Dyrektywa 1999/43/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 25 maja 1999 r zmieniająca po raz siedemnasty dyrektywę 76/769/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowychPobieranie 76.65 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar76.65 Kb.
DYREKTYWA 1999/43/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 25 maja 1999 r.
zmieniająca po raz siedemnasty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

parlament europejski I rada unii europejskiej,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno – Społecznego2,
stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu3,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. należy przyjąć niezbędne środki w celu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego;
 1. Parlament Europejski oraz Rada przyjęły w dniu 29 marca 1996 r. decyzję Parlamentu Europejskiego 646/96/WE i Rady z dnia 29 marca 1996 r. przyjmującą plan działań na rzecz zwalczania raka w ramach działań w dziedzinie zdrowia publicznego (1996-2000)4;
 1. w celu poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania oraz preparaty które je zawierają, nie mogą być wprowadzane do obrotu dla użytku ogółu społeczeństwa;
 1. dyrektywa 94/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1994 r. zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych5 ustanawia, w formie Dodatku dotyczącego pkt. 29, 30 i 31 załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG6, wykaz zawierający substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania kategorii 1 lub 2; takie substancje i preparaty nie powinny być wprowadzane do obrotu dla użytku ogółu społeczeństwa;
 1. dyrektywa 94/60/WE przewiduje, że Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o rozszerzenie tego wykazu nie później, niż sześć miesięcy po opublikowaniu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG7, który zawiera substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania kategorii 1 lub 2;
 1. dyrektywa Komisji 96/54/WE8 dostosowująca po raz dwudziesty drugi dyrektywę 67/548/EWG, w szczególności załącznik I do tej dyrektywy, do postępu technicznego, zawiera 16 substancji nowo sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania kategorii 1 lub 2; substancje te należy dodać do pkt. 29, 30 i 31 Dodatku do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG, skonsolidowanej dyrektywą 97/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady9 zmieniającą dyrektywę 76/769/EWG po raz szesnasty;
 1. uwzględniono zagrożenia oraz korzyści związane z substancjami nowo sklasyfikowanymi na mocy dyrektywy 96/54/WE jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania, kategorii 1 lub 2;
 1. art. 1 ust. 1 lit. f) dyrektywy 96/54/WE skreśla osiem pozycji z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG, ponieważ substancje pod tymi pozycjami są już objęte innymi pozycjami lub ich sklasyfikowanie jako substancje rakotwórcze zostało cofnięte; pięć spośród tych substancji jest objętych w Dodatku do pkt. 29 załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG; pozycje te powinny również zostać skreślone na mocy tej ostatniej dyrektywy;
 1. niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego ustanawiającego minimalne wymagania dotyczące ochrony pracowników, które zamieszczono w dyrektywie Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy10, oraz dyrektyw szczegółowych na niej opartych, w szczególności dyrektywy Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)11,

PRZYJMUJE NINIEJSZą dyrektywę:

 1. Substancje wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy dodaje się do substancji wymienionych w Dodatku do pkt. 29, 30 i 31 załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG. 2. Substancje wymienione w załączniku II do niniejszej dyrektywy skreśla się spośród substancji wymienionych w Dodatku do pkt. 29 załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG.

  Artykuł 3  1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż jeden rok od dnia jej wejścia w życie i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

  Państwa Członkowskie zastosują te środki 18 miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  1. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.  Artykuł 4

  Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.  Artykuł 5

  Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

  Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 1999 r.   W imieniuParlamentu Europejskiego

   J.M. GIL - ROBLES   Przewodniczący

   W imieniu Rady

   H. EICHEL   Przewodniczący

Załącznik I
Pkt 29 – Czynniki rakotwórcze: kategoria 2Substancje

  nr indeksu

nr WE

nr CAS

Uwagi

Dichromian potasu

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9
Dichromian amonu

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5
Dichromian sodu

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9
Dichromian sodu, dwuwodny

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0
Dichlorek chromylu; oksychlorek chromu

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8
Chromian potasu

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6
Związki chromu (VI), z wyjątkiem chromianu baru i związków określonych w innym miejscu w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG

024-017-00-8
Bromoetylen

602-024-00-2

209-800-6

593-60-2
5-allilo-1,3-benzodioksol, safrol

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7
Barwniki azowe na bazie benzydyny; barwniki 4,4’-diaryloazobifenylu, z wyjątkiem określonych w innym miejscu w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG

611-024-00-1
4-amino-3-{[4’-[(2,4-diaminofenylo)azo][(1,1’-bifenylo-4-ilo)azo]}-5-hydroksy-6-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu; Indeks Barw (C.I.) Czerń bezpośrednia (Direct Black) 38

611-025-00-7

217-710-3

1937-37-7
3,3’-[(1,1’-bifenylo)-4,4’-diylobis(azo)]-bis(5-amino-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian) tetrasodu; Indeks Barw (C.I.) Błękit bezpośredni (Direct Blue) 6

611-026-00-2

220-012-1

2602-46-2
3,3’-[(1,1’-bifenylo)-4,4’-diylobis(azo)]-bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonian) disodu; Indeks Barw (C.I.) Czerwień Bezpośrednia (Direct Red) 28;

611-027-00-8

209-358-4

573-58-0
Siarczan tolueno-2,4-diamoniowy

612-126-00-9

265-697-8

65321-67-7

Pkt 30 – Mutageny: kategoria 2Substancje

  nr indeksu

nr WE

nr CAS

Uwagi

Dichromian potasu

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9
Dichromian amonu

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5
Dichromian sodu

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9
Dichromian sodu, dwuwodny

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0
Dichlorek chromylu; oksychlorek chromu

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8
Chromian potasu

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6
1,3,5-tri(oksiranylometylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC

615-021-00-6

219-514-3

2451-62-9

Pkt 31 – Toksyczne dla rozmnażania: kategoria 1Substancje

  nr indeksu

nr WE

nr CAS

Uwagi

1,2-dibromo-3-chloropropan

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

Pkt 31 – Toksyczne dla rozmnażania: kategoria 2Substancje

  nr indeksu

nr WE

nr CAS

Uwagi

ftalan bis(2-metoksyetylu)

607-228-00-5

204-212-6

117-82-8


  ZAŁĄCZNIK IISubstancje

  nr indeksu

nr WE

nr CAS

Uwagi

Węglowodory aromatyczne, C8-10; redestylaty olejów lekkich, wysokowrzące

648-011-00-5

292-695-4

90989-39-2

J

Smoła z węgla brunatnego; olej karbolowy.

(Olej destylowany ze smoły z węgla brunatnego. Składa się zasadniczo z alifatycznych, naftenowych i jedno- do trój-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ich pochodnych alkilowych, związków heteroaromatycznych i jedno- oraz dwu-pierścieniowych fenoli wrzących w zakresie temperatur około 150-360 ºC (302-680 ºF).648-025-00-1

309-885-0

101316-83-0

J

Pak smołowy (smoła węglowa), wysokotemperaturowy

648-157-00-X
140203-12-9
Pak smołowy (smoła węglowa), mieszany węgiel – wysokotemperaturowy

648-158-00-5
140203-13-0
Pak smołowy (smoła węglowa), niskotemperaturowy, pak wysokotemperaturowy

648-159-00-0
140413-61-21 Dz.U. C 59 z 25.2.1998, str. 5.

2 Dz.U. C 214 z 10.7.1998, str. 73.

3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 lutego 1998 r. (Dz.U. C 80 z 16.3.1998, str. 91), wspólne stanowisko Rady z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.U. C 18 z 22.1.1999, str. 43) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 1999 r. (Dz.U. C 150 z 28.5.1999). Decyzja Rady z dnia 10 maja 1999 r.

4 Dz.U. L 95 z 16.4.1996, str. 9.

5 Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 1.

6 Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/64/WE (Dz.U. L 315 z 19.11.1997, str. 13).

7 Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/69/WE (Dz.U. L 343 z 13.12.1997, str. 19).

8 Dz.U. L 248 z 30.9.1996, str. 1.

9 Dz.U. L 233 z 4.12.1997, str. 1.

10 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

11 Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna