Dynamika cz. 5 (pęd, zasada zachowania pędu) Zadanie 1Pobieranie 7.67 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.67 Kb.
Dynamika cz.5

(pęd, zasada zachowania pędu)


Zadanie 1. Oblicz z jaką prędkością musiałaby poruszać się mrówka o masie m1 = 1g aby uzyskać pęd o wartości równej pędowi słonia o masie m2 = 3t poruszającego się z prędkością V2 = 0,3 m/s.

Zadanie 2. Siatkarz w czasie zagrywki nadaje piłce o masie m = 600 g prędkość o wartości V = 110km/h. Jaką średnią siłą działał na piłkę jeżeli czas kontaktu ręki z piłką wynosił t = 0,04 s.

Zadanie 3. Piłka o masie m=0,5 kg uderza prostopadle w ścianę z prędkością V = 5 m/s i odbija się z prędkością o tej samej wartości. Zakładając że czas zderzenia wynosi t = 0,05 s oblicz:

  1. zmianę pędu piłki na skutek zderzenia,

  2. wartość siły działającej na ścianę podczas zderzenia.

Zadanie 4. Kulka o masie m lecąca z prędkością o wartości V uderza w ścianę pod kątem α względem pionu i odbija się z prędkością o tej samej wartości. Oblicz o ile zmienił się pęd kulki na skutek zderzenia. Zapisz postać wektora pędu kulki przed zderzeniem , po zderzeniu oraz wektora zmiany pędu .

Zdanie 5. Stała siła o wartości F = 100 N działa na cząstkę o masie m = 10 g w czasie t = 2s. Jaką energię kinetyczną uzyska cząstka po ustaniu działania siły jeżeli jej prędkość początkowa wynosiła 0.

Zadanie 6. Cząstka o masie m = 3kg porusza się w polu siły zależnej od czasu w następujący sposób . Przyjmując warunki początkowe:

= [5m, 2m, -3m] oraz = [2 m/s, 0 m/s, 1 m/s] znaleźć:

  1. zależność wektorów: przyspieszenia prędkości i położenia cząstki od czasu,

  2. wektora pędu oraz wartości energii kinetycznej od czasu.

Zadanie 7. Dwaj chłopcy o masach m1 i m2 stoją na łyżworolkach naprzeciwko siebie. Chłopiec o masie m1 trzyma ciężarek o masie m i w pewnej chwili rzuca go w stronę drugiego chłopca nadając mu prędkość V. Jaką prędkość uzyskają obaj chłopcy w momencie gdy drugi z nich złapie ciężarek? Wszelkie opory ruchu pomijamy i zakładamy że chłopcy na łyżworolkach mogą poruszać się bez tarcia.

Zadanie 8. Pocisk lecący poziomo rozrywa się na dwa kawałki o jednakowych masach, których prędkości mają wartości odpowiednio V1 = 300 m/s i V2 = 400 m/s , a ich kierunki tworzą ze sobą kąt prosty. Z jaką prędkością leciał pocisk przed rozerwaniem się.

Wskazówka: Zapisz zasadę zachowania pędu w postaci wektorowej i podnieś ją stronami do kwadratu. Następnie skorzystaj z własności iloczynu skalarnego.Zadanie 9. Dwuczłonowy pocisk rakietowy o całkowitej masie m został wystrzelony z prędkością V0 pod kątem α względem poziomu. W momencie gdy pocisk znajdował się w najwyższym punkcie toru odpalenie ładunku rozłączyło człony rakiety i pierwszy człon o masie 0,9m spadł dokładnie pod miejscem odpalenia.

  1. Z jaką prędkością zacznie poruszać się drugi człon rakiety?

  2. Jaki jest całkowity zasięg takiej rakiety?

Zadanie 10. Rakieta o masie M zawierająca m gazowego paliwa została wystrzelona z Ziemi z prędkością V0 pod kątem α względem poziomu. W najwyższym punkcie toru z rakiety został wyrzucony w kierunku przeciwnym do jej ruchu gaz o masie m z prędkością U względem rakiety


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna