Dyrektywa komisji 96/36/we z dnia 17 czerwca 1996 r dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 77/541/ewg odnoszącą się do pasów bezpieczeństwa I urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowychPobieranie 172.23 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar172.23 Kb.
DYREKTYWA KOMISJI 96/36/WE
z dnia 17 czerwca 1996 r.
dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 77/541/EWG odnoszącą się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. odnoszącą się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep1, ostatnio zmienioną dyrektywą 95/54/WE2, w szczególności jej art. 13 ust. 2,
uwzględniając dyrektywę Rady 77/541/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych3, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 90/628/EWG4, w szczególności jej art. 10,
a także mając na uwadze, co następuje:
dyrektywa 77/541/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących procedur homologacji EWG ustanowionej dyrektywą 70/156/EWG; w związku z tym, przepisy ustanowione dyrektywą 70/156/EWG odnoszące się do układów pojazdów, części i oddzielnych zespołów technicznych mają zastosowanie do niniejszej dyrektywy;
w szczególności art. 3 ust. 4 oraz art. 4 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG wymagają, aby do każdej szczegółowej dyrektywy dołączony był dokument informacyjny zawierający odpowiednie punkty załącznika I do tej dyrektywy oraz świadectwo homologacji sporządzone na podstawie załącznika VI do tej dyrektywy w celu umożliwienia włączenia homologacji do systemu komputerowego;
w świetle postępu technicznego, możliwa jest poprawa ochrony pasażerów poprzez wymaganie instalacji trzypunktowych pasów ze zwijaczami na tylnych bocznych siedzeniach pojazdów silnikowych kategorii M1;
do wszystkich miejsc siedzących z zamontowaną poduszką powietrzną powinno być dołączone ostrzeżenie informujące użytkowników pojazdu, że jest obecna poduszka powietrzna, a w następstwie tego nie powinno być montowane na tym siedzeniu, w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy, żadne urządzenie przytrzymujące dla dziecka; niniejsza dyrektywa powinna być w terminie późniejszym zmieniona, jeżeli zostanie zaakceptowany na poziomie międzynarodowym optymalny projekt piktogramu;
możliwa jest poprawa ochrony pasażerów przed wyrzuceniem podczas wypadku poprzez wymaganie, jako minimum, pasów biodrowych ze zwijaczami dla wszystkich przednich i odwrotnych do kierunku jazdy miejsc siedzących w pojazdach silnikowych kategorii M2 oraz M3, a także w przypadku niektórych pojazdów kategorii M2 biodrowych oraz piersiowych pasów, przewidzianych w dyrektywie 90/628/EWG (za wyjątkiem tych pojazdów, które są zaprojektowane zarówno do użytku miejskiego jak i posiadających miejsca dla pasażerów stojących);
wejście w życie zmiany niniejszej dyrektywy, która narzuca wymóg istnienia takich pasów bezpieczeństwa w pojazdach kategorii M2 i M3, uzależnione jest od dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady 76/115/EWG5, ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 90/629/EWG6, w sprawie punktów mocowania pasów bezpieczeństwa oraz dyrektywy Rady 74/408/EWG7 w sprawie wytrzymałości siedzeń;
ochrona pasażerów, w szczególności na środkowych tylnych miejscach siedzących samochodów osobowych, przed rzuceniem do przodu i wyrzuceniem podczas wypadku musi być poprawiona i w tym celu powinny być wprowadzone dalsze zmiany do tej dyrektywy;
skuteczność środków określonych w niniejszej dyrektywie w celu poprawy ochrony pasażerów w autobusach i autokarach zależy od zapinania opisanych pasów bezpieczeństwa; niniejsza dyrektywa musi być uzupełniona poprzez zmianę dyrektywy Rady 91/671/EWG8 w sprawie zapinania pasów bezpieczeństwa;
wprowadzono odniesienie do dyrektywy Rady 74/60/EWG9,ostatnio zmienionej dyrektywą 78/632/EWG10, odnoszącej się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych;
przepisy niniejszej dyrektywy są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego ustanowionego dyrektywą 70/156/EWG,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 77/541/EWG wprowadza się następujące zmiany:


1. - W art. 2 akapit pierwszy skreśla się wyrazy „...lub jego upoważnionemu przedstawicielowi...”,
- Art. 4 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 4
Właściwe władze Państw Członkowskich powiadamiają się wzajemnie, z wykorzystaniem procedury określonej w art. 4 ust. 6 dyrektywy 70/156/EWG, o każdym typie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących, którym udzieliły homologacji, odmówiły udzielenia homologacji lub ją wycofały.”
- W art. 9 wyrazy „w załączniku I” zastępuje się wyrazami „w załączniku II A”.
2. Dodaje się wykaz załączników, a w załącznikach do dyrektywy 77/541/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
3. W pozostałych językach, termin stosowany poprzednio dla „homologacji” zastępuje się nowym terminem.

Artykuł 2

1. Z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. żadne Państwo Członkowskie nie może, z przyczyn odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących:


- odmówić, w odniesieniu do typu pojazdu silnikowego, pasa bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymującego, udzielenia homologacji WE lub krajowej homologacji, lub
- zabronić rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu pojazdów, albo sprzedaży lub wprowadzenia do eksploatacji pasów bezpieczeństwa lub urządzeń przytrzymujących,
jeżeli pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące są zgodne z wymogami dyrektywy 77/541/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą,
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, z mocą od dnia 1 października 1999 r. w odniesieniu do pojazdów kategorii M2 o masie 3,5 tony lub mniejszej oraz od dnia 1 października 1997 r. w odniesieniu do pozostałych pojazdów, Państwa Członkowskie:
- nie udzielają już homologacji WE, oraz
- mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji,
w odniesieniu do typu pojazdu, z przyczyn odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących, oraz dla typu pasa bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymującego, jeżeli nie są spełnione wymogi dyrektywy 77/541/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą.
3.1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 5, z mocą od dnia 1 października 2001 r. w przypadku pojazdów kategorii M2 o maksymalnej masie nie przekraczającej 3 500 kg oraz z mocą od dnia 1 października 1999 r. w odniesieniu do pozostałych pojazdów kategorii M, Państwa Członkowskie:
- uznają, że świadectwa zgodności towarzyszące nowym pojazdom zgodnie z przepisami dyrektywy 70/156/EWG, utraciły ważność do celów art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz
- mogą odmówić rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów, którym nie towarzyszy świadectwo zgodności zgodnie z dyrektywą 70/156/EWG, oraz
- mogą odmówić sprzedaży oraz wprowadzenia do eksploatacji nowych pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących,
z przyczyn odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących, jeżeli nie są spełnione wymogi dyrektywy 77/541/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą.
3.2. Z mocą od dnia 1 października 1999 r. wymogi dyrektywy 77/541/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą, odnoszące się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących jako części składowych, mają zastosowanie do celów art. 7 ust. 2 dyrektywy 70/156/EWG.
4. Bez względu na ust. 2 oraz ppkt 3.2 powyżej, do celów części zamiennych, Państwa Członkowskie nadal udzielają homologacji WE oraz zezwalają na sprzedaż i wprowadzanie do eksploatacji pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących zgodnie z poprzednimi wersjami dyrektywy 77/541/EWG, z zastrzeżeniem że takie pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące:
- są przeznaczone do zamontowania w pojazdach już użytkowanych, oraz
- są zgodne z wymogami tej dyrektywy, które miały do nich zastosowanie podczas pierwszej rejestracji pojazdów.
5. Bez względu na ust. 2 oraz ppkt 3.1 powyżej, w odniesieniu do przepisu o ostrzegawczej etykiecie poduszki powietrznej zgodnie z ppkt 3.1.11 załącznika I, przepisy tych ustępów stosuje się od dnia 1 stycznia 1997 r.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 grudnia 1996 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.


Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie regulowanej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 1996 r.W imieniu Komisji

Martin BANGEMANN


Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
Dodaje się wykaz załączników w brzmieniu:
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
ZAŁĄCZNIK I: Zakres, definicje, homologacja EWG części, wymagania dotyczące instalowania
ZAŁĄCZNIK II: Dokumentacja homologacji
Dodatek 1. Dokument informacyjny (część)
Dodatek 2. Dokument informacyjny (pojazd)
Dodatek 3. Świadectwo homologacji (część)
Dodatek 4. Świadectwo homologacji (pojazd)
ZAŁĄCZNIK III: Znak homologacji EWG części
ZAŁĄCZNIK IV: Przykład przyrządu do przeprowadzania badań wytrzymałości zwijaczy
ZAŁĄCZNIK V: Przykład przyrządu do przeprowadzania badań blokowania zwijaczy z blokowaniem awaryjnym
ZAŁĄCZNIK VI: Przykład przyrządu do przeprowadzania badań odporności zwijaczy na pył
ZAŁĄCZNIK VII: Opis wózka, siedzenia, punktów mocowania i urządzenia zatrzymującego
ZAŁĄCZNIK VIII: Opis manekina
ZAŁĄCZNIK IX: Krzywa zmniejszania prędkości wózka
ZAŁĄCZNIK X: Instrukcje
ZAŁĄCZNIK XI: Badanie podwójnego zamka
ZAŁĄCZNIK XII: Badanie ścierania i mikroprzesunięć
ZAŁĄCZNIK XIII: Badanie korozyjne
ZAŁĄCZNIK XIV: Kolejność wykonywania badań
ZAŁĄCZNIK XV: Instalacja pasa bezpieczeństwa pokazująca typy pasa oraz typy zwijacza
ZAŁĄCZNIK XVI: Zgodność produkcji
W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
- pkt 0 otrzymuje brzmienie:
„0. Zakres
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących przeznaczonych do instalowania w pojazdach zgodnych z definicją podaną w art. 9, przeznaczonych do użytkowania samodzielnego, tzn. jako wyposażenie indywidualne, przez dorosłych użytkowników siedzeń skierowanych do przodu i do tyłu kierunku jazdy.”,
- po ppkt 1.22 dodaje się pięć nowych podpunktów w brzmieniu:
„1.23. „Strefa odniesienia” oznacza przestrzeń między dwiema pionowymi wzdłużnymi płaszczyznami, usytuowanymi 400 mm od siebie oraz symetrycznie w stosunku do punktu H, określoną obrotem przyrządu opisanego w załączniku II do dyrektywy 74/60/EWG, od pozycji pionowej do poziomej. Przyrząd ustawiony jest zgodnie z opisem w tym załączniku oraz ustawiony na maksymalną długość 840 mm.
1.24. „Zespół poduszki powietrznej” oznacza urządzenie zainstalowane w celu uzupełnienia pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach o napędzie silnikowym, to znaczy układ, który w razie groźnego zderzenia pojazdu, automatycznie rozwija elastyczną strukturę, której celem jest ograniczenie, dzięki ściśnięciu zawartych w niej gazów, siły ciężkości styku jednej lub kilku części ciała użytkownika pojazdu z wnętrzem przedziału pasażerskiego.
1.25. „Poduszka powietrzna pasażera” oznacza zespół poduszki powietrznej przeznaczony do ochrony użytkownika(-ów) na miejscach innych niż miejsce kierowcy w przypadku zderzenia czołowego.
1.26. „Urządzenie przytrzymujące dla dziecka” oznacza układ części, który może obejmować zespół taśm lub części elastycznych z zamkiem bezpieczeństwa, urządzeniami regulującymi, mocowaniami, a w niektórych przypadkach dodatkowy fotel i/lub ochronny ekran, które mogą być umieszczone w pojeździe o napędzie silnikowym. Urządzenie jest tak zaprojektowane, aby osłabić ryzyko zranienia użytkownika w przypadku kolizji lub nagłego zmniejszenia prędkości pojazdu, poprzez ograniczenie ruchu ciała użytkownika.
1.27. „Zwrócenie tyłem do kierunku jazdy” oznacza zwrócenie w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku ruchu pojazdu.”,
- ppkt 1.8.4.1 oraz 1.8.4.2 otrzymują brzmienie:
„1.8.4.1. Zmniejszenie prędkości pojazdu (pojedyncza czułość).
1.8.4.2. Połączenie zmniejszenia prędkości pojazdu, ruchu taśmy oraz każdego innego systemu automatycznego (czułość wielokrotna).”,
- ppkt 2.1.1 otrzymuje brzmienie:
„2.1.1. Wniosek o udzielenie homologacji EWG części w odniesieniu do typu pasa bezpieczeństwa, zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG wnosi producent.
Wniosek o udzielenie homologacji EWG części w odniesieniu do typu urządzenia przytrzymującego, zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG wnosi producent lub producent pojazdu, w którym urządzenie ma być zainstalowane.”,
- ppkt 2.1.2 otrzymuje brzmienie:
„2.1.2. Wzór dokumentu informacyjnego znajduje się w dodatku 1 do załącznika II. Następujące próbki muszą być przedstawione placówce technicznej przeprowadzającej badania homologacyjne:”,
- skreśla się ppkt 2.1.2.1,
- ppkt „2.1.2.2, 2.1.2.3 oraz 2.1.2.4” otrzymują odpowiednio oznaczenia „2.1.2.1, 2.1.2.2 oraz 2.1.2.3”,
- ppkt 2.1.3 otrzymuje brzmienie:
„2.1.3. W wypadku urządzeń przytrzymujących wnioskodawca przedkłada placówce technicznej przeprowadzającej badania homologacyjne urządzeń przytrzymujących dwie próbki. Mogą one obejmować dwie próbki pasów wymienione w ppkt 2.1.2.1 i, wedle uznania producenta, albo pojazd reprezentatywny dla typu pojazdu przewidzianego do homologacji, albo część lub części pojazdu uznane przez placówkę za zasadnicze.”,
- po ppkt 2.4.1.4 dodaje się ppkt 2.4.1.5 w brzmieniu:
„2.4.1.5. Wykorzystanie materiałów o właściwościach poliamidu 6, w odniesieniu do zatrzymywania wody, jest zakazane we wszystkich częściach mechanicznych, na których działanie zjawisko to mogłoby mieć negatywny wpływ.”,
- na końcu ppkt 2.4.5.2.1 dodaje się zdanie w brzmieniu:
„W przypadku czułości pojedynczej, zgodnie z ppkt 1.8.4.1, ważne są jedynie warunki techniczne dotyczące zmniejszania prędkości pojazdu.”,
- na końcu ppkt 2.4.5.2.1.5 dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Jednakże, niniejszy wymóg nie musi być spełniony w przypadku zwijacza z czułościami wielokrotnymi pod warunkiem, że tylko jedna czułość jest zależna od sygnału zewnętrznego lub źródła energii, a kierowca jest informowany o braku sygnału lub źródła energii za pomocą znaków optycznych i/lub akustycznych.”,
- ppkt 2.4.5.2.2 otrzymuje brzmienie:
„2.4.5.2.2. podczas badania w warunkach określonych w ppkt 2.7.7.2. zwijacz z blokowaniem awaryjnym o czułości wielokrotnej, obejmującej czułość taśmy, spełnia określone wymagania i ponadto blokuje się, jeżeli przyspieszenie taśmy, mierzone w kierunku jej rozwijania się jest nie mniejsze niż 2,0 g.”,
- po ppkt 2.6.1.4.2 dodaje się ppkt 2.6.1.5 w brzmieniu:
„2.6.1.5. W drodze odstępstwa, w przypadku urządzeń przytrzymujących, zmiany położenia mogą być większe od określonych w ppkt 2.6.1.3.2 w przypadku, gdy górny punkt mocowania zamocowany do siedzenie korzysta z odstępstwa przewidzianego w ppkt 5.5.4 załącznika I do dyrektywy 76/115/EWG. Szczegóły dotyczące omawianego urządzenia przytrzymującego zawarte są w uzupełnieniu do świadectwa homologacji określonego w dodatkach 3 oraz 4 do załącznika II.”
- w ppkt 2.7.3 „2.1.2.4” zastępuje się „2.1.2.2.”,
- ppkt „2.7.10” (sprawozdanie z badań), którego oznaczenie nie zostało zmienione dyrektywą 90/628/EWG, otrzymuje oznaczenie „2.7.11”,
- w ppkt 2.7.11 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli przesunięcie manekina do przodu wykracza poza wartości określone w ppkt 2.6.1.3.2, to w sprawozdaniu podaje się czy spełnione zostały wymagania określone w ppkt 2.6.1.4.1.
- ppkt 2.8.3 otrzymuje brzmienie:
„2.8.3. Co do zasady, środki mające na celu zapewnienie zgodności produkcji podejmuje się zgodnie przepisami ustanowionymi w art. 10 dyrektywy 70/156/EWG.”,
- ppkt 2.8.3.1 otrzymuje brzmienie:
„2.8.3.1. Szczególne przepisy, określające szczegółowo badania, które mają być przeprowadzone oraz ich częstotliwość, ustanowione są w załączniku XVI do niniejszej dyrektywy.”,
- skreśla się ppkt. 2.8.3.2 - 2.8.4.5,
- ppkt 3.1.1 otrzymuje brzmienie:
„3.1.1. Z wyjątkiem siedzeń składanych (zgodnie z definicją określoną w dyrektywie 76/115/EWG) oraz miejsc siedzących przeznaczonych wyłącznie do użytku gdy pojazd jest nieruchomy, siedzenia pojazdów objętych art. 9 kategorii M oraz N (z wyjątkiem tych pojazdów kategorii M2 oraz M3, które przeznaczone są do użytku miejskiego oraz posiadających miejsca dla pasażerów stojących) muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące, które spełniają wymagania niniejszej dyrektywy.”,
- ppkt 3.1.3 otrzymuje brzmienie:
„3.1.3 ... dopuszcza się montaż pasa biodrowego typu Br4m.....” (skreśla się wyrazy „B, Br3 lub”.),
- po ppkt 3.1.9 dodaje się cztery nowe podpunkty w brzmieniu:
„3.1.10. Każde miejsce siedzące w załączniku XV oznaczone symbolem , posiada trzypunktowe pasy typu określonego w załączniku XV, chyba, że jest spełniony jeden z następujących warunków:
- bezpośrednio z przodu znajduje się siedzenie lub inne części pojazdu zgodne z ppkt 3.5 dodatku 1 do załącznika III do dyrektywy 74/408/EWG, lub
- żadna część pojazdu nie znajduje się lub, jeżeli pojazd jest w ruchu, nie ma możliwości znalezienia się w strefie odniesienia, lub
- części pojazdu znajdujące się w tej strefie odniesienia spełniają wymogi pochłaniania energii określone w dodatku 6 do załącznika III do dyrektywy 74/408/EWG, w którym to przypadku może posiadać dwupunktowy pas typu określonego w załączniku XV.
3.1.11. Z wyjątkiem przepisów ppkt 3.1.12, każde siedzenie, które wyposażone jest w poduszkę powietrzną posiada ostrzeżenie przed użyciem na tym siedzeniu urządzenia przytrzymującego dla dziecka zwróconego w tyłem do kierunku jazdy. Etykieta ostrzegawcza w postaci piktogramu, który może zawierać tekst informujący, jest trwale przymocowana i tak umieszczona, aby była łatwo widoczna na przeciwko osoby, która może instalować na omawianym siedzeniu urządzenie przytrzymujące dla dziecka zwrócone tyłem do kierunku jazdy. Przykład możliwego wzoru piktogramu znajduje się na rysunku 1. Trwała informacja powinna być widoczna przez cały czas w przypadku, gdy etykieta ostrzegawcza nie jest widoczna podczas zamkniętych drzwi.
Rysunek 1
Piktogram

3.1.12. Wymagania ppkt 3.1.11 nie są stosowane, jeżeli pojazd jest wyposażony w mechanizm automatycznie wyczuwający obecność urządzenia przytrzymującego dla dziecka zwróconego tyłem do kierunku jazdy i zapewnia, że poduszka powietrzna nie rozwinie się, gdy takie urządzenie przytrzymujące dla dziecka jest zainstalowane.
3.1.13. W przypadku siedzeń, które można obrócić lub usytuować w innym położeniu, przeznaczonych do użytku, gdy pojazd jest nieruchomy, wymagania ppkt 3.1.1 stosowane są jedynie do położeń przeznaczonych do normalnego użytku, kiedy pojazd porusza się po drodze, zgodnie z niniejszą dyrektywą. Uwaga tej treści zawarta jest w dokumencie informacyjnym.”,
- po ppkt 3.2.2.4 dodaje się ppkt 3.2.2.5 w brzmieniu:
„3.2.2.5. Placówka techniczna sprawdza, czy z włączonym trzpieniem zamka i bez użytkownika na siedzeniu
- możliwe rozluźnienie pasa nie przeszkadza w prawidłowej instalacji urządzenia przytrzymującego dla dziecka zalecanego przez producenta, oraz
- w przypadku trzypunktowego pasa, może być ustanowiony naciąg co najmniej 50 N w części biodrowej pasa poprzez zewnętrzne zastosowanie naciągu w części piersiowej tego pasa.”,
- dodaje się trzy nowe punkty w brzmieniu:
„4. Wniosek o udzielenie homologacji EWG dla typu pojazdu w odniesieniu do instalacji jego pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących
4.1. Wniosek o udzielenie homologacji typu zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG dla typu pojazdu w odniesieniu do instalacji jego pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących wnosi producent pojazdu.
4.2. Wzór dokumentu informacyjnego znajduje się w dodatku 2 do załącznika II.
4.3. Pojazd reprezentatywny dla danego typu, któremu ma być udzielona homologacja typu, dostarczany jest placówce technicznej przeprowadzającej badania homologacyjne.
5. Udzielanie homologacji EWG
5.1. Jeżeli odpowiednie wymagania są spełnione, udziela się homologacji EWG zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz, jeżeli ma zastosowanie, art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/156/EWG.
5.2. Wzór świadectwa homologacji typu EWG znajduje się w:
5.2.1. Dodatku 3 do załącznika II dla wniosków określonych w ppkt 2.1;
5.2.2. Dodatku 4 do załącznika II dla wniosków określonych w pkt 4.
5.3. Numer homologacji zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 70/156/EWG przyznaje się każdemu typowi homologowanego pasa bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymującego oraz każdemu homologowanemu typowi pojazdu. To samo Państwo Członkowskie nie przyznaje tego samego numeru dla różnych typów pasów bezpieczeństwa lub urządzeń przytrzymujących lub dla różnych typów pojazdów.
6. Zmiany typu oraz zmiany homologacji
6.1. W przypadku zmian dotyczących albo typu pojazdu albo pasa bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymującego, którym udzielono homologacji zgodnie z niniejszą dyrektywą, stosuje się przepisy art. 5 dyrektywy 70/156/EWG.”
Załącznik II zastępuje się załącznikiem II w brzmieniu:
ZAŁĄCZNIK II

DOKUMENTACJA HOMOLOGACJIDodatek 1
Dokument informacyjny nr...

odnoszący się do homologacji EWG części

pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących (77/541/EWG)

ostatnio zmienionej dyrektywą 96/36/WE


Jeśli ma to zastosowanie, należy dostarczyć, w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści, następujące informacje. Rysunki w odpowiedniej skali, dostatecznie szczegółowe, należy dostarczać w formacie A4 lub w skoroszycie formatu A4. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.
Jeśli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne mają elektroniczne urządzenia sterujące, przedstawia się informacje dotyczące ich działania.
0. Ogólne
0.1 Marka (nazwa handlowa producenta):
0.2. Typ i ogólny(-e) opis(-y) handlowy(-e):
0.5. Nazwa i adres producenta:
0.7. W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, miejsce i metoda naniesienia znaku homologacji EWG:
0.8. Adres(-y) zakładu(-ów) montażu:
1. Wykaz pojazdów, w których ma być zamontowane urządzenie [jeśli ma zastosowanie]
2. Opis urządzenia
2.1. Pas bezpieczeństwa
2.1.1. Konfiguracja pasa bezpieczeństwa (pas dwupunktowy, pas trzypunktowy, statyczny, automatyczny):
2.1.2. Szczegóły dotyczące taśmy (materiał, splot, wymiary i kolor):
2.1.3. Typ zwijacza (oznaczenie zwijacza zgodnie z ppkt 1.1.3.2.2 załącznika III do dyrektywy 77/541/EWG):
2.1.3.1. Informacja o funkcjach dodatkowych, jeśli ma zastosowanie:
2.1.4. Rysunki części sztywnych (zgodnie z ppkt 1.2.1 załącznika I do dyrektywy 77/541/EWG):
2.1.5. Schemat zespołu pasa bezpieczeństwa umożliwiający rozpoznanie i lokalizację części sztywnych:
2.1.6. Instrukcje instalacji pokazujące między innymi instalację zwijacza i jego czujnika:
2.1.7. Jeżeli jest obecne urządzenie regulujące wysokość pasa, podać czy jest uważane za część pasa:
2.1.8. W przypadku urządzenia lub układu obciążenia wstępnego, pełny opis techniczny budowy i działania łącznie z wszelkimi czujnikami, opisujący metodę uruchomienia oraz wszelkie niezbędne metody w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia:
2.2. Urządzenie przytrzymujące
W uzupełnieniu do informacji wymaganych w ppkt 2.1 powyżej:
2.2.1. Rysunki odpowiednich części konstrukcji pojazdu oraz wszelkie wzmocnienia punktów mocowania siedzeń:
2.2.2. Rysunki siedzenia pokazujące jego konstrukcję, system regulacji oraz mocowania części mocujących ze wskazaniem wykorzystanych materiałów:
2.2.3. Rysunki lub fotografie urządzenia przytrzymującego po instalacji:
Data, sprawa
Dodatek 2
Dokument informacyjny nr...

w zastosowaniu załącznika I do dyrektywy Rady 70/156/EWG*

odnoszący się do homologacji EWG pojazdu w odniesieniu do

pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących (77/541/EWG)

ostatnio zmienionej dyrektywą nr.../.../WE
Jeśli ma to zastosowanie, należy dostarczyć, w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści, następujące informacje. Rysunki w odpowiedniej skali, dostatecznie szczegółowe, należy dostarczać w formacie A4 lub w skoroszycie formatu A4. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe.
Jeśli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne mają elektroniczne urządzenia sterujące, przedstawia się informacje dotyczące ich działania.
0. OGÓLNE
0.1 Marka (nazwa handlowa producenta):
0.2. Typ i ogólny(-e) opis(-y) handlowy(-e):
0.3. Środki identyfikacji typu, jeżeli są zaznaczone na pojeździeb:

0.3.1. Miejsce tego oznakowania:


0.4. Kategoria pojazduc:
0.5. Nazwa i adres producenta:
0.8. Adres(y) zakładu(-ów) montażu:
1. Ogólne właściwości konstrukcyjne pojazdu
1.1. Fotografie i/lub rysunki reprezentatywnego pojazdu:
9. Nadwozie
9.10.3. Siedzenia
9.10.3.1. Liczba:
9.10.3.2. Położenie i układ:
9.10.3.2.1. Pozycja(-cje) siedzenia przeznaczone do wykorzystywania jedynie w czasie gdy pojazd jest nieruchomy:
9.10.3.4. Właściwości: opis oraz rysunki1
9.10.3.4.1. siedzenia i ich punkty mocowania:
9.10.3.4.2. układ regulacji:
9.10.3.4.3. układy zmiany położenia oraz blokowania:
9.10.3.4.4. punkty mocowania pasów bezpieczeństwa, jeżeli są wbudowane w konstrukcję siedzenia:
9.12. Pasy bezpieczeństwa i/lub inne układy przytrzymujące
9.12.1 Liczba i położenie pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących oraz siedzeń, na których mogą być stosowane:

Pełny znak homologacji EWG

Wariant

(jeśli ma zastosowanie)Urządzenie regulujące wysokość pasa

(wskazać tak/nie/opcja)Pierwszy

R


rząd siedzeń

C

L


Drugi

R


rząd siedzeń2

C

L


(R = siedzenie z prawej strony, C = siedzenie środkowe, L = siedzenie z lewej strony)

9.12.2. Charakter i położenie dodatkowych urządzeń przytrzymujących (wskazać tak/nie/opcja):Przednia poduszka powietrzna

Boczna poduszka powietrzna

Urządzenie obciążenia wstępnego

Pierwszy

R


rząd siedzeń

C

L


Drugi

R


rząd siedzeń2

C

L


(R = siedzenie z prawej strony, C = siedzenie środkowe, L = siedzenie z lewej strony)

9.12.3. Liczba i położenie punktów mocowania pasów bezpieczeństwa oraz dowód zgodności z dyrektywą 76/115/EWG (tj. numer homologacji EWG lub sprawozdanie z badań):


Data, sprawa
Dodatek 3
WZÓR
(maksymalny format A4 (210 x 297 mm))
ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI EWG
Pieczęć organu administracji
Komunikat uwzględniający
- homologację1,
- rozszerzenie homologacji1,
- odmowę homologacji1,
- wycofanie homologacji1,
typu pojazdu / części / oddzielnego zespołu technicznego1 z uwzględnieniem dyrektywy... /... / EWG ostatnio zmienionej dyrektywą... /... / WE.
Numer homologacji:
Powód rozszerzenia:
SEKCJA I
0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):
0.2. Typ i ogólny(-e) opis(-y) handlowy(-e):
0.3. Sposób identyfikacji typu, jeżeli zaznaczony na pojeździe / części / oddzielnym zespole technicznym: 1 2

0.3.1. Miejsce tego oznakowania:


0.4. Kategoria pojazdu: 1 3
0.5. Nazwa i adres producenta:
0.7. W odniesieniu do części i oddzielnych zespołów technicznych, umiejscowienie i metoda umieszczania znaku homologacji EWG:

0.8. Adres(-y) zakładu(-ów) montażu:


SEKCJA II
1. Dodatkowe informacje (tam, gdzie mają zastosowanie): (patrz uzupełnienie)
2. Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań:

3. Data sprawozdania z badań:


4. Numer sprawozdania z badań:
5. Uwagi (jeśli są): (patrz uzupełnienie)
6. Miejsce:
7. Data:
8. Podpis:
9. Załącza się spis treści do zestawu informacji przedstawionych urzędowi udzielającemu homologacji, który można otrzymać na życzenie.


Uzupełnienie do świadectwa homologacji EWG nr...

dotyczące homologacji części pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w odniesieniu do dyrektywy 77/541/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą...../...../WE


1. Dodatkowe informacje
1.1. Konfiguracja:
(wykorzystać symbole i znaki określone w ppkt 1.3 i 1.4 załącznika III; jeśli ma to zastosowanie, wskazać dodatkowe elementy, takie jak urządzenie do regulacji wysokości, urządzenie obciążenia wstępnego, itp.)
1.2. Pojazdy, dla których urządzenie jest przeznaczone:
1.3. Położenie w pojeździe, w którym urządzenie ma być instalowane:

5. Uwagi:


Dodatek 4
WZÓR
(maksymalny format A4 (210 x 297 mm))
ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI EWG
Pieczęć organu administracji
Komunikat uwzględniający
- homologację1,
- rozszerzenie homologacji1,
- odmowę homologacji1,
- wycofanie homologacji1,
typu pojazdu / części / oddzielnego zespołu technicznego1 z uwzględnieniem dyrektywy... /... / EWG ostatnio zmienionej dyrektywą... /... / WE.
Numer homologacji:
Powód rozszerzenia:
SEKCJA I
0.1. Marka (nazwa handlowa producenta):
0.2. Typ i ogólny(-e) opis(-y) handlowy(-e):
0.3. Sposób identyfikacji typu, jeżeli zaznaczony na pojeździe / części / oddzielnym zespole technicznym: 1 2

0.3.1. Miejsce tego oznakowania:


0.4. Kategoria pojazdu: 1 3
0.5. Nazwa i adres producenta:
0.7. W odniesieniu do części i oddzielnych zespołów technicznych, umiejscowienie i metoda umieszczania znaku homologacji EWG:

0.8. Adres(-y) zakładu(-ów) montażu:


SEKCJA II
1. Dodatkowe informacje (tam, gdzie mają zastosowanie): (patrz uzupełnienie)
2. Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań:

3. Data sprawozdania z badań:


4. Numer sprawozdania z badań:
5. Uwagi (jeśli są): (patrz uzupełnienie)
6. Miejsce:
7. Data:
8. Podpis:
9. Załącza się spis treści do zestawu informacji przedstawionych urzędowi udzielającemu homologacji, który można otrzymać na życzenie.
Uzupełnienie do świadectwa homologacji EWG nr …
odnoszące się do homologacji pojazdu w odniesieniu do dyrektywy 77/541/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą …/…/WE
1. Dodatkowe informacje
1.1. Oznaczenie pasów bezpieczeństwa lub urządzeń przytrzymujących, które mogą być zainstalowane w pojeździe
1.1.1. Marka:
1.1.2. Znak(-i) homologacji części:
1.1.3. Położenie w pojeździe:
1.2. Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa
1.2.1. Numer homologacji:
1.3. Siedzenia
1.3.1. Numer homologacji, jeśli ma zastosowanie:
5. Uwagi:
W załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
- ppkt 1.1.2 otrzymuje brzmienie:
„1.1.2. w pobliżu prostokąta, „bazowy numer identyfikacyjny” zawarty w sekcji 4 numeru homologacji określonego w załączniku VII do dyrektywy 70/156/EWG, poprzedzony dwiema cyframi wskazującymi kolejny numer przypisany ostatnim znaczącym zmianom technicznym w dyrektywie 77/541/EWG w dniu udzielenia homologacji EWG części. W niniejszej dyrektywie kolejnym numerem jest 04.”,
- w pkt. 2 na czterech rysunkach liczbę „2439” zastępuje się liczbą „04 2439”„
- w ppkt. 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4, wyrazy „pod numerem 2439” zastępuje się wyrazami „zgodnie z niniejszą dyrektywą (04) pod bazowym numerem identyfikacyjnym 2439”,
- uwaga na końcu załącznika III otrzymuje brzmienie:
bazowy numer identyfikacyjny oraz symbol(-e) umieszczane są blisko prostokąta.
W załączniku XV (patrz dyrektywa 90/628/EWG) wprowadza się następujące zmiany:
Tabela, razem z uwagami wyjaśniającymi otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK XV
Tabela pokazująca minimalne wymagania w odniesieniu do pasów bezpieczeństwa i zwijaczy

Kategoria pojazdu

Położenia miejsc siedzących zwróconych przodem do kierunku jazdy

Położenia miejsc siedzących zwróconych tyłem do kierunku jazdy

Zewnętrzne miejsca siedzące

Środkowe miejsca siedzące

Przednie

Inne niż przednie

Przednie

Inne niż przednie

M1

Ar4m

Ar4m, Br4m

B, Br3, Br4m lub A, Ar4m

B, Br3, Br4m

B, Br3, Br4m
Ppkt 3.1.3 Dozwolony biodrowy pas bezpieczeństwa, jeżeli siedzenie jest w przejściu dla pasażerów.

Ppkt 3.1.7 Dozwolony biodrowy pas bezpieczeństwa, jeżeli szyba przednia nie jest w strefie.M2  3,5 t

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

M2 > 3,5 t

Br3, Br4m, Br4Nm lub Ar4m, Ar4 Nm 

Br3, Br4m, Br4Nm lub Ar4m, Ar4 Nm 

Br3, Br4m, Br4Nm lub Ar4m, Ar4 Nm 

Br3, Br4m, Br4Nm lub Ar4m, Ar4 Nm 

Br3, Br4m, Br4Nm

M3

Patrz ppkt 3.1.10 dla warunków, gdy dozwolony jest biodrowy pas bezpieczeństwa.

Patrz ppkt 3.1.10 dla warunków, gdy dozwolony jest biodrowy pas bezpieczeństwa.

Patrz ppkt 3.1.10 dla warunków, gdy dozwolony jest biodrowy pas bezpieczeństwa.

Patrz ppkt 3.1.10 dla warunków, gdy dozwolony jest biodrowy pas bezpieczeństwa.
N1

Ar4m, Ar4Nm

B, Br3, Br4m, Br4Nm lub żaden #

B, Br3, Br4m, Br4Nm lub A, Ar4m, Ar4Nm*

B, Br3, Br4m, Br4Nm lub żaden #

ŻadenPpkt 3.1.8 i 3.1.9 Biodrowy pas bezpieczeństwa wymagany jest w miejscach siedzących narażonych na szczególne ryzyko.

Ppkt 3.1.7 Dozwolony biodrowy pas bezpieczeństwa, jeżeli szyba przednia nie jest w strefie.

Ppkt 3.1.8 i 3.1.9 Biodrowy pas bezpieczeństwa wymagany jest w miejscach siedzących narażonych na szczególne ryzyko.
N2

B, Br3, Br4m, Br4Nm lub A, Ar4m, Ar4Nm*

B, Br3, Br4m, Br4Nm lub żaden #

B, Br3, Br4m, Br4Nm lub A, Ar4m, Ar4Nm*

B, Br3, Br4m, Br4Nm lub żaden #

Żaden

N3

Ppkt 3.1.7 Dozwolony biodrowy pas bezpieczeństwa, jeżeli szyba przednia znajduje się na zewnątrz strefy odniesienia oraz dla siedzenia kierowcy.

Ppkt 3.1.8 i 3.1.9 Biodrowy pas bezpieczeństwa wymagany jest w miejscach siedzących narażonych na szczególne ryzyko.

Ppkt 3.1.7 Dozwolony biodrowy pas bezpieczeństwa, jeżeli szyba przednia nie jest w strefie.

Ppkt 3.1.8 i 3.1.9 Biodrowy pas bezpieczeństwa wymagany jest w miejscach siedzących narażonych na szczególne ryzyko.
A: trzypunktowy (biodrowy i piersiowy) pas

B: dwupunktowy (biodrowy) pas

r: zwijacz

m: zwijacz z blokowaniem awaryjnym z czułością wielokrotną

3: zwijacz z blokowaniem automatycznym

4: zwijacz z blokowaniem awaryjnymN: wyższy próg reakcji (ppkt 1.8.3   1.8.5 załącznika 1)
Uwaga: We wszystkich przypadkach pasy typu S mogą być montowane zamiast pasa typu A lub B, z zastrzeżeniem, że są stosowane punkty mocowania spełniające wymogi dyrektywy 76/115/EWG.”
1 Dz.U. nr L 42 z 23.2.1970, str. 1.

2 Dz.U. nr L 266 z 8.11.1995, str. 1.

3 Dz.U. nr L 220 z 29.8.1977, str. 95.

4 Dz.U. nr L 341 z 9.12.1990, str. 1.

5 Dz.U. nr L 24 z 30.1.1976, str. 6.

6 Dz.U. nr L 341 z 6.12.1990, str. 14.

7 Dz.U. nr L 221 z 12.8.1974, str. 1.

8 Dz.U. nr L 373 z 31.12.1991, str. 26.

9 Dz.U. nr L 38 z 11.2.1974, str. 2.

10Dz.U. nr L 206 z 29.7.1978, str. 26.

* Numery punktów oraz przypisy stosowane w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiadają podanym w załączniku I do dyrektywy 70/156/EWG. Punkty bez znaczenia do celów niniejszej dyrektywy zostały opuszczone.

1 Informacja podana w ppkt. 9.10.3.4 może być zastąpiona numerem homologacji, jeżeli jest dostępny. Jeżeli numer homologacji nie jest dostępny, dołącza się odpowiednie sprawozdanie z badań określone w dyrektywie 74/408/EWG.

2 Tabela może być rozszerzona na pojazdy posiadające więcej niż dwa rzędy siedzeń lub więcej niż trzy siedzenia na szerokości pojazdu.

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Jeśli sposób identyfikacji typu zawiera znaki nie mające znaczenia dla opisu typu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, objętych tym dokumentem informacyjnym dotyczącym homologacji, znaki te przedstawia się w dokumentacji przez symbol „?” (np. ABC ?? 123 ???).

3 Według definicji zawartej w części A załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG.

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Jeśli sposób identyfikacji typu zawiera znaki nie mające znaczenia dla opisu typu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, objętych tym dokumentem informacyjnym dotyczącym homologacji, znaki te przedstawia się w dokumentacji przez symbol „?” (np. ABC ?? 123 ???).

3 Według definicji zawartej w części A załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna