Drzewa I krzewy rodzime I introdukowane we florze polskiPobieranie 61.12 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar61.12 Kb.
DRZEWA I KRZEWY RODZIME I INTRODUKOWANE

WE FLORZE POLSKI

SYLABUS

  1. Informacje ogólne
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii

Nazwa kierunku studiów

biologia

Poziom kształcenia

drugi stopień

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0200-BS-1PDW48

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy biologia ogólna i molekularna, biologia środowiskowa

Rok studiów /semestr

I i II rok drugiego stopnia, semestr letni (semestr II i IV)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)


Student powinien posiadać zakres wiadomości z botaniki na poziomie studiów I stopnia w obszarze nauk przyrodniczych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 5

Laboratoria- 25Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu dendrologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje biologię i różnorodność drzew i krzewów rodzimych i introdukowanych w Polsce. Przedmiot ukazuje różnice i podobieństwa między poszczególnymi taksonami oraz ich pochodzenie geograficzne.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie obserwacji morfologicznej według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładów.


Efekty kształceniai

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Student definiuje podstawowe zagadnienia z biologii roślin drzewiastych.K_W01, K_W05

2. Student charakteryzuje najważniejsze grupy drzew i krzewów rodzimych i obcego

pochodzenia w dendroflorze Polski.K_U06, K_K05

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisania różnych

grup roślin drzewiastych w zakresie ich biologii i występowania.K_U03, K_U05, K_U12

4. Student rozpoznaje wybrane gatunki drzew i krzewów rodzimych i obcego

Pochodzenia, w tym gatunki chronione w oparciu o źródła monograficzne i klucze do identyfikacji gatunków.K_W12

5. Student doskonali praktyczną umiejętność pracy z lupą binokularną, prowadzenia

obserwacji makroskopowej i dokumentowania wyników obserwacji.K_K026. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość

poszanowania pracy własnej i innych.K_W09, K_K04, K_K06

Punkty ECTS

2

Bilans nakładu pracy studentaii

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 5 godz.;

udział w zajęciach laboratoryjnych: 25 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 16 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 4 godz.Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

34

1,4

o charakterze praktycznym

45,0

1,8Data opracowania:

18.05.2012

Koordynator przedmiotu:

dr Anna Matwiejuk


SYLABUS

  1. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Drzewa i krzewy rodzime i introdukowane we florze Polski

Kod przedmiotu

0200-BS-1PDW48

Nazwa kierunku

Biologia, studia drugiego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

I i II rok drugiego stopnia, semestr letni (semestr II i IV)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

5 godzin - wykład

Prowadzący

dr Anna Matwiejuk

Treści merytoryczne przedmiotu

1. Historia dendrologii, cele i metody badań. Dendrologia i nauki pokrewne.

2. Morfologia drzew, krzewów, półkrzewów i krzewinek – pokrój, budowa pędów i jej modyfikacje (krótkopędy i długopędy, typy rozgałęzienia się pędu, przyrost na grubość i wysokość, słoje przyrostu rocznego – podstawy dendrochronologii, opadanie liści, pąki), typy korzeni.

3. Strategie życiowe drzew: maksymalny wiek, maksymalne rozmiary. Czynniki ograniczające maksymalny wiek i rozmiary roślin drzewiastych

4. Przegląd systematyczny drzew, krzewów i krzewinek – charakterystyka głównych polskich gatunków lasotwórczych, chorologia wybranych gatunków drzewiastych (zasięgi w Polsce i na świecie), ochrona gatunkowa roślin drzewiastych w Polsce, endemity wśród drzew, „żywe skamieliny” (np. miłorząb japoński, metasekwoja chińska, wolemia), gatunki obcego pochodzenia:

- nagonasienne (Pinophyta) – klasy: sagowce (Cycadopsida) , miłorzebowce (Ginkgopsida), sosnowce (Pinopsida), cisowce (Taxopsida)

- okrytonasienne (Magnoliophyta) – klasy: Magnoliowce (Magnoliopsida), rodziny: Juglandaceae, Moraceae, Loranthaceae, Aristolochiaceae, Berberidaceae, Saxifragaceae, Hamamelidaceae, Platanaceae, Rosaceae, Papilionaceae, Hippocastanaceae, Rhamnaceae, Vitaceae, Malvaceae, Thymeleaceae, Elaeagnaceae, Araliacaea, Cornaceae, Caprifoliaceae i liliowce (Liliopsida), rodzina LiliaceaeEfekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

1. Student definiuje podstawowe zagadnienia z biologii roślin

drzewiastych.

2. Student charakteryzuje najważniejsze grupy drzew i krzewów

rodzimych i obcego pochodzenia w dendroflorze Polski.

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisania

różnych grup roślin drzewiastych w zakresie ich biologii i

występowania.

Sposoby weryfikacji:

1. Zaliczenie na ocenę, test zamkniętyForma i warunki zaliczenia

przedmiotu
1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena zamkniętego testu zaliczeniowego z wykładów.


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa

1. J. Mowszowicz, Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów

krajowych i aklimatyzowanych. WSiP, Warszawa

1989.


2. J. Pokorny, Drzewa znane i mniej znane. Leksykon przyrody.

BGW, Warszawa, 1992.

3. W. Seneta, J. Dolatowski, Dendrologia. PWN, Warszawa, 2006.

4. A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika. PWN, Warszawa,

1993.

5. J. Tomanek, A. Żuk-Witkowska, Botanika leśna. PWRiL,Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

1. W. Senata, Dendrologia. Tom 1-2. PWN, Warszawa 1987.
………………………………. podpis osoby składającej sylabus

SYLABUS

  1. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu


Drzewa i krzewy rodzime i introdukowane we florze Polski

- przedmiot do wyboruKod przedmiotu

0200-BS-1PDW48

Nazwa kierunku

biologia, studia drugiego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

I i II rok drugiego stopnia, semestr letni (semestr II i IV)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

25 godzin - laboratoria

Prowadzący

dr Anna Matwiejuk, dr Katarzyna Kolanko

Treści merytoryczne przedmiotu

1. Wyróżnianie i identyfikacja cech diagnostycznych

pozwalających na rozpoznanie roślin drzewiastych.

2. Identyfikacja na podstawie obserwacji makroskopowych

przedstawicieli rodzimych drzewiastych nagonasiennych

(Pinophyta). Rodziny: Taxaceae, Pinaceae, Cupressaceae.

3. Rozpoznawanie na podstawie obserwacji makroskopowych

przedstawicieli obcego pochodzenia drzewiastych

nagonasiennych (Pinophyta). Rodziny: Ginkgoaceae,

Pinaceae, Cupressaceae.

4. Identyfikacja na podstawie obserwacji makroskopowych

przedstawicieli drzewiastych okrytonasiennych

Magnoliophyta (rodziny: Magnoliaceae i Salicaceae).

Rozpoznawanie wybranych gatunków w oparciu o okazy świeże

i zielnikowe na podstawie typów kwiatów, kwiatostanów oraz

owoców.

5. Rozpoznawanie na podstawie obserwacji makroskopowychprzedstawicieli drzewiastych okrytonasiennych

Magnoliophyta (rodziny: Betulaceae i Fagaceae). Identyfikacja

wybranych gatunków na podstawie okazów świeżych lub

zielnikowych w oparciu o budowę liści, kwiatów, kwiatostanów

i owoców.

6. Identyfikacja na podstawie obserwacji makroskopowych

przedstawicieli drzewiastych okrytonasiennych

Magnoliophyta (rodziny: Ulmaceae i Aceraceae).

Rozpoznawanie wybranych gatunków w oparciu o okazy świeże

na podstawie cech morfologicznych.

7. Rozpoznawanie na podstawie obserwacji makroskopowych

przedstawicieli drzewiastych okrytonasiennych

Magnoliophyta (rodzina: Rosaceae). Identyfikacja

wybranych gatunków z różnych podrodzin na podstawie okazów

świeżych w oparciu o cechy diagnostyczne.

8. Obserwacja makroskopowa przedstawicieli drzewiastych

okrytonasiennych Magnoliophyta (rodziny: Tiliaceae, Oleaceae

i Ericaceae) i ich identyfikacja na podstawie wybranych cech

morfologicznych.

9. Wycieczka dendrologiczna do jednego z centrów ogrodniczych

w Białymstoku.

10. Praktyczne rozpoznawanie drzew i krzewów rodzimych i

introdukowanych.


Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

1. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisania

różnych grup roślin drzewiastych w zakresie ich biologii i

występowania.

2. Student rozpoznaje wybrane gatunki drzew i krzewów

rodzimych i obcego pochodzenia w oparciu o materiał świeży i

zielnikowy oraz o źródła monograficzne i klucze do

identyfikacji gatunków.

3. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w

laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.

Sposoby weryfikacji:


  1. Bieżąca kontrola pracy indywidualnej w trakcie wykonywania ćwiczeń.

2. Jeden sprawdzian pisemny w formie testu zamkniętego.

3. Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania wybranych

gatunków drzew i krzewów rodzimych i introdukowanych.


Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena z praktycznego rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów

2. Pozytywna ocena sprawdzianu pisemnego.


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa

1. J. Mowszowicz, Przewodnik do oznaczania oznaczania drzew i

krzewów krajowych i aklimatyzowanych. WSiP, Warszawa

1989.


2. J. Pokorny, Drzewa znane i mniej znane. Leksykon przyrody.

BGW, Warszawa, 1992.

3. W. Seneta, J. Dolatowski, Dendrologia. PWN, Warszawa, 2006.

4. A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika. PWN, Warszawa,

1993.

5. J. Tomanek, A. Żuk-Witkowska, Botanika leśna. PWRiL,Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca1. W. Senata, Dendrologia. Tom 1-2. PWN, Warszawa 1987.………………………………. podpis osoby składającej sylabus

i Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna