, 1986

 4. Zins, H. Historia Anglii, Wrocław, 1995

Credit criteria: passing the final test.
Subject: INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES (SUBCULTURES)

Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: none

Course content: Culture, counterculture, subculture. The structuralist and stylistic approaches. Culture, ideology and hegemony. Subculture and class. Subculture and gender. Subculture and race. Subculture and space. Subculture and transgression. The concept of style. Image, demeanour, argot, music. Bricolage and homology. Subculture and the media (“folk devils and moral panics”). Commodity and mass production. The Teddy boys. The Mods. From hard mods to skinheads. The Rasta and the Rudy boy. Punk.
Selected bibliography:

Barker, Chris. Cultural Studies: Theory and Practice. London: SAGE, 2008.


Cohen, Stanley. Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers.

Oxford. Blackwell, 1987.


During, Simon. The Cultural Studies Reader. London: Routledge, 1993.
Hall, Stuart, and Tony Jefferson. Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. London: Routledge, 1990.
Hebdige, Dick. Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge, 2002.
Jenks, Chris. Subculture: The Fragmentation of the Social. Sage Publications, 2004.
Knight, Nick. Skinhead. London: Omnibus Press, 1982.
Savage, Jon. England’s Dreaming. Anarchy, Sex Pistols, Punk Rock, and Beyond. New

York: St. Martin’s Griffin, 2001.


Credit criteria:

 1. Regular attendance (one unexcused absence allowed)

 2. Participation in class (an obligatory oral presentation)

 3. A final written test


Przedmiot: WSTĘP DO KULTUROZNAWSTWA (SUBKULTURY)

Godzin: 30

Forma zajęć: ćwiczenia

Wymagania: brak

Opis kursu: Kultura, kontrkultura, subkultura. Teorie strukturalistyczne i stylistyczne. Kultura, ideologia i hegemonia. Subkultura i klasa społeczna. Subkultura i płeć. Subkultura i rasa. Subkultura i przestrzeń. Subkultura i przestępczość. Pojęcie stylu. Brikolaż i homologia. Subkultura i media masowe (demonizacja). Towar i produkcja masowa. Analiza wybranych subkultur spektakularnych.
Wybrana bibliografia:

Barker, Chris. Cultural Studies: Theory and Practice. London: SAGE, 2008.


Cohen, Stanley. Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers.

Oxford. Blackwell, 1987.


During, Simon. The Cultural Studies Reader. London: Routledge, 1993.
Hall, Stuart, and Tony Jefferson. Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. London: Routledge, 1990.
Hebdige, Dick. Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge, 2002.
Jenks, Chris. Subculture: The Fragmentation of the Social. Sage Publications, 2004.
Knight, Nick. Skinhead. London: Omnibus Press, 1982.
Savage, Jon. England’s Dreaming. Anarchy, Sex Pistols, Punk Rock, and Beyond. New

York: St. Martin’s Griffin, 2001.


Zasady otrzymania zaliczenia:

1. Regularna obecność (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność)

2. Aktywne uczestniczenie w zajęciach (obowiązkowa prezentacja ustna)

3. Zaliczenia testu końcowego


Subject: BRITISH AND IRISH LITERATURE 3 1.2.5-LBI.3

Hours: 30 + 15 (lectures)

Form: Classes and lectures

Prerequisites: The “British and Irish Literature 2” passed
Course content:
Basic information concerning the Romantic and Victorian eras. Basic terms. Historical, political, ideological and cultural interdependencies. Pre-Romanticism to Romanticism. Philosophical, cultural and political trends. Aesthetic issues and conventions. Distinctive features of the English Romanticism. Wordsworth’s and Coleridge’s “Preface” to Lyrical Ballads. William Blake’s Songs of Innocence and Experience (several poems should be selected). The Lake School Poetry: Wordsworth and Coleridge (“Intimations of Immortality” and “Kubla Khan”). Scottish revival: Robert Burns and Sir Walter Scott. Jane Austen (one of her novels should be analyzed). The Second Generation: Percy Bysshe Shelley (e.g. “Ode to the West Wind”), George Byron and John Keats (several poems should be selected). The Victorian age. Rise of the realistic novel. Charles Dickens (one of his novels should be read and discussed). W. M. Thackeray’s Vanity Fair. The Bronte sisters (Emily Bronte’s Wuthering Heights). George Eliot (The Mill on the Floss). Post-romantic modes in English poetry from Tennyson (In Memoriam) and Browning to Swinburne and the Nineties poets. Art for Art’s Sake from the Pre-Raphaelites to Walter Pater and Oscar Wilde. Wilde’s The Importance of Being Earnest. Thomas Hardy (Tess of the d’Urbervilles).
Sources: selected by teachers

Credit criteria: End-term exam


Przedmiot: HISTORIA LITERATURY BRYTYJSKIEJ I IRLANDZKIEJ 3 1.2.5-LBI.3

Godziny: 30 + 15 (wykłady)

Forma: Ćwiczenia i wykłady

Wymagania: Zdany egzamin z kursu “Historia literatury brytyjskiej i irlandzkiej 2”


Zawartość kursu: Podstawowe informacje dotyczące sztuki, kultury i literatury omawianego okresu. Podstawowa terminologia. Historyczne, polityczne, ideologiczne i kulturowe uwarunkowania i współzależności. Początki romantyzmu – idee, manifesty, praktyka. William Blake (do analizy wybrane wiersze). “Szkoła Jezior”: William Wordsworth i S. T. Coleridge (“Intimations of Immortality” i “Kubla Khan”). Szkocki renesans: Robert Burns i Sir Walter Scott. Jane Austen (do analizy któraś z jej powieści). Drugie pokolenie poetów romantycznych: P. B. Shelley (“Ode to the West Wind”), George Byron i John Keats (do analizy wybrane wiersze). Epoka wiktoriańska. Rozwój powieści wiktoriańskiej. Charles Dickens (do analizy któraś z jego powieści). W. M. Thackeray i Vanity Fair. Siostry Bronte – Wuthering Heights Emily Bronte. George Eliot (Mill on the Floss). Poezja post-romantyczna: Alfred Tennyson i Robert Browning, Swinburne i poezja lat dziewięćdziesiątych. “Sztuka dla sztuki” – Walter Pater i Oscar Wilde. Komedie Wilde’a (The Importance of Being Earnest). Thomas Hardy (Tess of the d’Urbervilles).

Źródła: Dobrane przez prowadzącego

Warunek zaliczenia: Test zaliczeniowy. Egzamin pisemny.
Subject: DESCRIPTIVE GRAMMAR OF ENGLISH - SYNTAX

Hours: 15 (lectures) + 30 (classes) 1.2.5-GOS

Form: lecture and classes

Prerequisites: none

Course content: - Characteristic features of major and minor grammatical categories;

- The notions of “structure” and “constituent” (i.e. a unit of the syntactic structure of language);

- The notion of “domination” ;

- The structure of phrases in English: noun phrases (NP), adjective phrases (AP) and adverb phrases (Adv. P);

- The structure of the verb phrase (VP) of English;

- The notion of lexical verbs and auxiliary verbs;

- The verb as the nucleus of the sentence: thematic relations;

- Complementation and modification;

- The structure of the English sentence;

- The complex sentence: types of complex sentences;

- Small clauses and exceptional clauses;

Literature: Burton-Roberts, N. (1999). Analysing sentences: An introduction toEnglish syntax. London: Longman.

Crystal, David. (1997) The Cambridge encyclopedia of language.

Cambridge: University Press.

Nelson, F. W. (1966) The structure of American English. New York:

Ronald Press.

Radford, A. (1992). Transformational grammar: A first course.

Cambridge: University Press.

Stageberg, N. C. 1966. An Introductory English Grammar. New York:

Holt, Rinehart and Winston.

Credit criteria: Attendance, participation’s in class discussions, preparations of

homework; oral colloquium, semestral recording of lecture credits without

grades, semestral evaluation of tutorial classes and final examination with

grades
Przedmiot: GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO –

SKŁADNIA 1.2.5-GOS

Liczba godzin: 15 (wykłady) + 30 (ćwiczenia),

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia

Wymagania: brak


Treść kursu: - Cechy charakterystyczne doa odmiennych i nieodmiennych części

mowy;


- Pojęcia struktury i składnika (tj. Jednostki w składniowej strukturze języka);

- Pojęcie dominacji w strukturze;

- Struktura fraz w języku angielskim: fraza nominalna (NP), fraza przymiotnikowa (AP) oraz fraza przysłówkowa (Adv. P);

- Struktura frazy werbalnej (VP) w języku angielskim;

- Pojęcie czasowników leksykalnych oraz posiłkowych;

- Czasownik jako jądro zdania: relacje tematyczne;

- Komplementacja i modyfikacja w obrębie frazy;

- Struktura zdania w języku angielskim;

- Zdanie złożone: typy zdań złożonych;

- Równoważniki zdań podrzędnych oraz frazy będące dopełnieniami innych fraz werbalnych;

Literatura: Burton-Roberts, N. (1999). Analysing sentences: An introduction to

English syntax. London: Longman.

Crystal, David. (1997) The Cambridge encyclopedia of language.

Cambridge: University Press.

Nelson, F. W. (1966) The structure of American English. New York:

Ronald Press.

Radford, A. (1992). Transformational grammar: A first course.

Cambridge: University Press.

Stageberg, N. C. 1966. An Introductory English Grammar. New York:

Holt, Rinehart and Winston.

Kryteria oceny: Obecność na zajęciach, udział w dyskusji podczas zajęć, przygotowanie

zadań domowych, kolokwium ustne, semestralne zaliczenie wykładu bez

oceny, semestralne zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin końcowy na

ocenę.
Subject: SELECTIVE COURSE 2 1.2.5-KZ

Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: none


Przedmiot: KURS ZMIENNY 2 1.2.5-KZ

Liczba godzin: 30

Forma zajęć: Ćwiczenia

Wymagania: brak


Specjalizacja nauczycielska: 3 semestr

Teaching specialization: 3rd semester
Subject: LITERARY AND CULTURAL INTERPRETATIONS 1 1.2.5-ITL1

Hours: 30

Form: Classes

Prerequisites: None


Course content: Basic terms and categories connected with the critical study of literary texts and of cultural phenomena (theatre, cinema, media, public spheres, market, consumption, etc.). The purpose of the course is to give students an opportunity to read and discuss literary and cultural texts in order to hone their interpretative skills and, at the same time, increase their language skills and enrich their vocabulary.
Sources: Selected by teacher

Credit criteria: Specified by teacher


Przedmiot: INTERPRETACJE TEKSTÓW LITERACKICH I ZJAWISK KULTURY 1 1.2.5-ITL1

Godziny: 30

Forma: Ćwiczenia

Wymagania wstępne: Nie ma


Zawartość kursu: Podstawowe terminy i kategorie związane z krytyczną analizą tekstów literackich i zjawisk kultury (teatr, kino, media, przestrzeń publiczna, rynek, konsumpcja, etc.). Celem kursu jest opanowanie umiejętności krytycznej lektury i dyskusji nad zjawiskami literackimi i kulturowymi, a także rozwinięcie zdolności językowej w zakresie krytyki literackiej i poszerzenie słownictwa związanego z obszarem literaturoznawstwa.
Źródła: Dobrane przez prowadzącego

Warunek zaliczenia: Określony przez prowadzącego


Subject: TEACHING ENGLISH 1 1.2.5-D1

Liczba godz.: 30

Hours: 30

Form: classes

Prerequisites: none

Course content: Lesson structure; stages of the lesson; vocabulary/grammar presentation and practice; production; writing a lesson plan

Basic sources: Harmer, J. (2001). The practice of English Language Teaching. 3rd ed. London: Longman.

Tanner, R., & Green, C. (1998). Tasks for teacher education. London: Longman.

Ur, P. (1996). A course in language teaching. Cambridge: CUP.

Credit criteria: Active participation in class, regular attendance, written assignments


Nazwa: DYDAKTYKA NAUCZANIA J. ANGIELSKIEGO 1 1.2.5-D1

Liczba godz.: 30

Forma: ćwiczenia

Warunki wpisu na kurs: brak

Treść zajęć: Struktura lekcji; fazy lekcji; prezentacja i ćwiczenie

słownictwa/gramatyki; faza produkcji; pisanie planu lekcji

Literatura: Harmer, J. (2001). The practice of English Language Teaching. 3rd ed. London: Longman.

Tanner, R., & Green, C. (1998). Tasks for teacher education. London: Longman.

Ur, P. (1996). A course in language teaching. Cambridge: CUP.

Warunki zaliczenia: Aktywny udział w zajęciach, obecność, zaliczenie prac pisemnychSpecjalizacja tlumaczeniowa: 3 semestr

Translation specialization: 3rd semester
Subject: TRANSLATION THEORY 1.2.5.-TT

Hours: 15

Form: Lectures

Prerequisites: None


Course Content: The course aims at familiarising students with the theoretical aspects of translation, which will be presented chronologically. The lectures include the discussion of the classical (Cicero), Renaissance (Martin Luther) and Enlightment traditions. Special attention, however, is paid to the development of Translation Studies in the 20th century, so the most important innovative trends will be discussed in detail, including the functional (Michael Halliday), systems (Andrew Chesterman), cultural (Lawrence Venuti) or philosophical theories (George Steiner). Students will be acquainted with the basic concepts in the field, such as equivalence, translation unit, language register, strategies and norms of translation, text ideology, text pragmatics, etc.

Basic sources:

Hatim, B., J. Munday (2004). Translation. An Advanced Resource Book. London-New York: Routledge.

Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London-New York: Routledge.Routledge Encyclopedia of Translation Studies (1998), red. M. Baker. London-New York: Routledge.

The Translation Studies Reader (2000), red. L. Venuti. London-New York: Routledge.
Credit criteria: to be determined by the instructor
Przedmiot: TEORIA TŁUMACZENIA 1.2.5-.TTL

Liczba godzin: 15

Format zajęć: Wyklad

Wymagania wstępne: Brak


Opis kursu: Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w teoretyczne aspekty przekładu, które omówione zostaną w ujęciu chronologicznym. Kurs obejmuje m.in. tradycję starożytną (Ciceron), renesansową (Martin Luter) czy oświeceniową (Samuel Johnson). Na szczególną uwagę zasługuje rozwój przekładoznawstwa w XX wieku, stąd dokładnie przedstawione zostaną najważniejsze nowatorskie nurty, np. teorie funkcjonalne (Michael Halliday), systemowe (Andrew Chesterman), kulturowe (Lawrence Venuti) czy filozoficzne (George Steiner). Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami w tej dziedzinie, takimi jak ekwiwalencja, jednostka translacyjna, rejestr językowy, strategie i normy translatorskie, ideologia tekstu, pragmatyka tekstu, itd.

Podstawowe źródla:

Hatim, B., J. Munday (2004). Translation. An Advanced Resource Book. London-New York: Routledge.

Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London-New York: Routledge.Routledge Encyclopedia of Translation Studies (1998), red. M. Baker. London-New York: Routledge.

The Translation Studies Reader (2000), red. L. Venuti. London-New York: Routledge.
Kryteria zaliczenia: ustalone przez prowadzącego
Subject: PRACTICAL APPLICATIONS OF TRANSLATION THEORIES 1.2.5.-PZTT

Hours: 30

Form: Classes

Prerequisites: None


Course Content: The course is devoted to applying in practice the contemporary translation theories. Its aim is to teach students’ how to make good-quality English-Polish translations. The students will analyse professional translations first, and will then go on to translating various text types themselves. Their translations will be discussed in class, and special attention will be paid to calques and translation errors, problems with selecting the right equivalents and adequacy on the level of text, discourse and pragmatics.

Basic sources:

Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London-New York: Routledge.

Pieńkos, J. (1993). Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piotrowska, M. (1997). Learning Translation - Learning the Impossible? Kraków: Universitas.

Routledge Encyclopedia of Translation Studies (1998), red. M. Baker. London-New York: Routledge.

The Translation Studies Reader (2000), red. L. Venuti. London-New York: Routledge.
Credit criteria: Active participation in the classes; written assignments
Przedmiot: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TEORII TŁUMACZENIA 1.2.5.-PZTT

Liczba godzin: 30

Format zajęć: Ćwiczenia

Wymagania wstępne: Brak


Treść kursu: Zajęcia poświęcone są zastosowaniu w praktyce współczesnych teorii przekładu. Zadaniem kursu jest wypracowanie u studentów umiejętności dokonywania dobrej jakości tłumaczeń z języka angielskiego na polski. Kurs obejmuje najpierw analizę profesjonalnych tłumaczeń, a następnie praktyczne ćwiczenia translacyjne z wykorzystaniem różnorodnych typów tekstu. Zajęcia poświęcone będą także analizie dokonanych tłumaczeń, przy czym szczególną uwagę zwraca się na kalki i błędy językowe, problemy z doborem ekwiwalentów oraz adekwatność na poziomie tekstu, dyskursu czy pragmatyki.
Podstawowe źródła:

Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London-New York: Routledge.

Pieńkos, J. (1993). Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piotrowska, M. (1997). Learning Translation - Learning the Impossible? Kraków: Universitas.Routledge Encyclopedia of Translation Studies (1998), red. M. Baker. London-New York: Routledge.

The Translation Studies Reader (2000), red. L. Venuti. London-New York: Routledge.
Kryteria zaliczenia: Aktywne uczestniczenie w zajęciach; prace pisemne

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna