Druk ab-0 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanePobieranie 13.53 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar13.53 Kb.
DRUK AB-0

Oświadczenie o posiadanym prawie

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany(a)1) ....................................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia

oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)


legitymujący(a) się ..........................................................................................................................................................................,

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)


urodzony(a) ........................................................................................... w .....................................................................................,

(data) (miejsce)

zamieszkały(a) .................................................................................................................................................................................,

(adres)


po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,

z późn. zm.),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr.......................................................................................................................................................................................

w obrębie ewidencyjnym ................................................................... w jednostce ewidencyjnej ....................................................

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności- dotyczy działek nr:......................................................................................................................................................

2) współwłasności - dotyczy działek nr :...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wskazanie nr. działki, współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia :...............................................................................................................................................................................................

3) użytkowania wieczystego dotyczy działek 2:.................................................................................................................................

4) trwałego zarządu- dotyczy działek 2) :...........................................................................................................................................

5) ograniczonego prawa rzeczowego- dotyczy działek 2) :...............................................................................................................

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych- dotyczy działek 2):...........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane3):

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


7) .......................................................................................................................................................................................................

(inne)


Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia .........................................................................................................................

do reprezentowania osoby prawnej ..................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres osoby prawnej)

upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.

Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4)Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

......................................... ............................................................(miejscowość, data) (podpis(y)
1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

2) Należy wskazać właściciela nieruchomości.

3) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna