Dyrektor Departamentu Edukacji Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzęduPobieranie 16.2 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.2 Kb.
Ogłoszenie nr: 42

Data ukazania się ogłoszenia:

12 listopad 2015 r.

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku

Prezes


poszukuje kandydatów na stanowisko:
Dyrektor Departamentu Edukacji
Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 GdańskMiejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Kosmiczna, centrala w GdańskuZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. zapewnienie bieżącej działalności Agencji związanej z edukacją z zakresie technik kosmicznych i satelitarnych;

 2. utrzymywanie współpracy z właściwymi ministerstwami w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

 3. wspieranie realizacji krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego w zakresie należącym do jego właściwości;

 4. prowadzenie współpracy ze szkołami wszystkich szczebli w zakresie upowszechniania informacji o sektorze kosmicznym;

 5. monitoring programów studiów związanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi;

 6. popularyzacja bieżących informacji z zakresu właściwego dla działania Agencji;

 7. budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami polskich uczelni wyższych zainteresowanymi edukacją w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych;

 8. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Agencji w realizacji programów, przedsięwzięć́ i inicjatyw ukierunkowanych na edukację w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych;

 9. udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach ukierunkowanych na wiedzę o technologiach kosmicznych i satelitarnych;

 10. przygotowywanie dokumentów w języku angielskimWymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:


pozostałe wymagania niezbędne:

 • co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku samodzielnym

 • znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. poz. 1533)

 • wiedza z zakresu spraw należących do zadań Agencji

 • wiedza z zakresu programów studiów dotyczących technologii kosmicznych i satelitarnych

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się


wymagania dodatkowe:

 • udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej

 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną na wyższej uczelni

 • potwierdzenia wystąpień publicznych oraz prowadzenia prezentacji.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń, zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)Termin składania dokumentów:

Do 23 listopada 2015 r.


Miejsce składania dokumentów:

Polska Agencja Kosmiczna

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk


z dopiskiem: Dyrektor Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, ogłoszenie nr 42
Inne informacje:

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Polskiej Agencji Kosmicznej Centrala w Gdańsku).

Istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentów w godz. 7.30 – 15.30.


Uwaga!

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 500 87 64.


/2©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna